Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vidensdeling i en forandringstid – Skoleintra, lederens rolle og overvejelser i den forbindelse Tommy Sørensen skoleleder Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vidensdeling i en forandringstid – Skoleintra, lederens rolle og overvejelser i den forbindelse Tommy Sørensen skoleleder Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk."— Præsentationens transcript:

1 Vidensdeling i en forandringstid – Skoleintra, lederens rolle og overvejelser i den forbindelse
Tommy Sørensen skoleleder Nordvestskolen Tommy Sørensen©

2 Nordvestskolen Vision: Høj faglighed IT
At være en skole, der bevidst arbejder med god undervisning i alle fag. Læringsmiljø der understøtter skolens læringsyn, som bygger på elevernes virksomhed, aktivitet, egen erfaring og gode forudsætninger for læring Nordvestskolen Tommy Sørensen©

3 Ledelsesudfordringer: Globalt og samfundsudvikling => folkeskolen
Vidensdeling i en forandringstid – Skoleintra, lederens rolle og overvejelser i den forbindelse Ledelsesudfordringer: Globalt og samfundsudvikling => folkeskolen Medarbejdere i denne relation => strategier Folkeskolen i et forandringsperspektiv => kulturforandring og digitale læringsmidler Læringsrummet => didaktisk design og device understøttelse Ændret lærerrolle Ændret lederrolle – det gør en forskel Helsingør kommunes IT-investering Vidensdeling på fællesnettet på personaleintra Nordvestskolen Tommy Sørensen©

4 Mine slides Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk
Tommy Sørensen©

5 Ledelsesudfordring 20 5 mio. 16.200 54 Nordvestskolen
Frit efter David - Microsoft

6 Ledelsesudfordring Vi bevæger fra et industrisamfund til et netværkssamfund. For at skole skulle lykkes i dag, må den gøre sig fri af sin selvforståelse som bærer af en industriel kulturarv.

7

8 Ledelsesudfordring Vi skal have fokus på at folkeskolen er fællesskaber og disse fællesskaber skal udvikle bæredygtige løsninger for at kunne give svaret på de mange spørgsmål globaliseringen giver og stiller. At skabe gode fællesskaber handler om at udvikle de individualister – forstået positivt – som indgår i fællesskaberne/netværket. Det handler om mennesker og det er i den forståelse vi skal se udfordringerne. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

9 Ledelsesudfordring Indtil videre gør vi vores virkelighed som mennesket indgår i op i f.eks. benchmarking, talopgørelse, test m.m. – historiske billeder hvorfra vi henter problemløsningen. Et problem kan ikke løses med de tanker, som har skabt det. Vores udfordring som ledere er derfor at iscenesætte processer, hvori individet kan udvikles i netværket og hvori vi kan løse problemer/udfordringer i det rum, hvor fremtiden viser sig i nuet. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

10 Ledelsesudfordring Udfordringen ligger ikke i de teknologiske og metodiske landvindinger i forhold til at anvende disse i læringsrummet – den pædagogiske praksis, men i paradigmeskiftet mellem industrisamfundet og netværkssamfundet, hvor vi stadig har tilbøjelighed til at løse netværkssamfundets udfordringer i industrisamfundets diskurs. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

11 Ledelsesudfordring At se skolen i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, der ikke udelukkende definerer sine mål ud fra ’fælles mål’, men ser skolen som placeret i en lokalforankret kontekst, bidrager til, at de behov, der eksisterer uden for skolen, inddrages i skolens hverdag. Hermed bliver behovene for beherskelse af digitale medier og teknologier gjort synlige i skolens arbejde. Ikke som teknologibeherskelse, men som integreret i opgaveløsning. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

12 Ledelsesudfordring Lederne skal anvende metoder, som tilgodeser behovet for at skabe udvikling, som har fokus på next praksis og medarbejdernes behov for hurtig at gå fra samtale til handling via prototyper for herigennem at kunne påvirke egne arbejdsbetingelser i et fællesskab, hvor det er OK at fejle. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

13 Ledelsesudfordring Mangelsyn Ressourcesyn
- Fokus på problemer og mangler Ressourcesyn - Fokus på det vi kan og næsten kan - Fokus på fremtiden og ønsker

