Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF Anvendelighed af udvasknings- modeller i forhold til kvælstofbalancer Uffe Jørgensen & Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Jordbrugsproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF Anvendelighed af udvasknings- modeller i forhold til kvælstofbalancer Uffe Jørgensen & Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Jordbrugsproduktion."— Præsentationens transcript:

1 DJF Anvendelighed af udvasknings- modeller i forhold til kvælstofbalancer Uffe Jørgensen & Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø

2 DJF Hvad er en kvælstofbalance? Kvælstoftilførsel Foderindkøb Gødningsimport (handels- og husdyr-) N-fiksering i bælgplanter N-deposition fra atmosfæren Kvælstoffraførsel Produkter Kvælstofbalance Tab og henlæggelse

3 DJF Hvordan kan posten ”tab og henlæggelse” opsplittes? Ammoniaktab i stald, lager og mark –Standardværdier for dyretyper, staldtyper og udbringningsmetoder (5-50 kg N/ha) Denitrifikation –Modellering som funktion af gødskning, jordtype og tilførsel af organisk stof (5-48 kg N/ha) Ændring i jordens kvælstofpulje –Beregning med C-tool (problem m. stabilt org. stof) –Kvadratnetsundersøgelsen (+/- 115 kg N/ha) Udvaskning beregnes som resten

4 DJF Sammenligning af udvaskning fra N-LES 3 med kvælstofbalance Datasæt fra Fødevareøkonomisk Institut Opdelt i 31 bedriftstyper x jordtype Detaljeret beskrivelse www.lcafoods.dk N-LES-beregning sammenlignes med: 1.Total markbalance 2.Total markbalance fratrukket tab og henlæggelse

5 DJF Mark N-balance versus N-LES 3

6 DJF Mark N-balance minus ammoniaktab og denitrifikation versus N-LES 3 -beregning

7 DJF Mark N-balance minus ammoniaktab, denitri- fikation og jordpuljeændring versus N-LES 3

8 DJF Mark N-balance minus ammoniaktab, denitri- fikation og jordpuljeændring versus N-LES 3

9 DJF Årlig ændring i jordens N-pulje på kvægbrug beregnet med C-tool

10 DJF Omlægning fra steady-state kvæg modelleret med C-tool

11 DJF kvælstofbalance og nitratudvaskning fra to bedriftstyper

12 DJF Efterafgrøder – hvordan håndteres de i reguleringen? Efterafgrøder er et oplagt redskab til reduktion af nitratudvaskning Efterafgrøder vil dog næppe reducere kvælstofbalancen væsentligt, hvis ikke de følges af nedsat gødskning Med N-LES beregnes en meget stor reduktion ved brug af efterafgrøder på husdyrbrug

13 DJF Anvendelighed af kvælstofbalancer Fordele Bør passe - hvis input passer ! Gennemskuelige Kan inkludere effekt af driftsledelse Indeholder alle potentielle tab Ulemper Vurdering af driftsændringer kræver antagelser Udvaskningsberegning kræver antagelser Skal denitrifikation og opbygning af humus straffes?

14 DJF Anvendelighed af N-LES Fordele Beregner udvaskning direkte Kan bruges til prognose for driftsændringer Begrænset inputbehov Ulemper Inkluderer ikke effekt af forhistorie ud over 5 år Angiver ikke potentielle fremtidige tab Ikke baseret på et balanceret datamateriale

15 DJF Anvendelighed af massebevarende udvaskningsmodeller (DAISY, FASSET) Fordele Modelberegner både en vand- og kvælstofbalance, herunder kvælstoftabsposter, N-udbytter og ændringer i jordpuljen Kan inkludere lokale klima- og jordbundsforhold samt den aktuelle landbrugspraksis Kan anvendes til prognose over tid Kan kvalitetssikres ud fra de modelberegnede udbytter Ulemper Inputkrævende

16 DJF Konklusioner Hvordan vurderes N-udvaskning bedst? Der er ikke én metode, der er bedst Brug flere metoder samtidigt Problemfelter: ammoniakfordampning, denitrifikation og jordpuljeændring Behov for diskussion af metodevalg mellem landbrug og myndigheder Behov for udvikling af gode værktøjer

17 DJF Internetbaseret vurderingsredskab for kvælstof


Download ppt "DJF Anvendelighed af udvasknings- modeller i forhold til kvælstofbalancer Uffe Jørgensen & Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Jordbrugsproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google