Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsvidenskabelig metode II: Det kvalitative interview

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsvidenskabelig metode II: Det kvalitative interview"— Præsentationens transcript:

1 Samfundsvidenskabelig metode II: Det kvalitative interview
Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Inger Bruun Hansen og Anne Breumlund

2 Undervisningens indhold
1. Om kvalitative metoder generelt - fokus på det kvalitative interview 2. Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse (at forstå og anvende undersøgelser) 3. Om at lave et kvalitativt interview (forstå og anvende kvalitative metoder) - lave en interviewguide - gennemføre et interview 4. Afprøvning af interviewmetode i jeres grupper 5. Eksempler på forskellige analysemetoder af kvalitativ data

3 Litteratur Thaagaard, Tove (2004): ”Dataindsamling: interview og relationer i feltarbejdet” i Systematik og indlevelse. En indføring i kvalitativ metode. Akademisk Forlag: Kapitel 5: og kap (GB) Kvale, Steinar (1997): Analysemetoder. I ”Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. Hans Reitzels Forlag. Kap. 11: (KP)

4 Formål med kvalitative metoder generelt
Opnå indsigt i og forståelse for sociale fænomener - indsigt og forståelse for adfærd og samspil mellem mennesker - indsigt og forståelse af andre menneskers liv

5 Et spektrum af kvalitative metoder
Interviewmetoder Observationsmetoder Indsamling af dokumenter Indsamling af billeder Video- eller båndede optagelser af samtaler Casestudier Feltstudier – ofte en kombination af metoder

6 Fælletræk ved kvalitative tilgange
Data foreligger i tekstform (evt. billedform) og ikke i talmæssige størrelser. Teksten beskriver personers: Handlinger Intentioner Udsagn Perspektiver Tekstens form afhænger af indhentningsmetode. (Thagaard 2008, kap.1)

7 Formål med det kvalitative interview
Få fyldige og omfattende informationer om: Hvordan mennesker oplever deres livssituation Hvordan mennesker forstår erfaringer og begivenheder i deres liv Indsigt i menneskers erfaringer, tanker og følelser (Thagaard 2008)

8 Hvad siger interviewdata noget om?
Positivistisk: Data afspejler interviewpersonens faktiske oplevelser Konstruktivistisk: Den ydre verden kan ikke gengives, for data er kontekstbundne til interviewsituation og relation mellem IP’er og I Thagaard’s holdning = en mellemposition: Data beskriver hændelser i IP’ers liv og afspejler, hvordan IP’er forstår sine erfaringer

9 Hvad kan I anvende viden om kvalitative metoder til?
Forstå hvad viden fra kvalitative undersøgelser kan anvendes til og deres udsigelseskraft Selv anvende kvalitative metoder – som interview i projektarbejde

10 At anvende andres kvalitative undersøgelser reflekteret og kritisk
Baggrund for og formål med undersøgelsen - hvem, hvad, hvor og hvornår Hvordan – præsentér og reflektér over metodiske forhold og konsekvenser heraf Evt. kort præsentation af resultater Resultaternes udsigelseskraft

11 2. Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse
Else Christensen: ”Når mor og Far drikker” : Rapport fra Socialforskningsinstituttet1994:2 Baggrund for og formål med undersøgelsen: Undersøge hvordan det er at være barn i en familie med alkoholproblemer set med barnets øjne, for med eksisterende ressourcer bedst muligt at hjælpe børnene.

12 Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse
Hvordan: Interview med 32 børn og deres forældre, hvor én af forældrene har kontakt til en behandlingsinstitution (Christensen 1994, p ) I alt 20 familier – 15 mødre og 14 fædre Børn mellem 5 og 16 år, 3/4 var 7-13 år Semistrukturerede interviewguides (se senere)

13 Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse
Dataform: Tekstklip – som systematiseres, analyseres evt. fortolkes med inddragelse af forskellige teorier I: Har du nogle gode råd, du kan give til andre børn? IP: At de skulle gøre det, som ham (alkoholikeren) sagde, det ville da være det bedste, og at de altid skulle tage legetøj med derind (på samvær) fordi så kunne de lege med det i stedet for at snakke med ham. Men det, der er irriterende for mig, det er, at så tager han det (legetøjet) fra mig. Men en dag havde jeg en bog med, og så tog han den fra mig, men så sagde jeg, at jeg skulle læse den. Og så sagde han: ”Ih hvor er børn besværlige”, for han ville selvfølgelig have mig til at snakke med ham. Og en dag fik jeg ham til at tro, at vi skulle lave lektier, fordi vi havde lektier for. (dreng 9 år) (Christensen 1994, p. 21) Analyse og fortolkning: Fremstilles som et eksempel på et barns undvigelsesstrategi

