Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kapitel 8 Internationale køb. I kapitel 8 gennemgås: 1.CISG – anvendelse og begreber 2.Sælgers forpligtelser 3.Sælgers misligholdelse Købers misligholdelsesbeføjelser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kapitel 8 Internationale køb. I kapitel 8 gennemgås: 1.CISG – anvendelse og begreber 2.Sælgers forpligtelser 3.Sælgers misligholdelse Købers misligholdelsesbeføjelser."— Præsentationens transcript:

1 Kapitel 8 Internationale køb

2 I kapitel 8 gennemgås: 1.CISG – anvendelse og begreber 2.Sælgers forpligtelser 3.Sælgers misligholdelse Købers misligholdelsesbeføjelser 4.Købers forpligtelser 5.Købers misligholdelse Sælgers misligholdelsesbeføjelser

3 Internationale køb I præamblen til CISG, er det anført, at de stater, som tilslutter sig CISG, anser: At en udvikling af den internationale handel på grundlag af lighed og gensidige fordele, er en vigtig faktor for fremme af venskabelige forbindelser mellem stater. At vedtagelsen af ensartede regler, som regulerer aftaler om internationale løsørekøb, og som tager hensyn til forskellige sociale, økonomiske og retlige systemer, vil bidrage til fjernelsen af retlige hindringer i den internationale handel og fremme dennes udvikling.

4 Internationale køb CISG består af 4 dele: DEL I: Indeholder bestemmelser om konventionens anvendelsesområde. DEL II: Regulerer købsaftalens indgåelse (gennemgået kort i kapitel 3, afsnit 4). DEL III: Handler om sælgers og købers pligter og rettigheder ved kontraktbrud/misligholdelse. DEL IV: Indeholder bestemmelser om ratifikation og ikrafttræden.

5 Internationale køb CISG gælder i handelskøb og løsørekøb, CISG finder ifølge, jf. art. 1, stk. 1 anvendelse: Når begge parter kommer fra lande, som har ratificeret CISG, eller Når internationale privatretlige regler peger på anvendelse af CISG (se kap. 2, afsnit 2) Selvom betingelserne for anvendelse af CISG er opfyldt i et internationalt køb, kan parterne aftale, at CISG ikke skal gælde, da CISG er deklaratorisk, jf. art. 6.

6 Internationale køb Artikel 92 forbehold: Danmark er ikke er omfattet af CISG afsnit II om aftaleindgåelse. I sager om aftaleindgåelse anvendes den danske aftalelovs regler om aftaleindgåelse, hvis dansk ret efter lovvalgsreglerne finder anvendelse (se kap. 2, afsnit 2). !NB Lovændring på vej ! Nabolandsforbehold, art. 94: CISG er ikke gældende ved køb mellem de nordiske lande, Danmark, Finland, Norge, Island og Sverige. Parterne kan dog aftale, at CISG skal finde anvendelse. Genuskøb og specieskøb: CISG sondrer ikke mellem genuskøb og specieskøb på samme måde som i den danske købelov.

7 Sælgers forpligtelser, art. 30-44 Sælger er forpligtet til at: Levere varen Overgive de dokumenter, der vedrører varen, og Overdrage ejendomsretten til varen, således som det er fastsat i aftalen og i CISG, jf. art. 30. Derudover er sælger forpligtet til at levere varen i rette stand, dvs. uden fejl og mangler, jf. art. 35.

8 Sælgers forpligtelser Leveringstid og sted Leveringstid: Levering skal ske inden rimelig tid efter aftalens indgåelse, jf. CISG art. 33, litra c. Hvis aftalt en dato for levering, skal levering ske på det tidspunkt som er aftalt, ellers gør sælger sig skyldig i kontraktbrud. Hvis aftalt tidsrum, fx uge 46, skal levering ske i dette tidsrum og inden udløb af uge 46. Hvis leveringsstedet ikke er aftalt, kan sælger ifølge art. 31 opfylde sin leveringspligt ved: Forsendelseskøb: At overgive varen til den første transportør, jf. art. 31, stk. 1, litra a – Afhentningskøb: at stille varen til købers rådighed på sælgers forretningssted, jf. art. 31, stk. 1, litra c.

