Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. Introduktion 2. Opgørelse af indsatsbehov 3. Virkemidler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. Introduktion 2. Opgørelse af indsatsbehov 3. Virkemidler"— Præsentationens transcript:

1 1. Introduktion 2. Opgørelse af indsatsbehov 3. Virkemidler
Plantekongres januar 2008, Herning Kongrescenter Session C2. Vandrammedirektivet – Tacklet fra oven og fra neden Odense Pilot River Basin Vandrammedirektivet set fra ”oven” Områdechef Harley Bundgaard Madsen, Miljøministeriet, Miljøcenter Odense 1. Introduktion 2. Opgørelse af indsatsbehov 3. Virkemidler 4. Omkostningseffektivt indsatsprogram 5. Fordelingsanalyse – kommuner 6. Konklusion

2 Vand- og naturplanlægning Stat – kommuner - regioner
Vandplaner (4 vanddistrikter) Indsatsprogram Natura 2000-planer (16500 km2) Indsatsprogram Kommunale handleplaner Plan med virkemidler og tiltag Aftaler, tilskud, påbud, forbud Regional udviklingsplan (Regionens visioner) Kommuneplan

3 Vanddistrikter og oplande
4 vanddistrikter i Danmark 23 hovedoplande/delvandplaner

4 Odense Pilot River Basin
Arealanvendelse: Areal:1050 km2 Indbyggere: Bebyggelse m.v.: 16% Landbrug: 68% Skov: 10% Natur (enge, moser, overdrev, vådområder): 6% Landbrug: Ca ejendomme (Ca. 60% husdyrbrug) Husdyrproduktion: DE (59% svin, 37% kvæg), 1,45 mill. svin/år Husdyrtæthed: 0,9 DE/ha Natura 2000 områder

5 Påvirkninger Skibsværft Losseplads Landbrug Kraftværk Spildevand
(industri) Losseplads (forurenede grunde) Landbrug Kraftværk Spildevand Fysisk påvirkning

6 Søsalat og trådalger i Odense Fjord
Trådalger og ålegræs Søsalat

7 Opgørelse af indsatsbehov i Odense Fjord-opland
Prognose Diffuse tilførsler Basisforan-staltninger Suppl.foran-staltninger Foreløbigt mål Spildevand

8 Basisforanstaltninger og plantiltag
Ønsket tilstand 2015 Virkemiddel n Virkemiddel 4 Virkemiddel 3 Afstand til målet Virkemiddel 2 Virkemiddel 1 Baseline 2015 Effekt af allerede vedtagne og besluttede tiltag Tilstand i dag

9 Virkemidler - Hovedkategorier (ca. 40 i alt)
Miljømæssige effektivisering af landbrug på omdriftsarealer – henholdsvis lavbund/ådale og højbund (f.eks. Efterafgrøder, nedsat norm) Udtagning/omlægning af landbrugsarealer i omdrift på lavbund/ådale og højbund (f.eks vådområder, vedvarende græsningsarealer) Forbedring af vandløbenes fysiske forhold (f.eks fjernelse af spærringer, bræmmer langs vandløb, gensnoninger af vandløb) Særlige grundvandsbeskyttelsesvirkemidler (f.eks. vedvarende græsningsarealer, pesticidfri dyrkning ved boringer) 5. Reduktion af påvirkninger fra punktkilder (spildevand og forurenede grunde) 6. Særlige virkemidler, natur (f.eks. større arealer, naturpleje)

10 Virkemidler - Landbrug
Miljømæssige effektivisering af landbrug på omdriftsarealer – henholdsvis lavbund/ådale og højbund, f.eks: Øget areal med efterafgrøder + 5% udnyttelse af N i husdyrgødning Reduceret N-gødningsnorm (- 10% i ådale) P-gødskningskrav Udtagning/omlægning af landbrugsarealer i omdrift på lavbund/ådale og højbund, f.eks: Arealer til skovrejsning (højbund) Arealer til vedvarende græs Arealer til genskabelse af vådområder Dyrkningsrestriktioner på erosionspotentielle arealer

11 Virkemidler - Fysiske forhold
Fjernelse af spærringer for fisk (220 lokaliteter) Udlægning af gns. 15, 50 og 150 m bufferzoner langs små, mellem og store vandløb Ophør af vandløbsvedligeholdelse Genslyngning og restaurering af vandløb

12

13 Integreret indsatsprogram
”Dosering af virkemidler således at målene nås billigst muligt” Omkostningseffektivitet Uforholdsmæssigt store omkostninger (disproportionale omkostninger) Fuld omkostningsdækning De økonomiske analyser skal foretages på oplandsniveau (og ikke på f.eks. kommuneniveau)!

