Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Plantekongres 2006 Niels K. Kirketerp. De vigtigste miljøeffekter - som følge af landbruget Grundvand:Nitrat Søer, fjorde og have:Kvælstof og fosfor Den.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Plantekongres 2006 Niels K. Kirketerp. De vigtigste miljøeffekter - som følge af landbruget Grundvand:Nitrat Søer, fjorde og have:Kvælstof og fosfor Den."— Præsentationens transcript:

1 Plantekongres 2006 Niels K. Kirketerp

2 De vigtigste miljøeffekter - som følge af landbruget Grundvand:Nitrat Søer, fjorde og have:Kvælstof og fosfor Den ”tørre” natur:Ammoniak

3 Fjordoplande

4 OSD - Områder med særlig drikkevandsinteresse

5 Beskyttet natur Internationale beskyttelsesområder og regionale naturområder

6 Eksempler på lovgivning - som berører landbruget Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven –Miljøgodkendelse –Husdyrbekendtgørelsen Planloven –Samlebekendtgørelse (VVM-screeninger, VVM-redegørelser, VVM-tilladelser) –Bekendtgørelse om internationale naturbeskyttelsesområder Naturbeskyttelsesloven –Naturbeskyttelse –Naturgenopretning Landdistriktsstøtteloven –MVJ Lov om miljømål (Vandrammedirektivet og Natura 2000) Vandforsyningsloven (Grundvandsbeskyttelse) Gødningsloven Planer Vandmiljøplanerne I, II og III Regionplanen Lovgivning som forsøger at begrænse udledning af nitrat, kvælstof, fosfor og ammoniak til miljøet

7 Følger af de nuværende regler Uoverskuelighed Mangel på gennemsigtighed Indviklede kompetenceforhold mellem myndighederne Ressourcespild

8 To centrale problemstillinger Landmandens retssikkerhed Miljøeffekten i forhold til de anvendte ressourcer

9 To typer af regelsæt Faste regler og normer (Gødningsloven og husdyrbekendtgørelsen) Skønsmæssige vilkår (Planloven og VVM-reglerne) –Mangel på forudsigelighed –Mangel på lighed mellem uændrede landbrug og landbrug der udvides

10 Samme vilkår??

11 Mulighed for kontrol med VVM-afgørelser Ressourceanvendelsen til VVM Miljøeffekten - set i forhold til ressourceanvendelsen

12 Bud på fremtidig regulering Få udtaget de meget sårbare naturområder en gang for alle – mod erstatning – så vi kan få langsigtet plan for deres pleje og anvendelse Landbruget tager serveretten, kikker langt og tænker langsigtet Gylle er både et affaldsprodukt, og et råstof som kunne anvendes til andet end gødningsformål Frigøre nogle produktioner fra jorden (f.eks. høns og grise) Forskelsbehandling i reguleringen kan fjernes ved krav om ens behandling af alle husdyrbrug der drives erhvervsmæssigt Den nuværende regulering af landbrugsområdet er fremkommet som knopskydning


Download ppt "Plantekongres 2006 Niels K. Kirketerp. De vigtigste miljøeffekter - som følge af landbruget Grundvand:Nitrat Søer, fjorde og have:Kvælstof og fosfor Den."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google