Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandrammedirektivets plancyklus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandrammedirektivets plancyklus"— Præsentationens transcript:

1 Vandrammedirektivets plancyklus
2004 Basisanalyse 2006 Overvågningsprogram 2009 Vandplan - indsatsprogram 2006 Tidsplan og arbejdsprogram 2007 Væsentlige problemstillinger 2008 høring 2012 Operationelt indsatsprogram

2 Vandrammedirektivet Ramme for:
beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand Samspil med: badevandsdirektivet (1976), skaldyrvandsdirektivet (1979) nitratdirektivet (1991), habitatdirektivet (1992), byspildevandsdirektivet (1991)

3 Fastsættelse af nuværende målsætninger
Målsætningerne er ikke bindende Man skal ”virke for” at opfylde mål Udgangspunkt er ”generel målsætning” Mulighed for afvigelse - skærpet/lempet Amterne har ofte sat mål der ikke kunne nås indenfor planperioden

4 Vandrammedirektivets miljømål
Målene er bindende (2015) Målene defineres på EU-niveau Økologiske mål og kemiske mål Normativt beskrevet i direktivet Fastlægges konkret gennem interkalibrering Skrappeste krav gælder

5 Miljømål - overfladevand

6 Vandrammedirektivet Rammedirektiv med datterdirektiver:
Grundvandsdirektiv Direktiv om prioriterede stoffer

7 Datterdirektiv om grundvand
Det nye grundvandsdirektiv ligger i forlængelse af vandrammedirektivets bestemmelser om grundvand. Der blev den 24. juni 2005 opnået politisk enighed mellem miljøministrene om en tekst, den fælles holdning Det nye grundvandsdirektiv forventes vedtaget medio 2006 Det nye grundvandsdirektiv skal (senest) 22. december 2013 afløse det eksisterende grundvandsdirektiv fra 1980 (1980/68/EØF)

8 Datterdirektiv om prioriterede stoffer
Forslag til datterdirektiv er ikke fremsat EU fastlægger kvalitetskrav for vandmiljøet for prioriterede stoffer (33 identificerede stoffer) EU fastlægger fællesskabsforanstaltninger til: progressiv reduktion af udledning, emission og tab af prioriterede stoffer udfasning/ophør af udledning, emission og tab af prioriterede farlige stoffer Hvis EU ikke gør det skal medlemslandene selv gøre det

9 Grundvandsdirektivets sammenhæng til andre direktiver:
Mange af bestemmelserne i grundvandsdirektivet er direkte hentet fra vandrammedirektivet. Mht. landbrugets forurening med nitrat gælder nitratdirektivets regler, som er implementeret gennem bl.a. vandmiljøplanerne mg/l Mht. pesticider gælder pesticiddirektivets grænseværdi på 0,1 µg/l Drikkevandsdirektivets krav til summen af pesticider på 0,5 µg/l er adopteret

10 Miljømålsloven – dansk planproces
Basisanalyse for vanddistrikterne Basisanalyse for Natura 2000-områder færdiggøres af amterne Overvågningsprogam (revision af NOVANA) Høring (6 mdr) af tidsplan og arbejdsprogram for vandplan Dansk procedure Indkaldelse til idéfase Høring (6 mdr) af oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver Høring (6 mdr.) af forslag til vandplan årig vandplan med indsatsprogram årig kommunal handleplan

11 Miljømålsloven- Nye bindende sektorplaner
Regionplanretningslinje r incl. kortbilag opretholdes Virkning som landsplan- direktiv fra 1/1-07 Grundlag for administration af anden lovgivning Ophæves med: statslige vandplaner og Natura 2000-planer i 2009 Regionplan 2005 - drikkevand - recipientkvalitet Vandplaner Natura 2000-planer 6-årige planer med indsatsprogrammer


Download ppt "Vandrammedirektivets plancyklus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google