Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samhørigheds- politik EU's samhørighedspolitik 2014 – 2020 Forslag fra Europa-Kommissionen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samhørigheds- politik EU's samhørighedspolitik 2014 – 2020 Forslag fra Europa-Kommissionen."— Præsentationens transcript:

1 Samhørigheds- politik EU's samhørighedspolitik 2014 – 2020 Forslag fra Europa-Kommissionen

2 2 Præsentationens struktur 1.Hvad er virkningen af EU's samhørighedspolitik? 2.Hvorfor foreslår Kommissionen ændringer for ? 3.Hvad er de vigtigste ændringer? 4.Hvordan tildeles finansieringen? 5.Hvornår træder ændringerne i kraft? 6.Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger?

3 Samhørigheds- politik 1. Hvad er virkningen af EU's samhørighedspolitik?

4 4 EU's samhørighedspolitik investerer i … Transport Vedvarende energi Forskning og innovation Uddannelse Samarbejde mellem regioner Energi- effektivitet Støtte til SMV'er

5 5 Resultaterne af EU's samhørighedspolitik (tal fra perioden ) 8400 km jernbane bygget eller forbedret 5100 km vej, bygget eller forbedret Adgang til rent drikkevand for yderligere 20 millioner mennesker Uddannelse for 10 millioner mennesker hvert år Over 1 million job oprettet BNP/indbygger steget med 5 % i nyere medlemsstater

6 6 Der er dog stadig forskelle mellem regioner Gennemsnit En fjernelse af disse forskelle er stadig et centralt mål BNP/indbygger* *indeks EU27=100 < > 125 © EuroGeographics Association for de administrative grænser De Kanariske Øer Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerne Malta

7 Samhørigheds- politik 2. Hvorfor foreslår Kommissionen ændringer for ?

8 8 Formål Gennemførelse af Europa 2020-strategiens mål om klog, grøn og inkluderende vækst Fokus på resultater Maksimering af virkningen af EU-finansiering

9 9 Foreslået EU-budget "Ambitiøse, men realistiske" forslag stillet af Kommissionen i juni 2011 for den flerårige finansielle ramme (FFR) Samhørighedspolitik 33 % (336 mia. euro) Facilitet for netforbindelser i Europa 4 % (40 mia. euro) Andre politikker (landbrug, forskning, ekstern osv.) 63 % (649 mia. euro)

10 Samhørigheds- politik 3. Hvad er de vigtigste ændringer?

11 11 Styrkelse af effektivitet og præstation Fokus på resultater Fælles og programspecifikke indikatorer, rapportering, overvågning og evaluering Præstationsrammer for alle programmer Tydelige og målelige milepæle og mål Resultatbaseret reserve 5 % af nationale tildelinger (efter medlemsstat, fond og regionskategori) Grundlæggende forudsætninger Sikring af, at betingelserne for effektive investeringer er på plads Makroøkonomisk krav Tilpasning til ny økonomisk forvaltning

12 12 Mere sammenhængende anvendelse af tilgængelige EU-midler Omfattende investeringsstrategi: tilpasset til Europa 2020-målene Overensstemmelse med nationale reformprogrammer Koordinering: samhørighedspolitik, udvikling af landdistrikterne, hav- og fiskerifonde Mål og indikatorer til måling af udvikling i forhold til Europa 2020-målene Effektivitet: indførelse af en præstationsramme Effektivitet: styrkelse af administrativ kapacitet, begrænsning af bureaukrati Operationelle programmer Partnerskabs- kontrakt Fælles strategisk ramme

13 13 En menu med tematiske mål Forskning og innovation Informations- og kommunikationsteknologi (ikt) Små og mellemstore virksomheders (SMV'er) konkurrenceevne Skift til lavemissionsøkonomi Tilpasning til klimaændringer samt risikoforebyggelse og -styring Miljøbeskyttelse og ressourceeffektivitet Bæredygtig transport og fjernelse af flaskehalse i de centrale netværksinfrastrukturer Beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet Social integration og bekæmpelse af fattigdom Uddannelse, kompetencer og livslang læring Institutionel kapacitetsopbygning og effektiv offentlig forvaltning

14 14 Mindre udviklede regioner Mere udviklede regioner og udfasningsområder Koncentration af ressourcer for at maksimere virkningen Fleksibilitet – forskellige regioner har forskellige behov Særlige ordninger for tidligere konvergensregioner Forskning og innovationEnergieffektivitet og vedvarende energiSMV'ers konkurrenceevne Koncentration af EFRU-investeringer

15 15 Den Europæiske Socialfond (ESF) ESF's andel i budgettet for samhørighedspolitikken Af den samlede strukturfondstøtte (EFRU og ESF) vil ESF repræsentere: 25 % i mindre udviklede regioner 40 % i udfasningsområder 52 % i mere udviklede regioner

