Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

09 juni 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET – LIGE NU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "09 juni 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET – LIGE NU."— Præsentationens transcript:

1 09 juni 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET – LIGE NU

2 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Vi tør udfordre universitetets vision Vi vil skabe frihedsrum og muligheder for det grænseoverskridende Vi vil skabe fleksible svar på samfundets komplekse udfordringer Aarhus Universitet – arbejder for dybere sammenhænge ET STÆRKT UNIVERSITET BLIVER STÆRKERE

3 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 VIDENUDVEKSLING UDDANNELSE FORSKNING TALENTUDVIKLING HUMBOLDT -UNIVERSITETET TRIPLE-HELIX UNIVERSITETETDET MODERNE UNIVERSITET Ph.d.’er PostdocsStuderende Studier LifeLong Learning Kontrakter Forsknings- programmer Forsknings- projekter Professorer

4 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 VIDENUDVEKSLING UDDANNELSE FORSKNING TALENTUDVIKLING Humboldt-universitetet Triple-helix universitetet DET MODERNE UNIVERSITET Ph.d.’er PostdocsStuderende Studier LifeLong Learning Kontrakter Forsknings- programmer Forsknings- projekter Professorer AU – UDGIFTER FORDELT PÅ KERNEYDELSER DET MODERNE AARHUS UNIVERSITET

5 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 DE HÅRDE FAKTA Bachelor16.464 Kandidat15.620 Ph.d.1.822 Efter- og videreuddannelse3.908 Andre220 Antal studerende (cpr.) i alt38.034 STUDERENDE VIP4.446 DVIP2.028 TAP4.725 Antal medarbejdere i alt11.199 MEDARBEJDERE Regnskab 2010, omsætning i mia. kr. 5,6 Budget 2011, omsætning i mia. kr. 5,9 Budgetoverslag 2012, omsætning i mia. kr. 6,0 ØKONOMI

6 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Nøgletal for IHA - 2010: 00 studei indtægter Nøgletal for IHA - 2010: Ca. 2.600 studerende 190 medarbejdere 174 mio. kr. i indtægter ET STÆRKT UNIVERSITET BLIVER STÆRKERE Fusion mellem Ingeniørhøjskolen i Århus og Aarhus Universitet Politisk godkendelse af fusionen - træder i kraft 1. januar 2012 Fusionen styrker ingeniøruddannelserne og ingeniørvidenskaben i Danmark Afsæt i målet om at sikre efterspørgslen efter ingeniører i Midt- og Vestjylland IHAs praksisnære diplomingeniøruddannelser og AU civilingeniøruddannelser kan fortsætte inden for samme organisatoriske ramme

7 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 En kompleks verden med komplekse og sammensatte udfordringer, som i både årsag, konsekvens og løsning overskrider faglige skel Klimaforandringer Fødevareforsyning Folkevandringer Sundhed Sikkerhed Energi Globalisering osv. ”Vi skal indrette fremtidens Aarhus Universitet, så vi bidrager endnu mere til løsningen af samfundets udfordringer” MOTIVATION FOR FORANDRING

8 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 UDFORDRINGER FORSKNING: Større global konkurrence om resultater og forskningsmidler TALENTUDVIKLING: Behov for, at universitetet kan tiltrække og udvikle de største talenter VIDENUDVEKSLING: Voksende krav til universiteterne om at skabe viden for samfundet UDDANNELSE: Universiteterne skal bidrage til, at uddannelsesniveauet i samfundet hæves yderligere LØSNINGER Stærkere fokus og større kreativt råderum på tværs af hele universitetet Prioritere et kreativt og frit miljø, der stimulerer den enkelte til at tage ansvar og forfølge sine ideer frit Organisering, der modsvarer samfundets behov for viden Mere frit indre uddannelsesmarked, nye uddannelser på tværs og tættere samspil med aftagerne UDFORDRINGER VI SKAL OG KAN IMØDEKOMME

9 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 ORGANISERING: Fra 9 til 4 hovedområder, fra 55 til 26 institutter, geografisk samling af faglige miljøer - ét samlet universitet med færre grænser LEDELSE: Fra 10 ledelser til én ledelse med tværgående ansvar, dedikeret ledelsesansvar for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse - én samlet ledelse med fælles ansvar for hele universitetet ADMINISTRATION OG ØKONOMI: Én fælles økonomimodel, standardiseret service af høj kvalitet på hele universitetet, fra 3 til 2 administrative lag – ét universitet uden administrative grænser TVÆRGÅENDE HOVEDFORMÅL: 6 interdisciplinære forskningscentre, tværgående AU Fora for hver af kerneaktiviteterne osv. - samarbejde på tværs fra dag 1 FORANDRINGENS 4 DIMENSIONER

