Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dias 1 Udvalgte personalepolitiske retningslinjer v/ Fælles-TR for DM / AC Leif Søndergaard v/ Fælles-TR for HK Ingrid Kryhlmand v/ Personalechef Lisbeth.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dias 1 Udvalgte personalepolitiske retningslinjer v/ Fælles-TR for DM / AC Leif Søndergaard v/ Fælles-TR for HK Ingrid Kryhlmand v/ Personalechef Lisbeth."— Præsentationens transcript:

1 Dias 1 Udvalgte personalepolitiske retningslinjer v/ Fælles-TR for DM / AC Leif Søndergaard v/ Fælles-TR for HK Ingrid Kryhlmand v/ Personalechef Lisbeth Møller

2 Dias 2

3 Dias 3 Kort om retningslinjerne Ledelse og/eller medarbejderside vurderer behov / forudsat i samarbejdsaftalen Forbehandling i PPU – enkelte i PKU eller Arbejdsmiljørådet Retningslinjerne vedtages af HSU Retningslinjerne suppleres på nogle områder med administrative procedurer og vejledninger Retningslinjerne er forsøgt formuleret kort og præcist Strukturen i retningslinjerne Baggrund og formål Målgruppe Medarbejderens ansvar/rolle Lederens ansvar/rolle Kollegers ansvar/rolle Samarbejdsudvalgets ansvar/rolle Gyldighed og opsigelse

4 Dias 4 Fokus på tre retningslinjer Retningslinjer vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet – med fokus på SU’s involvering vedr. personaleplanlægning KU’s lønpolitik – med fokus på SU’s involvering i de årlige lønrunder Retningslinjer for SU’s drøftelse af budget- og økonomiforhold

5 Dias 5 Retningslinjer vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet – med fokus på SU’s involvering vedr. personaleplanlægning v/fællestillidsrepræsentant Leif Søndergaard https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaand bog/rekrutteringogansaettelse/Sider/rekrutteringogansaettelse.aspx

6 Dias 6 Rekruttering og ansættelse (1) I rekrutteringsprocessen skal det signaleres, at KU værdsætter mangfoldighed og garanterer ligebehandling af alle medarbejdere inden for rammerne af ansættelsesforholdet. Ansættelse sker på konkurrencedygtige vilkår, og KU sikrer, at arbejdet kan tilrettelægges, så der er balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid samt mellem arbejde og fritid.

7 Dias 7 Rekruttering og ansættelse (2) KU er ét ansættelsesområde, og retningslinjerne gælder for alle ansættelsesforhold på KU uanset ansættelsesform, finansieringskilde og arbejdsområde.

8 Dias 8 Rekruttering og ansættelse (3) Ansættelse af nye medarbejdere sker naturligt på baggrund af en overordnet personaleplanlægning, baseret på arbejdsstedets nuværende personalesammensætning, økonomiske forhold, forventede fremtidige opgaver samt forsknings- og uddannelsesmæssige behov. Den overordnede personaleplanlægning drøftes i samarbejdsudvalget som minimum en gang årligt i forbindelse med drøftelse af budgettet.

9 Dias 9 Rekruttering og ansættelse (4) TAP-stillinger besættes normalt efter opslag, men kan, hvis klart begrundet, besættes uden opslag i op til et år. Ved besættelse af TAP-stillinger uden opslag forhandles lønniveau med tillidsrepræsentanten, inden der træffes beslutning om stillingens besættelse. Hvis en medarbejder, der oprindeligt er ansat uden opslag, ønskes ansat i en tidsubegrænset stilling, skal stillingen slås op og besættes efter den sædvanlige procedure.

10 Dias 10 Rekruttering og ansættelse (5) Stillingsopslag Lederen har ansvaret for, at opslag udarbejdes. Når en stilling bliver ledig, vurderer lederen, om stillingen skal genbesættes, eller om der er anledning til et ændret stillingsindhold. Lederen rådfører sig med relevante medarbejdere. Lederen overvejer desuden, hvordan rekruttering til stillingen bedst lever op til grundprincippet om, at KU værdsætter mangfoldighed og arbejder på kønnenes reelle ligestilling. Dette indebærer f.eks., at stillingsopslag formuleres, så de appellerer så bredt som muligt. Opslaget bør normalt indeholde information om stillingsindhold, kvalifikationskrav, overenskomst(er), organisationsaftale, lønniveau, formkrav til ansøgning, bedømmelsesprocedure samt ansøgnings-frist. TAP-opslag forelægges inden annoncering tillidsrepræsentanten til kommentering.

