Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser"— Præsentationens transcript:

1 Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser
Landbrug og vandmiljø i Danmark sammenlignet med resten af Europa Seniorrådgiver Ruth Grant Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser

2 Indhold Indledning Næringsstofbalancer i landbruget og påvirkning af vandmiljøet EU direktiver Handlingsplaner i Danmark Udviklingen i landbruget i Europa

3 Indledning Udvikling i handelsgødningsforbrug,

4 Næringsstofbalancer og tab
1. total næringsstofbalancer Tilførsel foder handelsgødning N-fiksering, nedfald fra atmosfæren Fraførsel animalske produkter vegetabilske produkter Forskel = overskud (tab)

5 2. mark næringsstofbalancer Tilførsel
husdyrgødning handelsgødning N-fiksering, nedfald fra atmosfæren Fraførsel høstede afgrøder foderafgrøder Forskel = overskud (tab)

6 Markbalancer for 14 europæiske lande, 1997
(OECD)

7 Markbalancer for 14 europæiske lande,
opdelt på regioner, 1997

8 Kvælstof tab ammoniakfordampning denitrifikation udvaskning ændring i jordens pulje af næringsstoffer

9 N koncentrationer i vandløb i Europa, 1995

10 EU direktiver Nitratdirektivet, 1991 Vandrammedirektivet, 2000
kodeks for godt landmandsskab udpegning af nitrat følsomme områder handlingsplaner effekt monitering rapportering Vandrammedirektivet, 2000 god økologisk kvalitet i vandområder

11 Danske vandmiljøplaner - oversigt
NPO handlingsplanen, 1985 forbud mod direkte udledninger fra gårde regler for husdyrgødning - opbevaring og udbringning harmoni krav

12 Vandmiljøplan I, 1987 målsætning: 50% reduktion i markbidraget for N
skærpede krav til opbevaringskapacitet grønne marker obligatoriske sædskifte og gødningsplaner Vandmiljøplanens overvågningsprogram, 1989

13 Handlingsplan for bæredygtig landbrug, 1991
gødningsnormer krav til udnyttelse af husdyrgødning lovpligtige gødningsregnskaber Vandmiljøplan II, 1998 gødningstiltag:10% normreduktion, skærpede krav til udnytttelse af husdyrgødning, 6% efterafgrøder arealtiltag

14 Beregning af N udvaskning fra midt i 1980erne og frem til 2003 for hele landet

15 Vandmiljøplan III, 2004 både N og P
samtænkning med vandrammedirektivet

16 Udvikling i landbruget i Europa

17 Nitratdirektivet - status for godkendelse
Godkendt Sverige, Finland, Danmark De nye lande (forudsætning for optagelse) Løbende forhandlinger med øvrige lande Frankrig - alle eutrofierede områder skal vurderes ved udpegning af følsomme områder Storbritanien - udpege langt større areal Holland - nyt reguleringssystem

18 Udpegning af nitratfølsomme områder

19 Regulering i Holland Hidtidig: MINAS (Mineral Accounting system) Tilladelig overskud Kontrol Monitering Nyt system Svarer til det danske

20 Undtagelse fra Nitratdirektivet (fravige 170 kg N/ha i husdyrgødning)
Danmark eneste land der har opnået undtagelse Midlertidig tilladelse Forlængelse: afstemning 2. december 2004, forlængelse frem til 2008 Undtagelsen: maksimalt 230 kg N pr ha på kvægbrug med mindst 70% grovfoderareal

21 Monitering af kvælstofkoncentration i jordvand
og grundvand

22 Udviklingen i kvælstofoverskud og i
koncentrationer i vandløb i Danmark og Holland

23 Udviklingen i forbruget af handelsgødning og i
N koncentrationer i vandløb i andre EU lande


Download ppt "Afdeling for Ferskvandsøkologi Danmarks Miljøundersøgelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google