Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde for praktikvejledere 1. praktik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde for praktikvejledere 1. praktik"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde for praktikvejledere 1. praktik
Januar 2017 Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

2 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Dagens program Intro til den nye pædagoguddannelse Rammen om praktikken Praktikken i bekendtgørelsen Praktikkens tilrettelæggelse Praktikstedets opgaver og ansvarsområder Professionshøjskolens opgaver og ansvarsområder Praktikken i UCC Forskelle på praktikken i 2007-bekendtgørelsen og 2014-bekendtgørelsen Praktikkens mål og indhold Kompetencemålenes fokusområder Kompetencemål som styrings-og måleredskab Praktikstedet: Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Den studerende: Digital portfolio Møde og udtalelse Prøve i praktikken Praktikportalen Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

3 Baggrund for 2014-bekendtgørelsen
Baseret på konklusionerne fra Rambølls evaluering af pædagoguddannelsen i 2012 Højere faglighed og kvalitet Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans Styrkede tværprofessionelle kompetencer Styrket international dimension Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

4 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Hvad er nyt? Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv Fra fag/fagområder til kompetencemål De studerende prøves i kompetencemål 10 kompetencemål i alt Fra semesteropbygning til modulopbygning 13 moduler i alt i UCC Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

5 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Hvad er nyt? Enhedsuddannelse med øget specialisering Fællesdel (70 ECTS) Specialiseringsdel (140 ECTS) med 3 specialiseringer Nye specialiseringer Dagtilbudspædagogik ( 0 – 5 år) Skole- og fritidspædagogik ( 6 – 18 år) Social- og specialpædagogik Bachelorprojektet skal skrives i tilknytning til specialiseringsområdet Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

6 Rammen om uddannelsen i UCC
Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog (BEK nr. 211 af 06/03/2014) Gælder for alle landets professionshøjskoler Studieordning, Pædagoguddannelsen 2014, Professionshøjskolen UCC Fælles uddannelsesstruktur Fælles beskrivelser af modulernes videns-, færdigheds- og læringsmål Alle studerende skal bruge digital portfolio som obligatorisk studieredskab Studieplan for Pædagoguddannelsen UCC supplerer og uddyber studieordningen en konkret plan for de enkelte moduler prøverne m.v. - og for praktikken Praktikhåndbog (redigeres løbende) Materialet findes på UCC’s hjemmeside: praktiksteder/materiale Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

7 Fællesdelen Omsorg, læring og udvikling 1. semester: 1.-3. modul
(3 x 10 ECTS) Omsorg, læring og udvikling  Udfoldelse, udtryk og erkendelse Køn, seksualitet, ligestilling og familieformer (nationalt modul) 2. semester: Praktik og 4.-5. modul 1. praktik med intern prøve Pædagogisk teori og praksis Intern prøve i kompetenceområde 1 ”Pædagogiske miljøer og aktiviteter” Profession, velfærd og værdier 3. semester: 6. modul (10 ECTS) Pædagogen som myndighedsperson (nationalt modul) Intern prøve i kompetenceområde 2 ”Profession og samfund” Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

8 Specialiseringsdelen
Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik 3. semester: 7. modul (10 ECTS) Omsorg, udvikling og læring  3.-4. semester (30 ECTS) 2. praktik med intern prøve 4. semester: 8. modul Valgfrit kompetenceområde 1. del 5. semester: 9. modul Valgfrit kompetenceområde  2. del Ekstern prøve i valgfrit kompetenceområde 10. modul Profession og samarbejde (tværprofessionelt element) Intern prøve i tværprofessionelt element 5.-6. semester (30. ECTS) 3. praktik med ekstern prøve Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

9 Specialiseringsdelen (fortsat)
6. semester: 11. modul (10 ECTS) Individ, fællesskab og samfund 7. semester: 12. modul Forskningsmetodologi (nationalt modul) Ekstern prøve i specialisering 13. modul ( ECTS) Bachelorprojekt 4. praktik Ekstern prøve i bachelorprojekt Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

