Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde for praktikvejledere 3. praktik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde for praktikvejledere 3. praktik"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde for praktikvejledere 3. praktik
November 2016 November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

2 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Dagens program Intro til den nye pædagoguddannelse Rammen om praktikken Praktikken i bekendtgørelsen Praktikkens tilrettelæggelse Praktikstedets opgaver og ansvarsområder Professionshøjskolens opgaver og ansvarsområder Praktikken i UCC Forskelle på praktikken i 2007-bekendtgørelsen og 2014-bekendtgørelsen Praktikkens mål og indhold Kompetencemålenes fokusområder Kompetencemål som styrings-og måleredskab Praktikstedet: Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Den studerende: Digital portfolio Møde og udtalelse Prøve i praktikken Praktikportalen November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

3 Baggrund for 2014-bekendtgørelsen
Baseret på konklusionerne fra Rambølls evaluering af pædagoguddannelsen i 2012 Højere faglighed og kvalitet Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans Styrkede tværprofessionelle kompetencer Styrket international dimension November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

4 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Hvad er nyt? Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv Fra fag/fagområder til kompetencemål De studerende prøves i kompetencemål 10 kompetencemål i alt Fra semesteropbygning til modulopbygning 13 moduler i alt i UCC November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

5 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Hvad mere er nyt? Enhedsuddannelse med øget specialisering Fællesdel (70 ECTS) Specialiseringsdel (140 ECTS) med 3 specialiseringer Nye specialiseringer Dagtilbudspædagogik ( 0 – 5 år) Skole- og fritidspædagogik ( 6 – 18 år) Social- og specialpædagogik Bachelorprojektet skal skrives i tilknytning til specialiseringsområdet November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

6 Rammen om uddannelsen i UCC
Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog (BEK nr. 211 af 06/03/2014) Gælder for alle landets professionshøjskoler Studieordning, Pædagoguddannelsen 2014, Professionshøjskolen UCC Fælles uddannelsesstruktur Fælles beskrivelser af modulernes videns-, færdigheds- og læringsmål Alle studerende skal bruge digital portfolio som obligatorisk studieredskab Studieplan for Pædagoguddannelsen UCC supplerer og uddyber studieordningen en konkret plan for de enkelte moduler prøverne m.v. - og for praktikken Praktikhåndbog (redigeres løbende) Materialet findes på UCC’s hjemmeside: praktiksteder/materiale November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

7 Fællesdelen Omsorg, læring og udvikling 1. semester: 1.-3. modul
(3 x 10 ECTS) Omsorg, læring og udvikling  Udfoldelse, udtryk og erkendelse Køn, seksualitet, ligestilling og familieformer (nationalt modul) 2. semester: Praktik og 4.-5. modul 1. praktik med intern prøve Pædagogisk teori og praksis Intern prøve i kompetenceområde 1 ”Pædagogiske miljøer og aktiviteter” Profession, velfærd og værdier 3. semester: 6. modul (10 ECTS) Pædagogen som myndighedsperson (nationalt modul) Intern prøve i kompetenceområde 2 ”Profession og samfund” November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

8 Specialiseringsdelen
Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik 3. semester: 7. modul (10 ECTS) Omsorg, udvikling og læring  3.-4. semester (30 ECTS) 2. praktik med intern prøve 4. semester: 8. modul Valgfrit kompetenceområde 1. del 5. semester: 9. modul Valgfrit kompetenceområde  2. del Ekstern prøve i valgfrit kompetenceområde 10. modul Profession og samarbejde (tværprofessionelt element) Intern prøve i tværprofessionelt element 5.-6. semester (30. ECTS) 3. praktik med ekstern prøve November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

9 Specialiseringsdelen (fortsat)
6. semester: 11. modul (10 ECTS) Individ, fællesskab og samfund 7. semester: 12. modul Forskningsmetodologi (nationalt modul) Ekstern prøve i specialisering 13. modul ( ECTS) Bachelorprojekt 4. praktik Ekstern prøve i bachelorprojekt November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

10 Forskelle mellem 2007-uddannelsen og 2014-uddannelsen
2007-bekendtgørelsen 2014-bekendtgørelsen Fag og tværfaglighed Moduler og transfaglighed Fagenes mål Kompetencemål Forskellige studieplaner i UCC Én studieplan i UCC’s pædagogprogram Specialisering på 70 ECTS Specialisering på 140 ECTS 3 specialiseringer: Børn og unge Mennesker med sociale problemer Mennesker med nedsat funktionsevne Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Special- og socialpædagogik November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

