Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordisk Ministerrådsseminar Grønland, Ilulissat 2015 Behandlingstilgange i Center for Seksuelt Misbrugte Region Syddanmark - CSM Syd Et tilbud til voksne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordisk Ministerrådsseminar Grønland, Ilulissat 2015 Behandlingstilgange i Center for Seksuelt Misbrugte Region Syddanmark - CSM Syd Et tilbud til voksne."— Præsentationens transcript:

1 Nordisk Ministerrådsseminar Grønland, Ilulissat 2015 Behandlingstilgange i Center for Seksuelt Misbrugte Region Syddanmark - CSM Syd Et tilbud til voksne med senfølger, efter udsættelse for seksuelle overgreb under opvæksten. Lone Westphal Eriksen Psykolog og leder, CSM Syd – Behandlingssektion Odense, Danmark CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn )

2 De næste 30 minutter Vigtige definitioner:  Organisatoriske rammer i Center for Seksuelt Misbrugte - Syd  Hvad er seksuelle overgreb  Hvad er senfølger af seksuelle overgreb under opvæksten  Behandling – opstart – undervejs – afslutning  Opsamling og spørgsmål CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

3 Kernesamarbejde  Regional Centerfunktion siden 1. januar 2013 med CSM Syd - Frivilligsektion (tidl. CSM-Fyn, via konkret og formaliseret samarbejdsaftale) Kontrakt med VISO – Landsdækkende: rådgivning, udredning og vidensformidling. Driftsaftale med Odense Kommune (særskilt venteliste for OK-borgere: 2 årsværk, kontrakt/tilkøb af ydelser, takstfinansiering). Samarbejds-/administrationsaftale med KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark. Landsdækkende samarbejde med kommuner, via VISO. Syddansk Universitet, Afdeling for Psykotraumatologi. Samarbejde mellem CSM centrene på tværs i Danmark. CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

4 CSM Syd – Behandlingssektion ( Incest Center Fyn etableret i 2000) Regional centerfunktion 1. januar 2013 – Region Syddanmark Videreførelse og udvidelse af samarbejdet mellem frivilligdel (CSM-Fyn) og behandlingsdel (Incest Center Fyn, ICF) = CSM SYD (navneskift effektueredes gradvis i 2013, formelt pr. 1.august 2013) Overgrebscenter.dk (OGC) 1. januar 2013 (Landsdækkende telefon - og chatrådgivning, for voksne udsat for andre overgreb end seksuelle, under opvækste n) Udgivelse af pjece ”Metodebrug ved Incest Center Fyn”, februar 2013 Satellit i Kolding, pr. 1. august 2014 – 1 årsværk CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

5 Organisations- og samarbejdsdiagram for CSM Syd pr. 1/3-2015 (Frivilligsektion, Behandlingssektion og OGC) Bestyrelse Frivilligsektion Leder Birgit Madsen Frivillige Socialrådgiver Marlene Kjeldsen Bestyrelse Behandlingssektion og Overgrebscenter Leder Lone W. Eriksen CSM Syd - Behandlingssektion Psykolog Maria Dimitrov Psykolog Birgitte Baastrup Psykolog Liv Heerwagen Psykolog Pernille Nissen Psykolog Samira Lutvica Psykolog Stine Hedegaard SATELLIT KOLDING Psykolog Jesper Thorndahl Sekretær Marianne Johansen Overgrebscenter Psykolog Mette List Socialrådgiver Lars Hejgaard Sekretær Lisbet Havelund Samarbejdsudvalg Månedlige møder Konsulentbistand vedr. grupper Supervision af frivillige Faglig sparring Månedlig supervision Sparring ang. enkeltsager CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

6

7 Primær målgruppe og kerneydelser Rådgivning og behandling af voksne kvinder og mænd, med senfølger efter udsættelse for seksuelle overgreb under opvæksten, og som aktuelt er bosiddende i Region Syddanmark. CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