14 Ledelsesudfordring Kompetenceudvikling - differentiering Innovators
Early adopt. Early major. Late major. Laggards Konkret tilgang Holdning Ildsjæle prøver alt nyt Er altid med på det nyeste Der findes kun udfordringer Rastløs energi Afprøver og udvikler dét nye, der har substans Afprøver gerne alternativer. Accepterer indkøringsproblemer Det hører med Afslappet tilgang Åbne overfor nyt på formaliseret form Forventer at ting fungerer. Problemer er afviklingsproblemer Det er forhindringer Kan blive irriteret Bruger det nye når det er vedtaget at man skal Søger støtte – er usikker Problemer er personlige fejl Kan blive angst Stritter imod forandring Har svært ved at omstille sig Generel uvilje Kan blive vred Frit efter Karin Levinsen

15 Ledelsesudfordring Kompetenceudvikling - differentiering
Lærer uformelt Agerer selvlærende Tager selv initiativer Lærer formelt Agerer afventende Forventer et kursus Frit efter Karin Levinsen

16 At støtte livslang læring
Tage afsæt i Lærere er differentierede Lærere har forskellige læringstile Hverdagspraksis Skabe tryghed, åbenhed og dialog Bruge uformelle tilgange Støtte videndeling som hverdagskultur Støtte medejerskab til forandringer Etablere videnledelse som ledelsesstrategi undgå videnstab bruge ny viden Kvalitetssikring af praksisser Ledelsesudfordring Frit efter Karin Levinsen

17 Ledelsesudfordring ”So ein Ding müss wir auch haben”
Man er nødt til at tænke skolen ind i et forandringsperspektiv som følge af udviklingen af digitale teknologier. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

18 Ledelsesudfordring En vellykket integration af digitale læremidler kræver, at de ikke betragtes som et (underholdende) supplement til noget allerede eksisterende, men at de tværtimod kommer til at indgå i skolens kultur. ”Skal nye teknologier integreres i skolen, skal de give mening i forhold til skolens eksisterende måde at fungere på”, Christensen og Hansen artiklen ’Innovativ lære-middelkultur’. (2010 s. 91) Nordvestskolen Tommy Sørensen©

19 Ledelsesudfordring Evalueringsinstituttet peger på, at det er skolens kultur, der skal arbejdes med, hvis it skal integreres i skolen, og videre at skolens ledelse har et stort ansvar i denne ændringsproces. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

20 Ledelsesudfordring Læringen og læringsrummet er under forandring, herunder brugen af den IT-baserede fagdidaktik. Læringsrummet vil i fremtiden ikke længere været begrænset af klasselokalets fysiske ramme. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

21 Ledelsesudfordring Læringsrummet: Klasseledelse Faglig ledelse
Adfærdsledelse Læringsmål Faglige mål Evaluering Vurdering for læring Elevplan Didaktisk design Device understøttelse Nordvestskolen Tommy Sørensen©

22 Ledelsesudfordring Lærerens forberedelse er derfor under forandring
Nordvestskolen Tommy Sørensen©

23 Ledelsesudfordring Lærerens didaktiske overvejelser og anvendelse er derfor under forandring Nordvestskolen Tommy Sørensen©

24 Ledelsesudfordring Lærerens efter-videreuddannelse er under forandring
Nordvestskolen Tommy Sørensen©

25 Ledelsesudfordring Fremtidens skole kræver mere fleksibilitet i arbejdstilrette-læggelsen – at vi tænker ud af boksen og tilføre den digitaliserede folkeskole innovation og kreativitet, samt en anden måde at organisere undervisningen på, for at sikre høj faglighed Nordvestskolen Tommy Sørensen©

26 Ledelsesudfordring ”Skolens håndtering af it som forandringsfaktor kan komme til udtryk på to måder: It kan tilpasses den eksisterende skolekultur uden grundlæggende at ændre aktørernes værdier og de organisatoriske strukturer (assimilativ skolekultur). Eller it kan ændre hele skolen, skabe nye værdier og tankemønstre, nye læringsmiljøer, nye undervisningsformer og kræve udvikling af nye kompetencer (innovativ skolekultur).” (Hansen 2010 s. 187) Nordvestskolen Tommy Sørensen©

27 Ledelsesudfordring Digitale medier skal ses som et strategisk område for at forsøge at ændre hele skolekulturen. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

28 Ledelsesudfordring Digitale læremidler skal lægge op til differentiering ud fra elevernes læringsstile, niveau og læringsstier. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

29 Ledelsesudfordring Det er vigtigt, at digitale læremidler er fleksible og mobile, så de kan understøtte forskellige aktiviteter, når der er brug for dem. Læremidlerne er ikke et formål i sig selv, men skal netop betragtes som en aktør i et komplekst spil mellem værktøj, ressource, samarbejdsredskab osv. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

