Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
PROJEKTDESIGN 5 MM i SLP Søren Hansen Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

2 Hvad er et projektdesign?
En plan over projektets mål og midler, hvor: Målene skal ”sælge” projektet. I projektdesignet argumenteres for et internt som eksternt behov for at nå projektets mål. Midlerne skal ”realisere” projektet. I projektdesignet opgøres de aktiviteter, den tid og de mandår, som skal anvendes til at realisere projektet, og der argumenteres for udbyttet i forhold til de stillede mål. På basis formidles projektets design ved et statusseminar. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

3 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Dagsorden for i dag 1. forelæsningstema: P1-projektets mål og opstilling af delmål efter Bloom’s taksonomi og kort om midlerne i forhold til målene. 2. Forelæsningstema: Konkrete eksempler på delmål fra tidligere studerende i jeres faggrupper. 1. Forelæsningstema: Præsentationen af projektdesignet på statusseminaret - om form og muligt indhold. Øvelse ude i grupperne: Øvelsen har fokus på delmålsformuleringer, samt valg og strukturering af indhold til statusseminaret. Fremlæggelse v. grupperne i plenum. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

4 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål P1-projektets mål Definere relevante tekniske, naturvidenskabelige og kontekstuelle begreber samt beskrive relevante tekniske/naturvidenskabelige modeller, teorier eller metoder til analyse af den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge. Anvende projektarbejde som studieform. Vælge, beskrive og forstå forskellige metoder til videnstilegnelse i forbindelse med projekt-arbejdet. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

5 P1-projektets mål - fortsat
Tema: Mål og delmål P1-projektets mål - fortsat Analysere egen læreproces. Vælge beskrive og anvende en af flere metoder til organisering af gruppesamarbejdet og til løsning af eventuelle gruppekonflikter. Formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en struktureret og forståelig måde, såvel grafisk som mundtligt. Dokumentere udbytte af de udbudte PE-kurser. Kilde: Studieordningen Basisåret s. 15. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

6 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål P1-projektets delmål Indenfor målene for projektenheden udarbejdes specifikke målformuleringer for projektarbejdet, som skal indgå som del af rapporten eller procesanalysen. Hovedvejlederen er ansvarlig for, at der sikres et grundlag for at bedømme delmål for den teknisk-naturvidenskabelige faglighed - bivejlederen for den kontekstuelle faglighed. Ved udarbejdelsen anvendes Blooms taksonomi (jf. appendiks 4). Kilde: Studieordningen Basisåret s. 15. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

7 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Blooms taksonomi Kilde: Bloom, 1956. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

8 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Viden/Kendskab DEFINITION: Gengivelse af indlært stof (SO, A4) eller genkendelse af en meddelt information. NIVEAUER: Viden om (1) fakta, (2) måder og midler til at håndtere fakta, (3) generelle principper og teorier (SO, A4). KOMPETENCER: At genkende, at huske hvem, hvad, hvor og hvornår. TILKNYTTEDE TERMER: At beskrive, definere, nævne, skelne, gentage, identificere definitioner, liste, navngive,reproducere, citere og referere. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

9 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Forståelse DEFINITION: Anvende det indlærte, men ikke nødvendigvis således, at man kan relateret det til andet stof, eller forstår det helt til bunds(SO, A4). NIVEAUER: (1) Oversættelse til sine egne ord eller ved at give eksempler, (2) Fortolkning ved et sammenfattende uddrag af det væsentlige, (3) Ekstrapolation (implikationer og konsekvenser) (SO, A4). KOMPETENCER: At fange en mening (Hvordan), at kunne forklare. TILKNYTTEDE TERMER: Forklare, forudsige, eksemplificere, sammenfatte og diskutere. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

10 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Anvendelse DEFINITION: Benyttelse af generelle ideer, teorier, principper, procedurer og metoder i konkrete (nye) (problem) situationer (SO, A4). KOMPETENCER: At kunne overføre viden eller tilegnede kundskaber fra en situation til en anden, at forudsige situationer ud fra lignende erfaringer. At kunne vise hvordan. TILKNYTTEDE TERMER: Handle, eksperimentere, benytte, udnytte, deducere, demonstrere, manipulere, modificere, producere, forandre, konstruere og afprøve. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

11 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Analyse DEFINITION: Nedbrydning og afdækning af relationer mellem enkeltdele (SO, A4). NIVEAUER: Analyse af (1) elementer, (2) sammenhænge, (3) organiserede principper (SO, A4). KOMPETENCER: At kunne opdele en helhed i flere dele, som hver for sig kan analyseres på en meningsfuld måde. At kunne vise hvorfor. TILKNYTTEDE TERMER: sætte spørgsmålstegn ved, identificere motiver/årsager, påvise, separere, dekonstruere, differentiere, illustrere, © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