8 CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

9 Hvad er seksuelle overgreb? Ingen fysisk kontakt: seksuelt drilleri, fremvisning af pornofilm, barnets overværelse af samleje, den voksnes overværelse af barnet/den unge i badesituationer. Fysisk kontakt: tungekys, befamlinger, onani. Fysisk indtrængen: vaginalt-, analt-, oralt samleje, indtrængen af fingre eller andre genstande, vold. (Kilde: Strange, 1998) CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn )

10 Hvad er Senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten? Kan hos den voksne præsentere sig som problemer med f.eks.: o Angst (fobisk-, social- og diffus angst, OCD etc.) o Depression o Samlivs/seksuelle problemer o Manglende og lavt selvværd/selvtillid o Grænseproblemer o Misbrug af forskellig art o Mistro/mistillid til andre mennesker o Selvmordstanker og selvmordsforsøg o Spiseforstyrrelser o Anden selvskadende adfærd o Frygt for selv at krænke/ blive krænkende o Personlighedsforstyrrelser o Alvorlig psykopatologi CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

11 Senfølger kan forstås på baggrund af En konsekvens af chok-traume: Post-traumatisk stressforstyrrelse (PTSD) – Ca. 86% opfylder kriterierne ved henvendelse i Incest Center Fyn (Artke & Elklit, 2002) En konsekvens af relationelt traume: Tilknytningsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser  Hos den voksne er der desuden ofte udviklet en kompleksitet i problematik - Kompleks Post Traumatisk Stress Forstyrrelse (DESNOS) CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn )

12 PTSD post-traumatisk stress forstyrrelse De 3 søjler målt med HTQ, Harvard Trauma Questionnaire. Invaderende symptomer: Tanker/erindringer, føler i glimt at det gentager sig, gentagne mareridt, pludselig følelsesladede/fysiske reaktioner ved minder/sansninger. Undgående symptomer: føler sig uengageret/isoleret fra andre mennesker, ude af stand til at vise følelser, undgår aktiviteter der minder om traumet, ude af stand til at huske dele af det, ikke interesseret i dagligdags aktiviteter, følelse af manglende fremtid, undgår tanker/følelser der er forbundet med traumet. Vagtsomhedssymptomer: bliver let skræmt, opfarende, har svært ved at koncentrere sig, besvær med at sove eller falde i søvn, følelsen af at være på vagt, bliver let irriteret/vred. CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

13 Angst Kan ses som underkategori til kompleks PTSD og oftest som følge til depression Kan fx komme til udtryk som fobisk, panisk, generaliseret eller social angst som tvangshandlinger–og tanker, samt som forskellige grader af dissociation Men også som somatiske gener i form af f.eks. diffuse smertetilstande, mavesmerter, hovedpine, muskelømhed CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

14 Illustration: www.mymedicatedlife.blogspot.com Man kan sondre mellem klinisk depression og depressive personlighedstræk Klinisk depression kan stort set ramme alle personlighedstyper Klinisk depression er ofte en følge af en voldsom aktivering af det autonome nervesystem I Danmark anbefales klinisk depression behandlet med psykoterapi og medicinering En ubehandlet klinisk depression vil gå over af sig selv, men kan give varige forandringer i hjernen, Den depressive personlighedsstruktur ses ofte hos personer, der har været udsat for traumatisering i barndommen Som forsvarsmekanisme giver depressive personlighedstræk indtryk af asketisk/passiv levevis, pessimisme, glædesløshed, følelse af værdiløshed, håbløshed, ikke at have gjort sig fortjent til noget CSM Syd – Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

15 Behandlingsideologi Fokus på oprettelse, gen-erhvervelse, styrkelse af evnen til Indrestyring Individuel tilrettelæggelse med udgangspunkt i personlighedsstruktur – ofte Kompleks PTSD (DESNOS), og herunder andre kliniske syndromer, angst, depression, mv. Helhedsorienteret og ressourcefokuseret – Ex. familiens rolle og betydning for den enkeltes historie og fremtid – Ex. sammenhæng mellem psyke og soma Særligt behandlingsområde, der kræver specialiseret viden og indsats CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