30 Ledelsesudfordring De digitale læremidler skal også lægge op til differentiering ud fra lærernes undervisningsstile. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

31 Lederrolle ”en virksomhed er i dag en IT-virksomhed” (Ole Rossing – årets IT-chef 2006) ”Det kniber med topledernes forståelse af de it-teknologiske muligheder” – ”IT i praksis” – rapport fra Dansk IT og Rambøll Management skolen er virksomhed – den måde at forstå – at skolen skal levere en kerneydelse: undervisning med den tilhørende pædagogisk praksis, samt tilhørende organisering og organisation Nordvestskolen Tommy Sørensen©

32 Der gør en forskel – lederen!
Rambøll undersøgelse – Hvad er effekten af IT i folkeskolen IT som et værktøj til at støtte skoleudvikling og pædagogisk udvikling Det gør en forskel hvis skolelederen har anvendt IT til at støtte skolens udvikling af værdier og mål. På disse skoler er der flere lærere der oplever større effekt på elevernes performance generelt og flere forældre der vurderer, at kommunikationen er forbedret med brugen af IT De skoleledere, som i høj grad har oplevet at brugen af IT på deres skole har medført at nye pædagogiske metoder er blevet taget i brug, de er også karakteriseret ved De har mange lærere som har deltaget i IT-kompetenceudvikling indenfor de sidste par år De spørger løbende lærerne om hvordan de anvender IT i undervisningen I medarbejdersamtalerne spørger de til anvendelse af IT Nordvestskolen Tommy Sørensen©

33 Der gør en forskel – lederen!
IT indtænkt i målene for skolens fagsøjler (Fælles mål 2009) kommunens IT læseplan med trinmål *) del af årsplanen IT en del af personaleudviklingssamtalen IT et fokuspunkt ved lederbesøg i læringsrum indskrevet i funktions – og tilsynsbeskrivelser Punkt på dagsorden i respektive møder – den gode historie Nordvestskolen Tommy Sørensen©

34 Helsingør kommunes IT-investering
Helsingør Kommunes Byråd har besluttet at afsætte ekstra 120 millioner investeringskroner til kommunens folkeskolers læringsmiljøer, herunder IT. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

35 Helsingør kommunes IT-investering
alle elever fra børnehaveklasse til 6. klasse og samtlige lærere få en netbook eller en bærbar computer I sommerferien blev alle klasse- og faglokaler, samt SFO blive udstyret med interaktive tavler professionel it-infrastruktur med trådløst netværk overalt og med en kapacitet der gør, at alle elever og lærere kan logge på nettet samtidigt uden – og det er vigtigt - at forbindelsen ryger Kompetenceudvikling ”IT i fagene” Nordvestskolen Tommy Sørensen©

36 Helsingør kommunes IT-investering
Opmærksomheden skal rettes mod det faglige udbytte af undervisningen og mod at udvikle en IT-baseret fagdidaktik Skolerne skal ikke begrænse elevers adgang til internettet – ej heller i pauser og fritid IT-lokaler på skolerne udfases, og der skal satses på mobilt udstyr At anlægge strategi på at få interaktive tavler i alle undervisningslokaler og at tavlerne bruges – er tændt hele tiden, og også bruges i fritiden Det bør ikke være en individuel beslutning, hvorvidt et fælles videnssystem skal bruges eller ej Ledelse og ansatte drøfter anvendelse og deling af videnssystemer, og at ledelsen følger op på disse aftaler At skolernes ledelser er konsekvente og gør anvendelse til et krav og følger op Nordvestskolen Tommy Sørensen©

37 Helsingør kommunes IT-investering
At skolerne i høj grad udnytter de muligheder der er i systemerne til vidensdeling og samarbejde At ansatte får kompetenceudvikling i brug af IT set i relation til faglige mål og fagdidaktik. At IT bliver anvendelsesorienteret At nogle lærere er inspiratorer for andre At skolerne forankrer kompetenceudvikling i allerede eksisterende rammer f.eks. teamstruktur Ledelse er den afgørende faktor i forhold til at sikre integration i alle fag og på alle niveauer. Skolens ledelse prioriterer It og tager ansvar for at udvikle anvendelsen af IT Nordvestskolen Tommy Sørensen©

38 Helsingør kommunes IT-investering
flg. forudsætninger for anbefalingerne: IT skal virke Kompetenceudviklingen skal være på plads – læreren skal kunne anvende IT i sin pædagogiske praksis (fag, samarbejdsmæssigt, forældre, elever) Satsninger skal være så holdbare, som muligt Direkte hånd på brug af IT i undervisningen kræver en fast konstant ledelseshånd – jf. kravene i ”Fælles Mål II”, hvor brug af IT gøres obligatorisk Nordvestskolen Tommy Sørensen©