12 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Syntese DEFINITION: Samling af analysen til en ny helhed, der ikke var der før (SO, A4). NIVEAUER: (1) Fremstilling af en enestående kommunikation som fx den færdige projektrapport , (2) Fremstilling af en plan eller planlagte operationer, (3) Udledning af abstrakte relationer (SO, A4). KOMPETENCER: At kunne se sammenhænge og derved samle elementer til en ny helhed. At kunne generalisere. TILKNYTTEDE TERMER: Kombinere, rekonstruere, kategorisere, designe, reorganisere, udlede. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

13 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Mål og delmål Vurdering DEFINITION: Bedømmelse af et givent materiale (SO, A4) baseret på vurderingskriterier. NIVEAUER: Bedømmelse ud fra (1) interne kriterier, (2) Eksterne kriterier (SO, A4). KOMPETENCER: at kunne opsætte eller vælge kriterier ud fra hvilke et givent materiale kan bedømmes. At kunne reflektere teori og metodebrug. TILKNYTTEDE TERMER: Bedømme, værdisætte, sammenligne, kontrollere, forsvare, kritisere, fortolke, relatere. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

14 Hver trin sit niveau op ad trappen!
Tema: Mål og delmål Hver trin sit niveau op ad trappen! © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

15 Bloom har INGEN dobbeltloops!
Tema: Mål og delmål TEMA: LÆREPROCESSEN Bloom har INGEN dobbeltloops! Oplevelse At lære om noget At lære om egen læring Refleksion Handling osv. Forventning © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

16 Bloom siger INTET om midler!
Tema: Midler Bloom siger INTET om midler! Der er ingen information om, hvor mange ressourcer - fordelt på personer og tidsforbrug som skal til for at opfølge målene. BRUG DERFOR TIDS OG RESSOURCEPLANER Der er ingen informationer om, hvilken organisering der tilgodeser målopfyldelsen. FORKLAR DERFOR JERES ORGANISERING Der er ingen bud på, hvilke økonomiske ressourcer der er tilrådighed for at realisere målene. FORKLAR DERFOR JERES BEGRÆNSNINGER Delmål kan vise et valg, men ikke argumentationen for fravalg FORKLAR DERFOR JERES AFGRÆNSNINGER © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

17 Bloom siger INTET om omfang!
Tema: Midler Bloom siger INTET om omfang! © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

18 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
PAUSE! Vær tilbage her om 15 minutter og hør konkrete eksempler på delmål fra tidligere studerende i jeres faggrupper - samt mere om statusseminaret i form og indhold. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

19 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Konkrete eksempler Eksempel 1 Røg, støj og møj - Industriens samspil med byen 1. Region-, kommunal- og lokalplanlægning Viden om rkl-planlægning Forståelse og analyse af rkl-planlægning 2. Miljøgodkendelser for Danish Crown i Nørresundby Viden om miljøgodkendelser for Danisg Crown Forståelse for miljøgodkendelser for Danish Crown Analyse og vurdering af miljøgodkendelser for Danish Crown 3. Miljørapporter - støj og lugt Viden om miljørapporter Forståelse for miljørapporter Analyse og vurdering af miljørapporter © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

20 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Konkrete eksempler Eksempel 2 Industriel symbiose - en mulighed for øget genanvendelse Kontekstuelle delmål (udvalg) Forståelse af industriens miljøpåvirkninger med fokus på mængder af og årsager til industriaffald (viden) Forståelse for de åbne og lukkede kredsløb samt in- og outputreglerne (viden). Fagligt teknisk delmål Forståelse for industriel symbiose. Forudsætninger, samt økonomiske og miljømæssige konsekvenser(forståelse) Kendskab til Aalborg Portkands stofstrømme. Herunder hvilke alternative råmaterialer de benytter sig af, samt hvilke restprodukter de selv har (forståelse) Vurdering af konsekvenserne af deponering af filterstøv og af alternetive anvendelsesmetoder heraf. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

21 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Konkrete eksempler Eksempel 3 Ørkenspredning i Vestsahel Viden om (1) klimavariationer i Vestsahel (2) kolonitidens indvirkning på landbrugets udvikling i Vestsahel (3)Vestsahels afgrøder og dyrkningsmetoder (oprindeligt på punktform). Igennem den opnåede viden forventer vi at få forståelse: af klimaets indvirkning på ørkendannelse i Vestsahel af landdegradering af vegatationsområder i Vestsahel af regionalt klima af Vahls og Køppens klimainddelinger af landdegradering forårsaget af landbrug af Naams metoder Igennem den erfarede viden og forståelse forventer vi at opnå en anvendelse af metode til påvisning af vinderosion i forbindelse med feltarbejde. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

22 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Konkrete eksempler Eksempel 4 Isskjolde og havspejlsstigning Viden om klimamodeller og deres begrænsninger Forståelse af hvordan temperaturstigningen indvirker på isskjoldenes processer Forståelse af ismassernes indflydelse på havspejlet Viden om Jordens klima Forståelse af hvordan Bangladesh og Holland imødegår havspeljsstigningen Forståelse af hvilke konsekvenser en havspejlstigning vil have for Bangladesh og Holland. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

