Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årskursus for visitatorer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årskursus for visitatorer"— Præsentationens transcript:

1 Årskursus for visitatorer
Borgerens selvbestemmelse og tværfagligt samarbejde Årskursus for visitatorer Den 15/ Anne Ringkjøbing, konsulent på sundhedsområdet i ÆHF, Odense Kommune

2 Baggrund Menneskerettigheder FN WHO om sundhed
Sundhedslov og Servicelov Strukturreformen Flere som bliver gamle Flere som lever med kroniske lidelser Flere som overlever Viden om, hvad der virker Forebyggelse Sundhedsfremme Selvbestemmelse og sammenhæng Hjælp til selvhjælp Strukturreformen Bedre brug af ressourcerne Modvirke uhensigtsmæssige indlæggelser Ansvar for rehabilitering samles i kommunerne

3 Ældre – og Handicapforvaltningen - Organisering
Økonomisekretariat Ledelsessekretariat

4 Rehabilitering som fagligt fundament Sammenhæng i …
Værdier for samarbejde Ansvarstagende medarbejdere Som samarbejder med borgeren Med respekt og ligeværd i dialogen Som i opgaveløsningen har afsæt i værdier frem for standarder som vægter tværfaglighed og koordinering Som er hinandens forudsætning Værdier vi møder borgeren med Livskvalitet på egne vilkår Selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren Med borgeren som den centrale person For at skabe kvalitet og sammenhæng Helhedsorientering Værdierne for måden vi møder borgeren og værdierne for måden vi samarbejder på ud fra den rehabiliterende tankegang

5 Borgersamarbejde i et rehabiliteringsperspektiv
Udviklingsprojekt Borgersamarbejde i et rehabiliteringsperspektiv

6 Definition på rehabilitering
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats” (Hvidbogen, Marselisborgcentret, 2004)

7 Udgangspunktet er borgerens hverdagsliv og formålet er, at borgeren
Bevarer eller fremmer livskvalitet. Genvinder sit tidligere funktionsniveau eller opnår højest mulig funktionsevne, forebygger tilbagefald, senfølger eller kronisk sygdom fremmer sundhed ved at kunne mestre sin situation. Opnår ligestilling i forhold til øvrige borgere med hensyn til personlig frihed i hverdagslivet og deltagelse i samfundet.

8 Mangler, diagnoser, afvigelser Rettigheder, muligheder, ressourcer
Et perspektivskifte Klientperspektiv Medborger perspektiv Fokus Mangler, diagnoser, afvigelser Rettigheder, muligheder, ressourcer Holdningen til den enkelte Del af gruppe med samme behov Individ med egne behov Forventninger Passiv modtager Aktiv deltager Veje til reelt medborgerskab – styrelsen for social service

9 Klientperspektiv Medborgerperspektiv Borgerens rettigheder Borgerne disciplineres efter institutionens normer og regler Der er fokus på den enkeltes normer og regler, selvbestemmelse, autonomi og ansvar Den professionelle rolle Den professionelle har ret og pligt til at bestemme og tilrettelægge Den professionelle er dialogpartner Resultat Umyndiggørelse Myndiggørelse

10 Tværfagligt samarbejde
Et koordineret samarbejde mellem fagpersoner Fagpersonerne arbejder mod et fælles mål / borgerens mål Hver fagperson søger at anvende egen ekspertise mhp. at støtte borgeren i at nå disse mål Omhyggelig evaluering og god indbyrdes forståelse fagområderne imellem Hvis målene ikke nås, analyseres, hvad der forhindrede og/eller hæmmede processen

11 Formål med projektet Formålet er:
At borgere med nedsat funktionsevne genvinder højst mulig funktionsevne eller kan tilpasse sig et liv med funktionsevnenedsættelse Ved at Det tværfaglige personale understøtter borgerens selvstændighed og funktionsevne, ved at borgeren har reel selvbestemmelse og er aktiv i løsning af egen situation.

12 Succeskriterier: Succeskriterierne for borgerne er
At borgeren selv bestemmer mål og indsats og tager ansvar At borgeren oplever sammenhæng Succeskriterierne for personalet er At personalet arbejder med afsæt i borgerens ressourcer og med respekt for borgerens mål At der arbejdes dialog og vidensbaseret At det tværfaglige personale er ansvarligt for at indsatsen er tilstrækkelig og fagligt funderet.