11 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Rammen om praktikken Uddannelsesbekendtgørelsen UCC’s Studieordning Tilrettelæggelse og placering af praktikperioder, herunder studiedage Samspil mellem praktikken og den øvrige uddannelse UCC’s Studieplan Praktikuddannelsen Den studerendes arbejde med praktikkens kompetencemål Studiedage Prøverne i praktikken UCC’s Praktikhåndbog Pædagoguddannelsen 2014 Uddyber og konkretiserer bestemmelser i Studieordning og Studieplan NB  Fra uddannelsesaftaler til information via Praktikportalen. I 3. praktik er det underviserne fra modul J, der varetager den praktikrelaterede undervisning November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

12 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Rammen om praktikken § 8: Praktikkens tilrettelæggelse § 9: Praktikstedets opgaver og ansvarsområder § 10: Professionshøjskolens opgaver og ansvarsområder § 11: Praktik i udlandet § 17: Prøve Praktikkens mål og indhold: Bilag 1, område 3: 1. praktik Bilag 2, område 3: 2. praktik – Dagtilbudspædagogik Bilag 3, område 3: 2. praktik – Skole- og fritidspædagogik Bilag 4, område 3: 2. praktik – Social- og specialpædagogik Bilag 2, område 4: 3. praktik – Dagtilbudspædagogik Bilag 3, område 4: 3. praktik – Skole- og fritidspædagogik Bilag 4, område 4: 3. praktik – Social- og specialpædagogik Bilag 6: 4. praktik - Bachelorprojektet November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

13 Praktikkens tilrettelæggelse
2. semester 01.02./medio august Knyttet til fællesdelen 32 dage + 3 studiedage 1 arbejdsdag = 6 timer Ulønnet – SU-finansieret 10 ECTS-point Prøve 2. praktik Start i 3. semester 01.12./01.06. Knyttet til specialiseringen 6 måneder inkl. 10 studiedage 32½ time om ugen (løn for 30) Lønnet 30 ECTS-point 3. praktik Start i 5. semester 32½ time om ugen 4. praktik 7. semester Knyttet til specialiseringen og bachelorprojektet 16 arbejdsdage à 6 timer Del af bachelor-projektet November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

14 Praktikstedets opgaver og ansvarsområder
Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens skal praktikstedet: § 9 Udarbejde praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Vejlede den studerende i overensstemmelse med kompetencemål for perioden Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for praktikperioden efter et møde med professionshøjskolen og den studerende §§ 17 og 18 Deltage i prøven, hvor det bedømmes, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålet for praktikperioden November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

15 Professionshøjskolens opgaver og ansvarsområder
Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens skal professionshøjskolen: § 10 Forberede de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder, og på periodens kompetencemål forud for hver praktikperiode Undervise og vejlede de studerende på studiedagene Inddrage de studerendes erfaringer i undervisningen og praktikstedets udtalelse i den løbende vejledning §§ 17 og 18 Deltage i prøven, hvor det bedømmes, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålet for praktikperioden November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

16 Forskelle på praktikken i 2007-uddannelsen og 2014-uddannelsen
2007-bekendtgørelsen 2014-bekendtgørelsen 3 praktikperioder 4 praktikperioder Individuelle læringsmål, der godkendes og fungerer som formelt bedømmelsesredskab Centrale kompetence-, videns- og færdighedsmål , som alle studerende arbejder med i praktikken 2/3-besøg og skriftlig udtalelse Digitalt 2/3-møde (UCC: midtvejs) på skype/lync (evt. telefon) og skriftlig udtalelse Afsluttende godkendelse senest tre uger før praktikkens ophør. Efterfølgende §22-sag, hvis praktikken ikke godkendes Praktikken afsluttes med en prøve på UCC. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået«, afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. Praktikdokument som refleksions- og dokumentationsværktøj samt grundlag for udtalelse og afsluttende indstilling Digital portfolio som refleksions- og dokumentationsværktøj samt prøvegrundlag 5 studiedage i 1. praktik 3 studiedage i 1. praktik 10 studiedage i 2. og 3. praktik 4. praktik November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

17 Praktikkens mål og indhold
Centralt fastlagt i bekendtgørelsen i form af: Kompetencemål beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal demonstrere ved de afsluttende prøver for at have opfyldt målene (BEK nr. 211 af 06/03/2014, § 5, stk. 2). styrende og retningsgivende for, hvad den studerende skal beskæftige sig med i praktikperioderne. angiver det, som den studerende skal kunne ved afslutningen af praktikperioden, hvor det ved en prøve bliver bedømt, i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt (BEK nr. 211 af 06/03/2014, §§ 17 og 18). dækker ét eller to fokusområder Indeholder en række videns- og færdighedsmål November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

