Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægekonsulenternes rolle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægekonsulenternes rolle"— Præsentationens transcript:

1 Lægekonsulenternes rolle
Jeg er desværre nødt til at starte med at anholde ordlyden i dele af indbydelsen til dagens konference. Dels der, hvor det konstateres, at det er et problem, at kolleger underkender kolleger – underforstået at læger underkender andre læger, og dels der hvor der står, at det er et problem, at de læger der træffet afgørelser af stor betydning for helbredet ikke kan stilles til ansvar overfor lægeloven. Ingen af delene er nemlig en del af lægekonsulentens opgaver. At problemerne kan opstå er jeg ikke uenig i, men det er altså ikke problemer der udspringer af de regler der findes på området. Det vender jeg tilbage til. De sager der omhandler tildeling af ydelser som revalidering og især fleksjob og pension, er ofte nogle svære sager, ikke mindst når der er tale om mennesker, som oplever, at deres sagsbehandling trækker i langdrag. Som ansøger tror jeg ofte, at man er lettere desorienteret over, hvad det er der foregår, og derfor hviler der et stort ansvar på det offentlige i disse sager, for at tage ”borgeren i hånden” så at sige, og lade ham eller hende være en aktiv del af sin egen sag – på den gode måde. Man kan diskutere om vilkårene herfor er til stede…. Diskussionen om lægekonsulenternes rolle er – som det også fremgår af indbydelsen – ikke ny. Det er imidlertid interessant, at lægekonsulenterne vækker så stor interesse, eftersom de har en relativt lille rolle at spille. Formelt set er den heller ikke blevet ændret sig synderligt i mange år. Og hvis man skal sige noget har ændret sig, så er det, at den er blevet mindre. - i socialfaglige sager Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

2 Hvad skal lægekonsulenten?
Adm. medarbejder ansat af kommunen Klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser Pege på, hvad der mangler Helt kort fortalt er lægekonsulenten rolle i de socialfaglige sager, at han er en administrativ medarbejder, som er ansat af kommunen. Og lægekonsulentens opgave er at hjælpe socialrådgiverne – eller sagsbehandlerne med at Klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser Socialrådgiverne er som bekendt ikke specialister i sygdom, vi er specialister i socialt arbejde. En stor del af vores arbejde med sygedagpengesager og sager der i øvrigt handler om at afklare arbejdsevnen handler derfor i høj grad om at spørge nogen, som er lægefagligt uddannede om, hvad status er i forhold til diagnose, behandlingsmuligheder og prognose. Om dem vi spørger er den behandlende læge, og diverse relevante speciallæger, og så beder vi den kommunale lægekonsulent om at oversætte hvad de skriver til os. Læ-kons har så at sige en tolkefunktion. Endelig er det lægekonsulentens rolle at Pege på, hvad der evt. mangler af oplysninger, for at få et fuldt billede af ansøgers helbredssituation. Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

3 Hvad må lægekonsulenten ikke?
Indhente lægeoplysninger Efterprøve lægeoplysninger Kende ansøgeren Træffe afgørelse Udtale sig om berettigelse Lufte synspunkter om hvad konklusionen bør være Det er altså IKKE, som reglerne er nu, lægekonsulentens opgave at Indhente lægeoplysninger. lægekonsulenten kan altså alene påpege, at der mangler noget.. F.eks. En speciallægeerklæring. Lægekonsulenten må heller ikke Efterprøve lægeoplysninger fra andre læger, ved f.eks. at undersøge ansøgeren selv. Hvis lægekonsulenten Kender ansøgeren, f.eks. fra en sideløbende praksis, så er han inhabil, og må ikke udtale sig i sagen. Og så må lægekonsulenten hverken Træffe afgørelse Udtale sig om berettigelse eller Lufte synspunkter om hvad konklusionen bør være Der er altså i retningslinierne ingen slinger i valsen i forhold til, hvad lægekonsulenten skal og ikke skal. Og som jeg sagde indledningsvist, kan læ-kons ikke foretage ”kendelser”. De kan altså heller ikke træffe afgørelser, de har simpelthen ikke noget at skulle have sagt. Jeg tror godt, at behandlingen af ansøgninger om revalidering, fleksjob og førtidspension kan forbedres. Men jeg er ret sikker på, at mange af de frustrationer, som rettes mod lægekonsulenterne, udspringer af noget andet end, at lægekonsulenterne overskrider deres beføjelser. Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

