Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økologisk jordbrug og klimaet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økologisk jordbrug og klimaet"— Præsentationens transcript:

1 Økologisk jordbrug og klimaet
Erik Fog Landscentret, Økologi

2 Er der ikke allerede sagt nok om klimaet?
”Selv om en fjerdedel af CO2 –udledningen stammer fra fødevareproduktion, har danskerne svært ved at se en sammenhæng mellem mad og klima” AgroTech befolkningsundersøgelse / FoodCulture 12:09

3 Landbrugets andel i klimapåvirkningen
Regnes landbrugets transport- og energiforbrug med er andelen omkring 25 % Reduktionsmålet for landbruget er 20 % Dansk landbrug og fremtidens klima

4 Landbrugets vigtigste klima-udslip
Klimagasser fra gødning er den helt store kilde 47% stammer fra kvælstofomsætningen i jorden Vomgasser er også vigtige – kvægbrug står for > 18% Direkte energi er også vigtig Vom- / tarmgas Gødn. håndtering N-omsætn. mark Energi

5 Transport – hvad betyder det? Eksempler:
Produkt g CO2 / kg i alt transport Transport-ens andel (%) Australsk oksekød 13.485 1.300 9,6 Dansk oksekød 12.757 572 4,5 Mælk 1.422 95 6,7 Æbler – fra Argentina 1.243 497 40 Æbler – fra Frankrig 694 150 21,6 Æbler – fra Danmark 506 80 15,8 Informationscenter for Miljø & Sundhed

6 CO2 – Metan (CH4) – Lattergas (N2O)
CO2 – udslip fra energiforbrug og nedbrydning af organisk materiale (ånding) CO2 – binding i organisk materiale (jordpuljen vigtig) Metan ~ 21 x CO2 fra iltfri omsætning (vom- og tarmgas + gødningslagre) Lattergas ~ 310 x CO2 fra omsætning i jorden af kvælstof fra gødning (Både NH4 og NO3)

7 Forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug - klimamæssigt
Skal klimapåvirkningen regnes pr. ha eller pr. produceret fødevare?

8 Forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug - klimamæssigt
Direkte energiforbrug – ca. det samme Bygninger (frilandsgrise?) Ventilation og køling Markoperationer Indirekte energiforbrug – konventionelt bruger meget på især kvælstofgødning Mælkeproduktion: MJ pr. ha Økologisk Konventionel Direkte energi 3.952 4.120 Indirekte energi 2.577 5.934 (heraf fra kunstgødning og sprøjtemidler) Energiforbrug i alt 6.529 10.054 Kilde: Refsgaard et. Al. 1998

9 Økologiske svinesystemer
Forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug - klimamæssigt Kulstofbalancen: Emission kontra lagring Økologiske sædskifter binder meget kulstof Klimapåvirkning pr. kg. kød Økologiske svinesystemer Frilandssøer Alle friland Teltsystem Konventionel Klimagasser g CO2-ekv. 2.920 3.320 2.830 2.700 Kulstofbinding -300 -400 -500 LCA vurdering - Halberg et. al, 2008

10 Forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug - klimamæssigt
Drivhusgasser pr. kg produkt ICROFS vidensyntese nr. 1, 2008

11 Forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug – klimamæssigt Gulerodsdyrkning:
Per ha Konventionel Økologisk intensiv ekstensiv Input Kunstgødning kg N 83 - Kunstgødning kg P 48 Gødning, kg N 270 135 Elektricitet, kWh 5.118 518 Diesel, MJ 14.981 18.758 15.768 Udbytte Gulerødder, ton 61,6 52,8 40,0 Drivhusgasemission, g kg-1 122 188 234 LCA vurdering - Halberg et. al, 2006

12 Forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug - klimamæssigt
Tysk forsøgsstation, Scheyern Øko-husdyrbrug 1,4 DE/ha og Konv. salgsafgrøde Sædskifternes gennemsnitlige klimaeffekt (CO2 ekv. pr. ha) System Kulstof-lagring Diesel + maskin. Gødning Pesticid-er Latter-gas Netto Konven-tionel 910 583 446 191 1627 3697 Økologisk -1350 495 9 1227 323

13 Landbrug og klima Fødevareministeriets analyse af virkemidler
Husdyrgødning til biogas Dyrkning af pil til bioenergi på marginaljorde Halm til kraftvarme Udtagning af lavbundsjorde Mangler der Økologisk jordbrug med energiafgrøder og biogas?

14 Biogas på gylle og/eller energiafgrøder
Gasproduktion fra gylle Kvæg: 0,156 (m3 metan pr. kg tørstof) Svin: 0,241 ” Gasproduktion fra afgrøder: Kløvergræs: 0,314 ” Majs: 0,336 ”

15 Gylleforsuring? Tilsætning af 5 kg svovlsyre pr. ton gylle
nedsætter gastabet fra gødningskanalerne Ammoniakfordampningen med 70-80% Metan fordampning med 33 % Lattergas reduceres også Forringer værdien til biogasproduktion

16 Pyrolyse og biochar (trækul)
Ved pyrolyse (opvarmning uden ilttilførsel) kan plantematerialer danne gas og olie og trækul Der kan udvindes brændstoffer og stadig tilbageføre kulstof til jorden

17 Følg med på LandbrugsInfos klimaside

18 - og Landsforeningen for Økologisk Landbrugs klimaside

19 Links til klima-artikler
Klima-temaside på LandbrugsInfo Økologi som aktør i klima-udfordringen Økologi og klima (Økologisk Landsforening) Organic Farming and Climate Change Vidensyntese om ØJ (kap. 14 og 16)

20 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Økologisk jordbrug og klimaet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google