16 Telefonrådgivning Individuel rådgivning eller støttende samtaler Socialfaglig rådgivning Bisidderstøtte Social café/værestedsfunktion Sociale aktiviteter (foredrag, kurser, o.l.) Udslusnings-/ selvhjælpsgrupper Telefonisk vejledning eller rådgivning Visiterende samtaler Behandling Individuel Mandegruppe Kvindegruppe Blandet gruppe Ungegruppe Venteliste FrivilligsektionBehandlingssektion VISO-ydelser (udredning, rådgivning) Supervision af fagfolk Rådgivning til fagfolk Supervision af frivillige PETER: Henvender sig telefonisk på opfordring af alkoholambulat. Henvises JONNA: Henvender sig på opfordring af egen, prakti- serende læge SOFIE: Henvist fra psykiatrisk skadestue Efter endt behandling: frivillig hjælper v. arrangementer Efter endt behandling: udslusnings-/ selvhjælpsgruppe CSM Syd Center for seksuelt misbrugte i Region Syddanmark 3 borgere – forskellige behov – forskellige veje:

17 BEHANDLING - OPSTART CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

18 Visitation 2-3 visiterende samtaler Gensidig afklaring af behandlingsbehov og –tilbud (samt evt. muligheder for støtte i ventetiden, Frivilligsektionen eller andre behandlingstilbud, ex. Psykologordningen el. Sygesikringsordningen) Indledende vurdering af terapiegnethed – Afklaring af parathed til at gå i terapi – Evne til empati og refleksion (krænkerstruktur) – Graden af mistillid – Evne til alliancedannelse – Villighed til spørgeskemaudfyldelse CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

19 Rammer Praktisk – Tavshedspligt, journalisering, ”Nej” er altid ok, ugentligt fremmøde, afbudsregler, halvårligt spørgeskemaudfyldelse/screening, mulighed for længerevarende forløb, etc. Rolleafklaring (ansvarsfordeling) – Klient: samtaleemne, øve sig fra gang til gang – Terapeut: øge klientens indsigt i egen personlighedsstruktur og senfølger Her-og-nu fokus – Ingen tvungen genfortælling af overgreb CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

20 Screening - tilbagemelding Nøgleord: gennemsigtighed, tydelighed, medinddragelse MCMI-profil – Psyko-edukativt – Opmærksomhed på dynamikker i personlighedsmønstre HTQ – Psykoe-dukativt – Opmærksomhed på fysiologiske reaktioner RAAS – Opmærksomhed på egen tilknytningsstil CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

21 Psykologens fokus ved opstart Rammeafklaring og kontraktetablering Alliance Korrektive erfaringer Udgangspunkt i klient-terapeutrelationen Generobring af sikkerhed i egen krop Stabilisering af her og nu CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

22 BEHANDLING - UNDERVEJS CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

23 Centrale elementer i CSM Syds behandling # 1 Her og nu – Operationalisering af individuelt tilpasset behandling og arbejde med personlighedsstruktur PTSD – Forståelse og håndtering af egne symptomer Grænser – Indrestyring og eget ansvar Familiestruktur og relationer – Tillid og mistillid – Skyld og skam CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

24 Centrale elementer i CSM Syds behandling # 2 Mentalisering – At kunne tage metaperspektiv på sit eget og andres indre liv Affektregulering – At lære følelsesregisteret at kende, samt følelsernes funktion – At kunne skrue op og ned for følelsesvolumen Seksualitet – Manglende lyst til partner – Selvforståelse som over- eller aseksuel – Forveksling af sex med kærlighed, nærhed og omsorg Identifikation af centrale livs-temaer – Genkendelse og håndtering CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

