Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

2 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3.Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse 4.Fastsættelse af kontingent 5.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 6.Behandling af indkomne forslag 7.Valg af Formand – Lige år 8.Valg af Næstformand – Ulige år 9.Valg af lederne til: Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Pige/dame afdelingen og menigt medlem 10.Valg af revisorer 11.Eventuelt Dagsorden

3 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Ole Majbæk

4 Æresbevisninger HFK nål modtagere Brian MøllerAllan Bier Jytte JørgensenNiels Hansen Ingrid MatschkeRuth Jespersen Lennart Dall

5 2. Bestyrelsens beretning Ved Claus Dall

6 2. Sportslig beretning Ved Rasmus Hansen

7 3. Regnskab Ved Kim Pedersen

8 Regnskab Resultatopgørelse for 1. juli 2014 - 30. juni 2015 Budget 2014/15 i t.kr. Regnskab 2013/14 i t.kr. Kontingenter957.8429480 Diverse indtægter505.0254350 Herreafdelingen resultat-273589-236-37 Drengeafdelingen resultat-498.445-700-109 Inputafdelingen resultat-91.272-9019 Børneafdelingen resultat-97.860-10446 Pige-/Kvindeafdelingen resultat-468.154-583-163 1. Division Kvinder resultat00-302 Fælles sportsudgifter-498.468-495-287 -464.921-825-833 Resultat klubhus-264.992-1500 -264.992-1500 -729.913-975-833 Resultat administrationsafdelingen-949.017-1.053-953 Diverse indtægter og udgifter692.725747682 Indtægtsgivende aktiviteter774.4931.007835 Salg og udlejning65.301753 583.502776567 RESULTAT FØR RENTER-146.411-199-266 Renteudgifter/-indtægter161.7297021 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER15.318-129-245 ÅRETS RESULTAT15.318-129-245

9 Regnskab Balance pr. 30. juni 2015 Pr. 30/6 2014 i t.kr. AKTIVER Anparter, HFK Tribune ApS325.000325 Depositum, nøglekort9.70011 Anlægsaktiver i alt334.700336 Debitorer898.794647 Varelager24.00044 Diverse tilgodehavender74.915135 Tilgodehavende HFK Tribune ApS2.008.478450 Likvide beholdninger245.5551.733 Omsætningsaktiver i alt3.251.7423.009 AKTIVER I ALT3.586.4423.345

10 Regnskab PASSIVER Egenkapital, primo567.513813 Konsolidering290.000260 Resultat15.318-245 Egenkapital i alt872.831828 HENLÆGGELSER Herreafdelingen41.00041 Drengeafdelingen42.00042 Inputafdelingen50.00050 Børneafdelingen50.00050 Pige/Kvindeafdelingen75.00075 Garanti Klubhus150.000150 Henlæggelser i alt408.000408 Kreditorer656.315456 Modtagne forudbetalinger447.781510 Skyldige omkostninger884.115910 Skyldig moms162.85679 Skyldig A-skat og AM mm.33.54433 Skyldige feriepenge121.000121 Gæld i alt2.305.6112.109 PASSIVER I ALT3.586.4423.345

11 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår: Samme kontingent

12 5. Bestyrelsens budgetforslag Ved Kim Pedersen

13 Budget 2015/2016 BudgetRegnskabBudget 2015/162014/15 Sportslige afdelinger Kontingenter950957948 Diverse indtægter400505435 Herre afdeling-230-274-236 Drenge afdeling-710-498-700 Input afdeling-99-91-90 Børne afdeling-121-98-104 Pige/Kvinde afdeling-550-468-583 Fælles, turneringsgebyr, dommer, udvikling o.l.-460-498-495 Sportslige afdelinger i alt-820-465-825 Kommunikation000 Klubhus og Kontor-112-265-150 Administrations afdeling-1.038-949-1.053 Diverse indtægter og udgifter760693747 Indtægtsgivende arrangementer9647741.007 Salg og udlejning1306575 Renter + Fonde13316270 Ekstraordinære poster000 RESULTAT efter anvendelse af henlæggelser1715-129

14 6. Indkomne forslag Ændringer af Love for Haderslev Fodboldklub

15 6. Indkomne forslag § 9. Kontingent Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen fritage medlemmer helt eller delvist for kontingent. Kontingentet skal betales inden 14 dage efter start, dog senest inden første fodboldkamp. Har man ikke inden 14 dag fra første træningsdag meldt sig ind i og betalt kan man ikke træne og spille for klubben. Betaling af kontingent skal ske via klubbens hjemmeside www.hfk-haderslev.dk. Forslås ændret til: § 9. Kontingent Grundkontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Truptillæg, ikke hjælper tillæg, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen fritage medlemmer helt eller delvist for kontingent. Kontingentet skal betales inden 14 dage efter start, dog senest inden første fodboldkamp. Har man ikke inden 14 dag fra første træningsdag meldt sig ind i og betalt kan man ikke træne og spille for klubben. Betaling af kontingent skal ske via klubbens hjemmeside www.hfk-haderslev.dk.

