Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program for dagen Kl – Ankomst og morgenkaffe Kl – Oplæg om mulighederne for samspil mellem SEL og LAB Spørgsmål og udfordringer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program for dagen Kl – Ankomst og morgenkaffe Kl – Oplæg om mulighederne for samspil mellem SEL og LAB Spørgsmål og udfordringer."— Præsentationens transcript:

1 Temadag Den 6. oktober 2016 Jobskabelse på § 103 – muligheder og perspektiver

2 Program for dagen Kl – Ankomst og morgenkaffe Kl – Oplæg om mulighederne for samspil mellem SEL og LAB Spørgsmål og udfordringer Kl Frokost Kl Udvikling af indsatsmodeller i grupper Kl – Fremlæggelse og drøftelse i plenum

3 Trappen 50% 0% 100% Arbejdsevnebarometer Tilbud efter Servicelov
Mentor LAB kap. 9b Ordinær uddannelse LAB kap. 10 Virksomheds-praktik LAB kap. 11 Tilbud efter Sundheds-loven Kurser & projekter LAB kap. 10 Ansættelse med løntilskud LAB kap. 12 Aktivering Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Førtidspension 100% 50% 0% Arbejdsevnebarometer Jobafklarings-forløb Ressourceforløb ?! Frivillige aktiviteter & Fritidsaktiviteter Tilbud efter Servicelov Fx § 103 og 104 Trappen

4 Beskyttet beskæftigelse Serviceloven § 103
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. Beskyttet beskæftigelse Serviceloven § 103

5 Målgruppen Serviceloven § 103
Personkredsen omfatter personer under folkepensionsalderen med begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked og heller ikke kan opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler, eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12 eller kap. 13. Der vil ofte være tale om personer, som har førtidspension som forsørgelsesgrundlag eller personer på kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse med særlige sociale problemer. Målgruppen Serviceloven § 103

6 Organiseringen Serviceloven § 103
Ud over beskyttet beskæftigelse på beskyttede værksteder, kan beskyttet beskæftigelse etableres under andre organisatoriske rammer. Fx i forbindelse med andre offentlige tilbud. i tilknytning til boformer for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og i tilknytning til forsorgshjem, væresteder, varmestuer og sociale caféer m.v. Og på private og offentlige arbejdspladser Organiseringen Serviceloven § 103

7 Indhold Serviceloven § 103
Beskyttet beskæftigelse består i udførelsen af opgaver, der indgår som et led i en produktion af varer eller tjenesteydelser. Fx udførelsen af enkle afgrænsede arbejdsfunktioner, der kan udskilles fra et mere omfattende produktionsforløb, der skal udføres i tilknytning til en produktion i en virksomhed. Fx montage- og pakkearbejde. Fx arbejdsfunktioner af anden art f.eks. varetagelsen af servicefunktioner i forbindelse med kantinedrift, cafedrift eller opgaver af kontormæssig karakter. Indhold Serviceloven § 103

8 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb Serviceloven § 103 stk. 2
”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer” Beskæftigelsesforløbet kan have karakter af oplæring eller optræning. Beskæftigelsesforløbet kan tilbydes borgere med ophold i en boform efter servicelovens § 110, stk. 1, dvs. forsorgshjem og lignende eller til andre borgere med tilsvarende problemer i tilknytning til denne boform. Tilbuddet kan imidlertid også etableres uafhængigt af botilbud, f.eks. i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104. Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb Serviceloven § 103 stk. 2

9 Indhold Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb
Et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb kan fx. omfatte deltagelse i den interne drift i en boform efter § 110 eller et aktivitets- og samværstilbud (værested, social café, varmestue mv.) efter § Dette kan bestå i rengøring, vask, køkkenarbejde, alm. vedligeholdelse og værkstedsarbejde mv. deltagelse i aktiviteter fx. i form af planlagt undervisning og kulturelle arrangementer, idrætsaktiviteter og andre livskvalitetsforbedrende tilbud. Tilbuddet skal være afpasset den enkeltes ønsker og muligheder. Indhold Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb

10 Formålet med tilbuddene i Lab-loven er, at de skal være midlertidige og kvalificere den ledige til arbejde. Jobcentrene har mulighed for i konkrete sager at beslutte, at et beskæftigelsesforløb, der er oprettet som beskyttet beskæftigelse eller særlig tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens § 103, stk. 1 og 2, vil kunne gives som et tilbud efter reglerne i § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en klar forudsætning, at forløbet for den enkelte ledige, der gives et sådant tilbud, kan leve op til reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder at det opfylder formålet med aktiveringen, at det er et relevant tilbud for den enkelte med henblik på den korteste vej ud af ledigheden, og at det indgår i personens ”Min plan” efter reglerne herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jf. Vejledning nr. 10 om Særlig støtte til voksne af SL § 103 i relation til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

