Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til 2014 bekendtgørelsen – og praktikbeskrivelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til 2014 bekendtgørelsen – og praktikbeskrivelsen"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til 2014 bekendtgørelsen – og praktikbeskrivelsen
Januar 2015 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

2 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Plan for dagen Oplæg om bekendtgørelsen 2014 uddannelsen Summegruppe - spørgsmål opsamling på spørgsmål Frokost Oplæg til arbejdsgrupper Arbejdende værksted opsamling af det arbejdende værksted - perspektivering UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

3 Baggrund for 2014 bekendtgørelsen
Baseret på konklusionerne fra Rambølls evaluering af pædagoguddannelsen i 2012 Højere faglighed og kvalitet Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans Styrkede tværprofessionelle kompetencer Styrket international dimension UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

4 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Hvad er nyt? Uddannelsens formål ”Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv” 2007: ”Den studerende skal gennem uddannelsen erhverve sig viden, indsigt og kompetencer til som pædagog at varetage de udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogarbejdet inden for et bredt arbejdsfelt samt erhverve sig grundlag for videreuddannelse”. Fra fag til kompetencemål. De studerende prøves i kompetencemål. De tidligere og andre fag bidrager med faglige perspektiver til opnåelse af de nødvendige kompetencer UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

5 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Hvad er nyt? Enhedsuddannelse med øget specialisering Fællesdel (70 ECTS) Specialiseringsdel (140 ECTS) med 3 specialiseringer Nye specialiseringer Dagtilbudspædagogik ( 0 – 5 år) Skole- og fritidspædagogik ( 6 – 18 år) Social- og specialpædagogik Bachelorprojektet skal skrives i tilknytning til specialiseringsområdet UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

6 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Mere nyt Fra 3 til 4 praktikperioder Praktik – 7 ugers SU finasieret praktik på Fællesdelen 2. Praktik og 3. praktik. 6 måneders lønnede ”specialiserings- praktikker”. 2. og 3. praktik starter 1/6 eller 1/12 og ligger på hhv semester og 5. og 6. semester 4. praktik. 16 dages SU-finasieret praktik i sammenhæng med Specialisering og bachelorprojekt. Formålet med 4. praktik er, at den studerende indsamler empiri med henblik på en større praksisdimension i bachelorprojektet. Prøver i praktikken – ingen praktikgodkendelser Modulopbygning med 3 nationalt definerede moduler UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

7 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Hvordan gør vi i UCC? Der er udarbejdet: Én studieplan, som er gældende for alle udbudssteder i UCC Fælles uddannelsesstruktur Fælles beskrivelser af modulernes videns-, færdigheds- og læringsmål Alle studerende skal bruge digital portfolio, som obligatorisk studieredskab UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

8 Fællesdelen Omsorg, læring og udvikling 1. semester: 1.-3. modul
(3 x 10 ECTS) Omsorg, læring og udvikling  Udfoldelse, udtryk og erkendelse Køn, seksualitet, ligestilling og familieformer (nationalt modul) 2. semester: Praktik og 4.-5. modul 1. praktik med intern prøve Pædagogisk teori og praksis Intern prøve i kompetenceområde 1 ”Pædagogiske miljøer og aktiviteter” Profession, velfærd og værdier 3. semester: 6. modul (10 ECTS) Pædagogen som myndighedsperson (nationalt modul) Intern prøve i kompetenceområde 2 ”Profession og samfund” UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

9 Specialiseringsdelen
Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik 3. semester: 7. modul (10 ECTS) Omsorg, udvikling og læring  3.-4. semester (30 ECTS) 2. praktik med intern prøve 4. semester: 8. modul Valgfrit kompetenceområde 1. del 1.del 5. semester: 9. modul Valgfrit kompetenceområde  2. del 2.del Ekstern prøve i valgfrit kompetenceområde 5. semester: 10. modul Profession og samarbejde (tværprofessionelt element) Intern prøve i tværprofessionelt element 5.-6. semester (30. ECTS) 3. praktik med ekstern prøve UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

10 Specialiseringsdelen (fortsat)
6. semester: 11. modul (10 ECTS) Individ, fællesskab og samfund 7. semester: 12. modul Forskningsmetodologi (nationalt modul) Ekstern prøve i specialisering 13. modul ( ECTS) Bachelorprojekt 4. praktik Ekstern prøve i bachelorprojekt UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

11 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Valgfrie kompetenceområder: 1)Kreative udtryksformer. 2) Natur og udeliv. 3) Sundhedsfremme og bevægelse. 4) Medier og digital kultur. 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