16 16 Den Europæiske Socialfond (ESF) I fuld overensstemmelse med Europa 2020-strategien Fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet Investering i uddannelse, kompetencer og livslang læring Fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom Udvidelse af institutionel kapacitet og effektiv offentlig forvaltning Styrket social dimension 20 % af ESF's tildelinger til social integration Større vægt på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed Integrering og specifik støtte til ligestilling og ikkediskrimination

17 17 Samhørighedsfond Støtter medlemsstater med BNI/indbygger < 90 % af EU27-gennemsnittet Investering i miljø Tilpasning til klimaændringer og risikoforebyggelse Vand- og affaldssektorer Biodiversitet via grønne infrastrukturer Bymiljø Lavemissionsøkonomi Investering i transport Transeuropæiske transportnet (TEN-T) Lavemissionstransportsystemer og bytransport

18 18 Forenkling Fælles regler – fonde dækket af den fælles strategiske ramme Samhørighedspolitik, udvikling af landdistrikterne og hav- og fiskeripolitik Mulighed for multifinansieringsprogrammer EFRU, ESF og Samhørighedsfonden Harmoniseret gennemførelsessystem Harmoniserede regler om støtteberettigelse og varighed Større anvendelse af forenklede omkostninger Sammenkædning af betalinger med resultater e-samhørighed: "one-stop-shop" til modtagere Proportionel tilgang til kontrol

19 19 Forstærkning af territorial samhørighed Fokus på bæredygtig byudvikling Mindst 5 % af EFRU-ressourcerne Oprettelse af en byudviklingsplatform Netværkssamarbejde mellem byer og udvekslinger om bypolitik Innovative aktioner for bæredygtig byudvikling Underlagt et loft på 0,2 % af den årlige finansiering Områder med specifikke naturlige eller demografiske egenskaber Ekstra tildeling til regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede regioner

20 20 En investeringsorienteret politik Fremme af brugen af innovative finansieringsinstrumenter Udvidelse af anvendelsesområdet til alle investeringsområder Klarere retsgrundlag 10 % bonus til innovative finansieringsinstrumenter og fælleskabsstyret udvikling En række muligheder for fleksibilitet for programledere Maksimale samfinansieringssatser % i mindre udviklede og regioner i den yderste periferi 60 % i udfasningsområder 50 % i mere udviklede regioner

21 21 Forvaltning og kontrol Økonomistyring Nyt system for årsregnskab Årlig revisionserklæring Kommissionens årlige regnskabsafslutning Forvaltnings- og kontrolsystemer National godkendelse (større ansvar til medlemsstaterne) Forvaltningsmyndigheder kan fungere som certificeringsmyndigheder Kommissionen kan revidere godkendelse (tage højde for risici og resultatliste) Større proportionalitet Undtagelser for lavvolumenprogrammer Undtagelser for systemer, der har leveret sammenhængende gode resultater Begrænsninger af frekvensen af Kommissionens revisioner af individuelle operationer

22 22 Territorialt samarbejde Separat forordning Forøgelse af finansielle ressourcer (+30 %) Koncentration af programmer på op til 4 tematiske mål Forenklet programforvaltning (fusion af forvaltende og certificerende myndigheder) Lettere oprettelse af europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

23 Samhørigheds- politik 4. Hvordan tildeles midlerne?

24 24 Et retfærdigt system for alle EU-regioner (simulering af berettigelse) 3 kategorier for regioner < 75 % af EU- gennemsnittet BNP/indbygger* *indeks EU27= %> 90 % Mindre udviklede regioner Udfasningsområder Mere udviklede regioner © EuroGeographics Association for the administrative boundaries De Kanariske Øer Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerne Malta

25 25 Hvordan tildeles finansieringen? Budgettildeling (i %) Omfattet befolkning (i millioner) Mindre udviklede regioner/medlemsstaterUdfasningsområderMere udviklede regioner Samhørighedsfond¹68.7 Mindre udviklede regioner162.6 Udfasningsområder38.9 Mere udviklede regioner53.1 Det europæiske territoriale samarbejde 11.7 Regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede områder 0.9 I alt336.0 ¹ 10 mia. euro fra Samhørighedsfonden tildeles til faciliteten for netforbindelser i Europa

26 Samhørigheds- politik 5. Hvornår træder disse ændringer i kraft?

27 27 Tidslinje 2014Nov – 2013Marts 2012 Okt Juni 2011 Marts Rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed og offentlig høring Aftale om FFR og vedtagelse af en ny lovpakke Ikrafttrædelse og implementering af programmer Fælles strategisk ramme Forslag til samhørigheds- politik Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme (FFR) Vedtagelse af Europa strategien

28 28 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger? på Twitter


Download ppt "Samhørigheds- politik EU's samhørighedspolitik 2014 – 2020 Forslag fra Europa-Kommissionen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google