Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE."— Præsentationens transcript:

1 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE

2 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EN EKSTREMT KORT INTRO Beskrivelse af indsatsens metode Dokumenteret effekt Inspirations- program Modelprogram Kontrollerede forsøg Overordnet ramme, løs beskrivelse Beskrivelse af forsøgsprogram Detaljeret program- beskrivelse Anekdotisk viden om resultater (”De 1000 blomster”) Systematisk resultat- dokumentation Generaliserbar viden om effekt Ny skolehverdag

3 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE GENERALISERBAR VIDEN OM EFFEKT Alle gør det samme (metoden er beskrevet i detaljen) Der gennemføres ikke andre projekter/forandringer i perioden, som kan påvirke resultatet Der gennemføres systematisk kvantitativ dataindsamling med kontrolgrupper (før, under, efter) Der undersøges systematisk for andre forklarende faktorer Der gennemføres fidelitetsmåling (gennemføres projektet som planlagt?) Kvalitative metoder til forklaring og eksemplificering.

4 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE SYSTEMATISK RESULTATDOKUMENTATION Det antages, at de forskellige projekter i programmet vil blive gennemført forskelligt Det antages, at der er/kan udvikles fælles overordnede mål, som der systematisk kan følges op på Der gennemføres systematisk kvantitativ dataindsamling (evt. før, under, efter) som oftest uden kontrolgrupper og ofte med fokus på oplevet effekt Der undersøges – så vidt muligt – for andre forklarende faktorer Der bruges en del energi på at beskrive, hvordan projekterne reelt blev gennemført (hvad gjorde man?) Kvalitative metoder til forklaring og eksemplificering, men også til at beskrive oplevede effekter.

5 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE ANEKDOTISK VIDEN Det er uklart, hvilke mål der skal realiseres med projektet Opstillede mål kan ændres løbende Det antages, at projekterne løbende udvikles og ændrer metoder/ fokus baseret på løbende erfaringer Det er svært at gennemføre systematisk måling, hvorfor fokus er på beskrivelse af oplevet effekt Der bruges en del energi på at beskrive, hvordan projekterne reelt blev gennemført (hvad gjorde man?), og hvad projektdeltagerne vurderede som godt/dårligt.

6 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EVIDENSSTIGEN Ny skolehverdag Anekdotisk viden Systematisk resultat- dokumentation Generaliserbar viden om effekt

7 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE SYSTEMATISK RESULTATDOKUMENTATION Det er vigtigt med kvantitative data hvor muligt, fordi de giver et udgangspunkt for evalueringen Tendenser Sammenfatning af oplevelser Mulige resultater De kvantitative data er IKKE fakta/sandheder, de er et udgangspunkt for en dialog om projektet.

8 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE ET EKSEMPEL Bootcamp i eksamensperioden Udarbejdelse af læringsmål Screening af elever Udarbejdelse af faglige materialer Eleverne får større forståelse af fagenes læringsmål Eleverne får øget motivation for læring Forbedrede skriftlige kompetencer i dansk, matematik og engelsk for de deltagende elever Løbende opfølgning på bootcamps med fokus på skriftlighed i løbet af året Er det udarbej- det? Er det af høj kvalitet? Er de afholdt i eksamens- perioden? Oplever elevernes egne lærere, at eleverne har større forståelse? Oplever eleverne, at de har større forståelse? Oplever elevernes egne lærere, at eleverne har forbedret deres skriftlige kompetencer? Oplever eleverne, at de er mere motiverede? Kan man måle den øgede motivation? Oplever elevernes egne lærere, at eleverne er mere motiverede? Sker der en positiv udvikling i elevernes skriftlige standpunkts- karakterer? Deltog de rigtige elever?

