Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøplanlægning 4. Kursusgang Mandag den 26. september 2005

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøplanlægning 4. Kursusgang Mandag den 26. september 2005"— Præsentationens transcript:

1 Miljøplanlægning 4. Kursusgang Mandag den 26. september 2005
Vandforsyningsloven Miljøplanlægning 4. Kursusgang Mandag den 26. september 2005

2 Dagens program Miljøreformen Retskilderne Vandforsyningsloven
Husk ! Det vigtige er at I ved noget om de virkemidler der er i loven. Pyt med paragraffer og kancellistil. Kommunalreformen har betydet en masse ændringer som det er svært (=umuligt) at få overblik over

3 Retskilderne Love Bekendtgørelser cirkulærer Vejledninger
Nogle vigtige aspekter: Hjemmel Rammelovgivning ikke alle resortområder blev decentraliseret

4 Vandforsyningslovens indhold
Formål Planlægning Tilladelser Tilsyn Indgreb Erstatning Klage Straf

5 Formål § 1. Loven har til formål at sikre
1) at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2, 2) en samordning af den eksisterende vandforsyning med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af vandforekomsterne, 3) en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, og 4) kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed.

6 Afvejningsparagraf § 2. Ved administrationen af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster.

7 Råderetten over vand § 18. Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse. Stk 2. Enhver grundejer, hvis ejendom er beliggende uden for et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er, medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarligt, berettiget til at indvinde grundvand på egen grund til brug i husholdning, jf. dog § 29. Stk 3. Endvidere kan bredejere uden tilladelse indvinde overfladevand til kreaturvanding.

8 Vandindvindingstilladelser Kommunen
§ 19. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til indvinding af grundvand til: 1) Anlæg med en årlig indvinding på højst 3000 m³, herunder dog ikke anlæg til vanding af landbrugsafgrøder. Tilladelse til anlæg, der højst forsyner 4 husstande med vand til brug i husholdning og almindeligt landbrug, kan kun nægtes, hvis det er praktisk muligt at skaffe ejen-dommen eller ejendommene en anden hensigtsmæssig vandforsyning på økonomisk rimelige vilkår, eller hvis der må antages at være nær-liggende fare for, at kvaliteten af vandet i den ønskede vandforsyning ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil blive sundhedsfarlig. 2) Vandforsyningsanlæg for mindre bebyggelser på landet, for så vidt anlægget kan forsyne hele bebyggelsen, og indvindingen højst udgør 6000 m³ årligt.

9 Vandindvindingstilladelser Amtet
§ 20. Amtsrådet meddeler tilladelse til vandindvinding, der ikke omfattes af § 19.

10 Tilladelse til vandindvindingsanlæg
§ 21. Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, jf. §§ 19 og 20, har meddelt tilladelse hertil. Stk 2. En brønd eller boring kan dog uden tilladelse etableres inden for en afstand af 5 m fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning…. Stk 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, jf. §§ 19 og 20, bestemme, at etablering, udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil efter stk. 1.

11 Løbetid for tilladelser
§ 22. Tilladelser til vandindvinding meddeles for et bestemt tidsrum, som højst kan være 30 år. Tilladelser til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder og til dambrug kan dog med hensyn til grundvand højst gives for et tidsrum af 15 år og med hensyn til overfladevand højst for et tidsrum af 10 år. Stk 2. Når en vandindvindingstilladelse bortfalder som følge af en tidsbegrænsning, skal en ny tilladelse meddeles i det omfang, der fortsat er behov for vandindvinding, medmindre samfundsmæssige hensyn, jf. §§ 1 og 2, er til hinder herfor.