18 Kompetencemålenes fokusområder
1. praktik Fællesdelen: Pædagogens praksis 2. praktik Dagtilbudspædagogik: Relation og kommunikation Skole- og fritidspædagogik: Udviklings- og læringsrum Social- og specialpædagogik: 3. praktik Samarbejde og udvikling 4. praktik Bachelorprojekt: Professionsrelevant problemstilling Indhente empiri November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

19 Kompetencemål som styrings- og måleredskab
Selvom målene er delt op i forhold til de enkelte praktikperioder Selvom målene er konkretiseret i forhold til de enkelte specialiseringer Selvom målene er delt op i videns- og færdighedsmål Så skal de alligevel dække bredt Målene må derfor konkretiseres eller ’oversættes’, så de matcher: Det konkrete praktiksted Den konkrete studerende Den konkrete praktikperiode Målene må med andre ord: Rekontekstualiseres Personliggøres November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

20 Kompetencemål som styrings- og måleredskab
Møde og udtalelse: Den studerende, praktikvejleder og underviser drøfter praktikplanen ved et virtuelt møde. Praktikplanen inkl. udtalelse uploades i portfolio og mailes til underviser Før praktik: Praktikforberedelse Den studerende: overvejelser over faglige og personlige forudsætninger i digital portfolio Praktikstedet udarbejder praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikvejledning: Den studerende og praktikvejleder samarbejder om at konkretisere målene i en praktikplan Prøve: Praktikvejleder, praktikansvarlig underviser og censor vurderer, i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

21 Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan
Praktikbeskrivelsen: en beskrivelse af praktikstedet som pædagogisk tilbud Formål Karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder Uddannelsesplanen: en beskrivelse af praktikstedet som uddannelsessted beskrive praktikstedets praksis i relation til kompetencemålene uddybe og konkretisere, hvordan de enkelte mål genfindes, afspejles og optræder i den daglige pædagogiske praksis angive læringsmuligheder og rammerne for den studerendes læring angive hvordan praktikstedet kan understøtte den studerendes læreproces i relation hertil angive relevant litteratur angive organisering af vejledning angive hvordan den studerendes portfolio inddrages gælder for alle studerende, som kommer i praktik dér November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

22 Praktikstedets praktikbeskrivelse
Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag: Beskrivelse af brugergruppen: Antal børn/unge/voksne: Aldersgruppe: Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis herunder teoretiske og metodiske grundlag. (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Fysiske rammer; ude og inde: Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet) Ansatte (Antal og faggrupper – pædagogisk faggruppe og andre faggrupper) Dato for sidste revidering: November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

23 Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik
Specialiseringen: Dagtilbudspædagogik - 3. praktikperiode Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud Identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet Leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling Udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

24 Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik
Forandringsprocesser og innovation Bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag Inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser Inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis  Anbefalet litteratur i 3. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

25 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik Ex. fra integreret daginstitution, 0-6 år Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud Identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet A) Hvordan arbejder vi med dette? Lovgivningen for dagtilbuddet. Aktuelle temaer/problemstillinger. Pædagogiske drøftelser og stillingtagen. Løbende evaluering af ”hverdagen” og den pædagogiske praksis. Trivsel på arbejdspladsen. Social kapital og ligeværdig kommunikation. B) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Den studerende forholder sig til dagtilbuddets rolle og hvordan der skabes de bedste rammer for børns vilkår under de givne rammer. Den studerende får indsigt i kulturen på arbejdspladsen. Fokus på egen indsats i forhold til at styrke det gode arbejdsmiljø. Være opmærksom på personlig refleksion over egne normer i det professionelle arbejde. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

26 Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik Ex. fra en børnehave
 Anbefalet litteratur i 3. praktik Børnehavens hjemmeside Københavns kommunes Børne- og ungepolitik; Krogh, Suzanne og Smidt, Søren; Aktionslæring i pædagogisk praksis, Kapitel 1, Didaktisk aktionslæring Lyng Rasmussen, Gitte; Børneperspektiv – i forskning og praksis, i: Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund Schultz Jørgensen, Per og Kampmann, Jan; Antologi: Børn som informanter Hansen, Maja i: Børn&Unge, År 2016, Nr. 12; Børneperspektiver. De interviewer børn og får ny viden Materiale fra studiedage Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Ca. hver anden mandag, eller i hvert fald en dag i hver anden uge. Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Den studerende medbringer min. ét eksempel fra sin portfolio til vejledningstimerne, fx situationsbeskrivelser og observationer og refleksioner herover November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

