Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Registreringsgrundlaget

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Registreringsgrundlaget"— Præsentationens transcript:

1 Registreringsgrundlaget
Kursusoversigt Registreringsdokumenterne litt.: MS. s , BMA kap , VMA afsn. 6., Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

2 Registreringsgrundlaget
Måleblad (BMA § 36, VMA afsn ) indeholder opmålingsdata til skel m.v. omfatter skel, der registreres (skel, der bortfalder streges) andre skel, fikspunkter og faste terrængenstande, hvortil målingen er knyttet skelafmærkning (f.eks. J) skal foreligge som en konstruktion målingen kræves ikke dokumenteret mål kan foreligge som transformerede (genanvendte) som egentlige måledata (i et koordinatsystem) eller som skelpunktskoordinater (i listeform med punktnummer) NB! Ingen krav om målforhold Almindeligvis anføres også matrikulære arealstørrelser Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

3 Registreringsgrundlaget
Skelafmærkning anføres således på målebladet nye: som J, B eller T eksisterende: gl. J, gl. B, eller gl. T eller J, B eller T på ændringskortet ingen angivelse, men punktet vises med dulle, hvis det er indlagt direkte NB! mellempunkter vises ikke Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

4 Registreringsgrundlaget
Måleblad - eksempel Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

5 Registreringsgrundlaget
Registreringsdokumenterne Matriklens ajourføring ændringskort skematisk redegørelse måleblad/fikspunktskitser andet (udstykningskort/oversigtskort) Juridisk dokumentation diverse partserklæringer diverse attester (lsp./dommer/ myndigheder) arealanvendelsen grøn erklæring hvid erklæring div. myndighedsgodkendelser dækkes af andre kurser Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

6 Registreringsgrundlaget
Dokumenter - generelle krav (VMA afsn. 22.) kort måleblade skematisk redegørelse sagsomslag godkendt materiale og form streg og skrift - holdbar og reproducerbar nordretning og målforhold tekstfelt med oplysning om matr.nr./ejerlav datering anledning underskrift (af dokumenter, som kun beskikkede lsp. må udfærdige) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

7 Registreringsgrundlaget
Registreringsdokumenterne Det digitale matrikelkort er tilgængeligt som: analoge kopier digitale udtræk via nettet (distributionsserveren) omfattende det ønskede område CD-ROM (på abonnement) Kun de sidste to former har interesse i matrikulær sam- menhæng Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

8 Registreringsgrundlaget
Kort (BMA § 39, VMA afsn. 24.) Den matrikulære sags kort vedr. de matrikulære forandringer skal udarbejdes på digital form - som et indlægningskort - og på analog form som et ændringskort som et udstykningskort indlægningskortet er en slette/rettefil, der giver grundlag for at foretage de rettelser, der skal ske med det digitale matrikelkort ændringskortet er et oversigtskort, der præsenterer de matrikulære ændringer for eksterne parter og for KMS Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Registreringsgrundlaget
Ændringskort Ændringskortet håndterer det grafiske udtryk for de matrikulære ændringer m.v. udarbejdes på grundlag af et udsnit af det eksisterende matri-kelkort på plast eller papir skal omfatte det område, som forandringerne vedrører ændringer vises med rød streg/tekst, herunder nye fikspunkter - 365 4.00 m. br. pr. fl.vej. nye veje angives med gul farve på vejarealet arealer identificeres entydigt ved delnummer 2 1 Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

10 Registreringsgrundlaget
Ændringskort Veje anføres således på ændringskortet vejgrænser vises stiplet hvor grænsen ikke er skel private veje med angivelse af art (”pr. fl.vej”), bredde (4.00 m) og evt. navn offentlige veje, der optages/udskilles med art (f.eks. ”kom-munevej”), evt. nummer og bredde offentlige veje, der ikke optages/udskilles anføres som ”off. vej endnu ikke registreret i matriklen” el.lign og uden vej-farve Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

11 Registreringsgrundlaget
Ændringskort - eksempel – udstykning for at mindske ejendomsavancebeskatning Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

