Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Parkeringsplan under revision

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Parkeringsplan under revision"— Præsentationens transcript:

1 Parkeringsplan under revision
Eksisterende parkeringspolitik Problemområder Fremtidig udviklingen Interviewrunde Parkeringskrav sammenligning Status Det videre arbejde

2 Eksisterende parkeringspolitik
Vedtaget af Byrådet 27. marts 1998 består af: Rapport om parkeringspolitik Regulativ for parkering i Indre by Vedtægter for Esbjerg Kommunes parkeringsfond Parkeringsbekendtgørelse I forbindelse med nyt Regulativ for parkering i Indre By var det nødvendig at revidere Parkeringspolitikken Parkeringspolitikken indeholder parkeringsmodel som fastlægger områder til kort- og langtidsparkering. Trafikmodel som stemmer overens med

3 Trafikmodel

4 Parkeringsmodel Korttidszone tæt på primærgader.
Langtids-parkering i boligom-råder

5 Problemområder Manglende arealer til nye parkeringspladser
Der skal anlægges parkeringsfondspladser Opførelse / udvidelse af parkeringstunge byggerier i centrum Beboerparkering Parkering ved Sydvestjysk Sygehus

6 Fremtidig udvikling Grundtanken –
Det er ikke parkeringen som bestemmer udviklingen. Parkeringen skal tilpasses udviklingen.

7 Fremtidig udvikling Kommuneplan 2002 - 2014 Trafiksaneringsplan
Bymidteplan 2013 Siden vedtagelsen af parkeringspolitikken 1998 er der både trafikalt og planlægningsmæssigt sket ændringer som har indflydelse på parkeringspolitikken Trafiksaneringsplanens mål er at give bilisterne i Indre By gode tilkørselsforhold, sænke hastigheden og søger for at bilisterne søger ud på primærvejen. A.h.t trafikmiljøet skal man sikre der køres med passende lav hastighed. Kommuneplan – overordnede politisk mål Styrkes som landsdelcenter og som nationalt knudetransportpunkt. Den indre by skal fortsat styrkes som et dynamisk og spændende midtpunkt for Esbjerg. Boligområderne skal fredeliggøres ved at mindske den gennemkørende trafik

8 Trafiksaneringsplan Parkering
Hovedparten af pladserne er placeret i nærheden af de store trafikveje Indsæt kort nr. 4 Undgå belastning af gaderne med parkeringssøgende trafik. 2 timer p ( Havnegade og Englandsgade 4 timers ) ( Kirkegade, Museumspladsen og Estrupvej langtidsparkeringspladser ) 1 time på kantstenspladser.

9 Trafiksaneringsplan Fremtidig klassificering af vejnettet i Indre by.
Problemerne er kortlagt i Trafik- og Miljøhandlingsplanen og i Trafiksikkerhedsplanen. Medfører en række fysiske foranstaltninger. Sikre at enkelttiltagene giver sammenhængende trafiknet udarbejdes en Trafiksaneringsplan. Hovedprincippet er at udpege et net af trafikveje - afvikle den gennemkørende biltrafik og trafikken mellem områderne. Indsæt kort nr. 10

10 Bymidteplan 2013 Stærkt handels- og kulturcenter Bymiljø med kvalitet
Attraktive boligkvarterer Bedre trafikmiljø – by og havn Indsæt forsiden af 2013-planen 16 byprojekter 2002 –2013 Bymidteprojekt Esbjerg – hvad ???????????????????

11 Bymidteplan 2013 Torvegade – et af byens hovedstrøg
Skolegade – en gade der swinger Banegårdspladsen – et vigtigt ankomstområde Forskønnelse af Norgesgade Flere attraktive boliger Vores Kvarter - Torvegadekvarteret Trafikforbedringer i boligkvarterer Trafiksikring i Kirkegade Bedre sammenhæng mellem by og havn

12 Torvegade Central placering i gadesystemet Vigtig handelsgade
Forbindelsesled til Torvet Forbindelsesled til Musikhuset Vigtigt budskab Det er ikke altid antallet af parkeringspladser med at muligheden er der som er vigtigt Ombygge med trafikmængde på ÅDT med parkeringsmuligheder langs hele strækning til ÅDT med 11 (heraf 1 handi ) Dagligvare og specialbutikker. Tilfredshed

13 Banegårdspladsen Primær trafikvej Ankomstområde
Rutebilstation, busknudepunkt og togstation Parkeringspladser

14 Flere attraktive boliger
Kræver gode parkeringsforhold tæt på boligen Det er bare hovedtrækkene i hvad Esbjerg By skal rumme i fremtiden

15 Interviewrunde Formanden for turistforening og turistchefen
Esbjerg City Esbjerg grundejerforening Ejendomsbesiddere og investorer Bygningsinspektøren v./ Esbjerg Kommune Byplanchefen v./ Esbjerg Kommune Administratoren af p-fonden v./ Esbjerg Kommune Afbud fra Esbjerg Erhvervscenter Interviewrunde med forskellige interesseorganisationer, brugere, projektmagere og myndighedspersoner

16 Interviewrunde Generelt Parkeringskrav Udviklingen i Indre By
Betalingsparkering P-fonden Betaling af p-fondspladser Pendlere Zoneopdeling Beboerlicenser Parkeringshenvisningstavler Fremtidig mangel på parkeringspladser Finansiering af parkeringshus

