Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energiafgrøder i indsatsplanen for Ringkøbing Fjord. Ingeborg Svennevig Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energiafgrøder i indsatsplanen for Ringkøbing Fjord. Ingeborg Svennevig Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø."— Præsentationens transcript:

1 Energiafgrøder i indsatsplanen for Ringkøbing Fjord. Ingeborg Svennevig Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

2

3 Målsætninger Amtsrådet: sigtdybde mellem 1½-2 meter HD: gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter VRD: høj/god miljømæssig tilstand Brugerne: vi vil kunne bade, fiske, jage…

4

5

6

7

8

9

10 Kilde: Dansk Landbrugsrådgivning

11

12

13 Handleplan fra oplandsanalyse

14 2004-20082008-20122012-2015 Våde enge2546820 Styrede dræn5-1090-180100-200 Skovrejsning8-23 Fytoremediering25100 Gylleseparering? – til miljøet Ændret dyrkning75?? MVJ-ordninger98?? VVM0?? Dambrug36?? Spildevand1032-500 Andre amter6100 Omkostningseffektiv handleplan, 1. version Total: 1098-1356 tons/år

15 2004-20082008-20122012-2015 Våde enge3228 Styrede drænKendes ikke SkovrejsningGratis Fytoremediering2,3(167.000 kr./ha i anlæg) GyllesepareringLIFE-miljø? Ændret dyrkning67 kr./ha i 10% af oplandet MVJ-ordningerGratis for amtet VVM0(1 mio. / år ifl. FØI) DambrugPrisen kendes ikke SpildevandMeget dyrt for lidt Omkostninger og finansiering

16 Fytoremediering

17 Energiafgrøder, fordele og ulemper Effekt? Afgrøde! – men hvilke er bedst egnede? Hvilke arter egner sig? Bliver drænene ødelagt? Landskabelige hensyn Afsætning?

18 A B C D E F Sum Bølling 33233317 (0) Hemmet 442444 22 (  ) Ilderhede 34232317 (0) Isenvad 34242318 (0) Mellem Finnerup 22233315 (+) Nørrekær øst Nørrekær midt 4343 4343 2222 4343 3232 4343 21 (  ) 16 (+) Nørrelandet vest Nørrelandet øst 4 Plantning ikke mulig 4 Plantning ikke mulig 2 Plantning ikke mulig 5 Plantning ikke mulig 4 Plantning ikke mulig 4 Plantning ikke mulig 23 (  ) Rødding 33233317 (0) Skjern Enge 555455 29 (  ) Spjald 23222314 (+) Strømmensbøl 1221118 (+) Sønder Bork Mærskenge 23232315 (+) Troldhede 44233319 (0) Vejvad 442434 21 (  ) Velling Mærsk 555555 30 (  ) Vorgod Østerby 33232316 (+) Ørnhøj 43232317 (0)

19

20

21

22

23 Forsøgsområde, N-beregning

24

25

26 Handleplanmålsætning fjernelse af N i tons/år arealrelaterede metoder 2004-20082008-20122012-2015 Våde enge2546820 Styrede dræn Fytoremediering 5-10 25 90-180 100 100-200 100 Potentiel kvælstoffjernelse i pumpelag: 25 - 447 tons N /år

27

28

29

30

31

32

33 Arealanvendelse og Jordbundsforhold for Hemmet Bæks opland

34

35 -at arealerne skal være fuldt farbare og dyrkbare indtil den 15. oktober, -at den ønskede vandstandshævning skal være nået i begyndelsen af november, og -at den normale landbrugsdrift skal kunne genoptages fra omkring 1. marts og genoptages senest den 15. marts. Kriterier for løsningsmodeller:

36 Effekt på afgrøder På arealer med en drændybde på under 25 cm vil der ikke kunne dyrkes overvintrende afgrøder. På arealer med en drændybde mellem 25 og 50 cm, vil der i et år med gennemsnitlige (”normale”) nedbørsforhold ikke ske skader på afgrøderne. Overvintrene afgrøder vil ikke blive påvirket i vinterperioden på arealer med en drændybde (afstand fra terræn til grundvand) på over 50 cm.