27 Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik
Specialiseringen: Skole- og fritidspædagogik - 3. praktikperiode Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? Institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde Agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området Tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber Analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

28 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik Praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde Indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis Forandringsprocesser og innovation Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis  Anbefalet litteratur i 3. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

29 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik Ex. fra en SFO Tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber Analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper Vi arbejder i et krydsfelt mellem skole og fritidsdel og derfor vil du blive en del af dette og vil arbejde tværprofessionelt sammen med lærer og pædagoger såvel som andre faggrupper ex. fremskudt socialrådgiver, psykologer og forvaltning. Vi arbejder kontinuerligt på skabe den bedst mulige kommunikation og sammenhæng mellem de forskellige faggrupper. Det forventes at du er synlig og aktiv deltagende i undervisningsdelen og deltager i diverse samarbejdsfora. Hvis det giver relevans er der mulighed for at interview med lærer-del eller andre samarbejdspersoner på skolen. Du vil løbende kunne sparre med din vejleder og den pædagogisk faglige leder for pædagogerne. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

30 Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik
Specialiseringen: Social- og specialpædagogik - 3. praktikperiode Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Mennesker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? Institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser Agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet Tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde Indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

31 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik Opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, Redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde    Forandringsprocesser og innovation Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis.  Anbefalet litteratur i 3. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

32 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikstedets uddannelsesplan 3. praktik Ex. fra specialtilbud for mennesker med nedsat funktionsevne Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet De individuelle pædagogiske planer/metodebeskrivelser danner rammen for, hvilke tilgange der er hensigtsmæssige i forhold til den enkelte borger. Med udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer anvendes/bruges der en række forskellige pædagogiske tilgange og metoder, disse er beskrevet i ovenfornævnte beskrivelser. De elementer, der særligt er fokus på, når der udarbejdes metodebeskrivelser/dagsplaner for borgerne, er at hverdagen for dem bliver overskuelig, og giver rum til at være deltagende i dagens gøremål/aktiviteter. Den studerende vil aktivt skulle arbejde efter disse planer/aftaler, der er lavet. Det forventes, den studerende stiller sig spørgende /reflekterende til beskrivelserne ved vejledningsseancerne, samt i hverdagen. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

33 Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan
Nogle vigtige pointer: Praktikken et særligt læringsrum: Læring: Deltagelse og observation, systematisk erfaringsopsamling og refleksion Øvelse, undersøgelse, udvikling Viden og færdigheder gensidigt afhængige og konstituerende Pædagogiske aktiviteter: Både planlagte og upåagtede Portfolien et dokumentations- og læringsredskab anvendes løbende i vejledningen og i forbindelse med møde/udtalelse og prøve November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

34 Den studerende: Digital portfolio
Praktikforberedelse Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal professionshøjskolen forud for hver praktikperiode forberede de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på̊ studiemetoder, og på̊ periodens kompetencemål (§ 10) Foreløbige overvejelser over egne: Erfaringer Forudsætninger Interesser Forventninger i forhold til periodens kompetencemål og videns- og færdighedsmål med udgangspunkt i praktikbeskrivelse og uddannelsesplan under vejledning fra undervisere individuelt og i samarbejde med medstuderende Overvejelserne indgår som en del af den studerendes arbejde med sin portfolio November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

35 Portfolio som lærings- og dokumentationsredskab
Digital portfolio et krav i UCC gennem hele studiet Portfolio i praktikken Et redskab til dokumentation og læring med henblik på at: understøtte refleksion og læring individuelt og i fællesskab med andre dokumentere, evaluere og vurdere arbejdet med kompetencemål, videns- og færdighedsmål gennem systematisk opsamling af erfaringer –> situationsbeskrivelser anvendes som afsæt for refleksion og sparring i vejledningstimerne danner sammen med praktikbeskrivelse og uddannelsesplan grundlag for mødet mellem studerende, praktikvejleder og studiekonsulenten danner grundlag for prøven i praktikken November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

36 Fire obligatoriske punkter
Plan for arbejdet med periodens videns- og færdighedsmål med henblik på opnåelse af praktikkens kompetencemål. Planen udarbejdes af den studerende i samarbejde med praktikvejleder på praktikstedet. Udvalgte produkter og dokumentation, der viser den studerendes arbejde med periodens mål. Refleksioner over og vurderinger af egen læreproces i praktikken. Dokumentation af læst litteratur, som er centralt for den konkrete praktik. Det vil sige, den litteratur som er angivet i institutionens uddannelsesplan samt angivet litteratur til praktikforberedelse og studiedage. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