12 Nogle krav der kan stå i vandindvindingstilladelsen
Stk 3. En tilladelse skal angive indvindingens mængde og formål og fastlægge omfanget af de undersøgelser og målinger, anlæggets ejer skal foretage for at skaffe grundlag for bedømmelsen af eventuelle skader på omgivelserne som følge af ændringer af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. Stk 4. En tilladelse efter § 19, nr. 2, og § 20 til indvinding af grundvand skal angive en tilladelig vandspejlssænkning eller eventuelt en tilladelig vandmængde pr. time. For indvinding af overfladevand fastsættes en tilladelig vandmængde pr. time, og tilladelsen kan indeholde oplysning om den minimumsvandføring eller minimumsvandstand, som amtsrådet kan kræve opretholdt. Ved tilladelser til indvinding af overfladevand til dambrug skal der altid opretholdes en vandføring på mindst halvdelen af medianminimumsvandføringen i vandløbet.

13 Vandværket har forsyningspligt
§ 45. Almene vandforsyningsanlæg er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsynings-område….. Stk 2. Uoverensstemmelser om omfanget af og vilkårene for forsyningspligten afgøres af amtsrådet…. Stk 3. Hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den planmæssige udbygning af vandforsyningen og en hensigtsmæssig anvendelse af de eksisterende vandforekomster, kan amtsrådet foretage ændringer i eller sammenlægning af forsyningsområder for almene vandforsyningsanlæg.

14 Vandværk contra forbruger
§ 52. Almene vandforsynings-anlæg kan, når anlæggets drift eller hensynet til vandforekom-sterne skønnes at gøre det nødvendigt, træffe bestemmel-se om indskrænkning af vand-forbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder. Stk 2. Amtsrådet kan pålægge almene vandforsyningsanlæg at træffe sådan bestemmelse.

15 Forbrugerens pligter § 51. Vand fra et alment vandforsyningsanlæg må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængder end tilladt af anlægget. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås. Vand, der er forbrugt eller gået til spilde som nævnt ovenfor, kan forlanges betalt af ejendommens ejer, således at vandmængden om nødvendigt fastsættes efter anlæggets skøn.

16 Vandbesparende foranstaltninger!

17 Vandmålere §1 Senest 1. Januar 1999 skal der på alle ejendomme, der er tilsluttet almene vandforsyninger, være installeret vandmålere på ejendomsniveau Stk. 2 Pligten og retten til at iværksætte installation - eller pålægge iværksættelse - af vandmålere påhviler vandfor-syningen. Installationen sker af grundejeren for grundejerens bekostning på et af vandforsyningen godkendt sted. §2 Målere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom §6 Senest fra 1. Januar 1999 skal betaling for levering af vand ske efter målt forbrug. I betalingen kan indgå et fast bidrag.

18 Vandværkets regulativ
§ 55. For ethvert alment vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

19 § 55, fortsat... Stk 2. For kommunale vandforsyningsanlæg udfærdiges regulativet af kommunalbestyrelsen. Regulativet skal stadfæstes af miljø- og energiministeren. Stk 4. For andre almene vandforsyningsanlæg skal regulativet udfærdiges af kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med anlæggets ejer…. Stk 5. Miljø- og energiministeren kan udarbejde normalregulativer. Stk 6. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere regler om indførelse af vandmålere og betaling efter faktisk vandforbrug.

20 “Hvile i sig selv”-princippet
§ 52 a. Ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg kan i prisen indregnes nødvendige udgifter til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre driftsomkostninger, administration, driftsmæssige afskrivninger, forrentning af fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne og henlæggelser til nyinvesteringer. Desuden kan et alment vandforsyningsanlæg afholde udgifter til rådgivning af sine kunder om vandbesparelser, finansiering af vand-besparende foranstaltninger samt deltagelse i vandværkssamarbejder og lignende. Herudover kan indregnes udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget. Der kan endvidere indregnes udgifter til dækning af gebyrer, jf. § 52 c.