14 Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse
Hovedkonklusioner (+handleanvisninger): (Omfang ca. 20 sider kap.1 – her blot få punkter) En flersidet hemmeligholdelse. Børn ved at deres forældre drikker og har erindringer herom helt ned til 4-5 års alderen Skyldfølelser varierer Forskellige familietyper giver forskellige problemer Børn tackler problemet forskelligt i de forskellige familietyper Børnene har brug for hjælp – først og fremmest til at få forældrene til at holde op med at drikke

15 Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse
Resultaternes udsigelseskraft (Christensen 1994, p. 46 metodens begrænsninger) Undersøgelsen siger kun noget om de, der er med i undersøgelsen. Giver viden om hvordan det er at være barn i en familie med alkoholproblemer Hvis familierne er karakteristiske for problemområdet har det almen interesse = her anvendt familietyper De 20 familier er ikke repræsentative – men dog geografisk spredning og socio-økonomiske forskellighed - kontaktet via behandlingsinstitution (professionelt sikkerhedsnet) - mindst en forældre var alkoholmisbruger - de der turde sige ja til at deltage (og behandlere der turde sige ja)

16 3. Om at lave et kvalitativt interview
Valg af interviewpersoner Interviewtype Interviewguide Interviewlængde Aftaler med informanter Valg af interviewsted Interviewsituation Gennemføre interviewet – roller IP og I Etik/anonymitet mv.

17 Interviewtyper Samtale mellem forsker og interviewperson ud fra tema – eksplorativ undersøgelse Delvis struktureret = kvalitative forskningsinterview (jf. Kvale) – fastlagte temaer – men fleksibel rækkefølge, der kan følge Ip’s fortælling Strukturerede interview – sammenlignelige svar

18 Interviewguide et eksempel-
Else Christensen: ”Når mor og Far drikker” : Rapport fra Socialforskningsinstituttet1994:2, p. 42 Semistrukturerede interview gennemført i familiernes hjem. Til de voksne var der spørgsmål om: Familiens baggrund, om børnenes opvækst, om hvordan dagligdagen forløb, om regler for børneopdragelse, om hvordan alkohol påvirkede familielivet, og om i hvilke situationer familien havde fået hjælp Til børnene var der spørgsmål om: Skolen og fritidshjemmet (og lignende), om kammerater, om dagligdagen, om hvordan børn reagerer på forældrenes brug af alkohol, om alkoholproblemerne er noget, barnet taler om og endeligt nogle åbne spørgsmål om, hvorvidt barnet synes, man skal hjælpe børn, hvis forældre drikker, samt hvad man i givet fald skal gør for børnene.

19 Interviewguide – opbygning
Indled med neutrale spørgsmål f.eks. Faktuelle som baggrund, uddannelse eller erhvervserfaring Siden mere emotionelle emner Afslut med neutrale emner

20 Interviewguide – faldgruber
En overlæsset interviewguide Ledende spørgsmål Abstrakte spørgsmål - at spørge med teorier eller begreber

21 Interviewforløb Et godt interview: Forhåndsviden interviewguide
skabe en tillidsfuld relation Briefe IP om formål med og anvendelse af interview, længde, betingelser under og efter – herunder IP’ers indflydelse på output. Klar rollefordeling under interviewet Afklaring af Ip’ers syn på interviewers rolle (magtaspekt) – betydning for interviewkvalitet

22 Interviewforløb fortsat
Husk at lytte og give opmuntrende tilkendegivelser til at fortælle mere (prober) Bed om uddybninger – ”kan du fortælle mere…” Stil afklarende/fortolkende spørgsmål – ”mener du at…” Bed om konkrete eksempler Brug åbne spørgsmål – hv-ord

23 Interviewforløb - etik
Respektér IP’ers grænser og ret til ikke at svare Påpeg ikke modsætninger undervejs mellem IP’ers tale og kropssprog Interviewet må ikke skade IP’er Det tidligere eksempel: Christensen 1994, p. 44: God kontakt - at man kan lide interviewpersonen Forskningsinterviewets krav minder om kravene til en udredningssamtale i en familie med problemer – stiller krav til interviewers kvalifikationer. Interview er ikke skjult behandling

24 En interviewøvelse Lav en interviewøvelse i jeres projektgruppe
Ud fra følgende tema: Dine erfaringer og oplevelser af din egen alkoholdebut Lav en semistruktureret interviewguide med 5-6 hovedspørgsmål Vælg en interviewperson, en interviewer samt en observatør der melder tilbage. Gennemfør et interview på ca. 10 minutter. Gentag evt. seancen med en ny rollefordeling

25 opsamling IP’er Type: Tavs, snakkende, kontrollerende? I’er:
Brug af prober, opfølgning, fortolkning undervejs, efterspørger eksempler, positive tilbagemeldinger? Indlevende, forstående og lyttende? Spørgsmålstype: Ledende/åbne? Overordnet: Interviewforløb: Neutral – emotionel – nedtoning Interviewniveau: Konkret vs. Generelt plan? VIDEN?