37 Praktikstedet og den studerende: Plan for praktikken
Den endelige udformning  den videre udformning: et dynamisk dokument justeres og tilpasses løbende det konkrete praktikforløb og den praksis, der er på praktikstedet Den studerendes deltagelse i det daglige pædagogiske arbejde vil undervejs åbne for nye spørgsmål Praksis vil byde på nye opgaver og udfordringer Begge dele vil give anledning til nye konkretiseringer og præciseringer i praktikplanen, som på den måde hele tiden vil afspejle og tilpasses det konkrete praktikforløb. Skal skrive den studerende ind i den pædagogiske praksis Gælder for netop denne studerende i netop denne praktikperiode ’Lukkes’ i forbindelse med midtvejsmøde og udtalelse, som uploades i præsentationsportfolio og mailes til praktikansvarlig underviser. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

38 Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse
Praktiksted Studerende Praktikvejleder Praktikansvarlig underviser 3. praktikperiode - Dagtilbudspædagogik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

39 Vidensmål Den studerende har viden om
Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, Identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, Leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, Udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

40 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Forandringsprocesser og innovation, Bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, Inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

41 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Ex. fra integreret daginstitution, 0-6 år Samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, Identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,  A) Hvordan arbejder vi med dette? Lovgivningen for dagtilbuddet. Aktuelle temaer/problemstillinger. Pædagogiske drøftelser og stillingtagen. Løbende evaluering af ”hverdagen” og den pædagogiske praksis. Trivsel på arbejdspladsen. Social kapital og ligeværdig kommunikation. B) Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi? Den studerende forholder sig til dagtilbuddets rolle og hvordan der skabes de bedste rammer for børns vilkår under de givne rammer. Den studerende får indsigt i kulturen på arbejdspladsen. Fokus på egen indsats i forhold til at styrke det gode arbejdsmiljø. Være opmærksom på personlig refleksion over egne normer i det professionelle arbejde. Jeg vil sætte mig ind i dagtilbudsloven og kommunens politik inden for dette område. Desuden vil jeg undersøge, hvordan man arbejder med læreplaner og se på, hvilken betydning de har for det daglige pædagogiske arbejde. Jeg vil selv indgå i det daglige pædagogiske arbejde og bidrage til at skabe et godt samarbejde og gode rammer for børnenes liv, fx gennem anerkendende kommunikation. Jeg vil arbejde med at finde balancen mellem trivsel og læring, beeing og becoming, og reflektere over min egen måde at indgå i arbejdet, bl.a. gennem anvendelse af interaktionsanalyser og situationsbeskrivelser. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

42 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Anbefalet litteratur i 3. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. Udtalelsen indgår som en del af prøvegrundlaget for prøven i 3. praktik Dato og praktikvejleders navn: Den studerendes plan for arbejdet med 3. praktiks kompetencemål, videns- og færdighedsmål inkl. praktikvejleders udtalelse uploades i den studerendes portfolio og mailes til praktikansvarlig underviser senest en uge efter afholdt møde. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

43 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Ex. fra en børnehave Anbefalet litteratur i 3. praktik Børnehavens hjemmeside Københavns kommunes Børne- og ungepolitik; Krogh, Suzanne og Smidt, Søren; Aktionslæring i pædagogisk praksis, Kapitel 1, Didaktisk aktionslæring Lyng Rasmussen, Gitte; Børneperspektiv – i forskning og praksis, i: Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund Schultz Jørgensen, Per og Kampmann, Jan; Antologi: Børn som informanter Hansen, Maja i: Børn&Unge, År 2016, Nr. 12; Børneperspektiver. De interviewer børn og får ny viden Materiale fra studiedage Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Ca. hver anden mandag, eller i hvert fald en dag i hver anden uge. Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Den studerende medbringer min. ét eksempel fra sin portfolio til vejledningstimerne, fx situationsbeskrivelser og observationer og refleksioner herover Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. Udtalelsen indgår som en del af prøvegrundlaget for prøven i 3. praktik XXX er en meget engageret studerende, som er velformuleret, reflekteret, undrende og inspirerende. Hun skal til at starte et forløb med nogle drenge på stuen og har taget initiativ til aktiviteter på legepladsen og det bliver spændende at følge. I forbindelse med dette vil vi drøfte, hvad der sker med børnegrupperne og legesituationerne, hvordan man evt. kan se reaktioner og resultater af det igangsatte og hvorledes det kan vise mulige ændringer i legemønstre / legerelationer. I slutningen af oktober skal XXX være med til en velkomstsamtale vedr. et barn som startede sidst i august. Ligeledes skal XXX være med til en sprogvurdering af et 3 års barn. På personalemøderne deltager XXX engageret og har mange gode observationer, iagttagelser og kommentarer til f.eks. når vi snakker ”tidlig opsporing” i f. m. begge børnegrupper i børnehaven. Dato og praktikvejleders navn: Den studerendes plan for arbejdet med 3. praktiks kompetencemål, videns- og færdighedsmål inkl. praktikvejleders udtalelse uploades i den studerendes portfolio og mailes til praktikansvarlig underviser senest en uge efter afholdt møde. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

