Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 1 Retskilder og domstolene.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 1 Retskilder og domstolene."— Præsentationens transcript:

1 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 1 Retskilder og domstolene

2 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE I kapitel 1 gennemgås: Danske retskilder Internationale retskilder Domstolene Retssager Retskilder og domstolene

3 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Grundlovens § 3: Lovgivende magt: Folketinget Dømmende magt: Domstolene Udøvende magt: Regering/ministerier, forvaltningen, politiet m.fl. Gensidig kontrol Magtbalance Magtsadskillelseslæren (se fig. 1.1)

4 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Gældende ret: Retskilderne bruger vi, for at finde ud af, hvad der er gældende ret. I retskilderne kan vi søge juridisk information om reglerne og retstilstanden på et område – hvad gælder? Domstole og offentlige myndigheder anvender retskilderne til at træffe deres afgørelser. Advokater, banker, forsikringsselskaber mv. bruger retskilderne i deres rådgivning og i det daglige arbejde. Retskilder

5 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Lovgivning og lovens forarbejder Domme/retspraksis Sædvane og forholdets natur Retskilder

6 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Lovhierarkiet: Grundlov Lov Bekendtgørelse Vejledning/cirkulære En lavere retskilde(regelsæt), skal have hjemmel i en højere retskilde - højere oppe i lovhierarkiet. Retskilder 1.1 Lovgivning og lovens forarbejder

7 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Grundloven 1849, med senere ændringer: Lovgivning vedtaget i folketinget må ikke være i strid med Grundloven – Se U1999.841H Tvind-loven, s. 16. Grundloven indeholder bl.a. regler om: Statsorganernes organisation og folketingets virke Valgbarhed til folketinget Folkekirken Frihedsrettigheder, såsom ytringsfrihed, religionsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, ejendomsrettens ukrænkelighed mv. Retskilder 1.1 Lovgivning og lovens forarbejder

8 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Lovforslag kan fremsættes af ethvert medlem af folke- tinget. Lovforslag skal behandles 3 gange i folketingssalen og vedtages med almindeligt flertal. Rammelovgivning: Folketinget kan vedtage lovgivning, der fastsætter de overordnede regler/rammer på et område, hvorefter det fx overlades til en minister at fastsætte mere detaljerede regler – udstede bekendtgørelser. Bekendtgørelser udspringer af love. SU-bekendtgørelsen udspringer af SU-loven. SU- bekendtgørelsen er lavet af ministeren. Retskilder 1.1 Lovgivning og lovens forarbejder

9 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Vejledninger og cirkulærer: Reglerne udspringer af bekendtgørelser, og skal have hjemmel i en bekendtgørelse Reglerne er ofte lavet af de myndigheder, som skal anvende reglerne i praksis – direkte overfor borgere og virksomheder. Nogle vejledninger udgives i bogform, fx ligningsvejledningen, momsvejledningen. Retskilder 1.1 Lovgivning og lovens forarbejder

10 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Lovens forarbejder: Al det materiale som har været inddraget under det lovforberedende arbejde inden lovens endelige vedtagelse fx: Betænkninger, bemærkninger til lovforslaget, referater fra folketingets forhandlinger, udvalgsbehandlinger, bilagsmateriale fra interesseorganisationer mv. Lovforarbejder anvendes til tider som fortolk- ningsbidrag i retssager – se U2010.796H De ulovlige hobbyknive, s. 21. Retskilder 1.1 Lovgivning og lovens forarbejder

11 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Ved siden af lovgivning, er afsagte domme en vigtig retskilde. En dom kan skabe præcedens, hvis den har betydning for afgørelsen af fremtidige sager. Domme afsagt af Højesteret, vægter tungere end domme afsagt af Landsretten, ligesom domme afsagt af Landsretten vægter tungere end domme afsagt af Byretten. Nyere domme vægter tungere end ældre domme Retskilder 1.2 Domme som retskilder

12 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE En sædvane eller retssædvane opstår, når en handlemåde er blevet fulgt og accepteret over en længere periode – U1984.525H Den ufrugtbare orne, s. 24. En afgørelse efter forholdets natur, er motiveret af nogle friere overvejelser om retlige hensyn og almindelige retsprincipper – ”sidste livline”, når svaret ikke kan findes i andre retskilder – juridisk mavefornemmelse. Retskilder 1.3 Sædvane og forholdets natur

13 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Internationale konventioner ratificeret af Danmark er en del af dansk ret, fx CISG (International købelov) EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) – inddrages ind imellem som retskilde ved domstolene – se Christiania-sagen, s. 18. Internationale handelskutymer, fx Incoterms 2010 ICC Reklamekodeks 2. Internationale retskilder

14 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Rådet/Ministerrådet Europa-parlamentet Kommissionen/Europa-Kommissionen EU-Domstolen 2. Internationale retskilder EU’s institutioner

