Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagens program (3. september)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagens program (3. september)"— Præsentationens transcript:

1 Dagens program (3. september)
0. Sluk mobilen… 1. Præsentation 2. Kort gennemgang af pensum, forløbet og pædagogik osv. 3. Dagens tema: Introduktion til nationaløkonomi Economics kap. 1 Beskrivende Økonomi kap

2 Pensum Samfundsøkonomi
1. Lipsey, Richard, Chrystal, Alec: Economics Tenth Edition, Oxford University Press, 2003 – en typisk økonomi-lærebog (lidt mere nuanceret) – politisk nok omkring midten… 2. Andersen, Linderoth, Smith og Westergaard-Nielsen, Beskrivende dansk økonomi, HandelsVidenskab Bogforlaget, 2005, 2. udgave – tilstræbt objektiv og beskrivende, men… 3. Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, Efterår 2007 (forventes udgivet i december) - de såkaldte vismænd – to rapporter om året 4. Danmarks Statistik, Statistisk Tiårsoversigt 2007 (forventes udgivet medium august) 5. Danmarks Nationalbank, Pengepolitik i Danmark, Kbh. 2. udgave 2003 6. Aalborg Universitet, Kompendium, Eksamens- og prøveopgaver Samfundsøkonomi, 2006 (bliver udleveret) – kan bruges til eksamensforberedelse

3 Hvad skal I lære ifølge studieordningen?
forbedre virksomhedens beslutningsgrund-lag ved at give indsigt i: markedets funktion - mikro den nationale og internationale økonomis struktur, udvikling, problemer og mulige løsninger – makro grundlaget for at føre økonomisk politik – især makro

4 Hvad synes jeg, at I skal lære?
At bestå eksamen med en god karakter! Hvad giver gode karakterer? At man kan ’tænke’ økonomisk Ved at anvende de mest virkelighedsnære dele af økonomisk teori på virkeligheden Ved at tænke systematisk og fokusere på de primære effekter (dvs. ikke ’hvordan påvirker finanspolitikken eksporten?’) Bruge de økonomiske værktøjer som figurer på en naturlig måde – større præcision…

5 De vigtigste brikker i forløbet
Lektioner og læs og følg med i den økonomiske udvikling og debat Hjemmeopgaver En projektopgave Projekteksaminationen er individuel og forløber efter følgende model: præsentation af rapporten ( ca. 5 minutter) diskussion af (dele af) rapporten (ca. 5 minutter) eksamination i et emne fra økonomisk teori (ca. 15 minutter) – trækker et spørgsmål, som jeg formulerer en samlet mundtlig karakter. Derudover en firetimers skriftlig eksamen uden hjælpemidler – jeg er involveret i begge eksaminer

6 Pædagogik Snakker højest 20 minutter af gangen Mange opgaver og dialog
Hjemmeopgaver centrale Bolden skal over til jer… Stop mig, hvis der er noget, I ikke forstår Hovedsigte: hvordan kan I bruge den økonomiske teori til at forstå virkeligheden? Lære hvordan økonomer tænker (se kap. 2) – lære selv at tænke økonomisk… Fokuser på det I kan forstå… Vil I gerne have power points i forvejen – og hvornår I givet fald? (Laver dem måske lidt om mandagen)

7 Et par spørgsmål til jer?
Har du haft nationaløkonomi før? En del Lidt Intet Har du før læst faglitteratur på engelsk? Ja, i høj grad grad Noget Aldrig Og hvad kan vi/jeg så lære af de svar?

8 Disposition for Dagens tema
Hvad er et økonomi? Hvad er et marked? Hvad er ressourcer? Hvad er knaphed? Valg og offeromkostninger Gruppearbejde Økonomien hovedaktører 4 økonomiske systemer Spørgsmål til dagens tekst? Beskrivende økonomi – vækst og erhvervsstruktur Konklusion

9 a. Hvad er økonomi? Økonomi
fra græsk oikonomia som betyder ”at holde hus” forvaltning af ressourcer og materielle værdier Bogen ser økonomi som et studium af hvilke mekanismer der ligger bag forarbejdningen af basale ressourcer til de varer og serviceydelser som et moderne samfund efterspørger – tendens til fokus på køb/salg

10 b. Hvad er et marked? I studieordningen: markedets funktion, markedsmekanismen, markedsformer, indgreb i markedsmekanismen, faktormarkederne Markedet centralt – hvad er det? Hvordan fungerer det? (Mere om det næste gang). Torvemarked som billede, men hvordan ’ser’ markedet for bærbare ud? Mere abstrakt… Kort: udbud, efterspørgsel, pris.