21 Gebyrer til amtet § 52 c. Amtsrådet fastsætter gebyrer til dækning af udgifter til: 1) kortlægning i områder med særlige drikkevandsinteresser og af indvindings-oplande til almene vandforsyningsanlæg uden for disse… 2) udarbejdelse af indsatsplaner for områder, som amtsrådet har udpeget... 3) varetagelse af opgaver ved at oprette og lede et koordinationsforum, 4) amtsrådets administration forbundet med opkrævning af gebyrer. Stk 3. Gebyrer fastsættes forholdsmæssigt i forhold til den tilladte indvindingsmængde meddelt efter § 20 for tilladelser meddelt til indvinding af grundvand. Stk 4. For tilladelser til indvinding af grundvand til brug i jordbrugs- og dambrugserhvervet samt til industriformål fastsættes gebyrer forholds-mæssigt i forhold til en tredjedel af den tilladte indvindingsmængde. Hvis den samlede tilladte indvindingsmængde for virksomheden overstiger m ³ i et amt, fastsættes gebyrer dog i forhold til en tredjedel af m³

22 Tilsynsbestemmelserne
§ 65. Kommunalbestyrelsen påser, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Stk 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. Stk 3. Bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Stk 4. Er et påbud eller forbud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade foranstalt-ningen udføre for den ansvarliges regning.

23 Ejeren er forpligtet til at gøre noget ved ulovlige forhold
§ 66. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af et privat alment vandforsyningsanlæg at berigtige et ulovligt forhold. Stk 2. Efterkommer ejeren ikke et af kommunalbestyrelsen meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet. Stk 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbudet efterkommes, kan kommunalbestyrelsen foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.

24 Tilsyn med vandforsyningsanlæg
§ 57. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæg. Stk 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om regelmæssigt tilsyn med visse grupper af vandforsyningsanlæg.

25 Tilsyn med vandmængderne
§ 58. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indvundne vandmængder. Stk 2. Et vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Den myndig-hed, som kan meddele tilladelse til vandindvindingsanlæg-get, kan til enhver tid bestemme måleanordningens art. Stk 3. Ejeren af et vandindvindingsanlæg skal regelmæssigt kontrollere indvindingen, og skal hvert år indberette årsindvindingen til kommunalbestyrelsen….

26 Tilsyn med vandkvaliteten
§ 60. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med kvaliteten af vandet i vandforsyningssystemer, herunder de i § 59 a nævnte overvågningsboringer. Stk 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om regelmæssige laboratorieundersøgelser…. Stk 3. Udgifterne ved den regelmæssige kontrol af vandet i et vandforsyningssystem afholdes af ejeren af vandforsyningsanlægget…..

27 Amtets overtilsyn § 63. Kommunalbestyrelsen underretter amtsrådet om resultaterne af tilsynet og om de foranstaltninger, tilsynet har givet anledning til. Stk 2. Amtsrådet kan pålægge kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med vandforsyning op til behandling og beslutning.

28 Bekendtgørelse om vandkvalitet
Grænseværdier § 4. Vand fra vandforsyningssystemer, der forsyner mennesker med vand til husholdningsbrug, skal overholde de kvalitetskrav til parametrene, som er angivet i bilag 1a-d. §1, stk. 2. Det skal i hvert enkelt tilfælde tilstræbes, at vandkvaliteten er bedst mulig uanset kvalitetskravene i denne bekendtgørelse. Bekendtgørelse om vandkvalitet

29 Dispensation for regnvand...
§5. Bestemmelserne i §4 finder ikke anvendelse på regnvand opsamlet fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. Stk 2. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal være VA-godkendt…………… VA-godkendelsen kan enten være for et samlet fabriksfremstillet system eller som godkendelser af de forskellige fabriksfremstillede dele, som anlægget opbygges af på stedet. Bekendtgørelse om vandkvalitet ....