44 Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse
Praktiksted Studerende Praktikvejleder Praktikansvarlig underviser 3. praktikperiode - Skole- og fritidspædagogik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

45 Vidensmål Den studerende har viden om
Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) Institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde, Agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området, Tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber, Analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper, November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

46 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde, Indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis, Forandringsprocesser og innovation, Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

47 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Ex. fra en børnehaveklasse Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. I børnehaveklassen på Kildevældsskolen arbejder vi med forskellige didaktiske og pædagogiske metoder, bl.a. classroom management, scaffolding og den anerkendende pædagogik. De studerende vil her have mulighed for, at opleve disse metoder blive brugt i praksis I forbindelse med den faglige fordybelse, som er et af mine ansvarsområder, har jeg valgt, at planlægge og gennemføre et danse forløb, hvor jeg vil tage udgangspunkt i traditionelle folkedanse fra forskellige verdensdele. Til tilrettelæggelse og evaluering af mit projekt, har jeg valgt, at læne mig op ad Hiim og Hippes relations model. Jeg vil yderligere afprøve min viden og kunnen om scaffolding i forbindelse med varetagelsen af danseundervisningen. Jeg vil desuden anvende situationsbeskrivelser som grundlag for refleksion. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

48 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Anbefalet litteratur i 3. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. Udtalelsen indgår som en del af prøvegrundlaget for prøven i 3. praktik Dato og praktikvejleders navn: Den studerendes plan for arbejdet med 3. praktiks kompetencemål, videns- og færdighedsmål inkl. praktikvejleders udtalelse uploades i den studerendes portfolio og mailes til praktikansvarlig underviser senest en uge efter afholdt møde. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

49 Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse
Praktiksted Studerende Praktikvejleder Praktikansvarlig underviser 3. praktikperiode – Social- og specialpædagogik Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Mennesker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne. Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

50 Vidensmål Den studerende har viden om
Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Vidensmål Den studerende har viden om Færdighedsmål Den studerende kan Hvordan arbejder praktikstedet med dette? Hvordan kan studerende arbejde med dette på praktikstedet? Hvordan understøtter praktikstedet studerendes læring inden for dette? (Kopieret fra praktikstedets uddannelsesplan) Konkretiseringer i relation til den enkelte studerende (Udarbejdes i samarbejde mellem den studerende og praktikvejlederen og drøftes med praktikansvarlig underviser ved 2/3 mødet) Institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser, Agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet Tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde, Indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger, November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

51 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Den studerendes plan for 3. praktik, inkl. udtalelse Opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, Redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde Forandringsprocesser og innovation, Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering. Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

52 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Ex. fra specialtilbud for mennesker med nedsat funktionsevne Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet De individuelle pædagogiske planer/metodebeskrivelser danner rammen for, hvilke tilgange der er hensigtsmæssige i forhold til den enkelte borger. Med udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer anvendes/bruges der en række forskellige pædagogiske tilgange og metoder, disse er beskrevet i ovenfornævnte beskrivelser. De elementer, der særligt er fokus på, når der udarbejdes metodebeskrivelser/dagsplaner for borgerne, er at hverdagen for dem bliver overskuelig, og giver rum til at være deltagende i dagens gøremål/aktiviteter. Den studerende vil aktivt skulle arbejde efter disse planer/aftaler, der er lavet. Det forventes, den studerende stiller sig spørgende /reflekterende til beskrivelserne ved vejledningsseancerne, samt i hverdagen. Jeg vil, hvis det er muligt, deltage i udarbejdelsen af dagsplaner for to borgere, hvor udgangspunktet er deres deltagelse i arbejdet i træværkstedet. Jeg vil her være opmærksom på den enkelte borgers behov og ressourcer, både gennem mit kendskab til de to borgere og ved at læse relevant litteratur (Per Lorentzen). Jeg vil desuden indgå i arbejdet med de øvrige borgere på centret med afsæt i deres dagsplaner, og forholde mig kritisk til de anvendte metoder. Jeg vil løbende opsamle mine erfaringer i beskrivelser i min portfolio og bruge dem som afsæt for vejledning og refleksion over min og stedets praksis. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