10 Forskelle mellem 2007-uddannelsen og 2014-uddannelsen
2007-bekendtgørelsen 2014-bekendtgørelsen Fag og tværfaglighed Moduler og transfaglighed Fagenes mål Kompetencemål Forskellige studieplaner i UCC Én studieplan i UCC’s pædagogprogram Specialisering på 70 ECTS Specialisering på 140 ECTS 3 specialiseringer: Børn og unge Mennesker med sociale problemer Mennesker med nedsat funktionsevne Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Special- og socialpædagogik Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

11 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Rammen om praktikken Uddannelsesbekendtgørelsen UCC’s Studieordning Tilrettelæggelse og placering af praktikperioder, herunder studiedage Samspil mellem praktikken og den øvrige uddannelse UCC’s Studieplan Praktikuddannelsen Den studerendes arbejde med praktikkens kompetencemål Studiedage Prøverne i praktikken UCC’s Praktikhåndbog Pædagoguddannelsen 2014 Uddyber og konkretiserer bestemmelser i Studieordning og Studieplan NB  Fra uddannelsesaftaler til information via Praktikportalen I 1. praktik er det studiekonsulenterne, der varetager den praktikrelaterede undervisning Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

12 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Rammen om praktikken § 8: Praktikkens tilrettelæggelse § 9: Praktikstedets opgaver og ansvarsområder § 10: Professionshøjskolens opgaver og ansvarsområder § 11: Praktik i udlandet § 17: Prøve Praktikkens mål og indhold: Bilag 1, område 3: 1. praktik Bilag 2, område 3: 2. praktik – Dagtilbudspædagogik Bilag 3, område 3: 2. praktik – Skole- og fritidspædagogik Bilag 4, område 3: 2. praktik – Social- og specialpædagogik Bilag 2, område 4: 3. praktik – Dagtilbudspædagogik Bilag 3, område 4: 3. praktik – Skole- og fritidspædagogik Bilag 4, område 4: 3. praktik – Social- og specialpædagogik Bilag 6: 4. praktik - Bachelorprojektet Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

13 Praktikkens tilrettelæggelse
2. semester 01.02./medio august Knyttet til fællesdelen 32 dage + 3 studiedage 1 arbejdsdag = 6 timer Ulønnet – SU-finansieret 10 ECTS-point Prøve 2. praktik Start i 3. semester 01.12./01.06. Knyttet til specialiseringen 6 måneder inkl. 10 studiedage 32½ time om ugen (løn for 30) Lønnet 30 ECTS-point 3. praktik Start i 5. semester 01.12./ 32½ time om ugen 4. praktik 7. semester Knyttet til specialiseringen og bachelorprojektet 16 arbejdsdage à 6 timer Del af bachelor-projektet Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

14 Praktikstedets opgaver og ansvarsområder
Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens skal praktikstedet: § 9 Udarbejde praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Vejlede den studerende i overensstemmelse med kompetencemål for perioden Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for praktikperioden efter et møde med professionshøjskolen og den studerende §§ 17 og 18 Deltage i prøven, hvor det bedømmes, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålet for praktikperioden Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

15 Professionshøjskolens opgaver og ansvarsområder
Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens skal professionshøjskolen: § 10 Forberede de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder, og på periodens kompetencemål forud for hver praktikperiode Undervise og vejlede de studerende på studiedagene Inddrage de studerendes erfaringer i undervisningen og praktikstedets udtalelse i den løbende vejledning §§ 17 og 18 Deltage i prøven, hvor det bedømmes, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålet for praktikperioden Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

16 Forskelle på praktikken i 2007-uddannelsen og 2014-uddannelsen
2007-bekendtgørelsen 2014-bekendtgørelsen 3 praktikperioder 4 praktikperioder Individuelle læringsmål, der godkendes og fungerer som formelt bedømmelsesredskab Centrale kompetence-, videns- og færdighedsmål , som alle studerende arbejder med i praktikken 2/3-besøg og skriftlig udtalelse Digitalt 2/3-møde (UCC: midtvejs) på skype (evt. telefon) og skriftlig udtalelse Afsluttende godkendelse senest tre uger før praktikkens ophør. Efterfølgende §22-sag, hvis praktikken ikke godkendes Praktikken afsluttes med en prøve på UCC. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået«, afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. Praktikdokument som refleksions- og dokumentationsværktøj samt grundlag for udtalelse og afsluttende indstilling Digital portfolio som refleksions- og dokumentationsværktøj samt prøvegrundlag 5 studiedage i 1. praktik 3 studiedage i 1. praktik 10 studiedage i 2. og 3. praktik 4. praktik Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