11 b. Hvad er et marked? Langt: priser sættes på åbne markeder, hvor udbydere konkurrerer om at sælge til potentielle købere Ideelt set selvorganiserende og skaber spontant en social orden, men… ’…governed by a legal framework…administered by the state’ (p. 4) Svarende til den rene markedsøkonomi-model (se senere)

12 c. Hvad er ressourcer? Et lands ressourcer er på forhånd givet !
Land (natur ressourcer), kapital og arbejdskraft innovative iværksættere (produktionsfaktorer) Anvendes som input til at producere det output som samfundet efterspørger Frembringelse af outputtet kaldes for produktion, og anvendelsen for forbrug

13 d. Hvad er knaphed? Alle produktionsfaktorer eksisterer i et begrænset omfang Menneskehedens største problem vi har det vi har, og når der ikke er mere, ja så er der ikke mere Eksempel: Mad, rent vand, olie, plads osv.

14 e. Valg og offer Da alle ressourcerne eksisterer i et knapt omfang, er det et spørgsmål om hvad der skal produceres og hvor meget den enkelte kan/må/skal forbruge. En beslutning om at have mere af et gode, kræver at der haves mindre af et andet gode Knaphed betinger et uundgåeligt valg, og dette valg resulterer i nogle omkostninger

15 e. Valg og Opportunity cost (offeromkostninger)
Defineres som det bedste alternativ man går glip af !! Det bedste blandt det jeg i stedet kunne have opnået Hver gang der træffes et økonomisk valg, er det forbundet med offeromkostninger

16 Summeopgave Er det ikke underligt, at økonomer taler så meget om ’knaphed’ (scarcity) i et overflodssamfund? På hvilken måde er der tale om knaphed? (De umættelige behov…). Bliver vi mere lykkelige af, at der bliver mindre knaphed?

17 Produktionsmuligheds-
Figure 1.1 Produktionsmulighedskurven Illustrerer tre forhold . Knaphed Uopnåelige kombinationer . Valg opnåelige kombinationer . Offeromkostninger den negative hældning på kurven Uopnåelige combinationer a c0 d Produktionsmuligheds- kurven C Opnåelige kombinationer c1 b Quantity of private sector goods c G g0 g1 Quantity of public sector goods Lipsey: Figure 1.1

18

19 f. Gruppeopgaver Økonomer har ofte en antagelse om fuld beskæftigelse (jf. p.7) – hvordan kan man se, at denne antagelse gemmer sig bag figur 1.1? Prøv at brug figur 1.1. til at diskutere den nuværende diskussion om skattelettelser og mere velfærd. Hvad sker der i denne figur, hvis vi giver skattelettelser eller mere velfærd? Hvorfor tror I i øvrigt, at økonomer gerne antager, at der er fuld beskæftigelse, når reglen er, at der ofte er en betydelig arbejdsløshed? Spørgsmål til dagens tekst?

20 g. Økonomiens hovedaktører i det økonomiske kredsløb

21 h. 4 grundlæggende økonomiske systemer
Traditionel økonomi nedarvede traditioner og vaner møllerens søn overtager møllen Plan- eller kommandoøkonomi det tidligere Sovjet, Nordkorea ressourceallokeringen styres fra central hold Forbruget styres af udbudet…

22 h. 4 Grundlæggende… Den rene markedsøkonomi
Varer og serviceydelser udveksler kun på markeder Staten varetager kun lovgivning, politi og forsvar Blandings(mixed)økonomi, hvor staten har en række opgaver: Korrigerer markedsfejl, leverer offentlige goder og ’merit’ goder, afbøder eksternaliteter, omfordeler (redistribuerer), sørger for pengeforsyningen og arbejder for stabilitet i konjunkturer og priser (lav inflation) Denne ’virkelige’ økonomi låner lidt af alle modeller… USA tættere på den ’rene’ markedsøkonomi end den danske, men…

23 i. Spørgsmål til dagens tekst
??

24 j. B.Ø: Vækst Væksten drives af teknologisk udvikling
Økonomisk vækst medfører ændringer i udbudet og efterspørgslen efter varer/service Dermed ændres erhvervsstrukturen fra en primitiv landbrugsøkonomi omkring 1800 til en teknologi og vidensintensiv økonomi Den teknologiske udvikling medfører produktivitetsstigninger øget værditilvækst i faste priser divideret med et mål for indsatsen af produktionsfaktorer

25 Gennemsnitlig årlig vækst i BNP for udvalgte lande, faste priser, 1890-2004
Men hvor er det bedst at leve?

26 s. 3

27 Danmarks erhvervsstruktur -viser hvor meget de enkelte erhverv eller brancher fylder i økonomien
Den teknologiske udvikling og produktivitetsforbedringer er den afgørende faktor bag erhvervsstrukturelle forandringer

28 s. 10

29 k. Konklusion Markedet, priser og knaphed helt centrale begreber for økonomer Forestillingen om det frie selvregulerende marked, der uden statens indblanding finder en pris, der sikrer ligevægt mellem udbud og efterspørgsel (mere næste gang) Men virkelighedens blandingsøkonomi er mere indviklet… hvordan fungerer markedet i en blandingsøkonomi? Udviklingen i prisen er ofte ’succes’målestokken (eks. At det indre marked fører til lavere priser)


Download ppt "Dagens program (3. september)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google