Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Borgerens selvbestemmelse og tværfagligt samarbejde Årskursus for visitatorer Den 15/11 2010 Anne Ringkjøbing, konsulent på sundhedsområdet i ÆHF, Odense.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Borgerens selvbestemmelse og tværfagligt samarbejde Årskursus for visitatorer Den 15/11 2010 Anne Ringkjøbing, konsulent på sundhedsområdet i ÆHF, Odense."— Præsentationens transcript:

1 1 Borgerens selvbestemmelse og tværfagligt samarbejde Årskursus for visitatorer Den 15/11 2010 Anne Ringkjøbing, konsulent på sundhedsområdet i ÆHF, Odense Kommune

2 2 Baggrund Menneskerettigheder FN WHO om sundhed Sundhedslov og Servicelov Strukturreformen Flere som bliver gamle Flere som lever med kroniske lidelser Flere som overlever Viden om, hvad der virker

3 3 Ældre – og Handicapforvaltningen - Organisering Ældre og Handicapudvalg Rådmand Adm. direktør Odense Kommunale Ældrepleje Hjemmepleje Plejebolig Visitation Sundhed Rehabiliteringscentre Sygepleje Aktivitet og Træning Madservice Hjerneskaderådgivning Handicap og Psykiatri Handicap Psykiatri Visitation LedelsessekretariatØkonomisekretariat

4 4 Værdier vi møder borgeren med Livskvalitet på egne vilkår Selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren Med borgeren som den centrale person For at skabe kvalitet og sammenhæng Helhedsorientering Værdier for samarbejde Ansvarstagende medarbejdere Som samarbejder med borgeren Med respekt og ligeværd i dialogen Som i opgaveløsningen har afsæt i værdier frem for standarder som vægter tværfaglighed og koordinering Som er hinandens forudsætning Rehabilitering som fagligt fundament Sammenhæng i …

5 5 Udviklingsprojekt Borgersamarbejde i et rehabiliteringsperspektiv

6 6 Definition på rehabilitering ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats” (Hvidbogen, Marselisborgcentret, 2004)

7 7 Udgangspunktet er borgerens hverdagsliv og formålet er, at borgeren Bevarer eller fremmer livskvalitet. Genvinder sit tidligere funktionsniveau eller opnår højest mulig funktionsevne, forebygger tilbagefald, senfølger eller kronisk sygdom fremmer sundhed ved at kunne mestre sin situation. Opnår ligestilling i forhold til øvrige borgere med hensyn til personlig frihed i hverdagslivet og deltagelse i samfundet.

8 8 Et perspektivskifteKlientperspektivMedborger perspektiv FokusMangler, diagnoser, afvigelser Rettigheder, muligheder, ressourcer Holdningen til den enkelte Del af gruppe med samme behov Individ med egne behov ForventningerPassiv modtagerAktiv deltager

9 9 KlientperspektivMedborgerperspekt iv Borgerens rettigheder Borgerne disciplineres efter institutionens normer og regler Der er fokus på den enkeltes normer og regler, selvbestemmelse, autonomi og ansvar Den professionelle rolle Den professionelle har ret og pligt til at bestemme og tilrettelægge Den professionelle er dialogpartner ResultatUmyndiggørelseMyndiggørelse

10 10 Tværfagligt samarbejde Et koordineret samarbejde mellem fagpersoner Fagpersonerne arbejder mod et fælles mål / borgerens mål Hver fagperson søger at anvende egen ekspertise mhp. at støtte borgeren i at nå disse mål Omhyggelig evaluering og god indbyrdes forståelse fagområderne imellem Hvis målene ikke nås, analyseres, hvad der forhindrede og/eller hæmmede processen

11 11 Formål med projektet Formålet er: At borgere med nedsat funktionsevne genvinder højst mulig funktionsevne eller kan tilpasse sig et liv med funktionsevnenedsættelse Ved at Det tværfaglige personale understøtter borgerens selvstændighed og funktionsevne, ved at borgeren har reel selvbestemmelse og er aktiv i løsning af egen situation.

12 12 Succeskriterier: Succeskriterierne for borgerne er At borgeren selv bestemmer mål og indsats og tager ansvar At borgeren oplever sammenhæng Succeskriterierne for personalet er At personalet arbejder med afsæt i borgerens ressourcer og med respekt for borgerens mål At der arbejdes dialog og vidensbaseret At det tværfaglige personale er ansvarligt for at indsatsen er tilstrækkelig og fagligt funderet.

13 13 Målgruppe Voksne borgere, som er tilknyttet ”Kanalgruppen”, fordi de har behov for personlig hjælp Som pga. nedsat funktionsevne søger hjælp efter Service – og Sundhedslov Som siger ja til at deltage i projekt Både ny – og revisitationer Al tilknyttet personale, som yder indsatsen til disse borgere

14 14 Projektets opstart Tværfaglig uddannelse Rehabilitering Samarbejde Kommunikation –med fokus på dialog Tværfaglige møder

15 15 Forudsætninger for møderne Visitationsmødet holdes i borgerens hjem Planlægning Personalets roller Mødets indhold Bevilling Handleplanen sikrer koordination

16 Gevinster

17 17 Resultater for borgerne Er velorienteret om egen situation Har viden til at træffe valg Oplever tryghed og tillid Bevarer funktionsevne? Tager ansvar Oplever kontrol

18 18 Citater fra borgerne Hvad var godt ved mødet? ”Dem der var der. I kom jo fra alle sider for at hjælpe mig” ”- at få at vide at man kan få den hjælp der er behov for giver tryghed” ”Det var godt for alle ville hjælpe mig. Jeg er meget forbavset over at jeg fik sådan en god og hurtig hjælp” ”Gode løsninger på det der omhandler min ny fremtid” ”at der blev lavet aftaler, så jeg igen kan varetage mit eget liv” Der er orden i al ting – jeg ville ikke selv kunne få det til at køre sådan” ”Jeg har bevaret det, jeg kan selv og jeg føler mig stærkere fysisk” ”Jeg klarer igen selv min hverdag” ”Jeg kunne blive i mit hjem. Det fungerer så godt, at der bliver jeg”

19 19 Resultater for pårørende Hører det samme som borgeren Inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere Forstår personalets handlinger Byder ind med viden, løsninger og hjælp

20 20 Resultater for personalet Samarbejde Har borgerens mål til fælles Er ansvarstagende og kommunikerende Ændrede roller - kultur Fleksible Videndeling – kompetenceudvikling Kreative løsninger Handleplanen Skaber sammenhæng

21 21 Økonomi Andre ydelser - men ikke flere Holdbare bevillinger Tid til planlægning (ledelse) Tid til møder (personale) Ro i hverdagen – mindre ”brandslukning” På sigt mere velfungerende borgere? Arbejdet giver mening for personalet

22 Fremtidsperspektivet

23 23 Fremtidige tiltag Områdeopdelt visitation Tværfaglig visitation ved nye borgere og borgere med komplekse problemstillinger Implementering af rehabiliteringstænkningen Tovholdere for rehabiliteringstænkningen i alle afdelinger

24 24 Hvad betyder det for organisationen? Funktionschefer og daglige ledere ÆldreSundhed Handicap & Psykiatri

25 25 Tværfagligt møde Pårørende Visitator Sosu-personale Sygeplejersker Terapeuter


Download ppt "1 Borgerens selvbestemmelse og tværfagligt samarbejde Årskursus for visitatorer Den 15/11 2010 Anne Ringkjøbing, konsulent på sundhedsområdet i ÆHF, Odense."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google