30 Bekendtgørelse om vandkvalitet ....
Omfanget af kontrol § 7. Der skal til brug for det offentlige tilsyn foretages regelmæssige undersøgelser af prøver af vandet fra neden-nævnte vandforsyningsanlæg: a) Vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug. b) Vandforsyningsanlæg, der forsyner offentlige eller private institutioner (skoler, sygehuse, kaserner, campingpladser o.l.). c) Vandforsyningsanlæg, der forsyner virksomheder, hvor levnedsmidler behandles eller sælges. d) Vandforsyningsanlæg, der forsyner virksomheder, hvor der fremstilles produkter (f.eks. lægemidler), der stiller særlige sundhedsmæssige krav til vandforsyning. Etc. Bekendtgørelse om vandkvalitet ....

31 Typer af undersøgelser
§ 8. I den regelmæssige kontrol indgår: 1) En forenklet kontrol, der kan benyttes til ikke almene vandforsyningsanlæg til husholdningsbrug. 2) En begrænset kontrol, der kan benyttes til ledningsnet i almene vandforsyningsanlæg. 3) En normal kontrol, der kan benyttes til vandindvindingsanlæg. 4) En udvidet kontrol, der kan benyttes til vandindvindingsanlæg. 5) en kontrol med uorganiske sporstoffer i vandforsyningsanlæggets ledningsnet 6) en kontrol med organiske mikroforureninger i vandet påvandindvindingsanlæg 7) En boringskontrol, der kan benyttes til de enkelte boringer. Disse undersøgelser fremgår af bilagene 2–6. Bekendtgørelse om vandkvalitet ....

32 Overvågningsboringer
§ 59a. Ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan for at overvåge kvaliteten af de vandressourcer, der indvindes fra, etablere overvågningsboringer i indvindingsoplandet. Den myndighed, som kan meddele tilladelse til vandindvindingen, kan som et vilkår i indvindingstilladelsen fastlægge antallet og placeringen af overvågningsboringerne. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om etablering af overvågningboringer for almene vandforsyningsanlæg med eksisterende indvindingstilladelser.

33 Hyppighed af undersøgelser
§ 9. For vandforsyningsanlæg, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1-4, skal kontrollen…. foretages med den hyppighed, som er angivet i bilag 9 og 10. For anlæg, hvor kontrolhyppigheden ikke er fastlagt i bilagene, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om hyppigheden af den regelmæssige kontrol. For vand fra vandforsyningsanlæg der forsyner fødevarevirksomheder …….. skal der dog mindst en gang årligt foretages en forenklet kontrol, og mindst hvert tredje år skal der foretages den kontrol, som er angivet i bilag 3-7… Bekendtgørelse om vandkvalitet ....

34 Regulerende indgreb I § 34. En tilladelse til vandindvinding kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes.

35 Regulerende indgreb II
§ 32. Amtsrådet kan helt eller delvis tilbagekalde indvin-dingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg, når vægtige grunde taler for, at anlægget videreføres af kommunen, eller at forsyningen helt eller delvis overtages af et andet alment anlæg. Amtsrådet træffer bestemmelse om den fremtidige vandforsyning af de pågældende forbrugere, herunder om vilkårene for forsyningen. Bestemmelsen i § 29, stk. 3, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ejeren af vandforsyningsanlægget kan forlange, at det gøres til et vilkår for tilbagekaldelsen, at kommunen eller ejeren af det andet anlæg overtager anlægget med grund og ledningsnet efter § 37 i det omfang, ejeren ikke fremtidig kan udnytte de pågældende værdier på hensigtsmæssig måde.

36 Regulerende indgreb III
§ 32, Stk 2. Amtsrådet kan helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg, når tilbagekaldelsen skønnes nødvendig for at imødekomme en ny ansøgning om indvindingstilladelse fra et offentligt alment vandforsyningsanlæg, der skønnes at have væsent-lig større betydning for en hensigtsmæssig vandforsyning end det anlæg, hvis tilladelse der gøres indgreb i. …. Stk 3. Amtsrådet kan helt eller delvis tilbagekalde indvin-dingstilladelser, når væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. § 2, gør det nødvendigt, at indvindingstilladelser i et område ikke udnyttes eller kun udnyttes i begrænset omfang.