12 Registreringsgrundlaget
Ændringskortet - korthåndtering Tidligere nye/ændrede skel blev indlagt i kortet i f.t. kortets skelbillede målingen blev forvansket Nu Indmålte nye, forandrede og eksisterende skel indlægges på grundlag af målingen kortbilledet tilpasses …. der arbejdes dynamisk Kortforbedring kortopretning på grundlag af (re)transformation af et større område (ofte i samarbejde med KMS) korttilpasning - udokumenteret grafisk tilretning af skelbil-ledet Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

13 Registreringsgrundlaget
Matrikelkortets fikspunktkoordinater Der foretages løbende nyberegninger af fikspunktkoordinaterne, det betyder, at Valdemars koordinatangivelser løbende ændres uden at matrikelkortets koordinater ændres - uanset at fiks-punkterne er brugt ved konverteringen Transformeres en måling ind i matrikelkortet (i forhold til fiks-punkter) kan der derfor opstå små afvigelser i f.t. kredsede punkter Målinger i lokale systemer bør ikke indlægges i forhold digitali-serede fikspunkter (som har begrænset nøjagtighed) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

14 Registreringsgrundlaget
Ændringskortet Indlægning af skel (BMA § 39, stk ) hvis målingen foreligger i systemkoordinater indlægges skelpunkterne) direkte, såfremt der ikke er spændinger mellem den aktuelle måling og matrikelkortets koordinater eller, hvis det er tilfældet efter en (Helmert)transformation (uden væs. målestoksændringer) hvis målingen foreligger i lokale koordinater indlægges skelpunkterne enten som en stiv konstruktion i f.t. skelpunkter med god beliggenhed eller som ”støttet indlægning” på grundlag af et sekundært, kvalificeret kortmateriale. Benyttes hegn, skal de stå i skellet! eller relativt i f.t. matrikelkortets skelbillede Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

15 Registreringsgrundlaget
Skelpunkter - med eller uden dulle? Kredset vises afmærkede, indmålte skelpunkter og genanvendte mål til skelpunkter der indlægges på grundlag af systemkoordinater - også selv om der transformeres kredsede skelpunkter, hvis der transformeres Uden kreds alle andre, der indlægges relativt eller som en stiv konstruk-tion i forhold til andre skelpunkter eller støttemateriale også selv om skellene angives i systemkoordinater eller indlægningen sker forhold til fikspunkter Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

16 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering - kortforbedring Indlægning nødvendiggør normalt en justering af skelbilledet i randzonen Det sker primært i form af korttilpasning. hvor skellene flyt-tes, drejes, forlænges eller forkortes udokumenteret - attri-butter anfægtes eller suppleres ikke. Hvis der er tilstrækkeligt datagrundlag til rådighed (mål til transformationspunkter) kan kortforbedringen ske som en digital kortopretning, der gennemføres af lsp. eller KMS. Kortopretning gennemføres som en affin retransformation (med restfejlsfordeling) af matrikelkortets data indenfor en fastlagt (ændrings)polygon Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

17 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering Når der arbejdes dynamisk med matrikelkortet kan skel ændres, selv om de ikke er fastlagt i marken, men et hegn kan kun bruges til (indlægning) eller korttilpasning, hvis dets beliggenhed er verificeret korttilpasning bør generelt bekræftes af støttematerialet kan ske i overensstemmelse med støttematerialet, hvis det afslører systematiske fejl i matrikelkortet Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

18 Registreringsgrundlaget
Kortunøjagtigheder Fremstår som afvigelser mellem matrikelkortets skelbillede og indmålte, indlagte oprindelige (uforandrede) skel. Kan afsløres som generelle, systematiske afvigelser konkrete uoverensstemmelser NB ! Se afvigende ajourfø-ringsvejledningen s. 2-1, hvortil bemærkes, at det kan være vanskeligt at afgøre, om skellet er ori-ginalt. Kan det ikke afgøres håndteres forandringen som en matrikulær for-andring. Rettes ved teknisk ændring som korttilpasning uden undersøgelse af skellet i marken i forb. med indlægningen ejendomsberigtigelse hvis skellet er forandret i marken Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