9 Sælgers forpligtelser Overgive dokumenter Sælger skal overgive dokumenter vedrørende varen, fx fragtbrev, konnossement, certifikater, forsikringspolice og lignende dokumenter, på det tidspunkt, på det sted og i den form aftalen fastsætter, jf. art. 34.

10 Internationale køb Levering og risikoovergang, art. 66-70 Risikoen for salgsgenstanden overgår fra sælger til køber, når levering er sket. Hovedregel: Går varen tabt, eller forringes den efter, at risikoen er gået over på køber, er køber forpligtet til at betale købesummen til sælger. Undtagelse: Det gælder ikke hvis varens tab eller forringelse skyldes sælgers handling eller forsømmelse, jf. art. 66.

11 Internationale køb Levering og risikoovergang, art. 66-70 Forsendelseskøb: Hvis leveringssted ikke er aftalt: Risikoen over på køber, når varen er overgivet til den første transportør, som involveres i den videreforsendelse af varen til køber, jf. art. 67, stk. 1. Er leveringssted aftalt, fx ”FOB Amsterdam,” går risikoen for varen over på køber, når varen er leveret på det aftalte sted, jf. art. 67, stk. 1. dvs. når varen er lastet ombord på det af køber valgte skib i den angivne afskibningshavn Amsterdam og varen er frigjort fra lasteanordningen (se INCOTERMS 2010)

12 Internationale køb Levering og risikoovergang, art. 66-70 Afhentningskøb: Når køber selv skal afhente varen på sælgers forretningssted, går risikoen for varen over på køber, når køber modtager varen. Situation: Køber afhenter ikke på det aftalte tidspunkt. Hvis varen er stillet til rådighed (udskilt) og klar til afhentning, overgår risikoen for varen til køber, selvom varen ikke hentes hos sælger, som aftalt. jf. art. 69, stk. 1. Køber misligholder aftalen i form af fordringshavermora.

13 Internationale køb Levering og risikoovergang, art. 66-70 Skal køber modtage varen på et andet sted end sælgers forretningssted, art. 69, stk. 2 og 3 : Risikoen overgår Når tiden for levering er kommet, og Sælger har gjort køber bekendt med, at varen er stillet til købers rådighed (udskilt) på det angivne sted. !!! Gør sælger ikke det, er risikoen for varen ikke overgået til køber.

14 Internationale køb INCOTERMS 2010 Et sæt standardiserede klausuler, udviklet under ICC, International Chamber of Commerce. Opstiller 11 transport- og leveringsklausuler, som kan indgå i de salgs- og leveringsbetingelser, der er aftalt mellem køber og sælger. Klausulerne kan både anvendes ved national og international handel, men anvendes hyppigst ved international handel over længere distancer.

15 Internationale køb INCOTERMS 2010 Klausulerne definerer: Hvornår levering har fundet sted (risikoovergang), og Hvem der skal betale for levering af godset. Klausulerne kan opdeles i to grupper: 1. EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP klausuler: Kan anvendes for alle transportformer. 2. FAS FOB CFR CIF klausuler: Særligt for skibstransport

16 3. Sælgers misligholdelse Sælger kan misligholde en aftale på tre måder: Hvis sælger ikke leverer i rette tid og på rette sted (forsinkelse) Hvis den leverede salgsgenstand lider af faktiske mangler eller Hvis den leverede salgsgenstand lider af retlige mangler (vanhjemmel)

17 3. Sælgers misligholdelse – Forsinkelse Købers misligholdelsesbeføjelser Sælger skal levere i rette tid og på rette sted Hvis levering endnu ikke har fundet sted, kan køber vælge: At hæve købet/annullere og kræve erstatning At fastholde købet og give sælger en yderligere frist for levering evt. tage forbehold for at hæve købet og forlange erstatning, hvis den nye frist heller ikke overholdes. Hvis levering har fundet sted, men for sent, og køber vil hæve, skal køber reklamere inden rimelig tid