37 Regulerende indgreb IV
§ 45. Almene vandforsyningsanlæg er forpligtet til på rimelige vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejen-domme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde. Amtsrådet kan pålægge andre vandforsyningsanlæg, der allerede forsyner flere ejendomme, at forsyne yderligere ejendomme inden for samme bebyggelse. Stk 3. Hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til den plan-mæssige udbygning af vandforsyningen og en hensigts-mæssig anvendelse af de eksisterende vandforekomster, kan amtsrådet foretage ændringer i eller sammenlægning af forsyningsområder for almene vandforsyningsanlæg.

38 Regulerende indgreb V § 46. Amtsrådet kan, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge et kommunalt alment vandforsyningsanlæg leveringspligt til bestemte områder. § 47. Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en rimelig vandforsyning, kan amtsrådet pålægge udbygning af alle-rede eksisterende almene vandforsyningsanlæg og fast-sætte vilkårene i denne forbindelse. Stk 2. Hvis et privat alment vandforsyningsanlæg ikke me-ner at kunne opfylde et pålæg om udbygning, kan det kræve sig overtaget af kommunen. Vilkårene for overtagelsen fastsættes i mangel af enighed af amtsrådet.

39 Regulerende indgreb VI
§ 48. Hvis det skønnes nødvendigt for at sikre en plan-mæssig udbygning af vandforsyningen og sikre en hen-sigtsmæssig anvendelse, kortlægning, overvågning og be-skyttelse af de eksisterende vandforekomster til drikke-vandsforsyning, kan amtsrådet efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg påbyde kom-munalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samar-bejde mellem kommunale og private almene vandforsy-ningsanlæg og mellem private almene vandforsynings-anlæg.

40 Regulerende indgreb VII
§ 29. Kommunalbestyrelsen kan for områder, hvor vand-forsyningen ud fra en samlet vurdering ikke findes til-fredsstillende, udarbejde planer for og overslag over udgif-terne ved udførelse af et alment vandforsyningsanlæg. Stk 2. Amtsrådet afgør herefter, om vandforsynings-anlægget skal gennemføres, i hvilket omfang bestående og fremtidig vandforsyning inden for området skal ske fra an-lægget, på hvilke vilkår tilslutning til anlægget skal ske, og om anlægget skal gennemføres som kommunalt anlæg eller som andelsselskab eller interessentskab.

41 Regulerende indgreb VIII
§ 29, Stk 3. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde planer for og overslag over udgifterne ved en eller flere ejendom-mes tilslutning til et bestående alment vandforsynings-anlæg, hvis tilslutning findes ønskelig ud fra en samlet vurdering af forholdene i et område eller ud fra den enkelte ejendoms forhold. ….. Stk 4. Amtsrådet kan på eget initiativ rejse spørgsmål om gennemførelsen af fælles vandforsyning som nævnt i stk. 2 og 3 og kan i den forbindelse pålægge kommunalbestyrel-sen at udarbejde planer og overslag.

42 Regulerende indgreb IX
§ 30. Grundejere, der efter § 29 må ophøre med benyttelsen af egen vandforsyningsboring, har krav på erstatning for udgifterne ved tilslutningen til det fælles anlæg. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde under hensyn til anlæggets alder, eller hvis ejendommens hidtidige vandforsynings- og spildevandsforhold ikke var lovlige eller kvalitetsmæssigt tilfredsstillende. Erstatningen kan afkortes med den forøgelse i værdi, som tilslutningen til det fælles anlæg måtte tilføre ejendommen.

