Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler Steen Treumer Professor,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler Steen Treumer Professor,"— Præsentationens transcript:

1 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler Steen Treumer Professor, Ph.D. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Dansk Forening for Udbudsret 17. november 2010

2 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 2 Baggrunden for udvælgelsen af de 3 temaer Afvikling af indgåede kontrakter som følge af overtrædelser af “det sekundære udbudsregime”? Ansvarsgrundlaget i sager om erstatning for overtrædelse af EUs udbudsregler Præklusive tidsfrister 1.Introduktion

3 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 3 Overtrædelser af EU’s udbudsregler kan føre til pligt til afvikling af en indgået kontakt/at kontrakten er uden virkning C-503/04, Kommissionen mod Tyskland Direktiv 2007/66 artikel 2d Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2. Afvikling af indgåede kontrakter

4 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 4 Kan overtrædelse af det sekundære udbudsregime, jf. Telaustria-sagen og efterfølgende praksis, føre til pligt til afvikling af indgåede kontrakter? C-91/08, Wall AG Ordregivende myndigheder og nationale domstole/klagenævn er ikke pligtige til at sørge for at kontrakterne afvikles (”i hvert enkelt tilfælde”) Den nationale retsorden skal sikre iagttagelsen af ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet jf. præmis 65 2. Afvikling af indgåede kontrakter

5 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 5 Forskellige fortolkninger anlagt i teori og praksis: 1)Som udgangspunkt ikke EU-retligt reguleret, dvs. et spørgsmål om national erstatningsret 2) Krav om en ”kvalificeret overtrædelse”, jf. EU- domstolens praksis i relation til medlemsstaternes erstatningsansvar 3)Enhver overtrædelse, jf. analogi fra EU-domstolens praksis på ligestillingsområdet 4) Lempede krav til ansvarsgrundlaget, jf. det EU-retlige effektivitetsprincip 3.1 Ansvarsgrundlaget i erstatningssager

6 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 6 Kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 8. marts 2005, Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S Nævnet lagde til grund at dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse udenlandsk retspraksis og lovgivning C-275/03, Kommissionen mod Portugal 3.2 Ansvarsgrundlaget i erstatningssager

7 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 7 C-314/09, Stadt Graz (østrigsk præjudiciel forelæggelse) Erstatning betinget af at en ordregivende myndighed har handlet culpøst (culparegel med omvendt bevisbyrde) Ikke fundet i overensstemmelse med effektivitetsprincippet og formålet med kontroldirektivet Dynamisk fortolkning & markant skærpelse 3.3 Ansvarsgrundlaget i erstatningssager

8 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 8 4.1 Præklusive tidsfrister Se art. 2c i direktiv 2007/66 og §7 i lov om håndhævelse af udbudsreglerne C-406/08, Uniplex Præklusive klagefrister starttidspunkt: “fra den dato, hvor sagsøgerne havde kendskab eller burde have kendskab til den angivelige tilsidesættelse”, pr. 32

9 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 9 4.2 Præklusive tidsfrister C-406/08, Uniplex Beføjelser til at forlænge søgsmålsfristerne skal fortolkes så det sikres at fristen først udløber når klager havde eller burde have kendskab til overtrædelsen Hvis de nationale retsforskrifter ikke kan fortolkes på en sådan måde er domstolen forpligtet til at undlade at anvende dem

10 Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 10 4.3 Præklusive tidsfrister C-406/08, Uniplex og C-456/08, Kommissionen mod Irland En regel om udbudssager skal anlægges “ufortøvent” /”så hurtigt som muligt” strider mod EU-udbudsretten C-456/08, Kommissionen mod Irland Regler om fristforlængelse er lovlige og kan udgøre god retspleje


Download ppt "Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Seneste praksis fra EU-domstolen med særlig vægt på håndhævelsen af EU’s udbudsregler Steen Treumer Professor,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google