18 Sælgers misligholdelse Mangler Bedømmelsen af om en vare lider af en mangel, skal foretages på tidspunktet for risikoens overgang. Sælger er ansvarlig for mangler, der findes på det tidspunkt, da risikoen overgår til køber, og det gælder også selv om manglen først viser sig senere, jf. art. 36, stk. 1. Hvad er en ”mangelfri” vare? – se art. 35

19 Sælgers misligholdelse – mangler Købers misligholdelsesbeføjelser Køber kan: Fastholde købet og vælge at Kræve forholdsmæssigt afslag Forlange omlevering, hvis manglen er væsentlig Forlange at sælger afhjælper manglen Ophæve/annullere købet Forlange erstatning

20 Sælgers misligholdelse - mangler Forholdsmæssigt afslag Køber kan forlange forholdsmæssigt afslag, art 50 : Manglen behøver ikke at være væsentlig. Afslag udregnes efter værdien af den faktisk leverede vare på leveringstidspunktet og den værdi, som en tilsvarende mangelfri vare ville have haft på dette tidspunkt. Køber har ikke ret til forholdsmæssigt afslag, hvis: Sælger har ret til at afhjælpe manglen, jf. art. 37 og 48. Køber afslår at tage imod sælgers tilbud om at afhjælpe manglen. Det lykkedes sælger at afhjælpe manglen.

21 Sælgers misligholdelse - mangler Omlevering eller afhjælpning Omlevering, art. 46, stk. 2: Manglen skal være væsentlig Køber skal reklamere inden rimelig tid fra køber har opdaget manglen eller burde have opdaget manglen. Afhjælpning, art. 46, stk. 3: Sælger skal afhjælpe hvis det kan ske uden, at det vurderes som urimeligt, fx hvis afhjælpning koster uforholdsmæssigt meget i forhold til varens værdi, eller det er økonomisk mere fornuftigt for sælger at foretage omlevering. Køber skal reklamere/forlange afhjælpning overfor sælger inden rimelig tid, fra køber har opdaget manglen eller burde have opdaget manglen.

22 Sælgers misligholdelse – mangler Ophæve/annullere købet Køber kan ifølge art. 49 hæve købet: Hvis sælgerens manglende opfyldelse af sine forpligtelser er en væsentlig misligholdelse, eller Hvis der er tale om manglende levering, og sælger ikke leverer varen inden den yderligere frist, eller Hvis sælger meddeler, at han ikke vil levere varen inden for den fastsatte tidsfrist, som er givet af køber. Køber skal meddele sælger, at han vil hæve købet inden rimelig tid efter, han er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med misligholdelsen.

23 Sælgers misligholdelse – mangler Erstatning Køber kan forlange erstatning, uanset om han fastholder eller ophæver købet: Erstatningsbetingelserne skal være opfyldt Hvis køber fastholder købet, skal køber stilles økonomisk, som om aftalen var blevet gennemført og opfyldt korrekt (positiv opfyldelsesinteresse). Hvis køber ophæver købet, skal køber stilles økonomisk, som om aftalen ikke var indgået (negativ kontraktsinteresse). Erstatning for dækningskøb, art. 75 Erstatning når der ikke er foretaget dækningskøb, art. 76 Tabsbegrænsningspligt, art. 77 Ansvarsfritagelse ved force majeure – act of God

24 3. Sælgers misligholdelse Vanhjemmel, art. 41 Vanhjemmel: Sælger er forpligtet til at levere en vare, som er fri for tredjemands ret eller krav. Køber har en berettiget forventning om at opnå ejendomsret til den vare han køber. Det solgte må ikke være pantsat, lejet, stjålet eller på anden måde tilhøre en anden.

