Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personalegoder og skat

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personalegoder og skat"— Præsentationens transcript:

1 Personalegoder og skat

2 Beskatning Lønmodtager
Personalegoder er som udgangspunkt skattepligtige på samme måde som løn, SL §§ 4-6 Godets skattepligtige værdi er den værdi, det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel, LL § 16, stk. 3 (markedsværdien) Normalt skal der kun betales skat, men som udgangspunkt ikke AM-bidrag af personalegoder, AMFL § 8.

3 Beskatning I visse tilfælde fraviges skattepligten og værdiansættelsen til markedspris ved specielle lovbestemmelser eller fast praksis Når godets skattemæssige værdi ansættes under markedsværdien, har naturalier interesse frem for kontantløn Oversigt over personalegoder, der ikke beskattes til markedsværdi, findes i "Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2007" Virksomhed Alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kan fradrages.

4 Personalepleje Tilskud af forholdsvis begrænset omfang til kaffe-, kantine-, kunst- eller lignende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes ikke Gratis benyttelse af motionsrum på arbejdspladsen er skattefrit, hvis der er tale om almindelig personalepleje af begrænset økonomisk karakter, og det samtidig er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder (arbejdsgivers betaling af medarbejderens medlemskab i et motionscenter er skattepligtigt).

5 Skattefri goder - eksempler
Personalerabat, LL § 16, stk. 3 (rabat må ikke overstige arbejdsgivers avance) Fri parkering, LL § 16, stk. 10 Fri befordring (f.eks. i mandskabsvogn) mellem hjem og arbejdsplads beskattes kun, hvis der foretages befordringsfradrag efter LL § 9 C, stk. 7

6 Skattefri goder - eksempler
Uddannelsesudgifter, LL § 31 + befordring til/fra uddannelsessted Jule- eller nytårsgaver, hvis markedsværdien ikke overstiger 700 kr. (fra 2008), kontanter/gavekort beskattes som løn. Beløbsgrænsen har afledet effekt på spørgsmål om beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiveren Periodekort til bus og tog til brug for befordring mellem hjem og arbejde (SKM LR).

7 Bagatelgrænsen Bagatelgrænse på kr. (2008) (5.500 kr. i 2009), (LL § 16, stk. 3) Grænsen betyder, at visse goder, som arbejdsgiveren stiller til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, kun beskattes, hvis den samlede værdi af goderne overstiger bagatelgrænsen Overskrides bagatelgrænsen, skal hele beløbet beskattes.

8 Bagatelgræsen - eksempler
Goder, der beskattes, men er omfattet af den skattefri bagatelgrænse Influenzavaccination Gratis mad og drikke i særlige tilfælde, f.eks. ved overarbejde Fri avis til brug for arbejdet Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af tjenesterejse, f.eks. når det medfører en besparelse for arbejdsgiveren Enkeltstående opkald til hjemmet fra en mobiltelefon, som er stillet til rådighed under tjenesterejse Kreditkortordninger Beklædning som er ønsket og betalt af arbejdsgiver, evt. med firmaets logo.

9 Kontantlønnedgang Går medarbejderen ned i kontant løn for at få et personalegode, stilles følgende betingelser: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3.

10 Kontantlønnedgang Arbejdsgiveren skal have økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

11 Eksempler på goder, der beskattes efter særlige regler
Firmabil, LL § 16, stk. 4 Biler anskaffet højst 3 år efter første indregistrering: Skattepligtig værdi = 25 pct. af bilens nyvognspris op til kr. og mindst af kr pct. af resten Efter 3 år er beregningsgrundlaget 75 pct. af nyvognsprisen Biler anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering: Skattepligtig værdi = arbejdsgivers købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter (dog mindst kr.) Der skal betales AM-bidrag.

12 Firmabil, LL § 16, stk. 4 Særligt om brobizz:
Arbejdsgiverbetalt brobizz er skattefri, når brobizzen ikke anvendes privat ud over kørsel mellem hjem og arbejdssted Der kan ikke tages fradrag for broafgift, når arbejdsgiveren har afholdt udgiften Ved kørsel i egen bil mellem hjem og arbejde kan den ansatte tage kilometerfradrag på strækningen, selv om arbejdsgiveren stiller fri brobizz til rådighed Ved kørsel i fri bil mellem hjem og arbejde kan den ansatte tage fradrag for broafgiften, såfremt den pågældende selv afholder udgiften.

13 Sommerbolig og lystbåd
Sommerbolig stillet til rådighed af arbejdsgiveren beskattes med ½ pct. af ejendomsværdien pr. uge i ugerne 22-34, ¼ pct. årets øvrige uger, LL § 16, stk. 5 Lystbåd stillet til rådighed af arbejdsgiveren beskattes med 2 pct. pr. uge af bådens anskaffelsessum inkl. moms og levering, LL § 16, stk. 6.