12 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Praktikkens fokus. 1. praktik Fællesdelen: Pædagogens praksis 2. praktik Dagtilbudspædagogik: Relation og kommunikation Skole- og fritidspædagogik: Udviklings- og læringsrum Social- og specialpædagogik: 3. praktik Samarbejde og udvikling 4. praktik Bachelorprojekt: Professionsrelevant problemstilling Indhente empiri UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

13 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
1. praktik Er placeret i uddannelsens 2. semester Er på 6 uger og 2 dage, med et timetal på 6 timer pr dag i snit, plus 3 studiedage (dvs i alt 7 uger) 3 dages praktikforberedelse i januar På studiedagene arbejdes der med indhold fra kompetencemålene og forberedelse til prøven Afsluttes med en prøve, UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

14 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
2. praktik En lønnet specialiseringspraktik på 6 måneder med 32, 5 timer ugentligt (opsparing til studiedage) Begynder 1. juni eller 1. december- de første sendes ud 1. juni 2014, efter overstået prøve i kompetencemål og efter de har valgt/er blevet indstillet til specialiseringsdelen 10 studiedage der arbejdes med centralt fastsatte kompetence- og videns- og færdighedsmål Afsluttes med en prøve UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

15 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
3. praktik Lønnet, specialisering, 32½ timer om ugen (opsparing til studiedage) 6 måneder, 10 studiedage, ligger i 5. semester- de første sendes ud 1. juni 1016 der arbejdes med centralt fastsatte kompetence- og videns- og færdighedsmål Afsluttes med prøve UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

16 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
4. praktik ulønnet praktik på 16 dage, med forberedelse, medvirken/undersøgelse/empiriindsamling og formidling . Indgår som bedømmelsesgrundlag i forhold til bachelorprøven Formålet med 4. praktik er, at den studerende indsamler empiri med henblik på en større praksisdimension i bachelorprojektet. Fordeles ikke centralt UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

17 Kompetencemål - Første praktik.
Kompetencemålet for 1. praktik er følgende: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Kompetencemålet er endvidere præciseret med 4 konkrete videns- og færdighedsmål (se Udd.bkg. bilag 1 område 3): UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

18 4 konkrete videns- og færdighedsmål
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, målrette, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder evaluering-, undersøgelses- og dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima Anvende viden om sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

19 2. Praktik Kompetencemål 3
Dagtilbudspædagogik: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Skole- fritidspædagogik: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. Social- og specialpædagogik: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. Prøveform: Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

20 2. praktik - Dagtilbudspædagogik: Relation og kommunikation
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, dialog og professionel kommunikation kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger leg, legeteorier og legekulturer rammesætte børns leg kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

21 2. praktik – Skole- og fritidspædagogik: Udviklings- og læringsrum
Vidensmål: Den studerende har viden om: Færdighedsmål: Den studerende kan professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde, kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører, ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse, motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring didaktik og metodik knyttet til læring, redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis, bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling, tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og 6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov. tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder . UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

22 2. praktik – Social- og specialpædagogik: Relation og kommunikation
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale, kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner, professionsetik og pædagogiske værdier, analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber, konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd, vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder, bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv. vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

23 Kompetencemål 4 – samarbejde og udvikling 3. praktik
Dagtilbudspædagogik: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. Social- og specialpædagogik: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers læring-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektivere i samarbejde med relevante aktører. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

24 3. praktik – Dagtilbudspædagogik: Samarbejde og udvikling
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, forandringsprocesser og innovation, bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og førstehjælp. udføre grundlæggende førstehjælp. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

25 3. praktik – Skole- og fritidspædagogik: Samarbejde og udvikling
Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde, agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området, tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber, analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper, praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde, indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis, forandringsprocesser og innovation, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og førstehjælp udføre grundlæggende førstehjælp UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

26 3. Praktik social- og specialpædagogik –samarbejde og udvikling
UCC Informationsdag Fredensborg Mette Hannibal

27 UCC Informationsdag Fredensborg Mette Hannibal
Praktikkens vidensmål: Den studerende har viden om ……. Praktikkens færdighedsmål: Den studerende kan …….. institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser, agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, , forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder, foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet, tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde, indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger, opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende, redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde, forandringsprocesser og innovation, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering og sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion og pædagogisk praksis UCC Informationsdag Fredensborg Mette Hannibal