43 Regulerende indgreb X § 62. Opfylder vandet i et vandforsyningssystem ikke de kvalitetskrav, der er fastsat i loven eller regler udstedt i medfør af loven, kan kommunal-bestyrelsen give påbud om, at anlægget skal ophøre midlertidigt eller for bestandigt, eller om andre foranstaltninger, herunder at forbrugerne skal træffe sikkerhedsforanstaltninger. Stk 2. Opfylder vandet i et alment vandforsyningsanlæg ikke de kvalitetskrav, der er fastsat i loven eller regler udstedt i medfør af loven, drager kommunalbestyrelsen omsorg for, at årsagen hertil påvises, og sørger for, at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til genoprettelse af drikkevandets kvalitet, herunder ved at give påbud efter stk. 1. …..

44 Afgørelse og klage I § 72. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser meddeles skriftligt til den pågældende. Når særlige grunde foreligger, kan påbud og forbud foreløbigt meddeles mundtligt. Stk 2. Underretning om afgørelsen meddeles samtidig skriftligt til embedslægeinstitutionen og andre berørte myndigheder. Endvidere underrettes skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om beslutningen, samt organisationer, som må antages at være klageberettigede efter § 80, stk. 2. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering.

45 Afgørelse og klage II § 73. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser skal indeholde oplysning om klagemyndighed og klagefrist. § 77. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen, uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning, jf. § 72. § 79. Klage indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne sender klagen til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

46 Afgørelse og klage III § 75. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. dog § 76. § 76. Følgende afgørelser kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed: 1)Kommunalbestyrelsernes, amtsrådenes og Hovedstadens Udvik-lingsråds afgørelser efter kapitel 3. (planlægning) 2) Fastsættelse af leveringsvilkår efter § 29 og § 45, stk. 2. 3) Afgørelser om sløjfning af vandforsyningsanlæg efter § 36. 4) Kommunalbestyrelsernes og amtsrådenes afgørelser efter kapitel 9 (forholdet mellem vandværk og bruger), bortset fra kommunalbestyrelsernes afgørelser efter § 55, stk. 2 og 4.

47 Afgørelse og klage IV § 78. En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger eller klagemyndigheden bestemmer andet. Stk 2. Den myndighed, der træffer afgørelse om påbud eller forbud, kan dog, når særlige grunde taler herfor, samtidig med på-budet eller forbudet bestemme, at dette skal efterkommes uanset klage…. Stk 3. Såfremt udnyttelsen af en tilladelse forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb….

48 § 78, fortsat …. § 78, Stk 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 kan klagemyndigheden under behandlingen af en klagesag, når særlige omstændigheder taler herfor, og såfremt det i øvrigt skønnes ubetænkeligt, på begæring meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Klagemyndighedens afgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Stk 6. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

49 Afgørelse og klage V § 80. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat, 2) embedslægeinstitutionen og 3) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Stk 2. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20, om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.

50 Afgørelse og klage VI § 81. Til Miljøklagenævnet kan påklages følgende afgørelser fra Miljøstyrelsen og miljø- og energiministeren: 1) Afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, som i det væsentlige tjener til vandforsyning af en erhvervsvirksomhed. 2) Afgørelser efter § 21, jf. § 20, om tilladelse til vandindvindingsanlæg for indvindinger, der omfattes af nr. 1. 3) Afgørelser efter § 29 og § 32, stk. 2 og 3, om ændring eller tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelse, der omfattes af nr. 1. § 82. Klage indgives til Miljøklagenævnet. Stk 2. Klagefristen til Miljøklagenævnet er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

51 Afgørelse og klage VII § 83. Klage til Miljøklagenævnet kan indgives af 1) afgørelsens adressat, 2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 3) amtsrådet eller kommunalbestyrelsen. og 4) Hovedstadens Udviklingsråd. Stk 2. Organisationer, der er klageberettigede efter § 80, stk. 2, har i sager efter § 81 samme klageadgang som til Miljøstyrelsen.


Download ppt "Miljøplanlægning 4. Kursusgang Mandag den 26. september 2005"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google