10 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 AU’S LEDELSE

11 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 NYE IDEER, NYE INITIATIVER En udviklingsgruppe realiserer AU IDEAS og AIAS: Morten Kyndrup, AR (fm), Helle Vandkilde, AR, Dorte Marie Søndergaard, AR, Jørgen Frøkjær, HE, Vibeke Hjortdal, HE, Flemming Besenbacher, ST, Bo Barker Jørgensen, ST, Erik Jeppesen, ST, Karl Anker Jørgensen, ST, Dorthe Berntsen, BS, Torben M. Andersen, BS

12 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Iværksættelse af en transparent udvælgelsesproces med identifikation og evaluering af nye potentielle, interdisciplinære forskningscentre Proces: Beskrivelse – international evaluering – udvælgelse Udvalgte centre opnår grundbevilling Seks interdisciplinære forskningscentre – inklusiv grundbevilling Centre for Food, Nutrition and Health Centre for Global Change and Development Centre for iSequencing Neurocampus Centre for Integrated Register-based Research Centre for Arctic Research Et AUFF-initiativ: AU IDEAS (visionære og originale projektideer) Project Development (et-to år med ramme på op til 500.000 kr. pr. ansøger) Pilot Centres (tre-fem år med ramme på op til 3-7,5 mio. kr.) NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER FORSKNING

13 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Fire nye ph.d.-skoler – understøttet af én fælles ph.d.-administration Graduate School of Arts Graduate School of Science and Technology Graduate School of Health Sciences Graduate School of Business and Social Sciences Et AUFF-initiativ: Aarhus Institute of Advanced Studies Målrettet særligt talentfulde yngre forskere fra hele verden Mulighed for at forske i et internationalt og interdisciplinært stimulerende miljø Mulighed for at forfølge egne forskningsmål i en to-tre års periode Mulighed for at skabe nye internationale stærke forskningsvækstpunkter (rugekasse) Selvstændig ledelsesstruktur, tilknyttede internationale kapaciteter og Advisory Board Seed Grant på 10 mio. kr. pr. år i fem år NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER TALENTUDVIKLING

14 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Fire nye nationale centre – inklusiv grundbevilling Nationalt Center for Miljø og Energi Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Nationalt Center for Kultur og Læring Nationalt Center for Partikelterapi Prioriteret og styrket teknologioverførsel og kommercialisering Ny strategi og strategisk partnerskabsaftale med MedTech Innovation Center Strategiske samarbejdsaftaler på blandt andet jordbrugs-, fødevare- og miljøområdet Initiativet understøttes finansielt for at fremme strategien og samarbejdet Samling af biblioteksområdet i Aarhus University Library NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER VIDENUDVEKSLING

15 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 ”AU Educational IT” Fremme de studerendes og undervisernes kompetenceudvikling ”Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship and Innovation” Samle og udvikle en række uddannelsesmæssige aktiviteter Udvikle entrepreneurshipundervisning og -efteruddannelse, kompetenceudvikling mv. I tæt samspil med de relevante forskningsfaglige miljøer Forbedring af studiemiljøet Ombygge Studenterhus Århus Oprette flere læsepladser i forbindelse med reorganiseringen af biblioteksområdet Studiemiljøet skal understøttes i forbindelse med hele udviklingsprocessen NYE TVÆRGÅENDE INITIATIVER UDDANNELSE

16 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Bestyrelsen besluttede den 17. juni 2010 at etablere et strategisk, økonomisk ledelsesrum på 200 mio. kr. pr. år i perioden 2011-2016: 380 mio. kr. til faglige udviklingsplaner på de 4 hovedområder 305 mio. kr. til ledelsespuljen 465 mio. kr. til interdisciplinære og integrationsorienterede initiativer 100 mio. kr. fra Aarhus Universitets Forskningsfond I alt afsættes 1.250 mio. kr. til strategiske satsninger i 2011-2016 MIDLER TIL STRATEGISKE SATSNINGER