19 Registreringsgrundlaget
Teknisk ændring indebærer ændring af de registrerede ejendomsoplysninger, uden at ejendomsforholdene er ændret (jf. VMA afsn ) kan omfatte afhjælpning af mangler eller unøjagtigheder i matriklens registrering (som f.eks. er en følge af tidligere tiders teknologiske begrænsninger, typisk måle- og kort-unøjagtigheder) men ikke afhjælpning af egentlige fejl (f.eks. målefejl- eller afsætningsfejl), der må afhjælpes gennem en egentlig matrikulær sag - dvs. med ejeraccept Forandringer i kortbilledet som følge af kortforbedring er en teknisk ændring (afhjælpning af kortunøjagtigheder) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

20 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering - principper Når der arbejdes digitalt med matrikelkortet, bør nedenstående principper haves for øje: Påskrifter (fonte), m.v. bør have en størrelse der gør, at kortet fremtræder indbydende, når det printes a l l > 20 x a - rette skel bør fremstå som rette (synlige knæk sløres efter 1/20-delsprincippet) Kortforbedringen bør ikke forringe kortets visuelle informationsværdi skel skal på kortet indbyr-des ligge som i marken - opstår der lokale forvanskninger, så drop forbedringen. Der må i stedet indlægges relativt - i lige skel bør der ikke indføres usynlige skelpunkter, som ikke repræsenterer skelpunkter i marken Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

21 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering - principper Bedre koordinater tilsidesætter også kredsede punkter særligt hvis de er indlagt på grundlag af digitaliserede måleblade Ved indlægning er der ikke krav om afhjælpning af observerede uoverensstemmelser på anden ejendom (forandrede ejendomsgrænser) sådanne grænser kan vises på målebladet som brugsgrænse Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

22 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering - korttilpasning Vær også opmærksom på detaljen, når kortelementer ændres OBS ! y,x diff. korttilpasning markvej 3.77 m Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

23 Registreringsgrundlaget
Indlægningskort Indeholder digitale informationer til brug for matrikelkortets ajourføring, der i MIA foreligger som fuldstændigt indlægningskort indeholder slettepolygondata (definere omfangspolygon) der omfatter alle de data, som skal være i matrikelkortet (ud over data til matrikulære forandringer også også attributter) ændringspolygonen fastlægges i MIA skal omfatte alle nye og forandrede kortelementer men også elementer, der videreføres Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

24 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering Jordvold i marken kortilpasning af uforandret skel - teknisk ændring - til eks. skelpunkt i A (1/20-princip gælder) - eller i/parallelt med hegnet A 2 1 matrikulære arealforandringer skelændring i marken Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

25 Registreringsgrundlaget
Korthåndtering Det er væsentligt at skelne mellem kortforbedringer og matriku-lære ændringer. Kortforbedringer repræsenterer tekniske ændringer af matrikel-kortets skelbillede, som foretages i CAD. Det forandrede kort-billede (og de indmålte nye og forandrede skelpunkter) føres over i MIA som grundlag for den matrikulære sag. I MIA anføres blot (i skematisk redegørelse), at der er sket kort-forbedring. Der skal ikke redegøres for hverken disse forandrin-ger eller konsekvenserne for de berørte matr.nre´s arealstørrelser. Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

26 Registreringsgrundlaget
Matrikelkortets skelpunktskoordinater kan ikke bruges til skelfastlæggelse, hvis der foreligger (brugbare) mål i givet fald kun efter nøje vurdering kan - som det analoge kort - bruges vejledende, særligt hvor skellet er diffust i disse situationer har enighed mellem parterne stor betydning kan ikke bruges til beregning af ”o”-arealer, men gerne til beregning af ”k”-arealer kan fortrænges af måling (koordinater) af bedre kvalitet gælder også duller, der således ikke er ”hellige” og kan - naturligvis - ikke bruges, hvis skellet er ændret i marken Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