4 Den lægelige vurderings betydning
Der har de senere år været et meget stærkt fokus på beskæftigelse, som har manifesteret sig som den aktive beskæftigelsespolitik med et hav af paragraffer. Oveni dem kommer lige om lidt de nye regler om en mere beskæftigelsesrettet indsats overfor sygemeldte. Til sommer får vi højst sandsynlig den længe varslede evaluering af førtidspensionsreformen, som kommer til at rumme en kritik af, at for mange der kan arbejde får pension og et lovforslag om at gøre pensionerne midlertidige. Alt dette er blevet krydret med en slet skjult mistænkeliggørelse af alle der er langvarigt på sygedagpenge og kontanthjælp, som er fleksjobansøgere og ansøgerne af førtidspension. Mon dog ikke godt de kan arbejde lidt hvis de giver? Hvis kommunen gider gøre sit arbejde? Hvis vi sparker dem lidt? Hvis vi gør overførselsindkomsterne så små, at man ikke kan klare sig for dem? Disse betragtninger er yderligtgående, hvis I spørger mig. Og de skaber et modtræk, som er tæt på at være, at alle der søger pension skal have det. Men det er vel heller ikke et ønskescenarie? Når socialrådgiverne udreder arbejdsevnen skal vi udfærdige en Ressourceprofil. Dette er en model af den. Og hvis I kigger godt efter, kan I se, at profilen har fem hovedelementer, 12 elementer i alt, heraf er helbred kun ét. Og det er ment som kun ét. En vurdering af arbejdsevnen omfatter altså et langt større fokus end det på helbreddet. Jeg tror derfor, at det er forfejlet at stirre sig blind på lægekonsulenten, og at vi i stedet skal se på, hvad de politiske hensigter betyder for oplevelsen for dem der skal en tur igennem systemet. Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

5 Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening
Hvor går det galt? Stor frustration Følelsen af ikke at blive hørt og taget alvorligt Dårligt arbejde ’Løfter’ fra egen læge som giver urealistiske forventninger Rolleforvirring Jeg har mange gange hørt ønsket om, at man som ansøger gerne vil have mulighed for et møde med lægekonsulenten. Jeg har i anden anledning for nylig talt med en tidligere kræftsyg kvinde om hendes sygedagpengeforløb, hvor hun undrede sig over, at hun ikke kunne møde den lægekonsulent, som efter hendes opfattelse havde en afgørende betydning for hendes sagsbehandling. Den antagelse er jo forkert (hvis lægekonsulenten overholdt sine retningslinjer.) Hendes ønske bundede i, at hun gerne ville have lov til at forklare sig personligt, fordi hun ikke kunne genkende sig selv i papirerne. At der findes fagpersoner indenfor alle fagområder, som ikke gør deres arbejde godt, det ved vi, og det kan vi ikke kan lovgive os ud af. Så hvis ressourceprofilen er uigenkendelig, eller hvis læ.kons overskrider sine beføjelser, så er det dårligt arbejde. Der er ingen tvivl om, at mennesker som på grund af sygdom, ulykke eller nedslidning har mistet en del af eller hele arbejdsevnen er ekstremt sårbare og prisgivet de fagpersoner, der har til opgave at udrede arbejdsevnen og beslutte en eventuel kompensation, hvad enten det er revalidering, fleksjob eller førtidspension. Derfor har vi pligt til at gøre os umage alle sammen. Behovet for at forklare sig personligt overfor lægekonsulenten kan også udspringe af, at den praktiserende læge har sagt, at en pension eller et fleksjob er den eneste rigtige løsning, uden at have kendskab til betingelserne, som så måske ikke er til stede. For det ER vanskeligt at opnå ret til pension eller fleksjob. Men det kan hverken læger, socialrådgivere lægekonsulenter eller pensionsudvalgene ændre på. Og det ændrer ikke på, at vi har forskellige opgaver hver især, og at vi skal udfylde vores roller i respekt for de udstukne retningslinier.… Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening

6 Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening
Alle der kan arbejde, skal arbejde og alle der ikke kan, skal ’kompenseres’ Jeg mener, at vi skal hjælpes ad med at holde fast i, at alle der kan arbejde, skal arbejde og alle der ikke kan, skal kompenseres. Og det er der forskellige grader for, ham her, skal måske bare have nyt job eller en velfortjent ferie… Bettina Post, Formand Dansk Socialrådgiverforening


Download ppt "Lægekonsulenternes rolle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google