25 Købers undersøgelsespligt og reklamation Reklamation: Sælgers forsinkelse: Køber skal reklamere inden rimelig tid Mangler: Den absolutte reklamationsfrist er 2 år fra den dag, varen blev overgivet i købers besiddelse, jf. art. 39, stk. 2. Mangler der opstår efter udløbet af de 2 år, kan køber ikke reklamere over, medmindre sælger har givet en garanti, der går ud over de 2 år. Ved vanhjemmel: Køber skal reklamere inden rimelig tid Købers undersøgelsespligt: Køber har pligt til at undersøge varen så hurtigt, som det efter omstændighederne er muligt, jf. art. 38. - ellers mister køber sin mulighed for at påberåbe sig manglen.

26 Internationale køb 4. Købers forpligtelser, art 53 Køber er forpligtet til at: Betale købesummen for varen (art. 54-59) Tage imod levering (art. 60)

27 Købers forpligtelser Købesummens betaling, art 54-59 Iværksætte betaling: fx åbne for remburs, art. 54 Pris: Betale den pris der er aftalt – hvis pris ikke aftalt, da betale markedsprisen, jf. art. 55 Betalingssted: Hvis intet andet er aftalt, da sælgers forretningssted, jf. art. 57 Betalingstid: Det aftalte tidspunkt, jf. art. 59 Hvis betalingstidspunkt ikke er aftalt – køber betaler når varen stiles til rådighed eller når dokumenter vedr. varen er overgivet til køber (ejendomsretten til varen)

28 Købers forpligtelser Modtagelse af levering, art 60 Køber skal: Foretage de handlinger som med rimelighed kan forventes af ham, for at sætte sælger i stand til at levere. Modtage varen.

29 Internationale køb Sælgers misligholdelsesbeføjelser Ved købers misligholdelse, kan sælger: Fastholde købet, art. 62 Hæve købet, art. 64 Kræve erstatning for tab – art. 74-77 Kræve morarenter, art. 78

30 Sælgers misligholdelsesbeføjelser Køber betaler ikke Sælger kan vælge at: Fastholde/forlange betaling, evt. vælge at give køber en yderligere frist, jf. art. 63. Hæve købet hvis: Købers manglende opfyldelse af sine forpligtelser er en væsentlig misligholdelse, jf art 25 Sælger har fastsat en frist efter art. 63 for, og køber fortsat ikke betaler, eller Køber meddeler sælger, at han ikke vil gøre det. Forlange erstatning for tab

31 Sælgers misligholdelsesbeføjelser Erstatning, art 74-77 Erstatningsbetingelserne skal være opfyldt Hvis køber fastholder købet, skal køber stilles økonomisk, som om aftalen var blevet gennemført og opfyldt korrekt (positiv opfyldelsesinteresse). Hvis køber ophæver købet, skal køber stilles økonomisk, som om aftalen ikke var indgået (negativ kontraktsinteresse). Erstatning for dækningskøb, art. 75 Erstatning når der ikke er foretaget dækningskøb, art. 76 Tabsbegrænsningspligt, art. 77 Ansvarsfritagelse ved force majeure – act of God

32 Sælgers misligholdelsesbeføjelser Køber undlader modtagelse eller afhentning Fordringshavermora: Køber undlader at modtage varen eller Køber foretager ikke de handlinger, som med rimelighed må kunne forventes af køber, for at sætte sælger i stand til at levere. Sælgers pligt og ret: Sælgers har omsorgspligt for købers regning, jf art 85 Sælger har ret til at tilbageholde varen, indtil køber har betalt hans udgifter. Salgsret - sælge varen til anden side, jf. art. 88. Salgspligt ved varens begrænsede holdbarhed


Download ppt "Kapitel 8 Internationale køb. I kapitel 8 gennemgås: 1.CISG – anvendelse og begreber 2.Sælgers forpligtelser 3.Sælgers misligholdelse Købers misligholdelsesbeføjelser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google