17 Hovedprincipperne Parkeringsforholdene er tilfredsstillende
Parkeringskravene bør differentieres mere Ændrede parkeringsforhold med indføring af privat parkeringsadministration Betydning for byens udvikling Kommunes opgave at etablere p-pladser så de bliver offentlige Ved nybyggeri og udvidelse er det bygherren Differentiering Lempe kravene for de aktiviteter man vil fremme, skærpe kravene for de aktiviteter man vil hæmme Privat parkeringsadministration Medio Private firma som administrator af private offentlige tilgængelig pladser. Medio 2003 ca. 550 pladser Kan man mærke op belægningsprocenten på kommunale pladser. Mere effektiv p-kontrol. Tager nok chancer på kommunale pladser Byens udvikling Delte meninger. Generelle samfundsudvikling som resultere i tomme erhvervslokaler Parkeringen har en begrænset betydning Der kan ikke holdes større konferencer i byen. Men ingen dokumentation og dermed belæg for at sige erhvervslivet lider under det. Heller ikke andre større byer. Kommunes opgave Har ansvaret for at parkerings fungere Nybyggeri / Udvidelse Når bygherren selv skal betale hele prisen er det også vigtigt har pladserne placeres og man ikke bare køber aflad til pladser placeret hvor som helst i byen.

18 Hovedprincipperne Ikke betalingsparkering
Pendlere bør ikke optage centrum parkeringspladser Opsætning af parkeringshenvisning Beboerlicenser P-hus bør ikke anlægges uden der er behov Fremtidig mangel på p-pladser Betalingsparkering Bruges i markedsføring med turisme og almindelig handel kan indføres hvis der i fremtiden opstår p-pladsmangel. Optimere parkeringsreserven bedre og forbedre trafikmiljøet Pendlere Parkeringsreserven optages af ansatte i butikker og kontorer. Udpræget mening at det ikke er rimeligt. Reserven vil med fordel kunne benyttes bedre. Ansatte bør henvises til langtidsparkeringspladser i pereferien af bymidten. Acceptere gangafstand på m. Parkeringshenvisning Eksisterende pladser lokaliseret forskellige steder – skaber parkeringssøgende trafik. Vil forbedre trafikmiljøet og et godt servicetiltag for besøgende til bymidten Beboerlicenser Regulere hvem og hvornår. Tilgodese beboernes p-forhold. 2/3 var for 1/3 i mod P-hus Ikke altafgørende. Svært af får investorer, når der ingen økonomi er i det. 1 mener det bør være en offentlig serviceopgave at opføre et hus Fremtidig mangel Ikke betaling, effektiv parkeringskontrol, flere langtidsparkeringspladser for ansatte nær ved Havnen, Roadpricing for pendlerpladser Et godt værktøj at have med

19 Parkeringskrav sammenligning bolig
Alle de hovedprincipper mynder ud i hvad borgerne ligger vægt på i forbindelse med ændring af parkering De gældende parkeringskrav fremgår af ” Regulativ for parkering i Indre by”. Men for at matche målet med udviklingen så derfor skal de revideres Fortsat stille krav til nybyggeri / ombygning ikke p-underskud til gene for beboerne og handelslivet Revideringen har vi fået en rådgiver til sammenligne de nuværende parkeringskrav gældende for indre by for udvalgte kommuner. Odense, Kolding; Herning og Aalborg – Randers kommune udskiller sig hver enkelt byggesag vurdere man antallet og her ingen p-fond. Hemmelighed at vi jo ligger i en konkurrence situation med andre byer. Samtidig er vores politikere interesseret i hvordan andre kommuner ligger.

20 Parkeringskrav sammenligning erhverv
Alle de hovedprincipper mynder ud i hvad borgerne ligger vægt på i forbindelse med ændring af parkering De gældende parkeringskrav fremgår af ” Regulativ for parkering i Indre by”. Men for at matche målet med udviklingen så derfor skal de revideres Fortsat stille krav til nybyggeri / ombygning ikke p-underskud til gene for beboerne og handelslivet Revideringen har vi fået en rådgiver til sammenligne de nuværende parkeringskrav gældende for indre by for udvalgte kommuner. Odense, Kolding; Herning og Aalborg – Randers kommune udskiller sig hver enkelt byggesag vurdere man antallet og her ingen p-fond. Hemmelighed at vi jo ligger i en konkurrence situation med andre byer. Samtidig er vores politikere interesseret i hvordan andre kommuner ligger.

21 Parkeringskrav sammenligning andet

22 Forslag til parkeringskrav
Forslaget som rådgiveren gav tager udgangspunkt i Odenses krav Med fordel opdeling i forskellige erhvervsformål Gøre kravene skrappe for de funktioner der har et stort behov, når der er pres på den øvrige parkering Lempe kravene til formål som typisk har et stort parkeringsbehov uden for spidsbelastningssituationerne. Særlig kompensation for at etablere kælder på egen grund eller hus. Pladser tæller dobbelt Ungdomsboliger flere unge end tidligere anskaffer bil

23 Status Målsætninger Parkeringsforhold / Beboerlicenser
Placering af fremtidig parkeringsanlæg Parkeringskrav Kommunal parkeringsfond Kommunal parkeringskontrol Indførelse af betalingsparkering

24

25

26

27

28

29

30


Download ppt "Parkeringsplan under revision"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google