11 SL § 103 i relation til ressourceforløb
På samme måde må et §103-tilbud i et ressourceforløb vel skulle indeholdes i formålet med dette ?! Er det muligt ? Formålet med ressourceforløb: at forsøge at udvikle arbejdsevnen i et ressourceforløb jf. LAB § 68a Ressourceforløbet kan tillige indeholde indsatser, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne (LAB-)lov. Der skal fastsættes uddannelses- og beskæftigelsesmål § 103 stk. 1 vel ikke muligt, da ansættelse dér ikke ”bare” kan ændres, hvis kommunen synes.. Jf. principafgørelse og RF er jo midlertidigt.. § 103 stk. 2 vel muligt i RF– til kthj.modtagere og føp- ere – hvis det støtter op om udvikling af arbejdsevnen SL § 103 i relation til ressourceforløb

12 Indsats: Et ressourceforløb kan bestå af indsatser fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, uddannelsesområdet og det sociale område Varighed: Mindst 1 og maks. 5 år. Dog evt. flere forløb til under 40 årige. Også for over 40-årige, hvis de ønsker det og kommunen finder det relevant. Målgruppe: Personer med komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem beskæftigelsesrettede tilbud i LAB & LAS, og personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold m.v., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang. Ressourceforløb

13 Ressourceforløb Indhold:
Alle tilbud, hjælpemidler, mentor mv. efter beskæftigelsesloven Tilbud om brobygning til uddannelse med nødvendig støtte, misbrugsbehandling, rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach, motion, kurser i håndtering af stress/angst m.v., aktivitetstilbud på væresteder, støtte-kontaktperson, hjælp til boligproblemer, socialpædagogisk bistand, udredning m.m. Alle relevante indsatser kan indgå i et ressourceforløb, herunder også frivillige aktiviteter, aftaler om kontakt til egen læge e.l., fritidsaktiviteter osv., når blot de fremgår af rehabiliteringsplanen. Ressourceforløb

14 Aktivitets- og samværstilbud serviceloven § 104
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.” Aktivitets- og samværstilbud serviceloven § 104

15 Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Formål SL § 104

16 Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Formål SL § 104

17 Samspil med andre ordninger SL § 104
Der kan i tilknytning til et aktivitets- og samværstilbud etableres forskellige former for beskæftigelsesforløb og aktiveringsaktiviteter, hvor det langsigtede perspektiv kan være at fastholde et mål om en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom det ikke umiddelbart kan forekomme realistisk for nogle persongrupper. Da et aktivitets- og samværstilbud ikke direkte har som formål at kvalificere til arbejdsmarkedet, kan tilbuddet ikke træde i stedet for et aktivt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at knytte støtte- og kontaktpersonordninger til aktivitets- og samværstilbud. Men hvis det falder ind under formålet med et ressourceforløb, kan det vel godt anvendes i den sammenhæng (som servicelovstilbud) ?! Samspil med andre ordninger SL § 104

18 Understøttelse af indsats på arbejdspladser
Mentor jf. LAB § 31b Støtte-/kontaktperson jf. SL § 85? Personlig assistance jf. LKHE ”kørende” eller ”udplacerede” §103-medarbejdere Understøttelse af indsats på arbejdspladser

19 Understøttelse af indsats på arbejdspladser
1. Mentor jf. LAB § 31b ? Målgruppe: Alle målgrupper i LAB-loven, bl.a. FØP Betingelse: At mentorstøtten er nødvendig for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse (i LAB-lovs regi?!) Krav om at mentorstøtten har et beskæftigelses- eller uddannelsesfremmende formål Mentor altid er en midlertidig ordning og kan derfor ikke anvendes overfor personer med vedvarende behov for støtte til at fastholde beskæftigelse. Dvs. kan bruges i ressourceforløb, samt i løntilskudsforløb (”skånejob”), men ikke ved beskyttet beskæftigelse Understøttelse af indsats på arbejdspladser

