Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategisk Energiplanlægning – Et Inspirationsoplæg Karl Sperling Forskningsgruppen for Energiplanlægning Institut for Planlægning 26-01-2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategisk Energiplanlægning – Et Inspirationsoplæg Karl Sperling Forskningsgruppen for Energiplanlægning Institut for Planlægning 26-01-2012."— Præsentationens transcript:

1 Strategisk Energiplanlægning – Et Inspirationsoplæg Karl Sperling Forskningsgruppen for Energiplanlægning Institut for Planlægning karl@plan.aau.dk 26-01-2012 EnergyVision – Kursusdag 2

2 2 Emner 1.Hvorfor SEP? 2.Status på SEP 3.Hvad kan kommunerne gøre her og nu? 4.Forslag til indhold i en Strategisk Energiplan

3 3 1. Hvorfor SEP?

4 4 Nationalt 100% VE mål

5 5 Det fremtidige energisystem #1

6 6 Det fremtidige energisystem #2 3 hovedelementer: besparelser – effektiviseringer – vedvarende energi Fleksibelt og integreret energisystem (Energi)sektorerne skal tænkes sammen for at opnå 100% VE målet  Overskydende energi skal lagres/anvendes (i andre sektorer) Det kan lade sige gøre og er samfundsøkonomisk fornuftigt på lang sigt

7 7 Energiplanlægning: en central og decentral opgave Energisystemet og energipolitik/-planlægning udvikler sig hele tiden Det er statens rolle, at udstikke de overordnede teknologiske retningslinjer for det fremtidige 100% VE system Staten skal sætte klare rammer for implementering af den nødvendige teknologi Staten skal samtidig sætte klare rammer for den kommunale energiplanlægning i samarbejde med kommunerne og andre aktører Rammerne for fremtidig energiplanlægning bliver udviklet nu Kommuner som energiplanlæggere og politiske aktører

8 8 Langt de fleste tiltag skal implementeres lokalt Eksempler: Fjernvarme, industriel overskudsvarme Individuel opvarmning (varmepumper, solvarme) Energirenovering og besparelser i bygninger Landvindmøller Biogasanlæg Transportløsninger Lokale kraftvarme-værker (fx store varmepumper) Hvorfor SEP i kommunerne? Initiativerne skal koordineres og integreres  ny kommunal rolle

9 9 Hvad skal kommunerne og hvad kan de? “Kommunerne er vigtige aktører i forhold til klimaudfordringen…og energibesparende foranstaltninger og energiplanlægning som kan reducere udledningen af drivhusgasser” Regeringen og KL 2010 “Det kommunale arbejde med energiforsyning har stor betydning for, om det er muligt for regeringen at opfylde sine målsætninger om det fossilfrie samfund samt øget og fortsat forsyningssikkerhed” Energistyrelsen og KL 2010 Ikke bindende krav om at kommunerne skal gennemføre en 100% VE planlægning, og hvad denne planlægning i givet fald skal indeholde

10 10 Hvad er SEP? ” Den strategiske energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem med henblik på at potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssige mest energieffektive. ” ENS & KL 2010, s. 7  Hele kommunen, alle sektorer, energieffektivitet, energibesparelser, vedvarende energi, fleksibilitet, samfundsøkonomi Nøgleord:

11 11 Kommunal energiplanlægning Analyse af 11 planer og strategier i 2010: Mange forskellige tiltag Forskellige målsætninger og tidshorisonter Forskellige detaljeringsgrader Manglende koordinering og potentielle sub-optimeringer Problemer: planerne kan kun delvist implementeres Manglende rammer for (strategisk) kommunal energiplanlægning

12 12 Status på SEP

13 13 Status på SEP #1 Oplæg fra Energistyrelsen + KL (2010) Oplæg fra KL (2010) KLs pilotprojekt (medio 2011), samt workshop juni 2011: SEP skal forankres i lovgivning Energistyrelsens initiativer: Oversigt over styringsmidler i den kommunale energiplanlægning Vejledning om dataindsamling og kortlægning Opdatering af beregningsmetoder

14 14 Status på SEP #2 Energistyrelsens initiativer: Teknologikataloget: tilføje data om individuel varmeproduktion Fordeling af de 20 mio kr. til SEP fra Energistrategi 2050: Ifm. det næste energiforlig Afprøve forskellige planlægningsmodeller (fx by og land) Forskningsprojekter Konsulentvirksomheder Osv.

15 15 Status på SEP #3 Ulempen: Endnu ingen konkret og entydig vejledning eller lovgivning Fordelen: Kommunerne (og andre aktører) kan være med til at sætte dagsordenen

16 16 3. Hvad kan kommunerne gøre her og nu?

