Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bacheloropgaven i idræt i ny LU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bacheloropgaven i idræt i ny LU"— Præsentationens transcript:

1 Bacheloropgaven i idræt i ny LU
Mål - At blive klogere på hvordan man kan bedst skriver en bacheloropgave i idræt

2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124492

3 Udvalgte kendetegn for den gode bacheloropgave i idræt
Begrunder emnet både idrætsfagligt og i en pædagogisk/samfundsmæssig sammenhæng Lader emnebegrundelsen udforme sig i en problemstilling Formulerer ud fra problemstillingen en tydelig, ambitiøs (og afgrænset) problemformulering Har ofte selv genereret empiri (primærdata) til at understøtte opgaven og den studerende har dermed selv en større forståelse af problemstillingens kerne.

4 Udvalgte kendetegn for den gode bacheloropgave i idræt
Sammenholder primærdata med sekundærdata Prøver noget af i praktikken, som er godt forberedt – genererer stimulidata Er godt hjemme i den empiri/litteratur der findes om emnet scorer ofte højt på Blooms Taksonomi Anvender den fremstillede teori Viser overblik over pædagogiske teoretikere – begrunder valg mellem dem, og kan se deres bidrag til at illustrere fagets muligheder

5 Udvalgte kendetegn for den gode bacheloropgave i idræt
Viser hvordan den pædagogiske teori har forbindelse til idrættens praksis Forholder sig (kritisk) til sine empiri/kilder Kan skitsere eget fagsyn (og fagets berettigelse) og betydning for/sammenhæng til børns almene dannelse. Dette fagsyn støtter sig til didaktisk teori og samfundsmæssige forhold og indgår centralt i opgaven som begrundelse

6 Blooms taksonomi Trin 6: Vurdere bedømme ud fra forskellige kriterier opstille normer/handleforskrifter Trin 5: Syntetisere gå fra dele til helhed, fortolke Trin 4: Analysere nedbryde i dele, skille, se system/struktur Trin 3: Anvende afprøve, bruge Trin 2: Forstå forklare med egne ord Trin 1: Vide, referere, parafrasere, genkende

7 Studieordning/bekendtgørelsen
§ 10. Som led i uddannelsen skal den studerende udarbejde en større selvstændig skriftlig opga-ve i form af et professionsbachelorprojekt, jf. læreruddannelseslovens § 2, nr. 4, og § 4. Professi-onsbachelorprojektet udgør 10 ECTS-point. Stk. 2. Professionsbachelorprojektet skal udarbejdes 1) individuelt, 2) i et selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt emne vedrørende en lærerfaglig problem-stilling af relevans for uddannelsens formål, 3) i tilknytning til et af den studerendes igangværende eller gennemførte linjefag, 4) i sammenhæng med uddannelsens pædagogiske fag, 5) med inddragelse af færdigheder og viden erhvervet gennem uddannelsens praktik eller anden erfaring fra praksis og 6) under brug af videnskabelig metode. Stk. 3. Det samlede sæt af kompetencer, som den studerende gennem professionsbachelorpro-jektet skal demonstrere at have opnået, fremgår af bilag 6. Stk. 4. Omfanget af det færdige professionsbachelorprojekt skal svare til mindst 25 og højst 35 normalsider á 2600 anslag. Eventuelle bilag herudover må højst udgøre 10 normalsider.

8 Forskellige arbejdsmåder for studerende
Dieselmotoren Galophesten Rumraketten ….og hybrider heraf

9 En bacheloropgave i idræt – et eksempel
Kan ses på :


Download ppt "Bacheloropgaven i idræt i ny LU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google