17 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 DET DER IKKE ÆNDRER SIG Alle Aarhus Universitets stærke kerneaktiviteter indenfor forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse fortsætter. Fx udbydes alle uddannelser helt normalt 2011 – ET OVERGANGSÅR Alle prodekaner og de kommende institutledere forventes ansat senest 1. juli Nye institutter etableres hurtigt derefter Ny studienævnsstruktur på plads til efteråret – nyvalg 1. november Budget for 2012 vil følge den fremtidige struktur Ny budgetmodel vil have virkning fra 2013 FYSISKE OMFLYTNINGER Omflytninger mellem eksisterende bygninger (primært Arts og Business and Social Sciences) forventes gennemført i løbet af 2011 og 2012 Flytninger til nybyggeri (primært Health og Science and Technology) inden for fem år På kort og mellemlang sigt flyttes udvalgte aktiviteter fra Emdrup til Aarhus, der vil blive grundigt orienteret om de detaljerede planer, så snart de foreligger VIDERE PROCES

18 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 ET UNIVERSITET MED MEDARBEJDERINDDRAGELSE Vi har fået en ny universitetslov: Vedtaget af Folketinget 19. maj 2011 Hovedpunkter fra loven: Præcisering af individuel forskningsfrihed Sikring af medbestemmelse og medinddragelse Beskrivelse af intern organisering flyttes til vedtægten Fleksible regler for akademiske råd (niveauer, opgaver) AU’s vedtægt revideres i efteråret 2011 (AU har frist 1. marts 2012) Og hvad betyder den nye lov så for medarbejderinddragelsen på AU?

19 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 ET UNIVERSITET MED MEDARBEJDERINDDRAGELSE Akademiske Råd på Aarhus Universitet: Analysegruppe i efteråret 2010 Hovedprincipper fastlagt 9. marts 2011 Sandbjergseminar for akademiske råd med 66 deltagere fra alle akademiske råd og universitetsledelsen i april 2011 Arbejdsgruppe om akademiske råd maj-juni 2011 Deltagelse fra universitetsledelsen, samt VIP, TAP og studerende i de akademiske råd Skal udarbejde konkret forslag om struktur, rolle og funktion Frist for indstilling 1. juli 2011 Arbejdsgruppens forslag vil være udgangspunkt for vedtægtsarbejdet om akademiske råd

20 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 FORSKNING De interne organisatoriske og faglige grænser træder i baggrunden, og der bliver frihed til forskning, som kombinerer viden fra forskellige fagområder, og som søger løsninger på de store spørgsmål. TALENTUDVIKLING Forskertalenter fra hele verden tilbydes de bedste vilkår for interdisciplinær forskning og samarbejde med universitetets fremmeste forskere. Resultatet vil være en ny generation af forskere født ind i en tværgående tænkning. UDDANNELSE Det bliver nemmere at udveksle og udvikle uddannelser, kurser og undervisning på tværs af hovedområder og institutter. Og samfundet modtager kandidater, som forstår at tænke og agere tværfagligt med udgangspunkt i en solid faglighed. VIDENUDVEKSLING AU stiller hele sin viden til rådighed for myndigheder og erhverv med klare og tydelige indgange og samarbejdsrelationer. RESULTAT: MERE FLEKSIBLE OG TILPASSEDE BIDRAG TIL SAMFUNDET

21 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 Tak for opmærksomheden

22 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 NYE IDEER, NYE INITIATIVER AU IDEAS: AUFF bevilling til visionære og originale projektidéer Projektmodning (1-2 år med ramme op til 500.000 kr. pr. idé/ansøger) Pilotcentre (3-5 år med ramme op til 3,0-7,5 mio. kr.) Opslag i UNIvers og på www.au.dk/auideas – frist: 31. august 2011 Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS): Målrettet talentfulde yngre forskere fra hele verden Mulighed for at forfølge egne forskningsmål i en 2-3 års periode i et inspirerende, interdisciplinært miljø AUFF bevilling på 10 mio. kr. pr. år i 5 år Initiativet lanceres i efteråret 2011

23 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen27.05.2011 NYE IDEER, NYE INITIATIVER Alle forskere kan foreslå nye emner Fristen er 5. oktober 2011 Læs mere på www.au.dk/nyecentre Interdisciplinære centre: Interdisciplinær forskning: dybe fagligheder mødes om en emnekreds AU har potentialet: stor faglige bredde – mange mulige konstellationer Proces frem mod etablering af et center: Procesleder + idéskitse Uddybende ansøgning Internationalt peer review Bevilling på op til 25 mio. over fem år


Download ppt "09 juni 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET – LIGE NU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google