Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Fordele ved at indsatsplaner udarbejdes i kommunerne Miljøkonsulent Kenneth Stübert Berger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Fordele ved at indsatsplaner udarbejdes i kommunerne Miljøkonsulent Kenneth Stübert Berger."— Præsentationens transcript:

1 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Fordele ved at indsatsplaner udarbejdes i kommunerne Miljøkonsulent Kenneth Stübert Berger Halsnæs Kommune ATV Vintermøde 11. marts 2009

2 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 2 Indsatsplan Halsnæs syd Præsentation af indsatsområdet 6 krav til indsatsplanen Indsatser for vandværker og kommune Grundvandsbeskyttelse ind i andre planer? Eksempel på indsats og plan for den Opsporing og sløjfning af brønde/boringer Hvad har vi lært? ”Er der fordele ved at kommunerne laver indsatsplaner” ? Hovedpunkter

3 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 3 Status for indsatsplaner i Halsnæs Kommune Halsnæs, nov. 2004 Frederiksværk Nord, nov. 2003 Frederiksværk Midt, nov. 2004 Halsnæs Syd Roskilde fjord Arresø

4 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 4 Kort over indsatsområdet

5 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 5 Vandværker VandværkEjerforholdOppumpet vandmængde 2008 (kubikmeter) Ølsted VandværkKommunen ”De Kommunale Værker” 112.206 Ølsted Strands Vandværk Privat38.610 St. Havelse Strand Vandværk Privat64.181

6 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 6 De 6 hovedkrav til indsatsplanen 1.Der måtte ikke stå noget i indsatsplanen, som bliver behandlet i en anden kommunal plan 2. Der måtte ikke være indsatser i indsatsplanen, som er noget kommunen har mulighed for at regulere med loven i hånden ( undtagelse: ubenyttede brønde/boringer ) 3. Der måtte ikke stå en masse om kortlægning, da det jo allerede står i kortlægningsrapporten ( folder til borgere ) 4. Der måtte kun stå indsatser der er givet håndslag på og lavet en plan for 5. Indsatsplanen skulle indeholde en plan for, hvordan grundvandsbeskyttelsen kommer ind i kommunens øvrige planer 6. Indsatserne skulle så vidt muligt prissættes

7 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 7 Proces Oktober 2007 Oprettelse af koordinationsforum ”Grundvandsråd for Halsnæs Kommune” Januar 2008 Modtager kortlægning fra Miljøcenter Roskilde Juni 2008 Kontrakt med Niras med hovedkrav Møde med vandværker Oktober 2008Møde i Grundvandsrådet. Drøfter udkast til plan. Januar 2009Byrådet godkender forslag til indsatsplan til udsendelse i høring April 2009Høringsfase slutter, og endelig plan kan forhåbentlig godkendes

8 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 8 Valgte indsatser - vandværker Informationskampagne vedrørende stop for brug af sprøjtemidler i haverne Lukning af ubenyttede boringer og brønde Sikring af udsatte boringer mod indsivning af overfladevand (gælder for det kommunale vandværk) Følge udviklingen i BAM-indhold i en boring, hyppigere analyser (gælder for det kommunale vandværk)

9 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 9 Valgte indsatser - kommunen Grundvandshensyn ved kommunens prioritering af tilsyn og planlægning ved placering af virksomheder Hyppigere tilsyn med benzinsalgsanlæg samt olie- og benzintanke over 6.000 l. Olietankkampagne - kommunen følger op på, om de tanke der er for gamle, er blevet sløjfet eller skiftet Virksomhedstilsyn med ekstra fokus på grundvand Rådgivning af landbrug om støtteordninger for miljøvenligt drift Indsamling af sprøjtemiddelsrester på landbrug Beregne BNBO (den simpleste beregning ud fra eksisterende data) Kortlægning af ubenyttede brønde/boringer Følge op på jordforureningssager som potentielt truer grundvandet.

10 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 10 Grundvandsbeskyttelse ind i andre planer Planer der er i spil Kommuneplan eller Vandplan? Lokalplaner Vandforsyningsplan (lavet sideløbende med indsatsplan) Spildevandsplan Affaldsplan Kommunale tilsyn Landbrug Virksomheder Kommunale tilladelser Kommunale godkendelse

11 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 11 Indarbejdelse af grundvandsbeskyttelse i planer mm. Ved fornyelse af regulativer bør der indføres rutiner, der sikrer, at nye forbrugere sløjfer egen brønd eller boring på ejendommen i forbindelse med tilslutning til et alment vandværk. Obs! Ændres i den endelige plan efter nærmere overvejelser Indarbejde interesser for grundvandsbeskyttelse i kommunens prioritering af kloakrenovering – kildepladszone, indvindingsoplande og øvrige områder Indarbejde grundvandshensyn ved etablering og drift af grønne områder Indføje bestemmelser om grundvandshensyn ved salg af kommunale arealer til udstykning, herunder at stille krav om ikke at anvende pesticider på arealerne. Usikkert krav i dårlige økonomiske tider I forbindelse med udstykninger og nybyggerier skal vandværkerne høres, om anvendelse af pesticider, kloakering, opvarmningsform (ingen olietanke) mm. Grundvandshensyn ved kommunens prioritering af tilsyn og dialog med virksomheder

12 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 12 Præsentation af lukningsstrategi af brønde/boringer Hvem gør hvad? Kommunen laver prioritering af opsporing i zoner Kommunen opsporer Evt. udtræk fra BBR / Evt. fysisk opsporing/tilsyn Kommunen laver en prioritering af ubenyttede brønde og boringer ud fra trussel mod vandforsyningen Vandværker og kommune sætter sig herefter sammen og laver en plan for finansieringen.

13 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 13 Prioritering af opsporingen i zoner 1.Kildepladszoner / BNBO 2.Indvindingsoplande 3.Øvrige områder

14 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 14 Prioritering af sløjfning af brønde og boringer 1.Boringer der går i kalken (primært magasin) Kildepladszoner / BNBO Indvindingsoplande 2.Brønde og boringer til øvre sandmagasiner (sekundært magasin) Kildepladszoner / BNBO Indvindingsoplande Resten af indsatsområdet vil have lavere prioritet, da den nuværende indvinding ikke er direkte truet.

15 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 15 Erfaring ved udarbejdelse af indsatsplan i kommune Fordele Kommunikation med vandværker (én myndighed) Lokalpolitisk opbakning/ejerskab Indsatserne designes af én myndighed Nemmere indarbejdes i andre planer efter politisk behandling Udfordringer som består - Forholdsvis tung proces i bekendtgørelse med krav til koordinationsforum mv. - Grundvandsinteresser konkurrerer stadig med andre interesser Nye udfordringer for kommunerne -Grundvandsafgift via bloktilskud - Handleplaner for vand /vandplaner


Download ppt "I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Fordele ved at indsatsplaner udarbejdes i kommunerne Miljøkonsulent Kenneth Stübert Berger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google