Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

STU uddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "STU uddannelse."— Præsentationens transcript:

1 STU uddannelse

2 STU uddannelse på Lille Veum
Velkommen til en præsentation af dagcentret Lille Veums STU uddannelsesmuligheder. Lille Veum er et aktivt dagcenter i Brørup, som pt. beskæftiger 35 brugere. Lille Veum tilbyder et bredt udvalg af uddannelsestilbud i et aktivt og praktisk læringsmiljø med udgangspunkt i indivi- duelt tilrettelagte uddannelsesforløb. Værkstedernes og aktiviteternes varierede uddan- nelsestilbud kan kombineres og tilpasses den enkelte elevs STU uddannelse. På de følgende sider uddybes uddannelses- mulighederne i værkstederne og aktiviteterne. Værksteder: Gartneri Køkken Tekstil Ude/dyr Kreativ Aktiviteter: Svømning Folkedans Motion Vandretur Idræt STU uddannelse: Lille Veum tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (lov nr. 564). STU uddannelsen har en varighed på 3 år, inkl. et evt. afklaringsforløb på indtil 12 uger. STU uddannelsens omfang er 840 timer pr. år, hvilket kan svare til 47 uger á 18 timer. Der kan indgå eksterne praktikforløb under STU uddannelsen. På Lille Veum kan STU uddannelsen påbegyndes alle årets måneder, da det er individuelle elevplad- ser, der tilbydes. Praksis som udgangspunkt for læring: At være elev i et værksted på Lille Veum er læring i praksis. Læringen opleves som en naturlig del af det praktiske arbejde, som eleven udfører under uddannelsen. Værkstederne og aktiviteterne er ak- tive læringsmiljøer med kollegaer, hvor personalet indgår i et nært samarbejde med eleven omkring den enkelte elevs uddannelse. Det pædagogiske arbejde på Lille Veum tager ud- gangspunkt i kvalitetsdefinitionerne - tryghed, aktivitet og udfordringer, omsorg, sociale relatio- ner, samt gode fysiske rammer. Det betyder, at eleven under uddannelsen på Lille Veum også opnår læring inden for en lang række almen dannende områder. Individuel uddannelsesplan: Lille Veum tilbyder STU uddannelse med udgangs- punkt i den enkelte elevs ønsker, muligheder og behov. I samarbejde med den enkelte elev og UU- vejlederen udarbejdes elevens individuelle uddan- nelsesplan. Lille Veums udgangspunkt er, at den enkelte elev får bedst mulige forudsætninger for egen læring og udvikling. Det er derfor en naturlig del af uddannel- sen, at der løbende evalueres på uddannelses- forløbet og elevens mål for uddannelsen.

3 Gartneri-værkstedet På gartneriet kan eleven lære:
Gartneriet Lille Veum rummer både en produktions- virksomhed og en detailbutik. Året rundt produceres der potteplanter til grossistsalg, samt til salg i gart- neriets egen butik. På gartneriet er der også mulig- hed for at arbejde med forskellige pedel-opgaver ude og inde. Ideen er, at eleven ud fra evner og muligheder er aktivt deltagende i en virksomhed, hvor dagligdagen føles meningsfuld. Resultatet fremstår tydeligt i form af potteplanter og dekorationer af høj kvalitet, samt tilfredse kunder. På gartneriet kan eleven lære: Klargøring af planteborde og fylde jord i potter. Fremstille stiklinger og prikle planter. Trimme og flytte planter. Få kendskab og viden om planter. Pakke og levere blomsterordrer. Fremstille sammenplantninger og dekorationer. Butiksekspedition og gaveindpakning. Rengøring og malerarbejde. Rive og luge ude arealer. Anvende værktøj og plænetraktor. Være en del af et arbejdsfællesskab. Få en STU uddannelse inden for gartneri, butik og pedelarbejde på gartneriet Lille Veum.

