Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Farligt gods.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Farligt gods."— Præsentationens transcript:

1 Farligt gods

2 IMDG koden IMDG står for ”International Maritime Dangerous Goods” kode. Dette er det samlede internationale regelsæt for transport af farlig gods ad søvejen. IMDG koden er opdelt i 3 bind: Bind 1 indeholder alle specifikke regler omkring klassificering, forpligtelser, pakkeinstruktioner, dokumentation, separering mv. Bind 2 indeholder UN stoflisten over alle farlige stoffer, med reference kravene til transport af det pågældende stof. Bind 3 er et supplement bind, som indeholder oplysninger om procedurer i forbindelse med ulykker/uheld.

3 Hvad er farligt gods? Grundstoffer og deres forbindelser, kemiske produkter samt affald, herunder faste, flydende og luftformige blandinger, som gennem sine kemiske eller fysiske egenskaber er: eksplosionsfarlige brandfarlige brandnærende giftige sundhedsskadelige radioaktive ætsende, og som ved forkert oplagring, håndtering og transport, kan være til fare for mennesker, dyr, miljø, bygninger, andet gods samt transportmidler.

4 ”Udtryk” Proper Shipping Name - PSN Det korrekte forsendelsesnavn. Det samme forsendelsesnavn angives internationalt i farligt gods transport sammenhæng. Eksempel på proper shipping name for saltsyre (UN1789): Hydrochloric Acid'. UN number/UN nummer UN nummeret er et 4 cifret nummer som er tildelt af 'United Nations Subcommittee of Experts', en ekspertgruppe i FN, som klassificerer alt farligt gods. F.eks. UN1789 (Hydrochloric Acid). Packing Group - PG Pakkegruppe. Farlighedsgaden af hvert UN nummer. Der findes 3 forskellige farlighedsgrader: PG I: Meget farlige stoffer PG II: Farlige stoffer PG III: Mindre farlige stoffer Flash point Flammepunkt. Den laveste temperatur hvor væske bliver antændelig når det kommer i kontakt med ilt.

5 ”Udtryk” Limited Quantity - LQ Begrænset mængde. Visse typer farligt gods kan fragtes som almindeligt gods, hvis mængderne er mindre end det foreskrevne i IMDG koden. Emballagen skal ligeledes være godkendt dertil. EmS code - EmS kode Emergensy Schedules. Refererer til de forebyggelses- og bekæmpelsesprocedurer der er for skibe som transporterer farlig gods. Subsidiary risk - Sekundær klasse Nogle klasser har både en primær og en sekundær klasse. F.eks. UN1992 'Flammable Liquid, Toxid N.O.S.', som har primær klasse 3 (brandfarlig) og sekundær klasse 6.1(giftig) og 'Marine Pollutant' (hav fourenende).

6 Ansvar og pligter Afsenderen skal:
Klassificere og deklarere godset efter IMDG koden Emballere godset efter IMDG koden Afmærke kolli med korrekt teknisk navn "proper shipping name", og UN-nr. samt faresedler Attestere at godset er korrekt emballeret og mærket, samt at det er egnet til søtransport Sikre at der ikke er stuvet uforeneligt gods i samme transportenhed Udstede stuvningsattest ved stuvning i container eller last

7 Ansvar og pligter Transportøren skal:
Sikre besætningen har gennemgået de nødvendige uddannelser Foretage separering af godset efter IMDG koden Udarbejde en liste over det ombordværende farlige gods og dets placering Sikre der er det nødvendige indsatsudstyr ombord

8 Emballagekrav Emballeringen skal være solidt udført og i forsvarlig stand Emballeringen skal være i stand til at modstå de normale risici, der er forbundet med behandling og transport til søs.  Emballeringen af farligt gods skal som minimum være godkendt i henhold til IMDG-kodens forskrifter

9 Dokumentation Der skal i forbindelse med al forsendelse af farlig gods udfyldes en farligt gods deklaration. Farligt gods deklarationen er en deklaration fra afsenderen om, at det farlige gods der skal sendes, vitterligt er det gods, der bliver indleveret til transportøren, og at det er korrekt emballeret og afmærket.

10

11 Mærkning Farligt gods skal mærkes, så der ikke er tvivl om, hvad det er for noget gods, der er i emballagen. Mærkningen skal samtidig overholde lovgivningen for transport af farligt gods. Enhver beholder skal være mærket på denne måde, med undtagelse af beholdere, der indeholder begrænsede mængder. Mærkning af containere skal ske på containerens 4 horisontale sider (forside, bagside og begge sider). Fjern gamle numre, etiketter og faresedler. Så der ikke er forvirring om hvilke etiketter og numre, der hører til stoffet i emballagen.

12 Faremærker

13 Separation og opbevaring
Der er visse stoffer som ikke må sendes eller opbevares sammen. For at se hvilke stoffer der må og ikke må sendes / opbevares sammen bruger man en separationstabel.

14 Eksempel UN1210 Printing ink (klasse 3)
UN3337 Refrigerant gas R 404A (klasse 2.2) 1 = ”away from” => Packages = mindst 3 meter til hver side Container = over/under/i forlængelse af ok, (hvis begge containere er lukkede) Class 3 2.2 1

15 Hvad så på land? ARD RID IATA
Men skal det kombineres med søtransport kan IMDG bruges hele vejen

16 Afsenders forpligtelser
Transportdokumenter og sikkerhedskort

17 Sikkerhedskort

18 Hvilket stof?

19 Toulene UN1294 – Kl. 3

20 33 1294 Informationssøgning (Stofidentifikation) Sikkerhedskort
Transportdokumenter

21 Transport af farligt gods
Faretavler Tankvogne m.m. Farenummer UN-nummer Farenumrenes betydning X Reagerer farligt, hvis det kommer i berøring med vand 2 Afgivelse af gasser på grund af tryk eller kemisk reaktion 3 Væskers el. gassers brandfarlighed, el. selvopvarmende væsker 4 Faste stoffers brandfarlighed el. selvopvarmende faste stoffer 5 Oxiderende (brandnærende) virkning 6 Giftighed eller risiko for infektion 7 Radioaktivitet 8 Ætsende virkning 9 Risiko for spontan, voldsom reaktion

22 Afmærkning af tankvogne
Flere stoffer 1824 80 2312 60 1170 33 80 1824 80 1824 60 2312 33 1170

23 Afmærkning af tankvogne
Flere stoffer

24 Stofidentifikation

25 Ikke i orden…


Download ppt "Farligt gods."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google