Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Momsfritagelser og lønsumsafgift 8. marts 2016

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Momsfritagelser og lønsumsafgift 8. marts 2016"— Præsentationens transcript:

1 Momsfritagelser og lønsumsafgift 8. marts 2016
Søren Engers Pedersen

2 Indhold Generelt om Momslovens fritagelser
Overblik – fritagelsesbestemmelser Udvalgte fritagelser Sundhedsområdet Undervisning/kursusvirksomhed Finansielle aktiviteter Personbefordring Selvstændige grupper Delvist fradrag – blandede virksomheder Generelt om lønsumsafgift Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Metoder, aktuelle satser, afregning mv. Opgørelse af lønsum Opgørelse af overskud Særlige forhold Fordeling af lønsum/overskud – blandede virksomheder

3 Generelt – Momslovens fritagelsesbestemmelser
§ 13 omfatter ydelser, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag De enkelte fritagelser skal fortolkes indskrænkende Fritagelse for levering af varer/ydelser i nær tilknytning til fritagelsen er kun relevant, hvis det udtrykkeligt fremgår af fritagelsen. I øvrige tilfælde skal der betales moms af salg, som ikke direkte er omfattet af fritagelsen Ikke alle fritagelser medfører pligt til at betale lønsumsafgift

4 Fritagelser uden fradragsret (§13)
Sundhed Social forsorg Uddannelse Visse foreningers kontingent Amatøridræt Kultur Kunstnere, forfattere m.fl. Fast ejendom*) Forsikring Finansielle aktiviteter, bl.a. mellemhandlere Lotterier m.v. Post Danmark (befordringspligt) Frimærker Personbefordring Bedemænd Velgørende arrangementer Genbrugsbutikker Selvstændige grupper Investeringsguld Almennyttige foreninger m.fl. *) Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde er omfattet af momspligt

5 Sundhedsområdet Fritagelsen omfatter: Offentlige og private hospitaler
Praktiserende læger, speciallæger m.fl. Alternative behandlere, hvis de er sundhedsfagligt uddannet og forestår behandlinger rettet mod sygdomme eller andre uregelmæssigheder Fritagelsen omfatter ikke levering af varer og ydelser i nær tilknytning til de sundhedsmæssige aktiviteter Alle former for varesalg og salg ydelser, som ikke direkte er omfattet af fritagelsen, skal opkræves med tillæg af moms Vær obs på registreringsgrænsen – kr.

6 Sundhedsområdet Fritagelse forudsætter at behandlinger mv. gennemføres af sundhedsfagligt personale: Læger, sygeplejersker, jordemødre m.fl. Optikere (synsundersøgelser, tilpasning af kontaktlinser For andre behandlere gælder et uddannelseskrav, hvis de skal sidestilles med sundhedsfagligt personale Uddannelseskrav opfyldt (660 timer, heraf 250 indenfor primær behandlingsform) SKM SKAT.

7 Sundhedsområdet Fritagelse forudsætter:
Formålet skal være, at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme og/eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder Behandlinger mv. med karakter af wellness er ikke omfattet af fritagelsen

8 Sundhedsområdet Personlig træning i fx fitness center er som udgangspunkt omfattet af momspligt. LSR har slået fast, at det kan være momsfritaget, hvis følgende betingelser er opfyldt: klienterne lider af konkrete sygdomme, der bliver iværksat et træningsprogram rettet mod disse sygdomme, klienterne er konstant under vejledning og bliver hjulpet igennem hele deres træningsprogram samt klientens tilstand bliver løbende bedre, og dette afspejler træningsprogrammet

9 Sundhedsområdet Behandlingskrav: SKM2010.155.LSR
Clairvoyance kunne ikke fritages SKM SKAT Diætbehandling og ernæringsvejledning blev anset for fritaget Anden kostrådgivning var omfattet af momspligt SKM LSR Ernæringsterapeut var kun fritaget, hvis formålet var forebyggelse af diagnosticerede sygdomme og/eller uregelmæssigheder

10 Undervisning/Kursusvirksomhed
Undervisning er fritaget for moms, hvis: Der er tale om skolemæssig uddannelse/undervisning, eller Der er tale om faglig uddannelse/undervisning Undervisningen må ikke have karakter af konsulentbistand Foredragsvirksomhed er momsfritaget efter Momslovens § 13, stk. 1, nr. 7 = ikke pligt til at betale lønsumsafgift Momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 Anden form for undervisning er som hovedregel omfattet af momspligt 12

