Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser Aarhus Universitet Studieforvaltningen 16. november 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser Aarhus Universitet Studieforvaltningen 16. november 2007."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser Aarhus Universitet Studieforvaltningen 16. november 2007

2 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Program  Regler for optagelse på kandidatuddannelser  Sagsgang  Udbud af kandidatuddannelser  Ansøgningen  Optagelse på kandidatuddanner  Udmeldelse  Begrænsning på kandidatuddannelser  Kompetencer  Ansøgeres krav, rettigheder og pligter

3 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Legale rammer  Universitetsloven  Bekendtgørelser  Adgangsbekendtgørelsen  Uddannelsesbekendtgørelser  Den nye og de gamle  Eksamensbekendtgørelsen  AU’s egne regler  Regler for optagelse på kandidatuddannelser ved AU  Studieordninger  Angivelse af adgangsgivende bacheloruddannelser og eventuelle andre adgangskrav

4 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Udbud af kandidatuddannelser  AU’s udbud af kandidatuddannelse findes samlet i Studieguiden på http://kandidat.au.dk/ http://kandidat.au.dk/  Universitetet kan udbyde enkeltfag eller egentlige suppleringsforløb mhp. at give ansøgere mulighed for at opfylde adgangskrav

5 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Ansøgningen  Ansøgninger skal altid komme fra ansøgeren selv  Selvbetjeningen  Papirform, f.eks. skema med underskrift  Fax med underskrift  Mail (AU studentermail adresse)  Et telefonopkald er derfor ikke nok

6 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN og så alligevel….  hvis der til faget f.eks. er søgt om dispensation fra adgangskravet, og det af svaret fremgår,  at ansøgningen er imødekommet  og optagelsen vil blive effektueret med studienævnets godkendelse  behøver ansøgeren ikke at søge igen

7 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser I  Optagelsesterminer  1. juni og 20. december  Dog særlige frister på  uddannelser med begrænsning  engelsksprogede uddannelse  udenlandske ansøgere også til dansksprogede uddannelser  DPU (omkring 1. juli)  ASB (1. juli)

8 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser II  Kvitteringsbreve  sendes løbende, dog senest hhv. medio januar og medio juni  Optagelsesbreve  sendes ligeledes løbende, dog senest hhv. slutningen af februar og medio august  Afslagsbreve  sendes løbende, hvis adgangskravene ikke vil kunne opfyldes  sendes samlet hhv. slutningen af februar og medio august

9 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser III  Dato for optagelse  Tidligst dato for modtagelse af ansøgning  Adgangskrav (beskrevet i studieordningen)  Bacheloruddannelsen skal være afsluttet  Eventuelle sprog- og niveaukrav skal være opfyldt  Eventuel yderligere supplering skal være bestået  Ved rettidig ansøgning sker optagelsen med virkning fra bacheloruddannelsens afslutning, med mindre der er anmodet om en senere optagelsesdato

10 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser IV  Dispensation til indskrivning på kandidatuddannelse  Fakultetet  <30 ECTS (summen af manglende ECTS på bacheloruddannelsen og ønskede ECTS på kandidatuddannelsen)  Studieforvaltningen  >=30 ECTS (summen af manglende ECTS på bacheloruddannelsen og ønskede ECTS på kandidatuddannelsen)  En dispensation forudsætter ”usædvanlige forhold”  Indskrivningen er typisk tidsbegrænset til 1 semester  Optagelse sker administrativt, hvis bacheloruddannelsen afsluttes inden udløb af den tidsbegrænsede indskrivning  Hvis ikke, skal den studerende søge om optagelse på kandidatuddannelsen

11 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Vores mantra  Studerende kan IKKE optages på en kandidatuddannelse med tilbagevirkende kraft, dvs. tidligst med virkningen fra den dato, ansøgningen modtages

12 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Udmeldelse  Administrativ udmeldelse  Når bacheloruddannelsen afsluttes, bliver man udmeldt, med mindre man  har søgt om optagelse på en kandidatuddannelse  -> optages med virkning fra dato for afslutning af bacheloruddannelsen  eller  har en tidsbegrænset indskrivning på en kandidatuddannelse, hvor perioden ikke udløbet  -> optages administrativt, ved at tidsbegrænsningen fjernes

13 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN SU – meget kort  Der skal søges om SU til kandidatuddannelsen  Ved studiestart 1. september anbefales det at søge fra juli  Ved studiestart 1. februar anbefales det at søge fra februar

14 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Begrænsning på kandidatuddannelser  Offentliggørelse  Såvel begrænsningen som kriterierne skal være offentliggjort på universitetets hjemmeside senest 1 år før begrænsningen træder i kraft  Kriterierne, der skal anvendes ved prioritering af ansøgere, skal være faglige, dvs. ikke alder eller lodtrækning  Krav til afslag  I princippet individuel begrundelse for prioriteringen  Hjemmelshenvisning  Klagevejledning

15 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Kompetence ift. afgørelser og dispensationer ifm. optagelse på kandidatuddannelser  Studienævnet  krav og regler formuleret i studieordningen  Adgangskrav  Tidsgrænser fra afslutning af bacheloruddannelse til optagelse på kandidatuddannelse  Prioritering af ansøgere til uddannelser med begrænsning på baggrund af formulerede kriterier  Studieforvaltningen  krav og regler formuleret i bekendtgørelser og universitetets egne regler  Afsluttet uddannelse (§ 16 i adgangsbekendtgørelsen)  To samtidige indskrivninger (§ 31 i adgangsbekendtgørelsen og § 5 i AU’s regler for optagelse på kandidatudd.)  delvist delegeret til fakulteterne  Datoen for optagelsen

16 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Ansøgeres krav, rettigheder og pligter I  En ansøger har krav på optagelsen, når der søges optagelse på  Den ”naturlige” kandidatuddannelse i umiddelbar forlængelse af bacheloruddannelsens afslutning (§15 i adgangsbekendtgørelsen)  Når bacheloruddannelsen er afsluttet inden for den seneste år  Uanset om der er adgangsbegrænsning  De relevante bacheloruddannelser skal være anført i studieordningen  Kandidatuddannelser uden begrænsning  Når adgangskravene er opfyldt  Kandidatuddannelser med begrænsning  Når adgangskravet er opfyldt  Ansøgeren er prioriteret tilstrækkeligt højt efter de formulerede kriterier

17 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Ansøgeres krav, rettigheder og pligter II  En bachelor eller bachelorstuderende  Skal søge  Skal søge rettidig if. en eventuel ansøgningsfrist

18 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN  § 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitetet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog § 16.  Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1. Endvidere fastsættes det i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen, jf. § 9, stk. 1.  Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse, jf. § 1, fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter.

19 A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN USB  Udenlandske SelvBetalere  Statsborgere i lande uden for EU/EØS  Med mindre  Permanent opholdstilladelse  Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. permanent ophold  Indskrevet i henhold til udvekslingsaftale  Erasmus uddannelse


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T STUDIEFORVALTNINGEN Optagelse på kandidatuddannelser Aarhus Universitet Studieforvaltningen 16. november 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google