Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation Tinna J. Mariager

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation Tinna J. Mariager"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation Tinna J. Mariager
Praktik: Den Sikrede Institution – Kompasset KANUK specialestuderende: Adventure Therapy Bloggen: http//:tinforensic.wordpress.com

2 Dagsorden 8.15 - 9.00 - Retspsykiatrien i DK og internationalt
– Pause – Psykiatrien før og nu – Behandlingsbehov v. anbragte unge – Pause – Psykologiske undersøgelsestyper – Testning af unge udsatte: en case 11.10 – (Gruppearbejde med case – de studerende indlægger selv pause)

3 Hvad er en sikret institution?
Anbringelse: Familiepleje eller institution Adskiller sig fra døgninstitutioner ved at yderdøre og vinduer kan være konstant aflåste Isolationsrum (isoleret i op til 2 timer) Aldersmæssigt: (18) år. Oftest sigtede eller dømte for kriminelle handlinger Til fare for sig selv eller andre Typisk anbragt 6-12 mdr.

4 De unges typiske problemstillinger
Svære sociale og psykiske problemstillinger, misbrug, autismespektrumforstyrrelser, og funktionsnedsættelser (Danske Regioner, 2011) Ofte oplevet en eller flere traumatiske hændelser Højere risikoadfærd Oplevelsen af tab af kontrol  irritabilitet, affektudbrud, nedtrykthed, koncentrationsbesvær og søvnproblemer. Påvirkning af voksenidentiteten

5 Psykologens arbejdsopgaver
Individuelle samtaler med personale Screening for psykiatriske problemstillinger Kontakt til psykiatrien Samtaleforløb Kontakt til sagsbehandlere, netværksmøder, formidling af screeningsresultater Kontakt til forældre Supervision Deltagelse i stabsmøder hver 14. dag Undervisning Didaktisk sparring med skolens lærere Deltagelse i ekstern supervision Deltagelse i kurser, konferencer Debriefing i grupper

6 Behandlingsmuligheder
Muligheder mens den unge er anbragt på den sikrede institution: ART (Aggressive Replacement Training) PAV (Projekt Andre Valg) Støttende samtaler Sende dem godt på vej..

7 Behandlingsbehov Problematik: På de sikrede institutioner har man en anden målgruppe end de børn og unge, der traditionelt set passer ind i børne - og ungdomspsykiatrien. Felding et. al (2010): Unge med begyndende personlighedsforstyrrelse(r) skal gennemgå længerevarende psykologbehandling med fokus på tilknytning og den terapeutiske relation. Spørgsmålet er… ”Hvad skal de unge tilbydes efter endt ophold?

8 Den sikrede institution – Kompasset
Case

9 Testbatteri - standard
BRIEF-SR & BRIEF Forældre - og lærerskema = Behaviour Rating Inventory of Executive Function MACI = Millon Inventories Assessment RIAS = Reynolds Intellectual Assessment Scale (SRS) = Social Responsiveness Scale (CTQ) = Childhood Trauma Questionnaire

10 BRIEF-SR og BREIF Forældre – og lærer skema
BREIF-SR = Selvrapportering af eksekutive funktioner.

11 Eksempel på spørgsmål

12 MACI = Millon Adolescent Clinical Inventory
Selvrapporteringsspørgeskema til vurdering af personlighedsmønstre og kliniske syndromer i ungdommen bygget på Theodore Millons personlighedsteori (Strack, 1999).

13 RIAS = Reynolds Intellectual Assessment Scales
Intelligensprøve der tester observandens generelle intelligensniveau ud fra 6 kognitive funktionsmålinger (delprøver), der måler sproglig og ikke-sproglig intelligens, samt sproglig og ikke-sproglig hukommelse. Indeksværdier mellem betragtes som regel hverken som kognitiv svaghed eller styrke. Området mellem betragtes af de fleste teorier som normområdet for aldersgruppen. Scorer mellem kan være tegn på nedsat kognitiv funktion.

