Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Peter Nedergaard: VM – afslutning Kildekritik - hermeneutik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Peter Nedergaard: VM – afslutning Kildekritik - hermeneutik"— Præsentationens transcript:

1 Peter Nedergaard: VM – afslutning Kildekritik - hermeneutik
Naturalisme – konstruktivisme Ontologi – epistemologi – metodologi Induktion – deduktion Rationalitet Teori Deskriptiv – normativ Paradigmer Eksamensspørgsmål

2 Kildekritik – hermeneutik
Kildekritiske begreber: Første- andenhåndskilder Kontekst i baghovedet - tendens Gyldighed - udsagnskraft Kvalitative – kvantitative Diakron - synkron Kilders værdi

3 Hermeneutikken Gadamers hermeutiske cirkel

4 Naturalisme – konstruktivisme
Naturalisme Konstruktivisme Ontologi Én virkelig verden uafhængig af menneskets sanser og bevidsthed Objektivt identificerbare fænomener Ingen virkelig verden uafhængig af menneskets sanser og bevidsthed Socialt konstruerede fænomener Epistemologi Objektivitet, reduktionisme Forklaring, forudsigelse, Resultat Kausalitet Subjektivitet, kompleksitet Forståelse, fortolkning. Proces Mening Metodologi Eksperimentelle metoder Ikke-eksperimentelle metoder Statistisk metode Komparativ metode Case-studier Single case studier, Sammenligninger, Diskursanalyse Narrativ analyse Dekonstruktion….

5 Ontologi, epistemologi, metodologi
Ontologi: Læren om det værende, om tingenes sande natur Naturalisme: Tingen i sig selv (objektivt) Konstruktivisme: Tingen, som den fremstår (subjektivt) Epistemologi: Læren om erkendelse – hvordan kan vi opnå viden om den sociale verden? Naturalisme: Objektivitet, neutralitet Konstruktivisme: Subjektivitet, påvirkning mellem forsker (subjekt) og det, der skal undersøges (objekt) Metodologi: Lære om metode – hvilke konkrete værktøjer kan vi anvende m.h.p. at erkende verden? Naturalisme: Stringens, transparens, klart metodehierarki Konstruktivisme: Kunstnerisk, fantasifuldt, overraskende, intet klart metodehierarki

6 Induktion – deduktion Induktion: Slutning fra det specifikke og til det almene Deduktion: Slutning fra det almene og til det spefikke Induktion Deduktion Empirisk (Den sorte svane) Naturalisme: + Konstruktivisme: +/- (sociale fænomener: kontekstafhængige, særegne) Teoretisk + Hypotesedannelse (Logik, konsistens) (Konstruktion af den sociale verden gennem teori, kategorier)

7 Videnskabshjulet

8 Rationalitet Naturalisme Konstruktivisme Rational choice
Rationalitet: Evnen til at ræsonnere Evaluering af faktiske handlemuligheder ud fra kriterier for handlen Hvordan ræsonnerer individer i en given situation, når de er stillet overfor forskellige alternative muligheder for handling Naturalisme Konstruktivisme Rational choice Formålsrationalitet (Weber) Værdirationalitet Kommunikativ rationalitet (Habermas)

9 Hvad er en teori?

10 Teori Makro Electoral system Election results Relation (1) (3) Mikro
Teori: Et sammenhængende sæt af eksplicitte, intersubjektivt overførbare forestillinger om (en del af) virkeligheden Abstraktionsniveau: højt Begreber: klart definerede Indhold: påstande om sammenhænge Niveauer og relationer: makro-makro, makro-mikro, mikro-mikro, mikro-makro Makro Electoral system Election results Relation (1) (3) Mikro Politicians: Legislative behavior (2) Voters: Voting at elections

11 Deskriptiv/ Normativ Deskriptive udsagn: Udsagn om, hvordan noget er.
Normative udsagn: Udsagn om, hvordan noget bør være. Ang. deskriptive udsagn: KAN samfundsforskere skelne skarpt mellem deskriptive og normative udsagn: Naturalisme: mest ja. Konstruktivisme: mest nej BØR samfundsforskere skelne skarpt mellem deskriptive og normative udsagn? Naturalisme: Ja!

12 Paradigmer og videnskabelige fremskridt
Paradigme: Samling af teorier, overbevisninger, værdier, antagelser, centrale observationer, metoder mv., som er fælles for medlemmerne af et givent videnskabeligt samfund: Normalvidenskab: undersøgelse af spørgsmål inden for et eksisterende paradigme, forfining af teorier, udvikling af nye teorier baseret på kendte og allerede accepterede forudsætninger = vidensakkumulering Videnskabelig revolution: paradigme bryder sammen, et nyt opstår = nyt fundament for vidensakkumulering I hvilken grad er eksistensen af videnskabelige paradigmer et konstaterbart faktum (deskriptivt) hhv. noget, som forskere selv gør en indsats for at opretholde (normativt)? I hvilken grad – hvis overhovedet – hænger distinktionen normalvidenskab/ videnskabelig revolution sammen med distinktionen naturalisme/konstruktivisme?

13 Krig eller fred mellem naturalisme og konstruktivisme?
Hvilke konsekvenser kan/bør man drage af modsætningsforholdet mellem naturalisme og konstruktivisme? Forkastelse: Afvisning af naturalisme/konstruktivisme som relevant videnskabsteoretisk tilgang. Arbejdsdeling: Anerkendelse af eksistensen og berettigelsen af begge paradigmer med baggrund i deres tilvejebringelse af forskellige former for ny viden. Syntese: Brobygning, blanding af metodologi, epistemologi eller sågar ontologi fra begge paradigmer.

14 Krig eller fred?

15 Eksamensspørgsmål til hjemmeopgave i Videnskabsteori og Metodologi - efteråret 2014
Analysér begrundelserne for inddragelsen af såvel kvalitative som kvantitative kilder i undersøgelsen samt sammenhængen mellem dens kvalitative og kvantitative dele. Analysér rapportens teorianvendelse ud fra Colemans henholdsvis Poppers teoriforståelse. Analysér mindst tre eksempler på de anvendte forklaringstyper i undersøgelsen og udarbejd en argumentationsanalyse for mindst to afsnit i undersøgelsen. Analysér og diskutér det metodologiske grundlag for undersøgelsens konklusioner og herunder spørgsmålet om induktion, deduktion samt validitet (gyldighed). Diskutér undersøgelsen fra et naturalistisk henholdsvis et konstruktivistisk perspektiv.


Download ppt "Peter Nedergaard: VM – afslutning Kildekritik - hermeneutik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google