17 Praktikkens mål og indhold
Centralt fastlagt i bekendtgørelsen i form af: Kompetencemål beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal demonstrere ved de afsluttende prøver for at have opfyldt målene (BEK nr. 211 af 06/03/2014, § 5, stk. 2). styrende og retningsgivende for, hvad den studerende skal beskæftige sig med i praktikperioderne. angiver det, som den studerende skal kunne ved afslutningen af praktikperioden, hvor det ved en prøve bliver bedømt, i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt (BEK nr. 211 af 06/03/2014, §§ 17 og 18). dækker ét eller to fokusområder Indeholder en række videns- og færdighedsmål Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

18 Kompetencemålenes fokusområder
1. praktik Fællesdelen: Pædagogens praksis 2. praktik Dagtilbudspædagogik: Relation og kommunikation Skole- og fritidspædagogik: Udviklings- og læringsrum Social- og specialpædagogik: 3. praktik Samarbejde og udvikling 4. praktik Bachelorprojekt: Professionsrelevant problemstilling Indhente empiri Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

19 Kompetencemål som styrings- og måleredskab
Selvom målene er delt op i forhold til de enkelte praktikperioder Selvom målene er konkretiseret i forhold til de enkelte specialiseringer Selvom målene er delt op i videns- og færdighedsmål Så skal de alligevel dække bredt Målene må derfor konkretiseres eller ’oversættes’, så de matcher: Det konkrete praktiksted Den konkrete studerende Den konkrete praktikperiode Målene må med andre ord: Rekontekstualiseres Personliggøres Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

20 Kompetencemål som styrings- og måleredskab
Møde og udtalelse: Den studerende, praktikvejleder og studiekonsulent drøfter praktikplanen ved et virtuelt møde. Praktikplanen inkl. udtalelse uploades i portfolio og mailes til studiekonsulent Før praktik: Praktikforberedelse Den studerende: overvejelser over faglige og personlige forudsætninger i digital portfolio Praktikstedet udarbejder praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikvejledning: Den studerende og praktikvejleder samarbejder om at konkretisere målene i en praktikplan Prøve: Praktikvejleder og praktikansvarlig underviser (og censor) vurderer, i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

21 Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan
Praktikbeskrivelsen: en beskrivelse af praktikstedet som pædagogisk tilbud Formål Karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder Uddannelsesplanen: en beskrivelse af praktikstedet som uddannelsessted beskrive praktikstedets praksis i relation til kompetencemålene uddybe og konkretisere, hvordan de enkelte mål genfindes, afspejles og optræder i den daglige pædagogiske praksis angive læringsmuligheder og rammerne for den studerendes læring angive hvordan praktikstedet kan understøtte den studerendes læreproces i relation hertil angive relevant litteratur angive organisering af vejledning angive hvordan den studerendes portfolio inddrages gælder for alle studerende, som kommer i praktik dér Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

22 Praktikstedets praktikbeskrivelse
Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Beskrivelse af brugergruppen: Antal børn/unge/voksne: Aldersgruppe: Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Fysiske rammer; ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Ansatte (Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) Dato for sidste revidering: Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

23 Praktikstedets uddannelsesplan 1. praktik
1. praktikperiode – Pædagogens praksis Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse. Kompetenceområde: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

24 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 1. praktik Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde Målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter Målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

25 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 1. praktik Ex. fra en integreret daginstitution Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser I institutionen øver vi os meget i at reflektere og undre os over egen og andres praksis, hvilket den studerende også vil blive opfordret til. Der vil derfor være mulighed for at reflektere løbende over egne læreprocesser, sammen med personalet. Den studerende vil blive inddraget i brugen af læreplansredskaberne, Alle Med, Tras og iTide. Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde I institutionen har vi fokus på daglig hygiejne, herunder håndvask, daglig synlig rengøring, samt indendørs sko i vintermånederne. Vuggestuen tilbyder børnene en sund og varieret kost og dermed en kost politik. Der vil være mulighed for at tilrettelægge aktiviteter indenfor: krop og bevægelse, rytmik, måltidspædagogik og lign. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