26 5. Om analysemetoder Skel i kvalitative analyser mellem undersøgelser med fokus på (Thagaard): Hvordan informanten udtrykker sig Diskursanalyse Indholdet Beretningsanalyse – livshistorie

27 Diskurs Bred forståelse af begrebet:
Kulturelle regler/normer for kommunikation om bestemt fænomen Kulturelt definerede samtalemønstre Konstruktion af selvforståelse ved at forholde sig til bestemte diskurser Temaer i analyse

28 Perspektiver på narrativer
Fortællingens struktur (strukturalistisk) Fortælleform og sproglig stil. Måder at fortælle om sit liv på (subjektiv postmodernistisk) Hvordan kultur kommer til udtryk i fortællingen (+historiske fakta og subjektiv forståelse)

29 Metoder til meningsanalyse af kvalitativt forskningsinterview
Kondensering Kategorisering Narrativ strukturering Fortolkning Ad hoc-tilgange (jf. Steinar Kvale 1994: )

30 Meningskondensering Fænomenologisk tilgang:
Lange udsagn sammenfattes i kortere meningsudsagn Loyal overfor interviewpersonens selvfremstilling/selvforståelse Interviewtekst: Analyseresultat:

31 Meningskategorisering
Interviewet kodes efter forekomsten af fænomener eller disses styrke Reduceres til kategorier: - udarbejdet på forhånd - efterfølgende ud fra interviewet Udsagn trækkes ud af sammenhæng (Dekontekstualisering) Interviewtekst: Analyseresultat: /-

32 Narrativ strukturering
Analyse af teksten som en fortælling Anvendelse af tekstanalysemodeller som vægtlægger tekstens tidslige og rumlige organisering (tid, sted, rum, personer) Fx aktantmodellen af Greimas (1974) anvendt af Vlademir Propp til eventyr: Interviewtekst: Analyseresultat: start- mål fjender > helt < hjælpere

33 Meningsfortolkning Hermeneutisk tilgang:
Dybere forståelse af mening på baggrund af en eksplicit teoretisk forståelsesramme, dvs. fortolkning ud fra et givent, fremlagt perspektiv (forståelseshorisont) Kontekstualisering Mistankens hermeneutik fx psykoanalytisk, marxistisk ideologikritik Interviewtekst: Analyseresultat:

34 Ad hoc tilgange En række forskellige ad hoc til gange jf. Kvale 1997:201. Af disse er følgende især relevante for jer: Mønstre Temaer At skabe metaforer Opstilling af kontraster/sammenligninger

35 Forskel mellem analyse og fortolkning
Analyse: Tekstinternt niveau fx - sproglige/grammatiske elementer, - narrative elementer fx tid/rum, personer, forløb - kommunikative elementer - forskerens gengivelse af IP’ers selvforståelse; Fortolkning: Teksteksternt niveau forstår analysens elementer ud fra et givent teoretisk perspektiv. forskerens fortolkning af IP’ers forståelse ud fra en given teoretisk forståelseshorisont

36 Et eksempel på en kvalitativ undersøgelse
Analysestrategi: Else Christensen: Når mor og Far drikker: Rapport fra Socialforskningsinstituttet 1994:2, p Første niveau: Beskrivelse af indhold i børnenes udsagn Andet niveau: Identificere følsomme emner og spørgsmål for det enkelte barn. (=Kontakt med følelser, som får barnet til at reagere med skærpet opmærksomhed, ængstelse eller angst). Baserer sig på systematiske observation af barnets reaktioner under interviewet og dels på hvad barnet undgår at svare på.

37 Etik i analysefasen Hvordan er informanten repræsenteret i analysen
Informantens forståelse kan være forskellig fra det perspektiv, forskeren med afsæt i den faglighed og teoretisk fortolkning, lægger ned over teksten Tillidsbrud? Anonymisering Klargøre betingelser for fortolkning


Download ppt "Samfundsvidenskabelig metode II: Det kvalitative interview"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google