Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrug h\ovh\…\…ppt Politiske mål for randzoner 9. januar 2007 ved Jens Østergaard Dansk Landbrug.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrug h\ovh\…\…ppt Politiske mål for randzoner 9. januar 2007 ved Jens Østergaard Dansk Landbrug."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrug h\ovh\…\…ppt Politiske mål for randzoner 9. januar 2007 ved Jens Østergaard Dansk Landbrug

2 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 2 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Vejen til de politiske aftaler Udgangspunkt i midten af 80’erne Regulering af industri er i gang Landbruget fortsat stort set ikke reguleret De store forandringer I takt med at industrien takler deres problemer øges fokus på landbruget - Iltsvindene i 80’erne skubber på NPO-aftalen bliver første spæde skridt ad en lang vej med stadig mere omfattende regulering af landbruget Samtidig strammer EU langsomt grebet

3 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 3 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Husdyrhold og miljø Landbruget forstod alvoren, og siden midten af 80’erne er der opnået mærkbare forbedringer:  at reducere N-overskuddet fra mark med 50 pct.,  at reducere P-overskuddet fra mark med 68 pct. og  at reducere ammoniaktabet med 45 pct.  at reducere forbruget af sprøjtemidler målt i aktiv stof med 61 pct.  at reducere behandlingshyppigheden med 32 pct. Kilde: DMU og Dansk Landbrug

4 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 4 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Omvæltningerne omfattede ikke kun miljø Det var ligeledes i midtfirserne, at daværende miljøminister Christian Christensen’s udtalte de danmarksbe-rømte ord: ”Fuglene er væk, fiskene er væk” med fødderne i Ringkøbing Fjord Startskuddet var gået til omfattende naturgenopret- ningsprojekter i Danmark, hvor Skjern Å fortsat er det største men langt fra den sidste

5 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 5 08.01.2007 Politiske mål for randzoner

6 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 6 08.01.2007 Politiske mål for randzoner ”Landmanden af i dag er ikke kun fødevareproducent – han er også natur- og landskabsforval- ter! ”

7 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 7 08.01.2007 Politiske mål for randzoner De politiske aftaler NPO (1986) Vandmiljøplan I (1987) Vandmiljøplan II (1998) Pesticidplan 2004-2009 (2004) Vandmiljøplan III (2004)

8 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 8 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Den konkrete randzonemålsætning Pesticidplanen 2004-2009 25.000 ha sprøjtefri randzoner Heraf ca. 8.000 udlagt ved aftaleindgåelsen i 2004 Skal alle udlægges langs målsatte vandløb Vandmiljøplan III 30.000 ha randzoner inden 2009 20.000 ha yderligere inden 2015 Her sondres ikke mellem målsatte og ikke målsatte vandløb

9 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 9 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Manglende afklaring Uklart om randzoner i forhold til Pesticidplan også kan indgå i opfyldelsen af Vandmiljøplan III Uklart potentiale for udlægning af randzoner - datagrundlaget er langt fra tilstrækkeligt Uklarhed om udgangspunktet for Vandmiljøplan III målet - var halvdelen reelt allerede udlagt ved da den politiske aftale blev lavet?

10 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 10 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Reducerer jorderosion og udvaskning af kvælstof og fosfor Reducerer risiko for afdrift af pesticider Udyrkede randzoner tjener som levested for agerlandets dyr - hvis randzonen slås Forbedret værdi af vandløb som korridorer i det åbne land Bidrager til at opfylde mål i Vandmiljøplan III og Pesticidplan 2004-2009 Faglighed og saglighed i randzoner

11 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 11 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Mange incitamenter for landmanden Man behøver ikke at tænke på afstandskrav til søer og vandløb ved sprøjtning i marken Arealerne ned til vandløbene er ofte våde, ukurante og mindre dyrkningsegnede end øvrige dele af marken Man viser en miljø- og naturrigtig profil Udyrkede randzoner kan anvendes til at opfylde udtagningspligten Der gives tilskud via MVJ-ordningen + enhedsstøtten

12 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 12 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Landmændene er tilsyneladende interesseret resultat af GFK-analyse 2005

13 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 13 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Langt fra målet? Manglende overblik over arealanvendelsen langs vandløb og søbredder slører billedet Målsætningen er uklar - så hvornår når vi målet? Konkrete vurderinger Meget få benytter ordning om brak i randzoner Opgørelse 2004 viste 17.100 ha (Danmarks Statistik) Gfk-analyser 2006 viste 30.600-36.100ha (DL) Ifølge FOI-analyse 2006 er kun omkring 17% af landets randzonearealer i egentlig omdrift el. ca. 35.000 ha

14 E:\Mit indlæg\0086joe.ppt 14 08.01.2007 Politiske mål for randzoner Hvorfor er det svært at komme videre 750 kr./ha er simpelthen for lidt til at opveje Administrativt bøvl ved ansøgning til små arealer Til at kompensere for højproduktive omdriftsarealer Risikoen for yderligere kontrol Evt. ekstra besvær ved markarbejde Arealerne er måske allerede omfattet af andre ordninger eller ikke til rådighed Vedvarende græs Økologisk drift Potentialet måske kun 35.000 heraf 15.000 ha langs målsatte vandløb og søer (Analyse FOI)


Download ppt "Dansk Landbrug h\ovh\…\…ppt Politiske mål for randzoner 9. januar 2007 ved Jens Østergaard Dansk Landbrug."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google