4 Køkken-værkstedet Lille Veums køkken-værksted tilbyder et varieret ud-
bud af arbejdsopgaver omkring fremstillingen af mad. I køkkenet forandres råvarerne til færdige ret- ter. Der arbejdes med faglig indsigt i at fremstille sund og varieret kost. I køkkenet er der høj ansvarlighed omkring hygiejne og rengøring, som er en naturlig del af køkkenarbej- det. Ideen er, at eleven ud fra evner og muligheder er ak- tivt deltagende i alle køkkenets funktioner fra plan- lægning til det færdige resultat, som værdsættes ved de daglige fælles måltider. I køkkenet kan eleven lære: Planlægning og fremstilling af kolde og varme retter. Smøre madpakker, tilberede grønsager, bage, brygge kaffe og the. Brug af ingredienser, redskaber og andre hjælpemidler. Anretning, servering og borddækning. Hygiejne i forbindelse med fremstillingen af madvarer. Rengøring, samt medvirken ved egenkontrol efter anvisning fra fødevarekontrollen. Være en del af et arbejdsfællesskab. Få en STU uddannelse inden for fremstilling af mad, køkkenarbejde og hygiejne i køkkenet Lille Veum.

5 Tekstil-værkstedet På tekstil-værkstedet kan eleven lære:
Tekstil-værkstedet er en afdeling, hvor der fremstil- les et bredt udvalg af tekstiler, samt en steril afde- ling, hvor der produceres bestillinger til laboratorier. På tekstil-værkstedet får eleverne oplevelser og erfa- ringer med materialernes forvandling til nyttige pro- dukter. Arbejdet tilrettelægges især med henblik på, at tilgo- dese behovene for personer med Prader-Willi syn- drom og autisme.  Det betyder en genkendelig og forudsigelig hverdag, som er indholdsrig i faste rammer. Udgangspunktet er den enkeltes muligheder og be- hov, og der udvises respekt for personens individu- elle rytme. Der stilles krav til kvaliteten af de fremstillede varer. Det betyder, at eleverne modtager anerkendelse og værdsættelse af de fremstillede produkter fra tilfred- se kunder.  På tekstil-værkstedet kan eleven lære: Syning af bl.a. viskestykker, grydelapper, grillhandsker, forklæder, puder, dukketøj og navnemærker. Anvende avancerede symaskiner. Indkøb af materialer til brug i værkstedet. Kundebetjening ved salg af produkter, via Lille Veums egen salgsudstilling og julemarked. Produktion af sterile tubebandage-pakninger til laboratorier. Rengøring og krav til hygiejne i laboratorier. Oprydning og vedligeholdelse af værkstedet. Være en del af et arbejdsfællesskab. Få en STU uddannelse inden for sy arbejde og tek- stil fremstilling på tekstil-værkstedet Lille Veum.

6 Ude/dyr-værkstedet På ude/dyr-værkstedet kan eleven lære:
Dagligdagen på ude/dyr-værkstedet foregår på Lille Veums store udendørs arealer. Her er stisystemer, haver og grønne arealer med forskellige aktivitets- muligheder, som ude/dyr-værkstedet vedligeholder og benytter. Arbejdsopgaverne omfatter fodring og pleje af hus- dyr. Der forarbejdes også pejsebrænde, som efter- følgende leveres ud til kunder. Ideen er, at eleven opnår arbejdsidentitet og er aktivt deltagende i forskellige arbejdsopgaver ud fra evner og muligheder. Arbejdsopgaverne ændres i takt med årstidernes skiften. På ude/dyr-værkstedet opleves planter og dyrs livs- cyklus, deres vækst og nytteværdi ses i naturlige og landlige omgivelser. På ude/dyr-værkstedet kan eleven lære: Vedligeholdelse af udendørsarealer. Udeliv og årstidernes forskellige arbejds-opgaver. Anvendelse af værktøj og haveredskaber, f.eks. havetraktor. Pleje og pasning af dyr. Forarbejdning af brænde. Dyrkning af grønsager og blomster. Rengøring og vedligehold af stald og værk-sted. Give omsorg og vise ansvarlighed overfor dyr og planter. Sortering af egne genbrugsmaterialer. Deltagelse ved ærinde-kørsel, f.eks. indkøb og brænde levering. Være en del af et arbejdsfællesskab. Få en STU uddannelse inden for dyrehold, udeliv, havebrug og pedelarbejde på Lille Veum.