17 17 Generelle tanker om SEP 100% VE målet nu: Skal sikre sammenhæng i de kortsigtede tiltag Fokus på løsninger, som skaber overgangen Begrænse risikoen for at effektive løsninger blokeres eller udskydes Kortsigtet og langsigtet tilgang: Ved at tænke langsigtet, kan der tænkes ” out of the box ”, Det bliver nemmere at tænke alternativer til begrænsningerne i det nuværende system Integreret tilgang = fokus på synergier og effektivitet (fx varmepumper) – undgå sub-optimeringer

18 18 Strategiske kommunale energiplaner #1 Lav en kortlægning over energiforbrug og ressourcer - Energibalancer Lav en langsigtet og integreret strategi med udgangspunkt i nationalt mål om 100% VE Tænk energisektorerne sammen: el, varme, transport 3 grundlæggende ” ingredienser ” : besparelser (boliger+industri), effektivisering (kraft/varme, lavtemperatur fjernvarme, varmepumper, elbiler, brændselsceller, spildvarme), vedvarende energi (erstatte fossile brændsler)

19 19 Strategiske kommunale energiplaner #2 Start med den interne koordinering i afdelingerne Etabler ekstern koordinering mellem kommunen, varme-/elforsyningnen, landbruget, trafikselskaber, borgere mv.  strategisk energiplanlægning er mere end en ” varmeforsyningsplan ” !  inkluder dem der skal handle allerede i udarbejdelsen af energiplanen Samarbejde på tværs af kommunegrænser + direkte kommunikation med det centrale niveau omkring barrierer og muligheder mv.! Find inspiration i IDAs Klimaplan 2050, i Klimakommissionens plan, i Varmeplan Danmark 2010 og i Energistyrelsens og KLs oplæg fra 2010 mv.

20 Kommunens roller Myndighed (lokalplaner: vind, biogas, lavenergibyggeri) Koordinator (overordnet energiplanlægning og specifikke projekter) Katalysator (”de svære områder”, demoprojekter) Projektejer/Investor (egen infrastruktur, VE anlæg)  Kommunen kan gå foran på mange områder

21 21 Kommunale tiltag Kommunens egen infrastruktur (offentlige bygninger, køretøjer mv.) Fjernvarme (udvidelse, besparelser, varmepumper, solvarme …) Vindmølleplan (kommunen som ejer og planmyndighed) Biogas/biomasse screening (kommunen som andelsejer/planmyndighed) Samarbejde med virksomheder (ifm. fx miljøgodkendelser, spildvarme) Boliger (partnerskaber, byggetilladelse, pakkeløsninger, uddannelse…) Kollektiv trafik

22 22 4. Forslag til indhold i en Strategisk Energiplan

23 23 Grundlæggende struktur (eksempel): Baggrundsrapport (tekno-økonomisk): Energibalance Basisfremskrivning Ressourcekortlægning (vind, sol, biomasse, fjern-/spildvarme…) Scenariebeskrivelse og –analyse (evt. energisystemanalyse) Samfundsøkonomisk vurdering Energistrategi (langsigtet 2030-2050) – revideres fx hvert 4. år Handlingsplan (konkrete tiltag i de næste 5-10 år)

24 24 Baggrundsrapport: Hvad er muligt? Energistrategi: Hvad vil vi opnå? Handlingsplan: Hvordan gør vi det?

25 25 Et eksempel – Aalborg Energistrategi 2050 Formål: at skabe et grundlag for at Aalborg kommune kan bidrage til realiseringen af den langsigtede vision om at Danmark bliver 100 pct. uafhængige af fossile brændsler Baggrundsrapport: kombination af energibalance, ressourcekortlægning (biomasse, vind, geotermi), potentialer (fjernvarme, besparelser), scenarieanalyser og tanker om implementering

26 26 Tværkommunalt samarbejde Biomasse – er en meget begrænset ressource Fjernvarme – sammenkobling af fjernvarmeområder Affald (Kollektiv) trafik – regionale trafikselskaber mv. Landkommuner som energileverandører

27 27 Tak for opmærksomheden Karl Sperling Forskningsgruppen for Energiplanlægning Institut for Planlægning karl@plan.aau.dk IDA´s klimaplan 2050 : Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering - Baggrundsrapport. / Mathiesen, Brian Vad ; Lund, Henrik ; Karlsson, Kenneth. København V. : Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, 2009. 174 s. 100% Renewable energy systems, climate mitigation and economic growth. /Mathiesen, Brian Vad ; Lund, Henrik ; Karlsson, Kenneth. I: Applied Energy, Vol. 88, Nr. 2, 02.2011, s. 488-501. Centralisation and decentralisation in strategic municipal energy planning in Denmark. / Sperling, Karl ; Hvelplund, Frede ; Mathiesen, Brian Vad. I: Energy Policy, Vol. 39, Nr. 3, 03.2011, s. 1338-1351. Energivision for Aalborg Kommune 2050. / Østergaard, Poul Alberg ; Lund, Henrik ; Hvelplund, Frede ; Möller, Bernd ; Mathiesen, Brian Vad ; Remmen, Arne ; Odgaard, Lars Michael.


Download ppt "Strategisk Energiplanlægning – Et Inspirationsoplæg Karl Sperling Forskningsgruppen for Energiplanlægning Institut for Planlægning 26-01-2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google