11 Undervisning/Kursusvirksomhed
Skolemæssig undervisning/uddannelse Undervisning på folkeskoler og videregående uddannelsesinstitutioner Undervisning, som er tilskudsberettiget efter Folkeoplysningsloven Privatundervisning i skolefag. Fritagelsen omfatter ikke fx undervisning på køreskoler, danseskoler, rideskoler mv. = momspligt 12

12 Undervisning/Kursusvirksomhed
Faglig uddannelse Undervisningen skal have til hensigt at bibringe eller vedligeholde kundskaber med et erhvervsmæssigt sigte. I tvivlstilfælde lægges der vægt på, om undervisningen er godkendt af det offentlige og/eller en faglig organisation samt på, om der er knyttet adgangskrav og eksaminer til kurset. Endvidere skal der være tale om egentlige kompetencegivende uddannelser. Hvorvidt en uddannelse kan anses for kompetencegivende afhænger af en konkret bedømmelse. I bedømmelsen kan indgå momenter som: er der ved lov eller på anden måde en betingelse for at kunne udøve et bestemt erhverv, at den pågældende uddannelse er bestået vil uddannelsen kvalificere eleven til at udøve et bestemt erhverv er der tale om en offentligt anerkendt uddannelse 12

13 Undervisning/Kursusvirksomhed
Faglig uddannelse Fritagelsen omfatter ikke eksempelvis: Kurser i healing, drømmetydning, selvudvikling o.lign. Kurser i vægttab o.lign. Førstehjælpskurser Kurser i tegning/maling Kurser i madlavning, fx i private hjem 12

14 Kursusvirksomhed Kursusvirksomhed (faglig uddannelse) er omfattet af momspligt, hvis: Kurserne afholdes med gevinst for øje Deltagerne hovedsageligt er fra erhvervsvirksomheder og/eller offentlige virksomheder m.fl. Momspligten er som oftest en fordel. Kun hvis deltagerne er fra momsfrie/overvejende momsfrie virksomheder, vil momspligten give en økonomisk belastning. Kurser rettet mod privatpersoner, foreninger o.lign. er fritaget for moms 13

15 Kursusvirksomhed 15 Udenlandske deltagere
Styresignal – SKM SKAT: SKAT giver 3 eksempler, hvor udenlandske kursusdeltagere kan faktureres uden moms efter hovedreglen: Sammenhængende forløb over 11 dage i træk Kursus i regnskab og bogføring, som afvikles med en dag om ugen i 5 uger. Kurset afholdes i udlandet Sprogkursus overfor 1 deltager, varighed 5 hverdage i træk Genoptagelsesmulighed for 1. juli 2011 15

16 Finansielle aktiviteter
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 10 fritager forsikringsvirksomhed og forsikringsmæglere. I praksis er forsikringsvirksomhed defineret som: Tansaktioner bestående i, at forsikringsgiveren påtager sig mod betaling af en præmie og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden til den forsikrede at betale den ydelse, der er blevet aftalt ved kontraktens indgåelse Det er uden betydning, om ydelsen leveres af et forsikringsselskab eller anden form for virksomhed. Det afgørende er, om kunden køber en ”dækning” for indtrufne skader, hændelser mv. Vejhjælp udgør forsikringsvirksomhed, hvis kunden betaler en ”præmie”, som sikrer dækning mod skader mv., jf. EU-domstolens dom i sag C-13/06 Hvis en autoforhandler formidler forsikring til bilkøber i forsikringsselskabets navn og for deres regning, er formidlingsprovisionen en momsfri finansiel indtægt. 15

17 Finansielle aktiviteter
Serviceaftale – SKM SR En autoforhandler tilbyder en serviceaftale med månedlig betaling, som dækker over: Serviceeftersyn med faste intervaller Udførelse af alle uforudsete reparationer Der er tale om et produkt, som dels består af en momspligtig del vedrørende service mv., dels af en momsfri forsikringsdel vedrørende uforudsete reparationer

18 Finansielle aktiviteter
Finansielle ydelser i form af långivning, valutatransaktioner, kreditgarantier mv. er fritaget for moms Fritagelsen omfatter ikke generel finansiel/økonomisk rådgivning Kun hvis rådgivningen sker i tilknytning til en finansiel ydelse, fx et lån, vil også rådgivningen være fritaget Formidling og rådgivning i forbindelse hermed af finansielle produkter er fritaget for moms. Det forudsætter at formidlingen foretages af en uafhængig tredjepart, som har mandat til at handle på vegne af sælger eller køber