7 Kreativ-værkstedet På kreativ-værkstedet kan eleven lære:
Det kreative værksted er pt. et mindre værksted, hvor eleverne hver især kan arbejde selvstændigt i nærvær af andre kollegaer. I perioder arbejdes der med projekter, hvor forskel- lige teknikker og metoder indøves. Egne ideer får plads til at inspirere, og fremstillingsprocessen væg- tes højt. Ideen er, at give den enkelte udfordringer ud fra evner og muligheder. Billeder og anden kunst bruges som udtryksform og danner et udviklingsgrundlag, hvor teknik og mo- torik udfordres individuelt. I kreativ-værkstedet fylder farver og musik hverda- gen med oplevelser. På kreativ-værkstedet kan eleven lære: Male billeder. Tegne, klippe og klistre. Kende til farver og farve teknik. Anvende forskellige materialer og kende processer til kunst- og billedfremstilling. Arbejde med perler. Bruge billeder som formidling og udtryk. Styrkelse af finmotorikken. Være en del af et arbejdsfællesskab. Få en STU uddannelse inden for kreative aktiviteter og billedfremstilling på Lille Veum.

8 Folkedans Til folkedans kan eleven lære:
På den ugentlige træningsdag danses der folkedans sammen med personer fra andre bo- og beskæf- tigelsessteder i Vejen Kommune og alle oplever at være et nødvendigt led i ”kæden”. At indøve dansetrin kræver koncentration, skaber velvære og livsglæde, styrker motorikken og frem- mer koordineringen (forlæns, baglæns, dreje). Musikken skal ind gennem ørerne og ud gennem benene. Folkedansen instrueres af Lille Veums personale, som har erfaring med at indøve og tilrettelægge dansene i forhold til elevernes færdigheder. Musikken der danses til er ”levende” spillemands- musik. Holdet deltager lejlighedsvis i opvisninger og ved forskellige arrangementer. Til folkedans kan eleven lære: Stemning og glæde ved sang, musik og dans. Få sociale relationer og samvær med deltagere fra andre værksteder, samt andre bo- og beskæf- tigelsessteder. Træne fysik og motorik. Individuelle hensyn og respekt for hinanden. Samspil og holdarbejde. Folkedans kan blive en del af din STU uddannelse på Lille Veum.

9 Svømning Til svømning kan eleven lære:
Svømmeholdene tager 1 gang ugentlig i svømme- hallen, hvor der trænes flittigt. På Lille Veum er der pt. 2 niveau inddelte svømme- hold. Der øves i at flyde, hoppe i vandet fra kanten, og der undervises i brystsvømning samt crawl og rygcrawl. Svømmerne får individuel vejledning og tilpassede udfordringer, men der er også plads til frie udfol- delser i vandet, stemning og glæde. Der undervises af erfarne svømmetrænere og pæda- goger. Der er altid en livredder tilstede. En periode af året øves der i konkurrencesvømning, med henblik på deltagelse i det årlige svømme- stævne i Esbjerg. Primært arbejdes der ud fra at forbedre den enkelte svømmers kunnen og svøm- metid. Svømmeaktiviteten er baseret på, at få hele kroppen aktiveret på en skånsom måde samtidig med at teknikkerne forbedres og alle har det sjovt sammen. Til svømning kan eleven lære: Blive fortrolig med at opholde sig i vand. Svømme. Forbedre svømmefærdigheder inden for flere discipliner. Træning og stimulering af fysik, motorik og sanser. Personlig hygiejne og kropspleje i forbindelse med bad. Få sociale relationer og samvær med andre deltagere.    Svømning kan blive en del af din STU uddannelse på Lille Veum.