27 Registreringsgrundlaget
Udstykningskort (BMA § 40 og VMA afsn ) skal forevises, første gang skøder tinglyses på en ny ejendom skal omfatte nye ejendomme viser forholdene efter registrering med angivelse af matr.nr. og areal vedhæftet kopi af måleblad påtegnet af lsp. på papir eller plast håndtegnet, udtegnet eller trykt NB! Udfærdiges normalt efter approbationen, men ved ”samlet udstykning” skal udstykningkortet indgå i sagen til KMS Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

28 Registreringsgrundlaget
Skematisk redegørelse (BMA § 42, VMA afsn. 25.) omfatter en redegørelse for de matrikulære (areal)forandringer præsentation af de (ejendomme) matr.nre, der forandres (udgangsareal og noteringer) Forandringer inddragelse ejendomsberigtigelse sammenlægning udskillelse af off. ej arealoverførsel optagelse, sletning eller ændring vedr. pr. vej udstykning oprydning faktiske ændringer Statusopgørelse (for ejendommen med flere matr.nre) VIGTIGT! kortforbedringer vises ikke (de matrikulære ændringer sker på kortbilledet efter kortforbedring) Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

29 Registreringsgrundlaget
Skematisk redegørelse Øvrige oplysninger ejendomsnummer oplysning om ejer og køber adresser grundlaget for arealberegningen anvendelse af arealer, der forandres noteringer (f.eks.ophævelse af landbrugspligt) forurenede jorder Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

30 Registreringsgrundlaget
Skematisk redegørelse - eksempel Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

31 Registreringsgrundlaget
Skematisk redegørelse - eksempel Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

32 Registreringsgrundlaget
Oversigtskort (BMA § 41 og VMA afsn og bkg. om ansøgninger i h.t. landbrugsloven) Udarbejdes på kopi af topografisk kort (husk reproduktionstil-ladelse) i sager om jordomlægning mellem landbrugsejendomme og i andre sager, hvor overblik er påkrævet redegør for situationen før og efter (ha) ejendommene anføres med farve (omlagte arealer skrave-res med farven for modtagende ejendom) bygninger vises forbindelsesveje og projekterede veje vises Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

33 Registreringsgrundlaget
Sagsomslag (VMA afsn og 22.4.) Den matrikulære sags dokumenter fremsendes i et sagschateque (dobbeltformat), som formelt er udformet som en ansøgning om registrering af de matrikulære forandringer består af en standarddel med basisoplysninger herunder om udstykningskort ønskes attesteret og oplysninger om bilagsantal og om dokumenter fremsendes i rulle og en blankdel, hvor der kan gives supplerende oplysninger forklaringer m.v. Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

34 Registreringsgrundlaget
Registreringsmeddelelse Findes på nettet: Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

35 Registreringsgrundlaget
Ændringskort Matr.nr. 4 a og 20 a udgør i forening en landbrugsejendom. Der er mellem ejeren af ovennævnte ejendom og ejeren af matr.nr. 20 m (tømrer-virksomhed) indgået aftale om afhændelse af et areal (A og B) til udvidelse af virk-somheden. Det er endvidere aftalt, at der på matr.nr. 4 a langs skellet mod matr.nr. 1 f udlægges en ny 6.oo m. br. adgangsvej til virksomheden, idet den hidtidige adgangsvej mellem matr.nr, 20 l og 20 o er for smal. Koteletskaftet (C) er afhændet til forening med matr.nr. 20 l. Ved markarbejdet konstateres det skellet mod matr.nr. 1 f er forandret som vist på skitsen (D). Hvorledes kommer ovenstående forandringer til udtryk på ændringskortet (jf. BMA § 39 og VMA afsn ) ? Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

36 Registreringsgrundlaget
Ændringskort kommunevej 20 l 20 o 1 f D C 6.00 m br. vej 20 m B A 20 a 4 a Lektor, landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Registreringsgrundlaget"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google