11 Dias 11 Rekruttering og ansættelse (6) Lønforhandling Når lederen har besluttet, hvem der ønskes ansat i stillingen, orienteres ansøgeren herom. Der optages herefter forhandling om aflønning, jf. lønpolitik for KU. Forhandlingen skal normalt være afsluttet, inden stillingen tiltrædes, og det anbefales, at den er afsluttet, før ansøgeren beslutter at tiltræde stillingen

12 Dias 12 Rekruttering og ansættelse (7) Introduktion af den nye medarbejder Det hører til et vellykket rekrutteringsforløb, at den nye medarbejder føler sig velkommen. Enheden planlægger et forløb til introduktion af arbejdspladsens organisation, de fysiske rammer, kollegaerne, samarbejdsformerne og arbejdsopgaverne. Ved planlægningen af introduktionsforløbet for den nye medarbejder inddrages de medarbejdere, som den nyansatte vil have et dagligt samarbejde med.

13 Dias 13 Rekruttering og ansættelse (8) KU anvender både tidsbegrænsede og tidsubegrænsede ansættelser. KU vil undlade at benytte tidsbegrænsede ansættelser, hvor der ikke foreligger en klar begrundelse for en tidsbegrænset ansættelse

14 Dias 14 KU’s lønpolitik – med fokus på samarbejdsudvalgets involvering i de årlige lønrunder v/fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaand bog/loenpolitik/Sider/loenpolitik.aspx

15 Dias 15 Lønpolitik på KU (1) Som en del af personalepolitikken er der vedtaget en lønpolitik som er gældende for alle ansatte på KU uanset finansieringsform (fastansatte, fondsansatte, midlertidigt ansatte, ansatte i fleksjob (det såkaldte sociale kapitel) mv.

16 Dias 16 Lønpolitik på KU (2) Af lønpolitikken fremgår, at der årligt skal foregå en lønforhandling Processen for lønforhandlingen fastlægges i samarbejdsudvalget lokalt - herunder også hvilket lønstatistisk materiale der skal være tilgængeligt for begge parter under forhandlingerne.

17 Dias 17 Lønpolitik på KU (3) Man skal være særligt opmærksom på at selve lønforhandlingen foregår mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter (enkelte grupper bl.a. chefkonsulenter forhandler selv) Når forhandlingen er afsluttet, foretages en evaluering af forhandlingsforløbet i samarbejdsudvalget. Hvordan denne evaluering skal foregå aftales ligeledes i samarbejdsudvalget.

18 Dias 18 Lønpolitik på KU (4) Forhandlingsterminerne er ikke ens for alle fakulteter – forhør dig lokalt! Som lønpolitikken er udformet, er det ikke muligt at aftale at springe en lønforhandling over

19 Dias 19 Retningslinjer for SU’s drøftelse af budget- og økonomiforhold v/personalechef Lisbeth Møller https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/hr/personalepolitik/personalepolitiskhaand bog/susdroeftelseafbudgetter/Sider/susdroeftelseafbudgetter.aspx

20 Dias 20 Budget- og økonomiforhold (1) Det fremgår af universitetsloven at: -Bestyrelsen godkender efter indstilling fra rektor KU’s budget -Akademisk Råd skal udtale sig om intern bevillingsfordeling

21 Dias 21 Budget- og økonomiforhold (2) Samarbejdsaftalen fastlægger bl.a. at: -Der skal udarbejdes retningslinjer for SU’s drøftelser af institutionens budget- og finanslovsbidrag og for drøftelse af principper for bevillingernes anvendelse -Ledelsen skal informere SU om den seneste og den forventede udvikling i aktiviteter og økonomisk situation – tidligt og fyldestgørende -Pligt for medarbejderrepræsentanterne at orientere om synspunkter og forhold hos medarbejderne af betydning for samarbejdet -Information gives så vidt muligt såvel skriftligt som mundtligt -SU vurderer konsekvenser ved væsentlige ændringer i resultatkrav og økonomiske rammer

22 Dias 22 Budget- og økonomiforhold (3) SU’s rolle -Udarbejde/ fastlægge en plan (årshjul) for drøftelse af budgetter, der følger den samlede tidsplan for KU’s budgetproces -Økonomi som fast dagsordenspunkt -Kvartalsvis opfølgning i takt med budgetopfølgning -Drøftelse / behandling af regnskab for afsluttet finansår

23 Dias 23 Budget- og økonomiforhold (4) SU forventes at: -Fokusere på bevillinger og indtægter som grundlag for sikker og stabil drift samt udvikling -Bidrage til rettidig identifikation af økonomiske problemer, som kan få alvorlige konsekvenser for arbejds- og personaleforholdene på KU

24 Dias 24 Spørgsmål ?

25 Dias 25 Sidste ord inden pausen …. God fornøjelse med de lokale drøftelser Vi kommer gerne ud og deltager Relevante links: Samarbejdsaftalen: http://hsu.ku.dk/pdf/cirkulaere_om_samarbejdsudvalg_08.pdf/ Personalepolitisk håndbog: https://intranet.ku.dk/MEDARBEJDERGUIDE/HR/PERSONALEPOLITIK/Sider/personal epolitik.aspx


Download ppt "Dias 1 Udvalgte personalepolitiske retningslinjer v/ Fælles-TR for DM / AC Leif Søndergaard v/ Fælles-TR for HK Ingrid Kryhlmand v/ Personalechef Lisbeth."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google