Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

K VANTITATIVE METODER – MED FOKUS PÅ METODER TIL AT STUDERE PROFESSIONELLES VIDEN OG HOLDNINGER /M ERETE M ONRAD 2015.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "K VANTITATIVE METODER – MED FOKUS PÅ METODER TIL AT STUDERE PROFESSIONELLES VIDEN OG HOLDNINGER /M ERETE M ONRAD 2015."— Præsentationens transcript:

1 K VANTITATIVE METODER – MED FOKUS PÅ METODER TIL AT STUDERE PROFESSIONELLES VIDEN OG HOLDNINGER /M ERETE M ONRAD 2015

2 Holdninger og faglighed Holdninger som dispositioner Holdningskomponenter: Viden og erfaring (kognition) Værdier og følelser (affekt) Handletendens (konation) Faglighed belyst igennem holdninger

3 Vignetmetoden: undersøgelse af holdninger og vurderinger Ideelle forestillinger om hvad professionelle bør gøre Oplagte anvendelsesområder: Faglige vurderinger - hvilke forhold betyder noget Faglig enighed og uenighed Tværfagligt samarbejde

4 Hvad er en vignetmetoden? Vignetter er: Korte beskrivelser Holdningsundersøgelser Realistiske, men fiktive/hypotetiske Kan have mange former Vignetmetode består i respondenters stillingtagen til vignetten

5 Eksempel på vignet Silke er ni år. Hun går i en SFO, hvor flere af børnenes familier har kontakt med kommunen. Silke er en stille pige, der har én god veninde. I børnegruppen markerer Silke sig ikke tydeligt, hun bliver ikke drillet, men er sjældent med i de andres leg. Pædagogerne opfatter Silke som en sød pige, der er nem at have i institutionen. De ville gerne kunne tale mere med hende, for de har indtryk af, at hun ikke altid har det godt. Andre børn kræver imidlertid så meget af pædagogerne, at der ikke bliver den fornødne tid til Silke. En dag fortæller Silkes veninde en af pædagogerne, at Silke har sagt, at hendes far slår hende og hendes små søskende. Veninden må ikke fortælle det til nogen. Pædagogen røber ikke, hvad veninden har sagt, men spørger Silke, hvordan hun har det hjemme. Silke siger bare: ”Godt.” (vignetten fortsættes) Problemformulering: Faglig enighed og uenighed blandt pædagoger

6 Kvantitativ anvendelse af vignetmetode Kvantitative sammenligninger af holdninger til komplekse problemer Egnet til at studere holdninger, vurderinger, tolkninger, normer og forestillinger Kontekstualisering Præcisering af holdningsobjektet Standardisering  mulighed for sammenligning af personer/grupper Praksisnær, genkendelig, relevant Mulighed for indirekte holdningsmåling Intet kendskab til faktiske handlinger

7 Horisontal og vertikal vignetmetode Vertikal En vignetversion Detaljeret kontekstbeskrivelse Mange spørgsmål Horisontal Flere vignetversioner Systematisk variation af indhold Få spørgsmål

8 Horisontal vignetmetode Andel i procent af danskerne som mener at personen på billedet skal have arbejdstilladelse i Danmark. Ugebrevet A4, 12/9/2012

9 Problemformulering: Holdninger til fattigdom Line er 38 år og er alene med sit barn på 12 år. Hun er arbejdsløs og har en indtægt på 9.123 kr. månedlig efter skat. Hun har i ½ år af økonomiske årsager undladt at betale regninger til tiden (husleje, boliglån, el, gas, vand). Er denne person... ? Ekstremt velhavende Meget velhavende Velhavende I nogen grad velhavende Middel I nogen grad fattig Fattig Meget fattig Ekstremt fattig Ved ikke □□□□□□□□□□

10 Metode: horisontal vignetmetode To vignetversioner 20 vignetter besvares af hver respondent Faktorer: Indkomst: 50 % af medianindkomsten+/- 15%, 30% og 45% 8 generelle afsavn 5 ”børne” afsavn Varighed af afsavn Køn Etnicitet Alder Position

11 Problemformuleringer der med fordel lader sig belyse med vignetmetode

12 Undersøgelse af faglighed – beskrivende problemstillinger Hvilke holdninger har fagpersoner til aktuelle faglige spørgsmål, dilemmaer mv.? Eksempel: Underretning ved mistanke om forældrevold mod børn? Vertikal undersøgelse af udbredelsen af bestemte holdninger og evt. fokus på forekomsten af enighed og uenighed

13 Undersøgelse af faglighed – forklarende problemstillinger Hvad betyder viden for fagpersoners holdninger? Eksempel: Foretager socialrådgivere på beskæftigelsesområdet andre vurderinger end medarbejdere uden socialfaglig uddannelse? Fx ved bevilling af enkeltydelser Vertikal undersøgelse af, hvad den professionelles karakteristika betyder for holdningen (uddannelse og efteruddannelse)

14 Undersøgelse af faglighed – forklarende problemstillinger Hvilke oplysninger omkring en sag har betydning for sagsbehandlerens vurdering? Hvad betyder det, at familien er fattig? Horisontal undersøgelse af, hvordan professionelles holdningsdannelse påvirkes af de oplysninger de får om klienten

15 Undersøgelse af faglighed – beskrivende problemstillinger Hvilke forestillinger har man: Om andre profesionelles holdninger? Om risiko for sociale problemer og årsager til sociale problemer? Undersøgelse af forestillinger, fx Hvad forventer man andre fagpersoner gør? Hvilken risikovurdering har man? Afdækning af sociale misforståelser

16 Kvantitative og kvalitative tilgange Kvantitativ Holdningers udbredelse Holdningers sammenhæng med andre forhold: Personkarakteristika Situationskarakteristika Statistiske sammenhænge Kvalitativ Fortolkninger af situationer Forhandling af holdninger Betydningen af holdningen De processer, der fører til holdningsdannelsen hos et individ

17 Undersøgelse af faglighed – beskrivende problemstillinger Hvilken viden trækker fagpersoner på? Eksempel: Hvilken viden inddrager fagpersoner i vurderingen af, hvorvidt et barn skal netværksanbringes? Vertikal kvalitativ undersøgelse, fx hvor man har en mangelfuldt skitseret vignet og spørger interviewpersonerne hvilke oplysninger de mangler

18 Hvordan udarbejdes en case? Casen skal være realistisk og genkendelig Casen skal ikke lægge op til én bestemt løsning/handling Casen skal ikke på forhånd være farvet af en bestemt holdning I kvantitative undersøgelser skal der gerne stilles spørgsmål, der kan besvares med lukkede svarkategorier (fx ja/nej)

19 Spørgsmål til gruppearbejde om faglig problemstilling, der kan belyses med vignetmetode. Instruktion: Udvælg én problemstilling og find et enkelt undersøgelsesspørgsmål I vil belyse Lav en vignetskitse på 10 linier Stil to spørgsmål til vignetten Beskriv, hvordan I vil analysere svarene I behøver ikke lave en vignet til en kvantitativ undersøgelse.

20 Vanskeligheder i vignetundersøgelser Konstruktionen af vignetter Analyse af vignetdata Generalisering ud over de anvendte vignetter Kritik af vignetmetode


Download ppt "K VANTITATIVE METODER – MED FOKUS PÅ METODER TIL AT STUDERE PROFESSIONELLES VIDEN OG HOLDNINGER /M ERETE M ONRAD 2015."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google