37 Åben model Lavestliggende arealer oversvømmes Pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (overrisling) Overløbsbygværker på landkanal Lukket model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Detailregulert model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Opstemninger i drænkanaler Ureguleret model Maksimal vandtilledning Ingen pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (oversvømmelse) Regulerbar indløbsbygværk på landkanal Løsningsmodeller

38

39 Åben model Lavestliggende arealer oversvømmes Pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (overrisling) Overløbsbygværker på landkanal Lukket model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Detailregulert model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Opstemninger i drænkanaler Ureguleret model Maksimal vandtilledning Ingen pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (oversvømmelse) Regulerbar indløbsbygværk på landkanal Løsningsmodeller

40

41 Åben model Lavestliggende arealer oversvømmes Pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (overrisling) Overløbsbygværker på landkanal Lukket model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Detailregulert model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Opstemninger i drænkanaler Ureguleret model Maksimal vandtilledning Ingen pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (oversvømmelse) Regulerbar indløbsbygværk på landkanal Løsningsmodeller

42

43 Åben model Lavestliggende arealer oversvømmes Pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (overrisling) Overløbsbygværker på landkanal Lukket model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Detailreguleret model Vandniveau mindst 25 cm under terræn Pumpning i vinterperioden Ingen vand fra landkanal Opstemninger i drænkanaler Ureguleret model Maksimal vandtilledning Ingen pumpning i vinterperioden Vand fra landkanal tilledes (oversvømmelse) Regulerbar indløbsbygværk på landkanal Løsningsmodeller

44

45 Driftsmæssige konsekvenser Åben modelDer ikke vil kunne dyrkes overvintrende afgrøder i de laveste områder af det pumpede område. Lukket modelDer vil kun i begrænset omfang ske begrænsninger mht. afgrødevalg. Detailregulert model Der vil kun i begrænset omfang ske begrænsninger mht. afgrødevalg. Ureguleret modelDer kan ikke dyrkes overvintrende afgrøder i størstedelen af det pumpeafvandede område.

46 Kvælstoftransport i Hemmet Bæk

47 Gns. Månedlig N-transport i Hemmet Bæk

48 Beregnet kvælstofreduktion

49 Maksimale potentiale for kvælstofreduktion

50 Sammenfatning ModelBerørt areal (ha) N- fjernelse (kgN/år) Driftstab (pr. år) Driftstab (kr./kgN/ år) Anlægs- udgifter (kr.) Åben302.10060.60014-29? Lukket541310.00012-240 Detailreguler et 2189841.20023-4740.000 Ureguleret626.957123.4009-18200.000

51 Åben modelLukket model Detailregule ret model Ureguleret model N fjernelse i tons 1342556447 Kapitaliseret maksimalt driftstab i mio. kr. 781353161 Potentialer i samtlige potentielle landvindingslag (6.000 ha)

52 Konklusion Vintervådlægning af pumpelag resulterer i øget kvælstoffjernelse Ekstern tilførsel af vand forøger kvælstoffjernelsen markant Lavtliggende arealer vil ikke kunne anvendes til vinterafgrøder Afhængig af metode kan kvælstofudvaskningen fra Skuldbøl Enge reduceres med mellem 413 og 6.957 tons-N/år, svarende til 4–75 kg- N/ha/år Vintervådlægning af alle potentielle pumpelag kan give en kvælstoffjernelse på op til 450 tons-N/år, som forudsat i Handleplanen Der må afhængig af metoden forventes et driftstab på mellem 9-18 og 24-47 kr./kg-N/år

53

54 Denitrifikation Nitrat Nitrit Atmosfærisk kvælstof N2ON2O Lattergas Kvælstofilte N2N2 NONO 2 NO 3

55 Energien til denitrifikationen Organisk stof + nitrat + brintioner  kuldioxid + atm. kvælstof + vand 5(CH 2 O) + 4 NO 3 - + 4 H +  5 CO 2 + 2 N 2 + 7 H 2 O

56 Effekt?

57

58 Arealtilstand efter drændybder

59 Styrede dræn

60


Download ppt "Energiafgrøder i indsatsplanen for Ringkøbing Fjord. Ingeborg Svennevig Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google