20 Understøttelse af indsats på arbejdspladser
Kan det bruges på job ? 2. Støtte-/kontaktperson jf. SL § 85 ? Målgruppe: Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. At styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne. Udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, bl.a. med henblik på at skabe eller opretholde sociale netværk, struktur i dagligdagen mv. For personer, der på grund af betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne reelt ikke har mulighed for at tage vare på egne interesser, er formålet med den socialpædagogiske bistand også at yde en særlig hjælp, så den pågældende kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse NEJ! Understøttelse af indsats på arbejdspladser

21 Understøttelse af indsats på arbejdspladser
Er føp´er omfattet ? 3. Personlig assistance til handicappede i erhverv Efter lov om kompensation til handicappede i erhverv kan der "ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand", jf. lovens § 4. Formålet med ordningen er således at kompensere den pågældende for de begrænsninger, der er konsekvensen af personens fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse. Der kan være tale om en vedvarende ordning Målgruppen for personlig assistance er snæver, idet der udelukkende er tale om personer med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Den personlige assistents opgaver er at kompensere med særlig hjælp til de praktiske arbejdsrelaterede opgaver, som personen på grund af sit handicap ikke selv kan klare. ikke ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver. JA! Som følge af ændringerne af lov om social bistand, hvorefter betegnelserne for individuelt beskyttede stillinger efter socialministeriets 50/50- og 1/3 -ordninger ændres til henholdsvis fleksjob og til skånejob til personer, som modtager social pension, foreslås det, at henholdsvis fleksjob og skånejob til personer, som modtager social pension, indsættes i den foreslåede § 5 i stedet for. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 18 JF. lovforslag af L21 af 1997/98 Understøttelse af indsats på arbejdspladser

22 Understøttelse af indsats på arbejdspladser
3. Personlig assistance til handicappede i erhverv Ydes under bl.a.: Virksomhedspraktik jf. LAB kap. 11 Løntilskud jf. LAB kap. 12 Fleksjob Understøttelse af indsats på arbejdspladser

23 Understøttelse af indsats på arbejdspladser
4.”Kørende” eller ”udplaceret” §103- medarbejder ? I og med at servicelovens § 103 giver hjemmel til at tilbuddet kan etableres på virksomheder – enten som gruppe eller individuelt tilbud - må der ligeledes være mulighed for at medarbejdere på §103-tilbud arbejder dér hvor tilbuddene er placeret ? Understøttelse af indsats på arbejdspladser

24 Løntilskud til førtidspensionister LAB kap. 12
Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats vil førtidspensionister kunne ansættes i løntilskudsjob på private eller offentlige virksomheder. Der gælder for disse typer ansættelser særlige regler med hensyn til forholdet mellem antal ansatte med og uden løntilskud, (dog mulighed for dispensation) krav om, at løntilskudsstillingen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden, eller alternativt krav om at stillingen skal være blevet ledig som følge af frivillig afgang, afgang på grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller afskedigelse på grund af forseelse. Løntilskud til førtidspensionister LAB kap. 12

25 Støtteintensitet (støtteloft) m.v.
BAB§ 86. Bruttostøtteintensiteten for støtte til private arbejdsgivere i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-6, 8 og , beregnet som en procentdel af lønomkostningerne, kan over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 50 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, 5, 12 og 13 og 75 pct. for personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6, 8, 11 og 14. Stk. 2. Støtteloftet efter stk. 1 omfatter udover løntilskuddet al støtte i tilknytning til ansættelsen, uanset om denne finansieres udelukkende af offentlige midler eller finansieres delvist af EU. Stk. 3. Uanset stk. 2 kan støtte i tilknytning til ansættelse af personer, der er omfattet af § 1, nr. 4, 6 og 8, kumuleres med anden støtte, som vedrører samme støtteberettigede omkostninger, udover støtteloftet i stk. 1, forudsat at kumuleringen ikke medfører en støtteintensitet, der overstiger 100 pct. af de relevante omkostninger i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede. § 87. Udbetaling af løntilskud til en enkelt virksomhed eller et enkelt foretagende skal anmeldes til EU-Kommissionen, hvis støttebeløbet overstiger 5 mio. EUR årligt

26 Drøftelser af indsatsmodeller
Gruppedrøftelse Find sammen med kollegerne fra din arbejdsplads, eller find sammen med andre, der ønsker at debattere de samme temaer, som dig. Drøft muligheder og udfordringer ved jeres tema med henblik på at udvikle nye indsatsmodeller. Fælles præsentation og opsamling kl Drøftelser af indsatsmodeller


Download ppt "Program for dagen Kl – Ankomst og morgenkaffe Kl – Oplæg om mulighederne for samspil mellem SEL og LAB Spørgsmål og udfordringer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google