14 Fri telefon Fri telefon: Værdien er fastsat til kr. (2008) uanset antal, LL § 16, stk. 3 Den ansatte kan i værdien af fri telefon fradrage husstandens privat afholdte telefonudgifter Tilskud til telefon er skattepligtigt, LL § 16, stk. 1.

15 Personalelån, TV- og radiolicens
Personalelån til lavere rente end på almindelige markedsvilkår: Den opnåede fordel beskattes, LL § 16, stk. 3 Arbejdsgivers betaling af den ansattes radio- og TV-licens er skattepligtig, LL § 16, stk. 3.

16 PC Værdien af helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en computer med tilbehør, der er stillet til rådighed til brug ved arbejdet, beskattes ikke, LL § 16, stk. 12 Betaler den ansatte arbejdsgiveren for at få stillet computeren til rådighed, kan den ansatte fradrage udgifterne (max kr.), hvis arbejdsgiveren afholder mindst 25 pct. af udgifterne Kompenserer den ansatte arbejdsgiveren for udstyret i form af lønnedgang, skal den ansatte medregne et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris til den skattepligtige indkomst.

17 Arbejdsgiverbetalt datakommunikation
En datakommunikationsforbindelse er skattefri, når den ansatte har adgang til arbejdsgiverens interne netværk, LL § 16, stk. 13. "Det er et krav, at man kan tale om en hjemmearbejdsplads" Privat telefoni er også skattefri i tilknytning til arbejdsgiverbetalt datakommunikation SKM SR: Beskatning af fri telefon i forbindelse med arbejdsgiverbetalt mobilforbindelse til en håndholdt PDA (Personal Digital Assistent), som alene gav adgang til mail- og kalenderfunktioner i Outlook.

18 Sundhedsydelser Statsskattelovens praksis:
Behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader: Skattefrihed i henhold til statsskattelovens praksis Generelle ikke-arbejdsrelaterede helbredsundersøgelser og rådgivning, der i øvrigt ikke gives individuel lægehenvisning til: Ikke skattefri.

19 Sundhedsydelser Ligningslovens § 30:
Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger, der sker i henhold til lægehenvisning, er skattefri Betingelse:Led i den generelle personalepolitik (undtagelse: Anciennitet og antal arbejdstimer) Lægefagligt begrundet (dvs. lægehenvisning/lægeerklæring, dog ej krav om lægehenvisning ved rygeafvænning). Sundhedsforsikringer

20 Medarbejderaktier og -obligationer
Generelle ordninger: LL § 7 A, stk. 1, nr. 1-3 Favørkurs: Retten til at købe eller tegne aktier eller andelsbeviser i arbejdsgiverselskabet Udlodning: Værdien af udloddede aktier i arbejdsgiverselskabet Udlodning: Værdien af udloddede obligationer udstedt af virksomheden Ordningen skal stå åben for alle medarbejderne.

21 Medarbejderaktier og -obligationer
Værdien af medarbejderaktier eller medarbejderobligationer efter LL § 7 A medregnes ikke til den skattepligtige indkomst Udbytte af aktierne og rente af obligationerne er skattepligtigt hos medarbejderen Efterfølgende salg af aktierne beskattes som aktieavance, mens afhændelse eller indfrielse af obligationer beskattes i henhold til kursgevinstloven.

22 Medarbejderaktier og -obligationer
Individuelle ordninger: LL § 28: Købe- og tegningsretter til aktier i arbejdsgiverselskabet og koncernforbundne selskaber: Beskatning af medarbejder ved udnyttelse eller afståelse som løn LL § 7 H: Aktier, købe- og tegningsretter til aktier af arbejdsgiverselskab eller koncernforbundet selskab: Beskatning af medarbejder ved salg som aktieavance.

23 Skattepligtige goder - eksempler
Skattepligtigt er: adgang til fri jagt firmabørnepasning kontingenter medlemskab af golfklub.

24 Mere information Statsskattelovens §§ 4-6
Ligningsloven, især §§ 7 A, 16 og 30 Ligningsvejledningen A.B.1.9 om personalegoder Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2007 - Beløbsgrænser i skattelovgivningen, der reguleres efter personskattelovens § SKM SKAT om værdiansættelse for 2008 af visse personalegoder - Satser, beløbsgrænser og taloversigter 2008 og 2009 og arbejdstid/personalegoder DI-pjece om personalegoder, juni 2008.


Download ppt "Personalegoder og skat"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google