53 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Anbefalet litteratur i 3. praktik Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt? Hvordan inddrages den studerendes portfolio? Udtalelse på baggrund af drøftelserne på 2/3 mødet. Udtalelsen indgår som en del af prøvegrundlaget for prøven i 3. praktik Dato og praktikvejleders navn: Den studerendes plan for arbejdet med 3. praktiks kompetencemål, videns- og færdighedsmål inkl. praktikvejleders udtalelse uploades i den studerendes portfolio og mailes til praktikansvarlig underviser senest en uge efter afholdt møde. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

54 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Møde og udtalelse Senest når halvdelen af praktikken er forløbet, bliver den studerendes portfolio samt praktikstedets beskrivelse og uddannelsesplan gjort til genstand for samtale mellem den studerende og dennes praktikvejleder. (Studieplanen s. 14) (Uge 8) Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode (Uddannelsesbekendtgørelsen § 9, stk. 3) (Senest uge 11). Mødet: varer 30 minutter og foregår via Skype eller Lync Dagsorden til mødet: Kort status på den studerendes opfyldelse af deltagelsespligten i praktikken Praktikvejleder og studerende præsenterer plan for den studerendes arbejde med opfyldelsen af praktikkens kompetencemål Alle parter kommenterer planen med henblik på eventuelle justeringer Den studerende fremlægger portfolio-"nedslag", som dokumenterer den studerendes arbejde med praktikkens kompetencemål Evt. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

55 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Møde og udtalelse Udtalelsen: Praktikstedet udarbejder efter mødet en skriftlig udtalelse om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålet. Udtalelsen omfatter både konkretiseringen af videns- og færdighedsmålene og den sammenfattende udtalelse nederst i skabelonen: Plan for den resterende del af praktikperioden (i forhold til de enkelte videns- og færdighedsmål) Udtalelse (en sammenfattende status) skrives ind i den studerendes plan for praktikken mailes til den praktikansvarlige underviser i UCC senest en uge efter mødet den studerende uploader udtalelsen i sin portfolio Med henblik på at kunne opfylde kompetencemålet for praktikken November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

56 Forberedelse til mødet
Den studerende udarbejder i samarbejde med praktikvejleder et udkast til praktikplan Processen er påbegyndt i praktikforberedelsen, forud for praktikken Kvalificeres i vejledningen, fra praktikstart og frem mod mødet Praktikplanen tager afsæt i praktikstedets uddannelsesplan for praktikken for at sikre at der er sammenhæng Praktikvejleder og studerende drøfter, hvordan man tænker, at praktikplanen kan være med til at indfri kompetencemålet for den pågældende praktik November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

57 Prøven i 3. praktik Formalia
Uddannelsesbekendtgørelsen § 17: Første, anden og tredje praktikperiode afsluttes hver med en prøve, der finder sted på praktikstedet eller professionshøjskolen. Stk. 2. Første og anden praktikperiode bedømmes med intern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af professionshøjskolen. Stk. 3. Tredje praktikperiode bedømmes med ekstern bedømmelse af en praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en censor. Stk. 4. De tre praktikperioder bedømmes med »Bestået/Ikke bestået«. Stk. 5. Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået« afholder professionshøjskolen en samtale om det videre forløb med den studerende. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

58 Betingelse for indstilling til prøve
For at gå til prøven i 3. praktik, kræves: At alle moduler på fællesdelen er bestået At alle prøver er bestået At modul H, I og J er bestået At mødepligten i 3. praktik er opfyldt Minimumskravet svarer til 170 ECTS

59 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Prøven i 3. praktik Uddannelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 2: Kompetencemålet beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den studerende skal kunne demonstrere ved afslutningen af praktikken. Dette bliver bedømt ved en prøve, hvor den studerende skal kunne: gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis (§ 18, stk. 2) Prøveformerne skal sikre professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling (§ 18, stk. 3) Udgangspunkt i præsentationsportfolien November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

60 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Prøven i 3. praktik UCC’s Studieordning Prøveform Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. Arbejdsportfolio består af indsamling, selektion og refleksion af produkter der dokumenterer den stu- derendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer. Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter og dokumentationer, der viser den studerendes videns-, færdigheds- og kompetenceniveau samt den studerendes udvikling frem mod dette (herunder udtalelse fra mødet afholdt i henhold til Bek. § 9 stk. 3). Præsentationsportfolio består af skriftlige re- fleksioner over de udvalgte dele af arbejdsportfolien. Der skal indgå dokumentation af relationer og kommunikation i form af videoklip og den studerendes udvikling frem mod kompetencemålet herunder udtalelse fra mødet afholdt i henhold til Bek. § 9 stk. 3. Omfang: Skriftlige refleksioner over udvalgte dele fra arbejdsportfolio til præsentationsportfolio på 15 sider (max anslag) samt bilag (billede, lyd mv.) Ændringer fra 1. praktikperiode til anden og tredje praktikperiode. Der kan spørges til udtalelsen som er blevet til efter mødet November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