14 SRS = Social Responsiveness Scale
Spørgeskema til at vurdere børn og unges (4-18 år) evner til kommunikation, socialt samspil og interesser. Det kan bruges til at screene for autismespektrumforstyrrelser. Udfyldes af pædagog/lærer/forældre. En samlet t-score på 59 eller mindre er defineret som liggende indenfor normalområdet. En samlet t-score på tyder på vanskeligheder ved gensidig social adfærd i mild til moderat grad. En samlet t-score på 76 eller mere indikerer en mere alvorlig forstyrrelse indenfor autismespektrummet.

15 Mange tal! Opsamling, hvad ved vi om Morten ud fra tests:
RIAS (kognitiv test): Er i besiddelse af alderssvarende kognitive funktioner BRIEF (eksekutive funktioner): Ingen tegn på vanskeligheder. SRS (Social Responsiveness Scale): Resultatet ligger indenfor normalområdet. MACI (Personlighedsmønstre og kliniske syndromer): aktiv- uafhængig type, stræber efter autonomi, sørge for egen tilfredsstillelse og sikkerhed. Lav frustrationstærskel. Tendens til kriminel adfærd. Hvad mangler vi at vide?

16 Det rette tilbud? 11.10 – 11.45 GRUPPEARBEJDE
Hvilket tilbud ville I foreslå til den unge? 1) Få et overblik over resultaterne i de forskellige tests. Hver gruppe får ca. 2 tests hvor de skal have fokus. Skriv tolkning til hver test. 2) Ud fra kliniske indtryk og hvad I ellers ved om Morten, kom med et forslag til et ”tilbud”. A) Det realistiske tilbud (Vi arbejder med det vi har) Tænk på problemstilling jeg nævnte tidligere. B) Det bedste tilbud (Utopi)

17 11.45 på plenum ”Hvad foreslår I, der tilbydes Morten efter endt ophold?”:
Det realistiske tilbud til Morten Det bedste tilbud til Morten

18 Spørgsmål?

19 Forslag: Misbrugscenter: gscenter/menu/Behandling/Unge+og+behandling.htm Holmstrupgård behandlingstilbud: 0Social/Holmstrupg%C3%A5rd/Velkomstbrochure/Velko mstbrochure%202014%20Ver.%201.pdf Psykologsamtaler Efterskole

20 Dag 2 - program 8.15 - 9.00 – Opsamling af hjemmearbejde
– Pause – Autisme – Pause – Differentialdiagnoser & (Dobbeltdiagnoser) 11.00 – Pause 11.15 – – Hvorfor ses en stigning i antallet af autismediagnoser? (Afrunding)

21 Differentialdiagnoser:
Komorbiditet: Retspsykiatriske patienter har ofte flere diagnoser (dobbelt eller trippel diagnoser). Har som regel en svær psykose, der kan være behandlingsrefraktær. Personlighedsforstyrrede ofte med dyssociale personlighedstræk og et misbrug (Retspsykiatrisk rapport, 2008, p. 14). Behandlingsrefraktær: Dvs. almindelig behandling ikke virker på dem

22 Differentialdiagnostiske problemstillinger (Autisme)
Voksne med autisme, som ikke er blevet diagnosticeret i barndommen ender ofte med en forkert diagnose. Danmark er langt tilbage i forhold til andre nabolande som Sverige og England i afdækningen af autisme. Mange voksne får en skizofreni-diagnose da der ses mange af de samme symptomer som ved autisme. Retspsykiater Henrik Ockelmann: Antagelsen er at autisme opstår tidligt i livet, tests er derfor skabt for den aldersgruppe man møder i børne og ungepsykiatrien (Lisbeth Quass, 2013, Berlingske Nyhedsbureau)