28 Praktikstedets opgaver, jf. § 9
Udarbejde praktikbeskrivelse Praktikstedets formål, brugergruppe, arbejdsmetoder Udarbejde uddannelsesplan i samarbejde med Prof.højskolen i relation til kompetencemål for praktikperioden Litteratur Organisering af vejledning Vejlede i fht kompetencemål for perioden Udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for praktikperioden efter møde med studerende og professionshøjskole UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

29 Uddannelsesstedets opgaver jf. § 10
Praktikforberede i fht Studiemetoder Praktikkens kompetencemål Undervise og vejlede på studiedage Inddrage praksiserfaringer i undervisning efter endt praktik UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

30 Den studerendes opgaver
Forbesøg Målrette sin deltagelse med afsæt i praktikstedets praktikbeskrivelse og uddannelsesplan vidensmål Færdighedsmål Kompetencemål ”… at begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis” (kompetencemål jf udd.bekg.) Portefolio Indsamle iagttagelser (logbog) Reflektere over ”det konkrete praktiksted i relation til egne forudsætninger, indsatsområder og læreprocesser…” (Studieplan s 14) Forberede prøve UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

31 Praktikken, den digitale portfolio og vejledning
Den studerende arbejder i sin portfolio på en systematisk måde med temaer og spørgsmål, som relaterer sig til praktikkens kompetencemål. Den studerende reflekterer blandt andet over det konkrete praktiksted i relation til egne forudsætninger, indsatsområder og læreprocesser med henblik på at opnå praktikkens kompetencemål. Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden. Den studerendes deltagelse og arbejde i den pædagogiske praksis, praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes portfolio er udgangspunktet for praktikvejledningen UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

32 Eksempler på emne til portfolio opgaver (fra 1. praktik):
Iagttagelser Samfundsvilkår og lovgivning Didaktik Sundhedsfremme UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

33 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Mødet i praktikken Fokus på arbejdet med kompetencemålene. Senest når halvdelen af praktikken er forløbet, bliver den studerendes portfolio samt praktikstedets beskrivelse og uddannelsesplan gjort til genstand for samtale mellem den studerende og dennes praktikvejleder. Derefter afholdes et møde mellem praktiksted, studerende og professionshøjskole, hvorefter praktikstedet udtaler sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålet. Som udgangspunkt afholdes mødet som et telefonmøde, et lync-møde eller et skype-møde. Praktikstedet laver en skriftlig udtalelse, som sendes til den studerende og UCC. Vi forventer at mødet tager max. 30 minutter. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

34 Dagsordenen for mødet kunne se sådan ud:
Praktikvejleder og studerende præsenterer plan for den studerendes arbejde med opfyldelsen af praktikkens kompetencemål Alle parter kommenterer planen med henblik på eventuelle justeringer Kort status på den studerendes opfyldelse af deltagelsespligten i praktikken Den studerende fremlægger portefolio-"nedslag", som dokumenterer den studerendes arbejde med praktikkens kompetencemål Evt. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

35 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Praktikvejleder og studerende - drøfter ovenstående på en vejledning inden mødet; og til arbejdet med portfolio i praktikken udarbejder praktikvejleder og studerende senest ved denne vejledning en plan for, hvordan den studerende kan opfylde praktikkens kompetencemål. Denne plan er udgangspunktet for mødet. Når den studerende har fremlagt den begrundede plan, sikrer alle parter sig, at planen giver den studerende mulighed for at etablere det nødvendige "prøvegrundlag" - altså opfyldelse af viden- og færdighedsmål, som sandsynliggør, at den studerende tilegner sig de nødvendige kompetencer - formuleret i praktikkens kompetencemål. Når det er foregået, er mødet slut.  Eventuelle justeringer af planen på baggrund af input fra mødets deltagere vil fremgå af praktikstedets udtalelse. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

36 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Summegruppe: Hvad har I særligt hæftet jer ved – spørgsmål, dilemmaer, problemer, udfordringer, bekymringer, hvad som helst….. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

37 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
praktikbeskrivelse Muligheder for læring. Hvad kan vi som praktiksted tilbyde. Hvordan forestiller man sig man lærer når man er i praktik. Hvad kan man lære her. Hvordan oversættes kompetencemålene til praksis. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

38 Praktikstedernes opgaver
§ 9. Praktikstedet udarbejder en praktikbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Stk. 2. Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager praktikvejledning i overensstemmelse med kompetencemålene for praktikperioden. Stk. 3. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

