Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg til 3. møde i udvalget vedr. professionsspor Formål og læringsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg til 3. møde i udvalget vedr. professionsspor Formål og læringsmål."— Præsentationens transcript:

1 Oplæg til 3. møde i udvalget vedr. professionsspor Formål og læringsmål

2 Formål med professionssporet Det overordnede formål med professionssporet er at bidrage til, at den nyuddannede læge fra Aarhus Universitet besidder de nødvendige forudsætninger til at kunne agere professionelt i forhold til patienter, pårørende og kolleger. Professionssporet stiler dermed efter at give de studerende en række analytiske, metodiske og praktiske værktøjer til at takle lægeprofessionens udfordringer og dilemmaer. Professionssporet skal bidrage til, at der skabes progression og koordination i opbygningen af faglige kompetencer gennem kandidatuddannelsen. Professionssporet skal desuden sikre, at kompetencebeskrivelsens faglige, intellektuelle og praksiskompetencer forenes. Professionssporet består af tre typer undervisningselementer: –Forberedende elementer, der klæder den studerende på til at optimere udbyttet af det kliniske ophold. Disse elementer består især af kliniske færdigheder, herunder også færdigheder i kommunikation, samarbejde og ledelse –Støttende elementer, som hjælper den studerende med at: lære af erfaringer i klinikken, kende til de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for lægefaget, forholde sig til holdningsmæssige aspekter af lægegerningen, bl.a. etiske principper og dilemmaer i lægefaget og se på egen faglig udvikling, herunder valg af fremtidigt speciale –Integrerede elementer: det vil sige professionselementer indlejret i faglige problemstillinger, som den studerende møder i klinikken.

3 Læringsmål: Professionselementer Den studerende skal kunne: 1.optage en sygehistorie, gennemføre en objektiv undersøgelse, og dokumentere (journalføre) oplysninger 2.udføre simple kliniske undersøgelser og procedurer samt fortolke disse 3.skitsere en simpel behandlingsplan 4.udfærdige henvisninger, epikriser, attester og recepter knyttet til simple kliniske problemstillinger 5.redegøre for principperne for den patientcentrerede kommunikation og anvende disse i praksis 6.indgå en respektfuld relation med patienter uanset kulturel eller social baggrund 7.informere patienter om en rutinebehandling eller simple fund (fx. blodprøvesvar) på et forståeligt dansk og sikre sig, at patienten føler sig relevant informeret 8.fremlægge og diskutere en simpel klinisk problemstilling for kolleger og andre samarbejdspartnere 9.kunne gennemføre en samtale omkring livsstilsændringer 10.kende principperne for, hvorledes man overbringer en alvorlig besked

4 Læringsmål: Professionselementer Den studerende skal kunne: 11.gå en stuegang på få nogle få udvalgte patienter under supervision af en erfaren læge 12.beskrive og diskutere problemstillinger, der knytter sig til samarbejde i den kliniske hverdag (fx samarbejde mellem: forskellige personalegrupper, forskellige afdelinger eller forskellige dele af sundhedsvæsenet. 13.gennemføre en ambulant konsultation med en patient med en simpel klinisk problemstilling under supervision af en erfaren læge 14.beskrive, analysere og reflektere over patient cases, herunder forholde sig til egen rolle i et konkret patientforløb 15.administrere egen arbejdsindsats og prioritere pålagte arbejdsopgaver, herunder tildelte patienter 16.modtage og give konstruktiv feedback 17.analysere, formidle og håndtere væsentlige etiske forhold og dilemmaer i sundhedsfaglige problemstillinger 18.beskrive væsentlige lovgivningsmæssige forhold af betydning for den enkelte læges arbejde og ansvar og anvende lovgivningen i praksis mht. tavshedspligt, journalføring, information af patienter og udfyldelse af attester. 19.lede relevante behandlingsteams (fx hjertestopteam) i et simulations set-up 20.formulere egne læringsmål og beskrive strategier for at fortsætte egen kompetenceudvikling og specialisering


Download ppt "Oplæg til 3. møde i udvalget vedr. professionsspor Formål og læringsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google