19 Finansielle aktiviteter
En ejendomsmæglers provision for at formidle kreditforeningslån, er fritaget for moms. SKM LSR Der blev lagt vægt på at mægleren optrådte som mellemmand, at vilkår mv. blev fastlagt af realkreditinstituttet, samt at mægleren fik provisionen udbetalt fra realkreditinstituttet En autoforhandlers provision for at formidle lån til bilkøbere, er fritaget for moms, hvis låneaftalen indgås i pengeinstituts/finansiel virksomheds navn og for dettes regning

20 Personbefordring Personbefordring er fritaget for moms efter Momslovens § 13, stk. 1, nr. 15 Fritagelsen omfatter tog, færge, fly, taxa, limousinekørsel mv., samt buskørsel omfattet af Busloven. Fritagelsen omfatter som udgangspunkt kun befordring i Danmark. Turistkørsel med bus er omfattet af momspligt Salg af andre ydelser er omfattet af momspligt: Kørsel med pakker reklameindtægter

21 Selvstændige grupper Momslovens § 13, stk. 1, nr. 19 har en særlig fritagelse for ”selvstændige grupper”. Fritagelsen er relevant for momsfrie virksomheder, der indgår samarbejde om indkøb af objektivt momspligtige ydelser Forudsætninger: Gruppens medlemmer skal udøve momsfri virksomhed (eller virksomhed, som falder uden for momslovens anvendelsesområde) Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemsvirksomhedernes drift Den enkelte medlemsvirksomheds betaling skal svare nøjagtigt til medlemmets andel af fællesudgifterne Fritagelsen må ikke i sig selv føre til konkurrencefordrejning 31

22 Selvstændige grupper 32 SKM 2015.472.SR
Skatterådet bekræfter at en selvstændig gruppe etableret som et aktieselskab, er fritaget for moms vedrørende levering af administrativ bistand til gruppens medlemmer Momsfritagelse er uafhængig af at aktieselskabet leverer momspligtige ydelser til tredjemand Fritagelsen vil ikke ændre på omfang mv. af ydelser til gruppens medlemmer, som i forvejen er kunder hos aktieselskabet – derfor vil momsfritagelse ikke i sig selv føre til konkurrenceforvridning Se også SKM SR 32

23 Selvstændige grupper 32 SKM 2016.36.SR
Fritagelse for taxi-bestillingskontor De ydelser, som et bestillingskontor leverer, er fritaget. Samarbejdet var tilrettelagt, så det opfyldte betingelserne for fritagelse. At visse ydelser af de enkelte vognmænd blev anvendt i den momspligtige del af deres virksomhed, førte ikke til at grundlaget for fritagelse var væk. 32

24 Moms - delvis fradragsret
Virksomheder, som har både momspligtige og momsfrie aktiviteter, skal følge reglerne i Momslovens § 38, stk. 1 (omsætningsfordeling) For visse indkøb anvendes Momslovens § 38, stk. 2 (skøn) Er der tale om fast ejendom, er fradragsretten reguleret i § 39 Pålæg/anmodning om sektorisk opdeling, Momslovens § 38, stk. 3

25 Moms - delvis fradragsret
Fordeling af omkostninger: Direkte henføres til en momspligtig aktivitet = fuld fradragsret Optikers køb af brille Køb af varer til cafe i et museum Direkte henføres til en momsfritaget aktivitet = ingen fradragsret Køb af bus, der skal anvendes til udelukkende momsfri rutekørsel Tandlæges køb af tandlægestol Blandede omkostninger = delvis fradragsret

26 Moms - delvis fradragsret
Indkøb til blandet anvendelse – eksempler administration momsbelagt husleje, lys, varme revision og rådgivning telefonomkostninger rengøring annoncer, reklame mv. it-udstyr, telefoni, kopimaskiner mv. fællesarealer o.lign tyverialarm

27 Moms - delvis fradragsret
Hovedregel = omsætningsfordeling (§38, stk. 1) Momspligtige indtægter * 100 Samlede indtægter = fradragspct. Fradragsprocenten skal hæves til nærmeste hele % - f.eks. hæves 19,2%til 20% Foregående års fradragsprocent anvendes som acontosats for det aktuelle år. Reguleres ved regnskabsårets afslutning

28 Moms - delvis fradragsret
Den momspligtige omsætning omfatter samtlige momspligtige indtægter, f.eks.: Varesalg, herunder eksport Salg af ydelser, herunder eksport Al anden momspligtig omsætning