23 Autisme og piger -- En særlig diagnostisk udfordring
Få studier – piger og autisme. Piger virker socialt mere integrerede end drenge (knytter sig til én veninde), derved lægger man ikke altid mærke til de manglende social kompetencer. Kommunikative evner: Piger bedre sprog end drenge. Særinteresse fylder for meget i de diagnostiske kriterier. Drenge og pigers særinteresser er forskellige. Pigers er ofte, heste, dyr, dukker etc., hvilket opfattes som mere normale interesser. Lona Bjerre Andersen (2007)

24 Attwood: Mønstret af evner og udvikling af piger med Aspergers Syndrom
Fordelingen af henvisninger til psykiatrien med mistanke om Aspergers er; mandlige i forhold til kvindelige 10:1. Forklaringen er: Piger har mildere træk end drenge Stereotypi af typisk kvindelig og mandlig opførsel Drenge henvises fordi deres aggression er blevet et problem Passive personlighedstype: Piger gode til at kamuflere deres problemer, gode til at rollespille. Problemet er, at det kan føre til fejldiagnostik Kan blive et problem, når de optræder som en person i virkelighedens verden, eftersom dette kan fejlopfattes som skizofreni i stedet for en måde at klare sig på, når man har AS. Attwood (2002) autismebladet.

25 Autisme og differentialdiagnostik til skizofreni:
Aspergers er en underdiagnosticeret lidelse, fordi den ikke er klinisk genkendelig i voksenpsykiatrien. Manglende viden om klientens udviklingshistorier, især i forhold til begrænset interesse for nære forhold til andre mennesker  skizofrenidiagnose i stedet for Aspergers diagnose. Opfylder patienten kriterierne for Aspergers skal en skizofrenidiagnose ikke gives (DSM-IV-TR). Haskins & Silva (2006) Film 2014: The imitation Game Skyldsspøgsmålet kan diskuteres ift. nye fund, hvor man mener at Aspergers er en biologisk lidelse Dehumanisering, forstår folk som objekter  lettere at udøve kriminelle handlinger mod dem Alan Turing

26 ICD-10 diagnostiske kriterier

27 ICD-10 fortsat..

28 Dobbeltdiagnoser Misbrug + psykisk lidelse
Stor del af patienterne udøvet personfarlig kriminalitet under påvirkning af stoffer Stofmisbrug og især alkoholmisbrug øger risikoen for voldskriminalitet Har patienten en personlighedsforstyrrelse øges risikoen endnu mere (Retspsykiatrisk rapport, 2008, p. 19).

29 Hvad kom først? - misbruget eller den psykiske lidelse
Steen Guldager: VISO (Den nationale Videns – og specialrådgivningsorganisation). Studie: 194 patienter med SUD (Substance use disorder) DSM-IV Undersøgte komorbiditet mellem misbrug og andre psykiske lidelser. Man forstår bedst et misbrug som: ”..en sen forvikling af en blanding af komplekse psykiske lidelser”. Patienterne skulle vurdere rækkefølgen af en række lidelsers debut. Resultat: 79 % havde mindst én diagnose udover misbrug eller afhængighed. Antisocial adfærd er generelt en forløber for misbrug og ikke en konsekvens af misbruget. Rådgivning af de unge i psykiske lidelser og ikke misbrug & alkohol. (SUD) Substance use disorder :

30 Thylstrup For lidt viden blandt psykologer på området ”dobbeltdiagnoser”, fordi arbejdet med mennesker med alkohol – og stofmisbrug traditionelt anses for ikke at være lige så fagligt fremmende som arbejdet med psykiske lidelser. Opdeling: Misbrug vs. psykiske lidelser Begge problematikker bør ses som primære, da studier har vist at der herved opnås den bedste behandlingseffekt. Løsningen: Tværfagligt samarbejde + case-manager Omorganisering af nuværende tilbud (projekt SODA et godt bud?) Kilde: Psykolog Nyt nr ”Misbrug og psykiske lidelser”

31 Misbrug og harm reduction
https://www.youtube.com/watch?v=v37yNsvsCIU


Download ppt "Præsentation Tinna J. Mariager"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google