39 Helsingør kommunes IT-investering
Skal tavler og pc’er anvendes i forhold til den samlede investering, er der behov for yderligere kompetencer indenfor en it-baseret fagdidaktik, dette er også tænkt ind i det følgende års kompetenceudvikling. Lærerne får muligheder for at anvende de mange muligheder, som den nye verden rummer, muligheder der ligger langt ud over pædagogisk læringscenter og amtscentral. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

40 Helsingør kommunes IT-investering
Model for it-baseret fagdidaktik: Planlægning af workshop for faglige vejledere, fagkonsulenter og skolebiblioteker/LC med tavleleverandør, PUC og lederrepræsentant. Gennemførelse af workshop 2x3 timer med faglige vejledere, fagkonsulenter og skolebiblioteker/LC med udgangspunkt i Fælles Mål 2009 og faghæfte 48. Kort introduktions- og funktionskursus 1x1,5 timer for alle lærere i kommunen. Kursus i fagdidaktisk anvendelse af tavler 1x2,5 time for alle lærere i kommunen med udgangspunkt i Fælles Mål 2009 og faghæfte 48. Gennemførelse af workshop 1x3 timer for faglige vejledere, fagkonsulenter og skolebiblioteker/LC med henblik på tilrettelæggelse af år 2 med udgangspunkt i Fælles Mål 2009, faghæfte 48, samt de indsamlede evalueringer fra de enkelte skoler. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

41 Helsingør kommunes IT-investering
Skoleåret 2011/2012: Hver lærer 40 timers kursus ”IT i fagene” Nordvestskolen Tommy Sørensen©

42 Helsingør kommunes IT-investering
Herudover kan skolerne: Drøfte anvendelse af interaktive tavler og pc’er som et punkt på dagsorden på fagteammøder, årgangsteammøder, afdelingsmøder og på pædagogisk rådsmøder. Der kan evalueres kvartalvis. Reflektere over anvendelse af tavler og PC´ere i den pædagogiske praksis i samtale mellem skoleledelsen og medarbejdere/årgangsteam og på den måde gennem dialog og i refleksion med vore medarbejdere sikre at der er en rød tråd fra Fællesmål 2009 til årsplan med fokusmål gennem undervisningsplan med konkrete mål for forløbet, løbende evaluering med klassens mål til elevplan med individuelle mål. Skabe en kultur på skolen, hvor det er OK at sige at man ikke kan finde ud af elementer i brug af tavlen, og hvor der også plads til at videndele om fx ændrede læringsmiljø og hvilke udfordringer dette giver. Faglige vejledere, fagkonsulenter og skolebiblioteker/LC er den pædagogiske/didaktiske support – skolernes fagteams, årgangsteam, afdelingsteam er vidensdelings– og erfaringsfora og pædagogisk råd er der hvor der evalueres kvartalsvis. Nordvestskolen Tommy Sørensen©

43 Vidensdele på tværs: - fællesnettet
Vidensdeling Vidensdele på tværs: - fællesnettet Nordvestskolen Tommy Sørensen©

44 Beslutning i Helsingør Kommune:
Vidensdeling Beslutning i Helsingør Kommune: Fællesnettet er fælles strategisk kommunikations-og informationsplatform Nordvestskolen Tommy Sørensen©

45 Fællesnettet – kom godt i gang
Nordvestskolen Tommy Sørensen©

46 Vidensdeling Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk
Tommy Sørensen©

47 Vidensdeling Nordvestskolen Nordvestskolen
Nordvestskolen Tommy Sørensen©

48 Vidensdeling Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk
Tommy Sørensen©

49 Vidensdeling Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk
Tommy Sørensen©

50 Beslutning på Nordvestskolen:
Vidensdeling Beslutning på Nordvestskolen: Personaleintra er strategisk kommunikations-og informationsplatform og vidensdeling i samlemapper Nordvestskolen Tommy Sørensen©

51 Nordvestskolen Tommy Sørensen©

52 Nordvestskolen Tommy Sørensen©

53 ? Nordvestskolen Tommy Sørensen©

54 Tak for jeres opmærksomhed !
Nordvestskolen Tommy Sørensen©


Download ppt "Vidensdeling i en forandringstid – Skoleintra, lederens rolle og overvejelser i den forbindelse Tommy Sørensen skoleleder Nordvestskolen www.nordvestskolen.helsingor.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google