26 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 1. praktik Anbefalet litteratur i 1. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

27 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 1. praktik Ex. fra en integreret daginstitution Anbefalet litteratur i 1. praktik Ahrenkiel m. fl. (2013). Daginstitutionen til hverdag. Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Der afsættes tid til en ugentlig vejledningstime med vejleder. Her forventes den studerende at medbringe portfolio og emner fra praksis, til fælles drøftelse. Derudover anses den uformelle situationsvejledning som væsentlig, og kan både opsøges i tankevækkende situationer for den studerende, eller tilbydes (og forventes modtaget) af kollegaer omkring praksis. Hvordan inddrages den studerendes portfolio?  Iagttagelser, mål og refleksioner skrives i portfolio og drøftes på vejledningstimer. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

28 Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan
Nogle vigtige pointer: Praktikken et særligt læringsrum: Læring: Deltagelse og observation, systematisk erfaringsopsamling og refleksion Øvelse, undersøgelse, udvikling Viden og færdigheder gensidigt afhængige og konstituerende Pædagogiske aktiviteter: Både planlagte og upåagtede Portfolien et dokumentations- og læringsredskab anvendes løbende i vejledningen og i forbindelse med møde/udtalelse og prøve Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

29 Den studerende: Digital portfolio
Praktikforberedelse Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal professionshøjskolen forud for hver praktikperiode forberede de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på̊ studiemetoder, og på̊ periodens kompetencemål (§ 10) Foreløbige overvejelser over egne: Erfaringer Forudsætninger Interesser Forventninger i forhold til periodens kompetencemål og videns- og færdighedsmål med udgangspunkt i praktikbeskrivelse og uddannelsesplan under vejledning fra undervisere individuelt og i samarbejde med medstuderende Overvejelserne indgår som en del af den studerendes arbejde med sin portfolio Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

30 Portfolio som lærings- og dokumentationsredskab
Digital portfolio et krav i UCC gennem hele studiet Portfolio i praktikken Et redskab til dokumentation og læring med henblik på at: understøtte refleksion og læring individuelt og i fællesskab med andre dokumentere, evaluere og vurdere arbejdet med kompetencemål, videns- og færdighedsmål gennem systematisk opsamling af erfaringer –> situationsbeskrivelser anvendes som afsæt for refleksion og sparring i vejledningstimerne danner sammen med praktikbeskrivelse og uddannelsesplan grundlag for mødet mellem studerende, praktikvejleder og studiekonsulenten danner grundlag for prøven i praktikken Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

31 Fire obligatoriske punkter
Plan for arbejdet med periodens videns- og færdighedsmål med henblik på opnåelse af praktikkens kompetencemål. Planen udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvejleder på praktikstedet. Udvalgte produkter og dokumentation, der viser den studerendes arbejde med periodens mål. Refleksioner over og vurderinger af egen læreproces i praktikken. Dokumentation af læst litteratur, som er centralt for den konkrete praktik. Det vil sige, den litteratur som er angivet i institutionens uddannelsesplan samt angivet litteratur til praktikforberedelse og studiedage. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

32 Praktikstedet og den studerende: Plan for praktikken
Den endelige udformning  den videre udformning: et dynamisk dokument justeres og tilpasses løbende det konkrete praktikforløb og den praksis, der er på praktikstedet Den studerendes deltagelse i det daglige pædagogiske arbejde vil undervejs åbne for nye spørgsmål Praksis vil byde på nye opgaver og udfordringer Begge dele vil give anledning til nye konkretiseringer og præciseringer i praktikplanen, som på den måde hele tiden vil afspejle og tilpasses det konkrete praktikforløb. Skal skrive den studerende ind i den pædagogiske praksis Gælder for netop denne studerende i netop denne praktikperiode ’Lukkes’ i forbindelse med midtvejsmøde og udtalelse, som uploades i præsentationsportfolio og mailes til praktikansvarlig underviser. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

33 1. praktikperiode – Pædagogens praksis
Den studerendes plan for 1. praktik inkl. udtalelse Praktiksted Studerende Praktikvejleder Praktikansvarlig underviser 1. praktikperiode – Pædagogens praksis Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medborgerskab og dannelse. Kompetenceområde: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