16 6. Indkomne forslag § 11. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter, jf. dog § 14: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse Fastsættelse af kontingent Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for Haderslev Fodboldklub for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af formand. Valg af næstformand. Valg af afdelingsledere, jf. § 20. Valg af revisorer. Eventuelt

17 6. Indkomne forslag Foreslås ændret til: § 11. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse Fastsættelse af kontingent Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for Haderslev Fodboldklub for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af formand (I lige år). Valg til bestyrelsen. Valg af revisorer. Eventuelt

18 6. Indkomne forslag § 14. Bestyrelse – Valg Bestyrelsen er Haderslev Fodboldklubs daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold, der vedrører driften og ledelsen af klubben. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver, herunder overføre allerede bestående udvalg til eliteafdelingen, ligesom bestyrelsen bestemmer, hvilke hold der sportsligt og økonomisk skal høre under eliteafdelingen. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, et menigt medlem, samt lederne af de i § 20 nævnte afdelinger. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden, og lederne af Herreafdelingen, Børneafdelingen, Økonomiafdelingen er på valg i lige år, medens næstformanden, samt lederne af drengeafdelingen, Inputafdelingen, Pige/dameafdelingen samt det menige medlem er på valg i ulige år.

19 6. Indkomne forslag Foreslås ændret til: § 14. Bestyrelse – Valg Bestyrelsen er Haderslev Fodboldklubs daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold, der vedrører driften og ledelsen af klubben. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver, herunder overføre allerede bestående udvalg til eliteafdelingen, ligesom bestyrelsen bestemmer, hvilke hold der sportsligt og økonomisk skal høre under eliteafdelingen. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af 8-12 personer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen (Vælges i lige år). Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen selv med en næstformand, samt lederne af følgende afdelinger: Herreafdelingen, Børneafdelingen, Økonomiafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Pige/Kvindeafdelingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er menige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

20 6. Indkomne forslag § 16. Tegningsret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Haderslev Fodboldklub tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr., som ikke er godkendt i henhold til budgettet, kræves dog underskrift af formand og den økonomiansvarlige i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær overtager næstformanden alle formandens forpligtigelser. Forslås ændret til: § 16. Tegningsret. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Haderslev Fodboldklub tegnes af formanden og den økonomiansvarlige. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I formandens fravær overtager næstformanden alle formandens forpligtigelser.

21 6. Indkomne forslag § 20. Afdelinger – udvalg Haderslev Fodboldklub har følgende sportslige og administrative afdelinger: Herreafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Børneafdelingen, Pige/dameafdelingen, Økonomiafdelingen. Hver afdeling har en afdelingsleder, der er medlem af bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen hvert andet år for 2 år ad gangen. Lederen af afdelingen nedsætter et udvalg til varetagelsen af opgaverne i afdelingen i overensstemmelse med klubbens mål og love. Foreslås ændret til: § 20. Afdelinger – udvalg Haderslev Fodboldklub har følgende sportslige og administrative afdelinger: Herreafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Børneafdelingen, Pige/Kvindeafdelingen, Økonomiafdelingen. Hver afdeling har en afdelingsleder, der er medlem af bestyrelsen. Lederen af afdelingen nedsætter et udvalg til varetagelsen af opgaverne i afdelingen i overensstemmelse med klubbens mål og love.

22 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3.Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse 4.Fastsættelse af kontingent 5.Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 6.Behandling af indkomne forslag 7.Valg af Formand – Lige år - Udgår i år 8.Valg til bestyrelsen – 6 personer 9.Valg af revisorer 10.Eventuelt Ny Dagsorden

23 7. Valg af Formand Bestyrelsen foreslår: Claus Dall

24 8. Valg af Næstformand Bestyrelsen foreslår: Rasmus Hansen

25 9. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår: Genvalg til Rasmus Hansen Genvalg tilKasper Stjernegaard Genvalg tilBrian Rasmussen Genvalg tilFin Andersen Nyvalg tilHenrik Lorentzen Nyvalg tilMogens Abild

26 10. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår: Genvalg af: H.C. Johansen Suppleant – Jens Harder

27 11. Eventuelt

28 Tak for i aften


Download ppt "Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google