14 Integreret indsatsprogram Retentionszoner i oplandet

15 Omkostningseffektivitet

16 Indsatsprogram - Hovedresultater
Effektivisering: 7% af omkostninger, 32% af N-reduktion Udtagning: 23% af omkostninger, 38% af N-reduktion (Budgetøkonomisk: 65 mio. kr. årligt) Effektivisering: 7% af omkostninger, 32% af N-reduktion Udtagning: 23% af omkostninger, 38% af N-reduktion

17 Fordelingsanalyse

18 Fordeling af indsats mellem kommuner i oplandet - Metode
Respektive kommuners landbrugsareal inden for Odense Fjord –oplandet beregnes opdelt på højbund og lavbund (ådale) Doseringspotentialerne for de enkelte arealrelaterede virkemidler fordeles i forhold til kommunernes landbrugsareal (højbund/lavbund) Aktuelle N-indsats og dosering af arealrelaterede virkemidler fordeles i forhold til doseringspotentialerne i de enkelte kommuner således at hver kommune får en N- og P-kvote Indsats vedrørende fysiske forhold i vandløb, spærringer, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, forurenede grunde mv. fastlægges ud fra konkrete behov i den enkelte kommune (vandområder i risiko, jf. basisanalysen)

19 Supplerende foranstaltninger
Eksempel på kvotetildeling til en kommune Faaborg-Midtfyn kommune Supplerende foranstaltninger Dosering N-Effekt P-Effekt Økonomi Ha Ton 1000 kr. Totaler 319 3,50 29.309 Miljømæssige effektiviserings-tiltag højbund (ha) 20.114 51 0,02 2.268 Miljømæssige effektiviserings-tiltag lavbund (ha) 11.102 52 0,00 768 Omlægning af landbrugsarealer i omdrift højbund (ha) 1.466 15 0,15 4.999 Omlægning af landbrugsarealer i omdrift lavbund (ha) 1.510 116 1,10 5.939 Forbedring af fysiske forhold i vandløb 652 65 0,65 2.380 Grundvandstiltag 1.588 0,03 5.121 Punktkildetiltag 4 1,55 7.835

20 Konklusion 1 Det mest omkostningseffektive velfærdsøkonomiske VRD-indsatsprogram i OPRB koster 94 mio. kr. årligt, hvoraf punktkilder udgør 40 mio. kr. Det mest omkostningseffektive budgetøkonomiske VRD-indsatsprogram i OPRB koster 65 mio. kr. årligt, hvoraf punktkilder udgør 32 mio. kr. Rørlagte vandløb og visse øvrige fysisk stærkt modificerede områder er ikke inkluderet i planperioden (uforholdsmæssig store omkostninger (VRD’s undtagelses-bestemmelser)). Allerede vedtagne planer vil koste 126 mio. kr. årligt. De samlede nuværende udgifter til vandanvendelse i oplandet er på 612 mio. kr. årligt. Indsatsprogrammet vil forøge udgifterne til vandanvendelse med fra 0,5% til 0,6% af den samlede produktionsværdi og indkomst i oplandet.

21 Konklusion 2 Indsatsprogrammet vil betyde omlægning af 19 % af landbrugsarealet i omdrift, som vil reduceres fra nuværende ca. 68% til ca. 56% af oplandsarealet. En del af det omlagte areal (8%) vil fortsat kunne drives ekstensivt (græsning). Naturarealerne i oplandet vil øges fra 6% til ca.16% af oplandsarealet. Opfyldelse af naturmål vil øge omkostningerne med 7 mio. kr. årligt plus udgifter til ammoniakreduktion. Der er stor synergieffekt (”besparelse” 21 mio. kr.) ved sammentænkning af Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet. Indregnes værdisætning af de miljømæssige gevinster må der forventes betydelige økonomiske gevinster fordi indsatsprogrammet skaber megen ny ”rekreativ” natur. Det anbefales at fordele den samlede vandplanindsats i hovedoplandet på de enkelte kommuner efter en N- og P-kvotemodel, og at det endelige valg af virkemidler og den konkrete placering af disse foretages i den kommunale handleplan i samspil med lokale interessenter

22 Tak for ordet!


Download ppt "1. Introduktion 2. Opgørelse af indsatsbehov 3. Virkemidler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google