29 Moms - Delvis fradragsret
Den samlede omsætning omfatter: Den momspligtige omsætning Den momsfrie omsætning Indtægter omfattet af fritagelsen i momslovens § 13 Indtægter uden for momslovens anvendelsesområdemedregnes ikke: Generelle tilskud Erstatningsbeløb Rykkergebyrer Indtægter fra salg af gavekort Drikkepenge afbestillingsgebyrer

30 Moms - Delvis fradragsret
Vær opmærksom på praksis vedrørende tilskud. SKAT har et styresignal på vej Taxametertilskud vil blive anset for at udgøre en omsætning, skal medregnes i nævneren. Det overvejes pt. om der findes andre tilskud, som virker på samme måde. Det fastholdes, at generelle tilskud ikke indgår i nævneren. SKAT har tabt en sag vedrørende et teater (ikke offentliggjort), men overvejer formentlig en indbringelse for domstolene.

31 Sektorisk opdeling Enten et pålæg fra SKAT eller efter anmodning fra virksomheden. Kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Virksomheden opdeles i to eller flere sektorer, som har separat fradragsprocent Busselskaber ejendomsudlejning

32 Lønsumsafgift Pligt til at betale lønsumsafgift:
Sundhedsområdet – ML § 13, stk. 1, nr. 1 Undervisning, kurser o.lign. – ML § 13, stk. 1, nr. 3 Idræt – ML § 13, stk. 1, nr. 5 Kulturelle aktiviteter – ML § 13, stk. 1, nr. 6 Finansielle aktiviteter – ML § 13, stk. 1, nr Lotterier, spil om penge Personbefordring Bedemænd Selvstændige grupper Anden økonomisk virksomhed Import og produktion af aviser

33 Lønsumsafgift Fritagelser
Social forsorg og bistand – ML § 13, stk. 1, nr. 2 Kunstnerisk virksomhed – ML § 13, stk. 1, nr. 7 Omfatter blandt andet foredragsvirksomhed Post Danmark – ML § 13, stk. 1, nr. 13 Salg af frimærker – ML § 13, stk. 1, nr. 14 Velgørende foreninger, genbrugsbutikker og velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 17, 18 og 21 Investeringsguld – ML § 13, stk. 1, nr. 20 Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

34 Lønsumsafgift Fritagelser Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
Persontransport til og fra udlandet Museumsvirksomhed Amatørsport Undervisning Folkeskoler, gymnasier, videregående uddannelser Folkeoplysende voksenundervisning o.lign. Arbejdsmarkedsuddannelser Videnspædagogiske Aktivitetscentre Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

35 Lønsumsafgift Fritagelser Registreringsgrænse på 80.000 kr.
Hvis afgiftsgrundlaget – lønsums + overskud/- underskud – udgør under kr. årligt, skal der ikke ske registrering efter Lønsumsafgiftsloven Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

36 Lønsumsafgift Afgiftssatser
Foreninger, fonde, organisationer m.fl. 6,37% Finansielle virksomheder 13,6% Stiger årligt frem til og med 2021 Import og produktion af aviser 3,54% Øvrige 4,12%

37 Lønsumsafgift Opgørelse af lønsum
Alle former for løn til ansatte (A-skat, ATP) Pensionsbidrag, ATP, AM-bidrag mv. Feriepenge Naturalier, som er indkomstskattepligtige og berettiger til feriegodtgørelse Løn til ansatte i udenlandske filialer, hvis virksomheden er forpligtet til at betale ATP-bidrag for disse Aflønning i aktier og købe- og tegningsretter – reglerne blev ændret pr. 1. januar 2012 ”gamle” ordninger følger de tidligere regler – skal kun medregnes, hvis de berettiger til feriegodtgørelse (LL § 7A og §7H) Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

38 Lønsumsafgift Lønsum – særlige forhold
Bestyrelseshonorarer indgår ikke i lønsummen, medmindre der er tale om honorering for andet end traditionelt bestyrelsesarbejde Fratrædelsesgodtgørelser indgår ikke i lønsummen, når det vedrører perioden efter ansættelsesforholdets ophør Derimod skal løn ved fritstilling indgå – medarbejderen står principielt til rådighed for arbejdsgiver Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

39 Lønsumsafgift Lønsum – særlige forhold
Refusion ved sygdom og barsel kan modregnes i lønsummen – vedkommende står ikke til rådighed Løntilskud til ansatte i flexjobs kan modregnes i lønsummen – SKM LSR Pensionsforpligtelser til tidligere ansatte indgår ikke i lønsummen Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