61 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Prøven i 3. praktik Eksamensgrundlag: Præsentationsportfolio samt praktikstedets udtalelse i forbindelse med mødet afholdt i henhold til Bek. § 9 stk. 3. Bedømmelsesgrundlag: Præsentationsportfolio og den mundtlige præstation. Tidsramme: 5 min. præsentation, 15 min. samtale, 10 min. votering. Bedømmelse: Bestået – Ikke bestået. Bedømmelse ved ekstern censur. For prøver i praktik, som gennemføres i udlandet gælder særlige bestemmelser, som fremgår af studieplanen. Ændringer fra 1. praktikperiode til anden og tredje praktikperiode. Der kan spørges til udtalelsen som er blevet til efter mødet November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

62 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Prøven i 3. praktik Eksamensbekendtgørelsen § 12. Medvirker flere eksaminatorer eller flere censorer ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem. Stk. 3. Er eksaminatorerne og censorerne ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er bedømmelsen »Bestået«, hvis mindst halvdelen af bedømmerne, heraf mindst en censor, giver denne bedømmelse. (”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) (BEK nr. 114 af 03/02/2015) Bedømmer Bedømmelse Eksaminator 1 Bestået Ikke bestået Eksaminator 2 Censor Resultat November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

63 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Roller og ansvar Den praktikansvarlige undervisers særlige rolle og ansvar Prøvens formelle afvikling. Den praktikansvarlige underviser har ansvar for prøvens begyndelse, afslutning og afgivelse af bedømmelse Alle tre parters – praktikvejleder, praktikansvarlig underviser og censor - opgave og ansvar At understøtte og kvalificere den studerendes faglige og analytiske refleksioner over egen og praktikstedets pædagogiske praksis   At vurdere i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt. Det vil sige, om den studerende kan: Gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer Fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis Reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. (jf. § 18, stk. 2 i bekendtgørelsen). At tage stilling til bedømmelsen af prøven November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

64 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Votering, karakter og tilbagemelding til de studerende (Bekendtgørelse om eksamen) § 25. Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. Stk. 2. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. Det foreslås, at de to eksaminatorer først drøfter deres indstilling og først derefter inddrager censor. Se desuden skema overfor. November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

65 Inspiration fra læreruddannelsens vejledning
”Begge eksaminatorer (praktikunderviser og praktikvejleder) er ligeværdige deltagere i prøven med forståelse og respekt for hinandens roller i samarbejdet med opgaven. Den fælles opgave er, at få de studerendes teoretiske viden, erfaringsviden og praksisviden i spil i forhold til de studerendes valgte fokus fra praktikken…….. Det er derfor vigtigt, at samtalen til prøven bygger på forskellige former for spørgsmål for at støtte de studerende i at forholde sig undersøgende og reflekterende, herunder også at spørgsmålene sikrer, at de studerende får mulighed for at bevæge sig på de forskellige kravniveauer …. Jf. Pædagoguddannelsens bekendtgørelse §18, stk. 2 November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

66 Spørgsmål til prøven kan have forskellige karakter
Der kan stilles spørgsmål til præsentationsportfolien, fx afklarende og undersøgende Der kan stilles spørgsmål til erfaringer, den studerende har gjort sig i praktikken Der kan stilles spørgsmål til begrundelser for de valg i praksis, den studerende har gjort sig Der kan stilles spørgsmål til begrundelser for de teoretiske overvejelser, den studerende har gjort sig Der kan stilles spørgsmål til den studerendes eventuelle medbragte materiale/bilags materiale Der kan stilles spørgsmål til, hvorvidt den studerende ville handle, agere, planlægge etc. anderledes en anden gang November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

67 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Praktikportalen November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik

68 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik
Formalia Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 211 af 06/03/2014 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, BEK nr. 824 af 02/07/2015 Følg linket til: Studieordning for Pædagoguddannelsen UCC september 2014 UCC Praktikhåndbog - Pædagoguddannelsen 2014 Skabelon til praktikbeskrivelse med uddannelsesplan for UCC's praktiksteder November 2016 Informationsmøde for praktikvejledere - 3. praktik


Download ppt "Informationsmøde for praktikvejledere 3. praktik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google