23 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Konkrete eksempler Eksempel 5 Forlystelseskort over Aalborg for børnefamilier Naturvidenskabelige delmål Kendskab til (1) kartografisk kommunikation, (2) udvælgelse af geodata, (3) Symboldesign, (4) Kortmodellering vha. AutoCAD (5) Tematiske kort. (oprindeligt præsenteret på punktform). Kontekstuelle delmål Kendskab til (1) forskellige interesseparter, (2) kommunale målsætninger for børnekultur, (3) børnefamiliers behov og ønsker til forlystelser, (4) udformning af spørgeskema, (5) fortolkning af spørgeskemabesvarelser, (6) Mediers egnethed i kartografisk kontekst. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

24 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Konkrete eksempler Eksempel 6 Fra mark til by - udarbejdelse af bebyggelsesplan (P2) Opnå grundlæggende forståelse for det danske planlægningssystems opbygning og funktion - herunder specielt kommune- og lokalplanlægningens formål og funktion. Opnå viden om forskellige planlægningsopfattelser i den fysiske planlægning. Opnå forståelse for forskellige analysers anvendelighed forud for bebyggelsesplanen. Anvendelse af GIS i analyser forud for bebyggelsesplanen. Herunder anvendelse af pc-programmet Arcview til udarbejdelse af tematiske kort. Anvendelse af andre planlægningsværktøjer. Anvendelse af kontekstuelle forhold i planlægningen af ny bebyggelse (primært: Historisk og naturmæssigt). © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

25 Formål med at statusseminaret
Tema: Statusseminaret Formål med at statusseminaret at give jer mulighed for at få jeres projektarbejde diskuteret og vurderet i et større forum, at få gjort status over jeres projektforløb, at få respons på netop de forhold som I ved d.d. er usikre på, gerne ved at formulere åbne spørgsmål eller diskussionstemaer, at få lejlighed til at sammenholde projektarbejdet i forhold til delmålsformuleringer - fra hhv. vejleder og gruppen, at pejle projektets fremtidige retning, at kommentere på andres arbejde og dermed indgå i en videnskabelig dialog. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

26 Statusseminarets form
Tema: Statusseminaret Statusseminarets form Hver gruppe har ca. 1-2 timer til at få deres projekt behandlet i et større fora. En typisk fremgangsmåde er: Projektgruppen fremlægger deres projektplan i omkring min. Opponentgruppen kommenterer og stiller spørgsmål i forhold til arbejdsblade og fremlæggelse i omkring minutter. Vejledere der ikke er tilknyttet gruppen får mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til gruppens arbejde i omkring 15-30 Gruppens egne vejledere følger op og supplere, hvorudfra projektets perspektiver diskuteres min. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

27 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Statusseminaret Hvad kræves der? Grupperne skal udarbejde og udlevere arbejdsblade til projektgruppen, opponentgruppen og de involverede hoved og -bivejledere før statusseminaret. Grupperne skal fremlægge deres projektdesign mundtligt og gerne visuelt. Grupperne skal tage opponentrollen seriøs, dvs. læse arbejdsblade og evt. aktivt fremsætte spørgsmål/kommentarer til arbejdsblade som fremlæggelse. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

28 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Statusseminaret Typisk indhold Projektets initierende problem og baggrunden herfor. Problemanalysens indhold og struktur Projektets afgrænsninger Udkast til delmålsformuleringer. Projektets planlægning vha. eks. strukturdiagrammer, aktivitetsdiagrammer, tidsplaner. Samarbejdskontrakten og status over gruppens hidtidige samarbejde. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

29 © SLP-gruppen, Aalborg Universitet
Tema: Statusseminaret Gode råd Vælg det I selv følger relevant til præsentationen Sørg for at arbejdsbladene når en dybde tilsvarende de kommentarer I ønsker. Sørg for at lave brugbare arbejdsblade - ikke kun i forhold til statusseminaret, men også i forhold til projektets videre formidling. Stil spørgsmål og opstil diskussionstemaer, så I selv får mulighed for at styre den efterfølgende dialog om jeres projekt. Vis sammenhængen imellem mål og midler - at I har styr over hvor I vil hen, hvordan I vil komme der, og at den skitserede vej er interessant, realistisk og faglig relevant. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

30 Øvelse i grupperummene
Tema: Øvelse Øvelse i grupperummene Prøv at opstille forslag til kontekstuelle og teknisk-naturvidenskabelige delmål ved brug af Bloom’s taksonomi (brug evt. aktivitetsdiagram). Sammenhold delmålene med de midler I har til rådighed (bl.a. ved at sammenholde målene med tids- og ressourceplaner). Forsøg at lave en dagsordene for jeres statusseminar. Hvad vil I p.t. fremlægge og hvilke arbejdsblade skal udleveres til deltagerne. Sammenfat resultatet af øvelsen på 1. overhead med henblik på fremlæggelse i plenum. © SLP-gruppen, Aalborg Universitet


Download ppt "Jette Egelund Holgaard © SLP-gruppen, Aalborg Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google