39 2007 bekendtgørelsen: praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan
At beskrive målgruppe At beskrive pædagogiske udfordringer og muligheder At beskrive vejledning – hyppighed og indhold At beskrive læringssyn Kompetencemål og CKF’er omsat til praksis UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

40 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Læring Intenderede læring De situationer der arbejdes med/i som følge af kompetencemål – vidensmål eller færdighedsmål eller som følge af at den studerende er blevet opmærksom på at situationer kan være svære at håndtere. Kan blive italesat gennem den upåagtede læring Upåagtede læring/faglighed Det arbejde: - som ikke tælles, måles og vejes. Som sjældent dokumenteres som del af det faglige arbejde – som vigtig del af brugernes liv og læring UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

41 Hverdagslivsaktiviteter kræver også refleksion og vejledning
Studerende får ofte opgaver i relation til hverdagslivsaktiviteter sammen med brugerne. Både vejledere og studerende tager det for givet, at sådanne aktiviteter er rutine. I pædagogisk praksis er hverdagslivsaktiviteter noget andet end det, de giver sig ud for at være. Selv en helt almindelig spisesituation kan den studerende ikke håndtere på en ”taget for givet måde”. Den studerende får i disse situationer mulighed for både at udøve pædagogisk praksis og for at lære at være pædagog. UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

42 Mindst to typer vejledningssamtaler
den løbende vejledningssamtale, som tager udgangspunkt i de praktiske situationer, der opstår i løbet af en arbejdsdag og den fastlagte og strukturerede vejledningssamtale (som ofte finder sted på planlagte tidspunkter) UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

43 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
UCC.DK UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

44 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Praktikbeskrivelse - et kommunikativt og antropologisk blik på praktikkens læringsrum Hvem skriver?(afsender) Hvem læser?(modtager) Hvordan formidles “hvad forventer vi her” og “hvad kan man lære her “ på en og samme tid? UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

45 Praktikbeskrivelsen som kommunikationsredskab:
1)Oplysning til studerende om pædagogik, pædagogisk praksis m.m. 2) afstemning af forventninger 3)Organisationskulturdokument: - Hvem er vi? - hvordan fremstiller vi os selv - kan vi se os selv I det? Et offentligt tilgængeligt dokument UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

46 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
Praktikbeskrivelse som en del af pædagogers skriftlighed- en pendant til de studerendes praktikdokument Stiller særlige krav til formidling og sprog Skrives af: Lederen i institutionen? Praktikvejlederen/ansvarlig for praktikuddannelsen? Et samlet personales udsagn efter p-weekend eller lignende? UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

47 Hvilken genre taler vi om?
UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

48 UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal
sprogbrug hvordan skal sproget og tonen være? Kølig, saglig, distanceret, sjov, ‘nede på jorden’, spækket med fagudtryk, indforstået kulturopfattelse ….. Eksempler fra 4 praktikstedsbeskrivelser En sproglig og indholdsmæssig analyse Er alle valg gode valg? UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

49 Upersonlig kommunikation
der samarbejdes med alle relevante instanser…” ”desuden arbejdes der med udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer” ”den studerende forventes at deltage…” ”det besluttes forud for hver praktikperiode hvor i institution X ….” ”det forventes at de studerende orienterer sig” UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

50 Personlig kommunikation
”vi har god erfaring med denne praksis..” ” vi forventer at den studerende i løbet af praktikken fagligt kan.. ”vi giver det enkelte barn oplevelser og udfordringer” ”vi kan give ideer og forslag inden for en bred vifte af litteratur” UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

51 Brug forståeligt, konkret og tilpasset
Kompleks kommunikation: ”Du skal kunne anvende teoretisk viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen, opstille fagligt begrundede pædagogiske mål og ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelse indenfor det valgte specialiseringsområde” Indforstået kommunikation (intern) ”desuden anbringes børn og unge med misbrug og unge idømt ungdomssanktion” Udførlig kommunikation (ekstern) ” ....for voksne, yngre med psykiske sociale problemer men ikke for personer med misbrug som hovedproblem (alkohol, hash, medicin, stoffer m.m.)” UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal

52 Nært, personligt og forståeligt:
I aktiv form Brug personord/stedord( eks. tal direkte til den studerende ”du”) Skriv udførligt og med forståelige ord Undgå at skrive for abstrakt Undgå for mange verbalsubstantiver Skriv en ting ad gangen UCC Informationsdage Fredensborg Mette Hannibal


Download ppt "Introduktion til 2014 bekendtgørelsen – og praktikbeskrivelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google