Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Har du forestillet dig Jorden, Tellus Mater, som en guldhaaret Gudinde stiger af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Har du forestillet dig Jorden, Tellus Mater, som en guldhaaret Gudinde stiger af."— Præsentationens transcript:

1 Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Har du forestillet dig Jorden, Tellus Mater, som en guldhaaret Gudinde stiger af Østen? Har du gjort dig klart hvordan kloden krænger over i Lyset med sin Evropaside, mens Kina og Kalifornien sænker sig i Skyggen, den halve verden der vaagner, og den anden halve der gaar i Seng? Har du fattet hvordan det fritsvævende enorme Legeme runder om sig selv i Verdensrummet, klar og blaa, klædt i oceaner og mangefarvet af fem Verdensdele, aaret af floder gennem urskove og med et isblink, som af en død mands Øjenstene, ved begge Poler?

2 Rammer Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Rammerne omkring naturgeografi B  studieforberedende  baseret på to faglige ben, tre metoder og seks emneområder.  arbejder emneorienteret med konkrete cases, globale og regionale forskelle og variationer.  kan relativt let tilpasses arbejdet i en studieretning.

3 Om niveauet fra 0-B Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Om niveauet fra 0-B ( 6-10 emner)  Som ovenstående + globale almendannende forhold  Der er skrf. karakter og min. 40 timers elevtid  Ligger oftest indenfor en studieretning, og der samarbejdes med andre fag. Faget kan involveres i studieprojektet.  Eleverne skal blive fortrolige med fagets metoder – også ud fra en videnskabsteoretisk vinkel.  Der er ingen fastdefinerede mængde og materialekrav, men GIS skal inddrages undervejs.

4 Om niveauet fra C-B Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Om niveauet fra C-B ( 6-10 emner – C-niveauet)  Bygger videre på de faglige mål, der er opnået på C- niveauet.  Der er skrf. karakter og min. 40 timers elevtid (?)  Faget har vanskeligt ved at samarbejde med andre fag. Vi kan evt. tage initiativ i AT.  Eleverne skal blive fortrolige med fagets metoder – også ud fra en videnskabsteoretisk vinkel.  Der er ingen fastdefinerede mængde og materialekrav, men GIS skal inddrages undervejs.

5 NATURGEOGRAFI. Faglige mål/kompetencer.  Faglige mål  Eleverne skal i naturgeografi kunne :  identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge.  udføre simple former for planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske feltobservationer og -målinger vedrørende geofaglige fænomener  opsøge,forholde sig til kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer, som tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, billeder, såvel som reflektere over troværdighed og anvendelighed af ekspertudsagn

6 NATURGEOGRAFI  ud fra egne konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse analysere og fortolke udviklingsprocesser i naturen og menneskets omgivelser.  udskille og redegør for analysere og fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i naturen og menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge  indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og opstille og anvende enkle problemformulering i analysen af naturen og menneskets omgivelser  forstå og kritisk anvende enkle komplekse geofaglige modeller som forenklede repræsentationer af virkeligheden

7 NATURGEOGRAFI  sætte analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fagområder  indsamle informationer fra forskellige miljøer og  formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner og argumentere logisk, mundtligt og skriftligt, henvendt til forskellige målgrupper og kunne forholde sig/samt deltage på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner.

8 Skriftlig elevtid Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Fordelingen af skrf. elevtid på GG i alt 50 t.  5 opgaver a 3 timer  5 rapporter a 4 timer  1 projekt a 8 timer  1 mundtlig formidling med noter/PP a4 timer  Mindre opgaver i alt 3 timer Der kan ”veksles” fra store til mindre opgaver

9 en anden måde at lære på Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 De faglige mål ( kompetencer) kræver en anden måde at lære på og en ny lærerrolle.  Eleverne skal fra starten gøres fortrolige med de faglige mål og kravene til de afsluttende eksamen.  Planlæg emnerne med selvstændigt elevarbejde hjemme og ude.  Skab rum for empiribaseret arbejde i de enkelte emner.  Eleverne skal gøres fortrolige med de metodiske overvejelser, som de kan støde på i arbejdet.

10 en anden måde at lære på Kursus i naturgeografi B 4.10 2007  Eleverne skal være bevidste om, at de til eksamen vurderes på deres evne til at anvende og perspektivere den tilegnede viden selvstændigt.  Eleverne skal have indblik i relevansen af det, som de arbejder med.

11 Antal emner Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Hvor mange emner kan vi nå?  Husk at der sagtens kan arbejdes på tværs af kernestofområderne.  Sørg for, at der er ”buffertimer” i årsplanlægningen til afbrydelser og aktuelle hændelser.  Gør eleverne medansvarlige i årsplanlægningen – og lov ikke for meget.

12 Eksamenstræning Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Hvordan træner vi bedst den afsluttende eksamen?  Den faglige progression kommer bedst til udtryk i de løbende evalueringer.  Diskuter løbende, hvilke faglige mål, som vi arbejder med i øjeblikket.  Gør det gentagne gange tydeligt, at et godt eksamensresultat afhænger af selvstændig anvendelse af tilegnet viden.

13 årets eksamen Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 De spinkle erfaringer fra årets eksamen.  Resultatmæssigt er det gået ok, og der er ingen formelle klager.  Eleverne kan generelt set godt strukturere deres besvarelse  Det empiribaserede arbejde inddrages alt for lidt, og det har endnu ikke fået status på linje med traditionelt lærebogsmateriale.  Brugen af synopsis varierer noget, og der er behov for en mere præcis karakteristik af denne.  Censor og eksaminator finder det svært at orientere sig i synopsen under eksamen.  Der kan være problemer ved elevernes trækning af opgaver.

14 Fra vejledningen 2007 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Citat fra den nye Vejledning til naturgeografi B I forberedelsestiden udarbejder eksaminanden en synopsis for sin besvarelse af den stillede opgave på baggrund af egen viden og de udleverede materialer. Eksaminanden må gerne inddrage andet vedkommende materiale i besvarelsen. Synopsis skal i denne forbindelse forstås som en udvidet disposition for fremlæggelsen ved den mundtlige prøve og have et omfang på max. 2- 3 sider. Det skal fremgå af synopsen, hvorledes eleven vil disponere besvarelsen af opgaven samt hvilket materiale eleven har valgt at inddrage. Synopsen er det udgangspunkt eleven anvender til at demonstrere sine evner til at udvælge, afgrænse og perspektivere opgaven.

15 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Hvordan sikrer vi, at naturgeografi altid er et aktuelt og relevant fag med samfundsperspektiv? Hvordan skaber vi gode læringssituationer, hvor eleverne tvinges til at øge og anvende deres faglige viden? Hvordan skaber vi respekt i faget for det empiribaserede arbejde både os internt og blandt eleverne? Hvordan sikrer vi, at fagets mål og metoder fremtræder tydeligt for eleverne? Hvordan bliver vi åbne for, at eleverne kan have andre gode løsninger på eksamensopgaven end den, som vi lige havde i tankerne.


Download ppt "Jorden og lyset Johs. V Jensen 1937 Kursus i naturgeografi B 4.10 2007 Har du forestillet dig Jorden, Tellus Mater, som en guldhaaret Gudinde stiger af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google