34 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Den studerendes plan for 1. praktik inkl. udtalelse Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde Målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter Målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

35 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Den studerendes plan for 1. praktik inkl. udtalelse Ex. fra en integreret daginstitution Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde I institutionen arbejder vi både med stueopdelte og aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Det gør vi ud fra en pædagogisk overvejelse, idet vi ser det skaber ro, nærvær, overblik og rum til fordybelse hos både børn og voksne. Som studerende deltager du i vores pædagogiske praksis eller i de aldersopdelte grupper. Vi forventer, at du i løbet af praktikperioden vil kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter i tæt samarbejde med din vejleder. Vi har desuden meget fokus på fællesskaber og samarbejde på tværs af børn, forældre og voksne. Vi ser en stor vigtighed i at se, respektere og anerkende forskelligheden i hvert enkelt. Vi er hele tiden i udvikling, hvilket kommer til udtryk ved hjælp af refleksion og undren. Her forventer og håber vi at den studerende vil byde ind - både med refleksioner og undren - da det er givende hele vejen rundt. Deltage aktivt i hverdagen på lige fod med de andre ansatte. Være med til p-møder og planlægning af aktiviteter + evaluering af forløb. Få kendskab til læreplaner. Deltage, observere og reflektere gennem anvendelse af situationsbeskrivelser. Læse op på målgruppen samt årsplaner, læreplaner og uge/månedsplaner og institutionens hjemmeside. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

36 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Den studerendes plan for 1. praktik inkl. udtalelse Ex. fra en fritidsklub Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser I klubben benytter vi os af Smittemodellen (handleplan) til at dokumentere og evaluere aktiviteter samt projekter og sætte fokus på enkelte børn. Vi benytter os også af dokumentation af dagligdagen gennem billeder, som bliver sat op på vores f Facebook, instagram, snapchat og klub-app. Den studerende vil få mulighed for at være en del af den daglige dokumentation på de forskellige sociale medier. Jeg vil forholde mig åbent og kritisk til pædagogernes daglige dokumentationsarbejde. Derudover vil jeg ugentligt deltage i personalemøder og dagligt følge klubbens Facebook profil, og være up to date med alt hvad der sker. I mit dokumentationsarbejde vil jeg arbejde med billeder, sedler, månedligt klubblad, som dokumentation for pædagogiske aktiviteter. Samtidig vil jeg skrive daglig logbog og reflektere over egen læring. Jeg vil skrive løbende observationer ned i situationsbeskrivelser og dagligt sparre med mine kollegaer. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

37 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Den studerendes plan for 1. praktik inkl. udtalelse Ex. Fra en integreret institution, vuggestue Anbefalet litteratur i 1. praktik  Berit Bae, Axel Honneth, Anne-Lise Løvlie Schibbye Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?  Vejledning er planlagt en time hver mandag. Derudover afholder vi løbende vejledning, når der er mulighed for det i løbet af hverdagen. Praktikvejleder og studerende følger hinanden tæt i de planlagte aktiviteter, så der opstår mulighed for sparring hen ad vejen. Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Den studerende medbringer situationsbeskrivelser fra sin portfolio til alle vejledningstimer Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. XX har i sin praksis en meget afstemt tilgang til målgruppen. XX er med sine handlinger, sin væremåde, aktive deltagelse sine iagttagelser og refleksioner, et privilegium at have på stuen og i vuggestueafdelingen. På baggrund af uheldige omstændigheder, efterfulgt af et sygdomsforløb, har XXs praktikperiode været præget af en del sygdom og fravær. Ikke desto mindre arbejder XX og vi i fællesskab, målrettet på at nå og indfri XXs kompetencemål for praktikperioden. Her af kan nævnes at XX får skrevet situationsbeskrivelser, får tilegnet sig relevant litteratur, har fået udleveret Matrix som hun selv har mulighed for at udfylde i forbindelse med sit projekt, samt at hun via et eksemplar på et konkret eksempel, er præsenteret for hvorledes SIP-modellen kan anvendes til analyse af en praksisfortælling. Her til kan desuden tilføjes at XX har været med omkring processerne, at udfylde TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling), formulering og skrivelse af vidensoverdragelser. Har desuden skabt sig overblik over institutionens medarbejder håndbog og ikke mindst, tilegnet sig viden om hvordan og hvornår de 6 læreplanstemaer skiftevis er i spil, i løbet af hverdagens praksis. Der er til dato, få mål XX ikke har nået at behandle. Dato og praktikvejleders navn: Den studerendes plan for arbejdet med 1. praktiks kompetencemål, videns- og færdighedsmål inkl. praktikvejleders udtalelse uploades i den studerendes portfolio og mailes til praktikansvarlig underviser senest en uge efter afholdt møde. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