15 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Retsakter (se fig. 1.3) Traktater – ”Eu’s grundlove” - direkte bindende for alle medlemsstater Forordninger – bindende direkte for alle medlemsstater uden implementering Direktiver - bindende for alle medlemsstater og skal implementeres (laves om til national lovgivning) Beslutninger - bindende for de medlemsstater beslutningen vedrører Henstillinger og udtalelser – ikke bindende. Vejledning Internationale domme Domme fra EU-domstolen er bindende i Danmark. Skal følges af danske domstole 2. Internationale retskilder EU’s retskilder

16 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Højesteret (København) Landsret (Østre og Vestre Landsret) Byret (24 retskredse i Danmark) Byrettens afdelinger: Civilretten, Kriminalretten, Fogedretten, Skifteretten, Boligretten. Sø- og Handelsretten: Behandler særligt sager om immaterialret, markedsføringsret, søret og internationale erhvervsforhold. Sager anlagt ved S&H kan ankes til Højesteret. Specialdomstole: Tinglysningsretten, Arbejdsretten, Den Særlige Klageret, Rigsretten. 3. Domstolene (fig. 1.4.)

17 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE 2-instansprincippet: En retssag kan som udgangspunkt bedømmes ved 2 instanser. Hovedregel: Civile retssager starter i Byretten, og kan ankes til Landsretten. Undtagelse: Sager med påstandsbeløb under 20.000 kr. kan ikke ankes til Landsretten, medmindre Procesbevillingsnævnet giver tilladelse. Tredjeinstansbevilling: Procesbevillingsnævnet kan efter ansøgning, give tilladelse til at en sag kan bedømmes af Højesteret, selvom sagen har været behandlet i 2 under- instanser - se U2010.796H De ulovlige hobbyknive. Betingelse: Sagen skal have principiel karakter. 3. Domstolene

18 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE EU-domstolen/Den Europæiske Unions Domstol: Sager kan anlægges af medlemsstater, EUs institutioner, EU-borgere, virksomheder og andre juridiske personer fra medlemsstaterne. De afsagte domme er bindende i medlemsstaterne, og kan give anledning til ændring af national lovgivning. Præjudicielle spørgsmål: Hvis en dansk domstol under en retssag, er i tvivl om fortolkningen af EU-retten kan spørgsmålet blive besvaret af Den Europæiske Unions Domstol – se U2002.2435/3H Den gravide vikar, s. 31. Menneskerettighedsdomstolen: Behandler sager om overtrædelse af EMRK (Menneskerettighedskonventionen). 3. Domstolene Internationale domstole

19 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Saglig kompetence: Hvilken ret/domstol skal behandle sagen? Stedlig kompetence: Værneting – Hvor i landet skal sagen anlægges? Hvis der ikke er lavet en værnetingsaftale mellem de stridende parter, skal en retssag som hovedregel anlægges ved sagsøgtes hjemting (bopæl/kendt opholdssted) Supplerende værneting, fx: Virksomhedsværneting Ejendomsværneting Opfyldelsesværneting Forbrugerværneting Deliktsværneting 4. Civile retssager Værneting

20 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Forhandlingsprincippet: Sagsøger og sagsøgte har selv ansvaret for sagens bevisførelse. Retten kan opfordre parterne til at føre et bestemt bevis, men parterne er ikke forpligtet til at følge rettens opfordring. Bevisumiddelbarhedsprincippet: Beviser skal føres umiddelbart foran dommeren. Den frie bevisbedømmelse: Retten har frihed til på objektivt grundlag, at vurdere og afgøre, hvad der findes bevist under sagen, og hvilke beviser der vægter tungere end andre. Bevisbyrde: Den som påstår noget under en retssag, skal bevise at han har ret. Han har bevisbyrden for sin påstand. 4. Civile retssager Procesretlige grundbegreber

21 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Parterne: Sagsøger og sagsøgte Sagens forberedelse: Stævning og svarskrift Evt. forberedende retsmøde Evt. syn og skøn Replik og duplik Hovedforhandling Småsagsprocessen: Sager under 50.000 kr. Formål: Enklere, hurtigere og billigere 4. Civile retssager Retssagens forløb (se fig. 1.7)

22 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Omkostninger: ”Taberen” betaler vinderens omkostninger, men retten bestemmer hvor meget. Retshjælpsdækning Fri proces 4. Civile retssager Retssagens forløb

23 DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Klage- og ankenævn fx forbrugerklagenævn, pengeinstitutankenævnet Sagsbehandling efter officialmaksimen Retsmægling Voldgift Voldgiftsloven – voldgiftsklausul i aftale Ofte hurtigere sagsbehandling end alm. domstole Dommere med særligt fagkundskab Sagen er ikke offentlig Ikke mulighed for anke til højere instans 4.4 Alternativ til domstolene


Download ppt "DANSK OG INTERNATIONAL ERHVERVSRET, 3. UDGAVE Kapitel 1 Retskilder og domstolene."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google