Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Baggrund  Hvad er HOME?  Pilotprojekt ◦Formål ◦Datagrundlag ◦Kalibrering ◦Resultat ◦Konklusion  HOME udvikling 2008  Konklusion  Diskussion 28.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Baggrund  Hvad er HOME?  Pilotprojekt ◦Formål ◦Datagrundlag ◦Kalibrering ◦Resultat ◦Konklusion  HOME udvikling 2008  Konklusion  Diskussion 28."— Præsentationens transcript:

1

2  Baggrund  Hvad er HOME?  Pilotprojekt ◦Formål ◦Datagrundlag ◦Kalibrering ◦Resultat ◦Konklusion  HOME udvikling 2008  Konklusion  Diskussion 28. marts 20152

3 Kommunerne skal planlægge indsatserne i den kommunale handleplan og gennemføre de nødvendige indsatser så miljømålene er opfyldt i 2015. Miljøcentrene har endnu ikke offentliggjort vandplaner og forslag til de mest omkostningseffektive indsatsprogram. Vi afventer fortsat Grøn Vækst. 28. marts 20153Baggrund

4  Hvad kommer udsættelsen til at betyde konkret? ◦Med hensyn til involvering, tidsfrister og kvalitetsniveau?  Bliver det til sidst kun en illusion? ◦Hvor kommunerne ikke når at forholde sig til forslaget til det mest omkostningseffektive indsatsprogram og bare blindt må følge miljøcentrenes forslag?  Hvem har ansvaret for at indsatsprogrammet virker som det er tænkt?  Det er vores penge (dine og mine) der skal finansiere indsatserne  Jeg håber at min kommune bruger pengene på de rigtige indsatser – der virker … 28. marts 20154Baggrund

5 HOME står for Hydrology, Meteorology, Oceanography og Environment. HOME er et web-interface udviklet i Sverige af det Svenske Meteorologiske og Hydrologiske Institut SMHI som integrerer oplandsmodeller for vand og stoftransport med kystzonemodeller. HOME kan simulere den resulterende vandkvalitet og økologisk tilstand som funktion af forskellige indsatsprogrammer. HOME anvendes af alle svenske len til vandplanlægning. 28. marts 20155Hvad er HOME?

6 28. marts 20156Hvad er HOME?

7 28. marts 20157 Hvad er HOME?

8 28. marts 20158 Skov Brak Landbrug Andet Enkeltudledninger Sø Punktkilder Q N Grundvands- magasiner Arealanvendelse: Atmosfærisk deposition.. til overfladevand.. til rodzonen fra Udvaskning landbrug og brak Den enkelte boks’ opdeling Hvad er HOME?

9

10  At teste HOME under danske forhold mht. ◦Vurdere krav til inputdata, hvilke formater etc. ◦Konkret vurdering af modelopsætning, kalibrering og scenarier for indsatsprogrammer ◦Vurdering af samarbejde med SMHI og anvendelse af brugergrænsefladen  Afdække nødvendigt udviklingsbehov  Gennemføre tilpasning til danske forhold 28. marts 201510Pilotprojekt

11 28. marts 201511Pilotprojekt

12  Klimadata, temperatur og nedbør  Vandføringsdata fra NOVANA stationer ◦Nivå og Usserød Å  Vandkemi fra NOVANA stationer ◦Kvælstof og fosfor  Oppumpede vandmængder  Marindata fra Nivå Bugt ◦Kemi, profil og sigtedybde 28. marts 201512Pilotprojekt, datagrundlag

13 28. marts 201513Pilotprojekt, datagrundlag ArealanvendelseMarkblokke Jordtyper

14  Udvaskning fra arealanvendelse og landbrug 2002  Udledning fra renseanlæg 2004  Regnvandsbetingede udledninger 2004  Enkeltudledninger 2004  Atmosfærisk deposition (MATCH model) 28. marts 201514Pilotprojekt, datagrundlag

15 28. marts 201515Pilotprojekt, kalibrering

16 28. marts 201516

17 28. marts 201517

18 28. marts 201518

19

20

21

22

23

24

25  Databehovet til modelopstilling i HOME kan opfyldes af eksisterende data  Umålte oplande kan estimeres ud fra den kalibrerede retention  Afstrømningsregimet kan kalibreres overordentligt tilfredsstillende  Stoftransporten kan kalibreres tilsvarende for kvælstof og tilfredsstillende for fosfor  Forskellige virkemidler kan simuleres  Der er et udviklingsbehov til danske forhold

26  Dansk version  Miljøtilstand i søer og kystvande  Belastning og kildeopsplitning på deloplande  Danske jordbrugsvirkemidler  Miljøøkonomi for indsatser

27 Typebedrifter: 1.Kvægbrug <0,8 DE/ha 2.Kvægbrug 0,8-1,7 DE/ha 3.Kvægbrug >1,7 DE/ha 4.Økologisk kvæg <0,8 DE/ha 5.Økologisk kvæg >0,8 DE/ha 6.Svinebrug <0,8 DE/ha 7.Svinebrug >0,8 DE/ha 8.Andre brug <0,8 DE/ha 9.Andre brug >0,8 DE/ha 10.Plantebrug, konventionel 11.Plantebrug, økologisk

28

29

30 Eksempel miljøøkonomi

31

32

33

34  HOME er et værktøj der kan anvendes til at udpege de indsatser der giver mest vandmiljø for pengene  HOME kan vise effekten af indsatser på den økologiske tilstand 28. marts 201534Konklusion

35  Det er nødvendigt at etablere konsensus om vandmiljøets respons på belastning og indsatser.  Først når der er bred enighed om udgangspunktet for den aktuelle påvirkning og tilstand, kan der opnås enighed om et tilstrækkeligt indsatsprogram.  Tilsvarende er det vigtigt at vurdering af god miljøtilstand hviler på et godt grundlag og at der er konsensus om korrelation mellem biologisk kvalitetselement, monitering og belastning.  Erfaringsgrundlaget for effekten af indsatserne er indtil videre meget begrænset, og det er derfor af afgørende betydning for en fremtidig miljøgevinst, at følge (monitere) udviklingen, både før, under og efter implementering af indsatsprogrammet. 28. marts 201535Diskussion

36


Download ppt " Baggrund  Hvad er HOME?  Pilotprojekt ◦Formål ◦Datagrundlag ◦Kalibrering ◦Resultat ◦Konklusion  HOME udvikling 2008  Konklusion  Diskussion 28."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google