Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LÆGDOMMERE I BOLIGRETTEN JAKOB JUUL-SANDBERG, LEKTOR, PH.D. Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LÆGDOMMERE I BOLIGRETTEN JAKOB JUUL-SANDBERG, LEKTOR, PH.D. Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 1."— Præsentationens transcript:

1 LÆGDOMMERE I BOLIGRETTEN JAKOB JUUL-SANDBERG, LEKTOR, PH.D. Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 1

2 HOVEDPUNKTER 1.Retsgrundlag mv. 2.Udpegelse og habilitet 3.Inddragelse i boligretssagen (fra forberedelse til dom) 4.Vederlaget 5.Perspektiver/fremtidsudsigter Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 2

3 BAGGRUND Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 3 Historien om boligretterne: -SIDEN 1937 I KØBENHAVN to lægdommere Oprindeligt formål: »at tilstræbe en ensartet praksis på et område; hvor huslejenævnene ikke havde kunnet løfte denne opgave« -SIDEN 1951 HELE LANDET (præceptiv regel om medvirken af lægdommere) -1975 NUGÆLDENDE ORDNING (parternes begæring eller rettens bestemmelse) -RETSGRUNDLAGET I DAG = LEJELOVENS § 107 (også erhvervslejeforhold, jf. henvisningen i erhvervslejelovens § 76, stk. 2)

4 KRAV TIL LÆGDOMMEREN -Ingen uddannelsesmæssige krav -Dansk indfødsret, myndige og uberygtede -Repræsentanter for henholdsvist grundejere og lejere -»kendt med bolig- og huslejeforhold« (lejelovens § 109) -Ingen statistik på hvilke »typer« personer (alder, køn, fag mv.)… -eller på hvor mange sager, der medvirker lægdommere i Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 4

5 UDPEGELSE Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 5 -Fra sag til sag (forskellig procedure i retskredsene) -Parterne skal høres (lejelovens § 110, stk. 1) – udpegelse efter »forhandling« med parterne -U 1996.1268 Ø -U 1996.1268 Ø (retsformanden kunne ikke beslutte at udtage en anden en den en part havde peget på – uden forhandling) -U 2009.849 V -U 2009.849 V (kun personer der er beskikket kan udpeges) -T:BB 2012.166 V -T:BB 2012.166 V (udpeget dommer kan ikke udskiftes under sagen medmindre enighed, inhabilitet eller længerevarende indisponibel) -T:BB 2007.404 V -T:BB 2007.404 V (parternes tilkendegivelse af, at de ikke vil have lægdommere er bindende)

6 HABILITET Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 6 -Lejelovens § 110, jf. Retsplejelovens § 60-61 -Altid en konkret vurdering – lægdommeren selv eller efter parternes påstand. Den samlede boligret tager stilling. -»TYPETILFÆLDE«: -Lægdommer på udlejersiden ejer selv ejendomme i kvarteret, hvor lejemålet, der er genstand for tvist, er beliggende fx U 2011.89 Ø -Lejerrepræsentanten er tilknyttet en lejerforening fx U 2006.1348 Ø -Advokaten som lægdommer fx U 2002.1144 Ø og T:BB 2005.304 Ø

7 INDDRAGELSE I SAGSFORBEREDELSEN 1 Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 7 -Ikke deltagelse i forberedelsen af sagen (lejelovens § 110, stk. 2) medmindre: -Afhøringer, afhjemling af skønsmand eller afsigelse af kendelse om et omtvistet spørgsmål -U 2011.2434/2 V -U 2011.2434/2 V (retsformanden kan ikke alene træffe afgørelse om at et bilag skal udgå af sagen) -U 2007.1368 V -U 2007.1368 V (beslutning om ikke at indhente af redegørelse fra huslejenævn skulle træffes af den samlede boligret) -U 2013.327 Ø -U 2013.327 Ø (beslutning om nyt syn og skøn – samlet boligret) -Processuelle spørgsmål kan afgøres af retsformanden alene fx T:BB 2011.262 V og U 2013.1930 Ø

8 INDDRAGELSE I SAGSFORBEREDELSEN 2 Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 8 -Er lægdommerens inddragelse i sagsforberedelsen nødvendig? Alt eller intet… -Inddragelse i småsager (retsplejelovens kapitel 39)? -Boligretssager er småsager, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt (U 2012.3443 Ø m.fl.) -Men er der hjemmel til at inddrage lægdommeren i sagens forberedelse – eller til ikke at inddrage? -U 2010.330 Ø (henvisning til almindelig proces besluttet uden inddragelse – måske alene processuelt spørgsmål) -Inddragelse i omkostningsafgørelser efter hovedforhandling (U 1997.1453 Ø) – også forlig inden

9 MEDVIRKEN VED SAGENS AFGØRELSE -Votering – forhandling, bevisvurdering, politik? -I tilfælde af uenighed træffes afgørelse efter stemmeflerhed, jf. lejelovens § 112, stk. 4 -Retsformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed (retsplejelovens § 216, stk. 1, 2. pkt.) -Dissenser angives, herunder navnet på den dissentierende, jf. retsplejelovens § 218, stk. 3 Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 9

10 VEDERLAG Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 10 -Fastsættes af Domstolsstyrelsen, jf. lejelovens § 109, stk. 4, jf. BKG 1987.712 -1.100 kr. pr. dag - mulighed for undtagelsesvis særlig godtgørelse hvis tab påført, som væsentligt overstiger det nævnte vederlag (BKG 1987.712 § 1, stk. 3) -U 2011.1914 Ø (advokat nægtet særlig godtgørelse) -Retsplejerådet har i 2001 anbefalet at sætte honoraret op til 7.200 kr. pr. dag - »… for at kunne tiltrække tilstrækkeligt mange kvalificerede sagkyndige dommere« -Arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet i 2009 – intet resultat endnu?!

11 PERSPEKTIVER Boligretten i fremtiden (ingen boligret, ingen lægdommer)? Alternativerne → tilpasning til retsplejelovens regler som de er i dag (fx mulighed for medvirken sagkyndige dommere) → ingenting (som andre ligeledes komplicerede retsområder) → noget helt 3. ? Retssikkerhed, retspolitik, økonomi og meget mere… Måske mere forskning på området Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 11

12 SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER!? Jakob Juul-Sandberg jju@sam.sdu.dk Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 12


Download ppt "LÆGDOMMERE I BOLIGRETTEN JAKOB JUUL-SANDBERG, LEKTOR, PH.D. Lægdommerkonference 12. juni 2014/JJS 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google