40 Lønsumsafgift Lønsum – særlige forhold Feriepenge
Feriepenge og ret til ferie med løn medregnes til lønsummen på det tidspunkt, hvor beløbene er udgiftsført i overensstemmelse med de skattemæssige regler Regulering af feriepengeforpligtelsen medregnes ultimo virksomhedens indkomstår Stigning medregnes i lønsummen Fald modregnes i lønsummen Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

41 Lønsumsafgift Opgørelse af overskud – kun metode 4
Overskud/underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før henlæggelse til konjunkturudligning Renteudgifter og kurstab tillægges Renteindtægter, udbytter og kursgevinster fratrækkes Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

42 Lønsumsafgift Overskud – særlige forhold
Overskud eller underskud, herunder goodwill, i forbindelse med overdragelse af en virksomhed skal ikke indgå i afgiftsgrundlaget Ændring af praksis fra 2003 Overskud/underskud fra udenlandsk virksomhed indgår ikke i afgiftsgrundlaget Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

43 Lønsumsafgift Interessentskaber
Hvis et klinikfællesskab er organiseret som interessentskab, skal interessentskabet registreres for lønsumsafgift og opgøre afgiften samlet for interessenterne SKAT har givet tilladelse til en forenklet metode for opgørelse af det over/underskud, der indgår i lønsumsafgiftsgrundlaget for interessentskaber. Det betyder, at der skal opgøres et fælles overskud efter skattelovgivningens almindelige regler, men eksklusiv skattemæssige afskrivninger. I stedet reguleres der med regnskabsmæssige afskrivninger, der dog ikke må overstige de maksimale skattemæssige afskrivninger. Se TfS TSS. Dette påvirker naturligvis ikke de faktiske skattemæssige afskrivninger hos den enkelte interessent. Udd.krav: Enten autorisation eller min 660 timers unv., hvor af min. 250 t er inden for den primære behandlingsform

44 Lønsumsafgift Blandede virksomheder
For ”blandede” virksomheder skal der ske en fordeling af lønsum på momspligtige, lønsumsafgiftspligtige og lønsumsafgiftsfritagne aktiviteter. Hvis der er etableret en fællesregistrering, skal opgørelse baseres på samtlige fællesregistrerede enheder

45 Lønsumsafgift Fordeling Sektorisk opdeling Faktisk tidsregistrering
Skøn

46 Lønsumsafgift Fordeling
Ved SKAT´s vurdering af et foretaget skøn vil omsætningsfordelingen blive lagt til grund. Hvis omsætningsfordelingen giver et åbenlyst misforhold, kan der i stedet tages hensyn til årsværk eller andre kriterier Der verserer sager, hvor SKAT har anerkendt at omsætningsfordelingen er lagt til grund ved fordelingen af lønsum/overskud

47 Lønsumsafgift Blandede virksomheder
For blandede virksomheder skal der ske en fordeling af lønsum og (afhængig af metode) overskud/underskud på momspligtige, lønsumsafgiftspligtige og lønsumsafgiftsfritagne aktiviteter. Fx kulturel attraktion Entreindtægter mv., er lønsumsafgiftspligtige Salg fra butik er momspligtige Udlejning af fast ejendom, herunder lokaler, er fritaget for såvel moms som lønsumsafgift

48 Lønsumsafgift Fordeling – finansielle virksomheder
Hvis der ikke er foretaget en eksakt tidsregistrering, følges denne fremgangsmåde: 60% af den samlede lønsum medgår direkte til de lønsumsafgiftspligtige aktiviteter De resterende 40% fordeles ved anvendelse af momsfradragsprocenten - § 38, stk. 1 Bekendtgørelse nr. 774 af 21. juni 2013

49 Lønsumsafgift – eksempel 1
Momspligtig omsætning kr. Momsfri formidling kr. Lønudgifter i alt kr. Heraf værksted kr. Administration, salg mv kr. Overskud kr. Fradragsprocent uden afrunding ,59% Lønsum, 1,41 % af kr kr. Overskudsandel, 1,41% af kr. Samlet udgør afgiftsgrundlaget kr. (under kr.)

50 Lønsumsafgift – eksempel 2
Momspligtig omsætning kr. Momsfri formidling kr. Lønudgifter i alt kr. Heraf værksted kr. Administration, salg mv kr. Overskud kr. Fradragsprocent uden afrunding ,31% Lønsum, 5,69 % af kr. Overskudsandel, 5,69% af kr. Samlet udgør afgiftsgrundlaget kr. (over kr.)


Download ppt "Momsfritagelser og lønsumsafgift 8. marts 2016"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google