38 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Møde og udtalelse Senest når halvdelen af praktikken er forløbet, bliver den studerendes portfolio samt praktikstedets beskrivelse og uddannelsesplan gjort til genstand for samtale mellem den studerende og dennes praktikvejleder. (Studieplanen s. 14) (Uge 8) Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode (Uddannelsesbekendtgørelsen § 9, stk. 3) (Senest uge 11). Mødet: varer 30 minutter og foregår via Skype, Lync eller telefon Dagsorden til mødet: Kort status på den studerendes opfyldelse af deltagelsespligten i praktikken Praktikvejleder og studerende præsenterer plan for den studerendes arbejde med opfyldelsen af praktikkens kompetencemål Alle parter kommenterer planen med henblik på eventuelle justeringer Den studerende fremlægger portfolio-"nedslag", som dokumenterer den studerendes arbejde med praktikkens kompetencemål Evt. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

39 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Møde og udtalelse Udtalelsen: Praktikstedet udarbejder efter mødet en skriftlig udtalelse om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålet. Udtalelsen omfatter både konkretiseringen af videns- og færdighedsmålene og den sammenfattende udtalelse nederst i skabelonen: Plan for den resterende del af praktikperioden Udtalelse skrives nederst i den studerendes plan for praktikken mailes til studiekonsulenten i UCC senest en uge efter mødet den studerende uploader udtalelsen i sin portfolio Med henblik på at kunne opfylde kompetencemålet for praktikken Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

40 Prøven i 1. praktik Formalia
Uddannelsesbekendtgørelsen § 17: Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der finder sted på praktikstedet eller professionshøjskolen. Stk. 2. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Stk. 3. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en censor. Stk. 4. De tre praktikperioder bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«. Stk. 5. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået« afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

41 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Prøven i 1. praktik Uddannelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 2: Kompetencemålet beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal kunne demonstrere ved afslutningen af praktikken. Dette bliver bedømt ved en prøve, hvor den studerende skal kunne: gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis (§ 18, stk. 2) Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling (§ 18, stk. 3) Udgangspunkt i præsentationsportfolien Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

42 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Prøven i 1. praktik Formalia og roller: Prøven i første praktik er en individuel mundtlig prøve med afsæt i den studerendes præsentationsportfolio. Præsentationsportfolien skal indeholde: produkttyper der dokumenterer den studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. refleksioner over den studerendes egen læring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolien er sammensat, som den foreligger. Prøvegrundlag: Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max anslag, og en eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse. Bedømmelsesgrundlag: Prøven bedømmes på baggrund af den studerendes præsentationsportfolio og den mundtlige præstation ved prøven. Ændringer fra 1. praktikperiode til anden og tredje praktikperiode. Der kan spørges til udtalelsen som er blevet til efter mødet Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

43 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Prøven i 1. praktik Tidsramme: Der er afsat 20 minutter til den mundtlige prøve. Den studerende har de første 5 minutter (1/4 af tiden) til egen præsentation, og herefter er der afsat 15 minutter til uddybende diskussion. Der afsættes herudover tid til bedømmelse og besked om bedømmelsen til den studerende. Bedømmelse: Der er tale om en intern bedømmelse, som foretages af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøj skolen. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Der er tale om to ligestillede bedømmere, og en studerende kan kun bedømmes ”Ikke Bestået”, hvis der er enighed mellem bedømmerne om denne bedømmelse. Studiekonsulentens særlige rolle og ansvar: Prøvens formelle afvikling. Studiekonsulenten har ansvar for prøvens begyndelse, afslutning og afgivelse af bedømmelse Ændringer fra 1. praktikperiode til anden og tredje praktikperiode. Der kan spørges til udtalelsen som er blevet til efter mødet Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