9 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE Arbejder vi nu på den måde, vi gerne vil? Hvis ja, har det så de forventede resultater? For alle elevgrupper? Hvis nej, hvorfor gør vi ikke det? Hvad hindrer os? Hvordan kan vi ændre det? Skal vi opgive forsøget? Hvis ja, kan vi gøre endnu mere af det? Kan vi gøre det bedre? Hvis nej, hvorfor? Er der noget i vores teori, der er forkert – noget vi skal gøre anderledes? Er der andre ting, der påvirker negativt, og kan vi gøre noget ved dem? Skal vi helt opgive forsøget? Som skole får I mest ud af at lave opfølgningen mundtligt og gerne månedligt i så kort et projekt. Teorifejl Adgang til rimelig gode og objektive data giver bedre og mere fokuserede diskussioner. Ikke mange data, men få gode indikatorer! Start Implementeringsfejl

10 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EVALUERING AF PROJEKTERNE – RESULTATER AF FØRMÅLING 3. NETVÆRKSMØDE

11 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE HVEM HAR DELTAGET ? N:438 Ca. 50/50 på 1. års og 2. års Elever Lærere

12 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE VEJLEDNING TIL SKRIFTLIGE OPGAVER Mulighed for individuel og målrettet vej- ledning/sparring (sæt gerne flere kryds) % Afsat og planlagt tid på skolen og/eller digitalt (opgavestart) 70 Afsat og planlagt tid på skolen og/eller digitalt (under opgaveløsningen) 30 Afsat og planlagt tid på skolen og/eller digitalt (mundtlig fremadrettet evaluering af færdige opgave) 16 Ja, men spurgte bare læreren, når jeg havde brug for hjælp 37 Nej, jeg løste opgaven uden vejledning og sparring fra læreren 19 Anvendelse af elevtid/kursisttidGns. Planlagt tid afsat på skolen og/eller digitalt, hvor eleverne får støtte og vejledning i forbindelse med opgavestart 13% Planlagt tid afsat på skolen og/eller digitalt, hvor eleverne modtager fremadrettet vejledning og evaluering under opgaveløsningen 13% Planlagt tid afsat på skolen og/eller digitalt, hvor eleverne modtager mundtlig, fremadrettet evaluering af en færdig opgave 11% Tid anvendt som ren elevtid/kursisttid, hvor eleven selv løser opgaven 61% I hvilket omfang anvender du elevtid/kursisttid (inkluderer elevtid/kursisttid omlagt til studietid) på følgende måde: (angiv ca. procent for hvert underspørgsmål. Dine fire svar skal tilsammen summere til 100 %) EleverLærere Skoler med fokus på omlagt skriftlighed bør fx opleve mindre elev-/kursisttid, hvor eleven selv løser opgaven

13 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE MELLEM- OG AFLYSTE TIMER Hvor ofte har du oplevet […] dette skoleår? Aflyste timer (%) Flere gange om ugen7 Cirka en gang om ugen13 Mindst en gang hver anden uge26 Mindst en gang om måneden34 Sjældnere end en gang om måneden19 Aldrig1 Skoler med fokus på effektivisering af skemalægning bør opleve færre mellemtimer/ aflyste timer Elever Lærere

14 2016-01-27 NETVÆRKSMØDE Hvis du tænker på eksamensperioden indtil nu, hvor ofte har du så følt, at du ikke havde tid nok til at nå alt det eksamensforberedelse, du gerne ville nå? Stx, hhx, htx (%) HF (%) Dagligt eller næsten dagligt1322 Mindst en gang om ugen1932 Mindst en gang hver anden uge1913 Mindst en gang om måneden89 Sjældnere eller aldrig4124 Elever i alt (antal)23059 ARBEJDSPRES I EKSAMENSPERIODEN På skoler, der arbejder med under- visning i eksamens- perioden, bør andelen af elever, der oplever meget stort/lille arbejdspres i eksamensperioden, falde Sjæld- nere/ aldrig Mindst en gang om måneden Mindst en gang hver anden uge Mindst en gang om ugen Dagligt eller næsten dagligt Ved ikke I eksamensperioden har eleverne perioder med uhensigtsmæssigt stort arbejdspres 31959352 I eksamensperioden har eleverne perioder med uhensigtsmæssigt lavt arbejdspres 109 20753 Lærere Elever


Download ppt "2016-01-27 NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google