13 Målgruppe Voksne borgere, som er tilknyttet ”Kanalgruppen”, fordi de har behov for personlig hjælp Som pga. nedsat funktionsevne søger hjælp efter Service – og Sundhedslov Som siger ja til at deltage i projekt Både ny – og revisitationer Al tilknyttet personale, som yder indsatsen til disse borgere

14 Projektets opstart Tværfaglig uddannelse
Rehabilitering Samarbejde Kommunikation –med fokus på dialog Tværfaglige møder Kommunikation med borgere og kollegaer – værdig kommunikation, målsætninger og handleplaner Samarbejde – blev præsenteret for forskellige måder at samarbejde på. At arbejde i teams, arbejde mod samme mål Ambassadører: 3 hjælpere, 3 assistenter, 2 sygeplejersker, 1 aktivetetsmedarbejder, 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut

15 Forudsætninger for møderne
Visitationsmødet holdes i borgerens hjem Planlægning Personalets roller Mødets indhold Bevilling Handleplanen sikrer koordination Visitationsmødet holdes i borgerens hjem Planlægning daglig leder indkalder Borgeren informeres og pårørende inviteres Personalets roller Mødeleder - visitator Advokat for borgeren – sikre borgerinddragelse Referent – skriver handleplan Alle faggrupper bidrager med faglig viden Borgeren har ordet – personalet lytter Der er fokus på borgerens hverdagsliv og ønsker – hvad der betyder noget for borgeren. • Der er fokus på borgerens funktionsevne • Der er fokus på både ressourcer og belastninger i borgerens hverdagsliv • Personalet bidrager med egen faglig viden til borger, pårørende og kolleger • Borgerens valg accepteres Mødet afsluttes med at opsummere de aftaler, der er lavet på mødet, og handleplanen skrives

16 Gevinster

17 Resultater for borgerne
Er velorienteret om egen situation Har viden til at træffe valg Oplever tryghed og tillid Bevarer funktionsevne? Tager ansvar Oplever kontrol

18 Citater fra borgerne Hvad var godt ved mødet?
”Dem der var der. I kom jo fra alle sider for at hjælpe mig” ”- at få at vide at man kan få den hjælp der er behov for giver tryghed” ”Det var godt for alle ville hjælpe mig. Jeg er meget forbavset over at jeg fik sådan en god og hurtig hjælp” ”Gode løsninger på det der omhandler min ny fremtid” ”at der blev lavet aftaler, så jeg igen kan varetage mit eget liv” Der er orden i al ting – jeg ville ikke selv kunne få det til at køre sådan” ”Jeg har bevaret det, jeg kan selv og jeg føler mig stærkere fysisk” ”Jeg klarer igen selv min hverdag” ”Jeg kunne blive i mit hjem. Det fungerer så godt, at der bliver jeg”

19 Resultater for pårørende
Hører det samme som borgeren Inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere Forstår personalets handlinger Byder ind med viden, løsninger og hjælp

20 Resultater for personalet
Samarbejde Har borgerens mål til fælles Er ansvarstagende og kommunikerende Ændrede roller - kultur Fleksible Videndeling – kompetenceudvikling Kreative løsninger Handleplanen Skaber sammenhæng

21 Økonomi Andre ydelser - men ikke flere Holdbare bevillinger
Tid til planlægning (ledelse) Tid til møder (personale) Ro i hverdagen – mindre ”brandslukning” På sigt mere velfungerende borgere? Arbejdet giver mening for personalet

22 Fremtidsperspektivet

23 Fremtidige tiltag Områdeopdelt visitation
Tværfaglig visitation ved nye borgere og borgere med komplekse problemstillinger Implementering af rehabiliteringstænkningen Tovholdere for rehabiliteringstænkningen i alle afdelinger

24 Hvad betyder det for organisationen?
Funktionschefer og daglige ledere Ældre Sundhed Handicap & Psykiatri

25 Tværfagligt møde Sygeplejersker Terapeuter Visitator Sosu-personale
Pårørende 25 25


Download ppt "Årskursus for visitatorer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google