44 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Prøven i 1. praktik Begge parters – praktikvejleder og studiekonsulent - opgave og ansvar: At understøtte og kvalificere den studerendes faglige og analytiske refleksioner over egen og praktikstedets pædagogiske praksis At vurdere i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt. Det vil sige, om den studerende kan: gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. Jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelsen. • At tage stilling til bedømmelsen af prøven. Ændringer fra 1. praktikperiode til anden og tredje praktikperiode. Der kan spørges til udtalelsen som er blevet til efter mødet Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

45 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Prøven i 1. praktik Roller og ansvar i forbindelse med prøven Der er tale om to ligestillede bedømmere, og en studerendes praktik kan kun bedømmes Ikke bestået, hvis der er enighed mellem bedømmerne om denne bedømmelse. Den praktikansvarlige underviser har ansvar for prøvens formelle afvikling herunder prøvens begyndelse og afslutning samt afgivelse af bedømmelse Begge parter har ansvar for at understøtte den studerendes faglige og analytiske refleksioner over egen og praktikstedets pædagogiske praksis har ansvar for at vurdere i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt, det vil sige, om den studerende: kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis kan reflektere over og vurdere situationer, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i praksis (BEK 211 af 06/03/14, § 18, stk. 2). har ansvar for at tage stilling til bedømmelsen af prøven Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

46 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Prøven i 1. praktik Rollen som eksaminator Underviser og vejleder er sidestillede eksaminatorer, underviser tager ansvar for at indlede eksaminationen, men som eksaminator er du medansvarlig for at styre samtalen og bevare overblikket. Spørg evt. den studerende til sidst, om der er noget han/hun mangler at få sagt? At sætte den studerende i centrum Indtag en nysgerrig holdning, det vil sige være aktiv lyttende, udfordrende og ”ikke vidende” Prøv ikke at få den studerende et bestemt sted hen Prøv at få den studerende til at udfolde det han/hun fortæller fx: ”Når du siger det var sjovt, hvordan sjovt?”. Giv tid til at spørgsmålene kan overvejes – pause i stilhed er okay. Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

47 Inspiration fra læreruddannelsens vejledning
”Begge eksaminatorer (praktikunderviser og praktikvejleder) er ligeværdige deltagere i prøven med forståelse og respekt for hinandens roller i samarbejdet med opgaven. Den fælles opgave er, at få de studerendes teoretiske viden, erfaringsviden og praksisviden i spil i forhold til de studerendes valgte fokus fra praktikken…….. Det er derfor vigtigt, at samtalen til prøven bygger på forskellige former for spørgsmål for at støtte de studerende i at forholde sig undersøgende og reflekterende, herunder også at spørgsmålene sikrer, at de studerende får mulighed for at bevæge sig på de forskellige kravniveauer …. Jf. Pædagoguddannelsens bekendtgørelse §18, stk. 2 Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

48 Spørgsmål til prøven kan have forskellige karakter
Der kan stilles spørgsmål til præsentationsportfolien, fx afklarende og undersøgende Der kan stilles spørgsmål til erfaringer, den studerende har gjort sig i praktikken Der kan stilles spørgsmål til begrundelser for de valg i praksis, den studerende har gjort sig Der kan stilles spørgsmål til begrundelser for de teoretiske overvejelser, den studerende har gjort sig Der kan stilles spørgsmål til den studerendes eventuelle medbragte materiale/bilags materiale Der kan stilles spørgsmål til, hvorvidt den studerende ville handle, agere, planlægge etc. anderledes en anden gang Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

49 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Praktikportalen Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik

50 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik
Skabelon til praktikbeskrivelse med uddannelsesplan for UCC´s praktiksteder Formalia Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 211 af 06/03/2014 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 824 af 02/07/2015 UCC’s materiale om praktikken findes på vores hjemmeside, ucc.dk Følg linket Januar 2017 Informationsmøde for praktikvejledere - 1. praktik


Download ppt "Informationsmøde for praktikvejledere 1. praktik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google