25 At arbejde med overgreb Grundpræmis: ”nej” er altid ok Klienten bestemmer, om vi taler om overgreb Psykologen inviterer til og skaber rummet for at der kan tales om overgreb Klientens ubevidste bearbejdning af overgreb: eks. drømme, tvangs-tanker og -handlinger, dissociative reaktioner og adfærd, parallelprocesser, overføring-modoverføring Konfrontation af krænker skal nuanceres (jf. indrestyring) CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

26 BEHANDLING - AFSLUTNING CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

27 Typiske rammer for afslutning Gennemsnitligt 1½-2 års forløb Sidste del: samtaler måske med længere mellemrum, ex. hver 14. dag eller 1 x måneden (aftales individuelt) Tid til status og farvelproces CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

28 Afslutningsfase Klientens orientering i tilværelsen vil have bevæget sig: Nutid Fortid Fremtid Klientens orientering i sine nære relationer vil have bevæget sig: Den andenMIG!Balance ml. den anden og mig CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

29 Afslutningselementer i terapien Evaluering: Afsluttende screening Mestrings-strategier Milepæle undervejs i terapien Klient-terapeut relation Fremtidsplaner Farvelproces: Fremmøde frekvens Betydning af farvel Erfaringer med farvel Evt. selvhjælpsgruppe i frivilligt regi CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

30 Terapien som en have CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

31 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER i kontakten med voksne med senfølger efter overgreb -for sagsbehandlere, kontakt- og omsorgspersoner 1.Den samme gennemgående person, som den misbrugte altid kan henvende sig til. 2.Vigtigt, at inddrage klienten/borgeren mest muligt i de beslutninger, der bliver taget. 3.Vær tydelig og eksplicit, modsat tilbagetrukket og afventende. Indled med spørgsmål om hvordan klienten har det lige nu med at være der. 4.Giv altid eksplicit udtryk for, at klientens/borgerens behov for hjælpen ikke er forkert, selvom afslag gives. 5.Det er vigtigt, at give udtryk for, at du har hørt, at klienten/borgeren har fortalt, at han/hun er seksuelt misbrugt. Gå ikke i detaljer omkring indholdet af overgrebet. 6.Forklar rammerne for hvad der er formålet med samtalen, hvor kompetencen for afgørelsen ligger, og hvad der kan besluttes på dette møde. 7.Giv klar besked om hvornår du vender tilbage til klienten/borgeren med svar og lign. - og overhold det. Lov ikke mere end du kan holde. 8.Vær klar i skriftlig formidling, overvej de ord der bruges. 9.Afslut hvert møde med at sikre dig, at klienten/borgeren har forstået de ting, der blev talt om og de beslutninger, der blev taget. 10.Giv altid besked, hvis du stopper som omsorgsperson/sagsbehandler/ rådgiver for klienten/borgeren. Kilde: Jette Lyager & Palle Jørgensen, Støttecenter mod Incest CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

32 Nøgleord Behandling (af den voksne) er også forebyggelse. Vigtigt med mulighed for selvhenvendelse og anonym adgang/indgang - kombinationen/synergien mellem specialiseret, professionel indsats samt frivillig, socialt støttende, indsats. Udfordring at skabe geografisk ligelig adgang til professionel og målrettet behandling (benyttelse af psykologordning = minus samtidig venteliste i CSM Syd). Individuel (men helhedsbevidst) - behandlingsplanlægning - Værdighed, ligeværdighed og ansvarlighed Kompleksitet i problematik mødes med et eksistentielt helhedsperspektiv i behandlingen, af det enkelte menneske og dets nærmeste CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)

33 Tak for i dag mere info: www.csm-syd-behandling.dk www.csm-syd.dk CSM Syd - Behandlingssektion (tidl. Incest Center Fyn)


Download ppt "Nordisk Ministerrådsseminar Grønland, Ilulissat 2015 Behandlingstilgange i Center for Seksuelt Misbrugte Region Syddanmark - CSM Syd Et tilbud til voksne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google