10 Motion Til motion kan eleven lære:
Motionsholdene træner i Lille Veums eget motions- lokale, samt på egne ude-arealer. Ude løbetrænes der i eget tempo, på en fast rute rundt på løbestien. På motionsstien kan der trænes med de forskellige redskaber og aktiviteter, der er anlagt på stien. Holdene træner på fitnessmaskinerne med vejled- ning og støtte af personalet, som er aktivt deltagen- de. I fællesskab motioneres der også til forskellige Wii-spil. Ideen er, at alle deltager på eget niveau, og samtidig får motion og bevægelse i fællesskab med andre. Der opleves glæde og velvære ved træning og per- sonlige sejre. I sommerperioden arrangeres der også fodbold på Brørup stadion. Til motion kan eleven lære: Forbedre konditionen. Udfordre sig selv fysisk. Styrke motorikken og fysikken. Benytte fitnessredskaber korrekt. Sociale relationer og samvær med andre deltagere. Motion kan blive en del af din STU uddannelse på Lille Veum.

11 Vandretur Vandreturene foregår i naturskønne nærområder.
Der vandres ca. 90 minutter og der tilbydes van- dreture af forskellige længder.   Ideen er, at kombinere frisk luft og motion, hvor den enkelte får udfordringer efter evne. Naturen med dens skriftende årstider og varierende sansepåvirkninger, byder ligeledes på mange oplevelser.  På vandreture kan eleven lære: Forbedre konditionen. Få motion og frisk luft. Betydningen af de skiftende årstider i naturen. Opleve naturens mange sanseoplevelser. Sociale relationer og samvær med andre deltagere Vandreture kan blive en del af din STU uddannelse på Lille Veum.

12 Idræt Til idræt kan eleven lære:
Idræt foregår i en sportshal i nærområdet. Der op- varmes til musik, og efterfølgende trænes der for- skellige idræts aktiviteter, bl.a. hockey, stafet og bordtennisrundbold. Personalet er aktivt deltagende, og idrætsaktivite- terne giver rum for, at den enkelte deltager får in- dividuelt tilpassede udfordringer. Der trænes i vinterhalvåret, og målet er deltagelse i det årlige idrætsstævne i Helle Hallen. Til idræt kan eleven lære: Forbedre konditionen. Udfordre sig selv. Styrkelse af motorik og fysik. Relevante færdigheder og spilleregler i forhold til de forskellige idræts-aktiviteter. Samspil og holdarbejde, samvær med andre deltagere. Idræt kan blive en del af din STU uddannelse på Lille Veum.

13 STU uddannelse på Lille Veum
Elevens uddannelse: Udgangspunktet er altid elevens individuelle uddannelsesplan. Derfor tilbyder Lille Veum også helt individuelle løsninger. Typisk vil eleven på Lille Veum dog blive tilknyttet et fast værksted, evt. kombineret med deltagelse i en eller flere af dagcenterets aktiviteter. Lille Veum er ligeledes positiv indstillet for at imødekomme særlige ønsker til STU uddan- nelsesforløbet. Så hvis eleven har uddannel- sesønsker, der ligger udover, hvad vi pt. til- byder, er vi indstillet på at forsøge at imøde- komme dem. Den enkelte elev tilknyttes en kontaktperson, som vejleder eleven gennem hele STU uddan- nelsesforløbet på Lille Veum. Pædagogiske kvalitetsdefinitio- ner: Lille Veum danner rammen om et godt læ- ringsmiljø for den enkelte elev under STU ud- dannelsen. I alle værksteder og aktiviteter ar- bejdes der grundlæggende ud fra at Lille Veums pædagogiske kvalitetsdefinitioner tryghed aktivitet og udfordringer omsorg sociale relationer gode fysiske rammer danner kvalitative rammer for individuel læring og udvikling. Lille Veum vægter, at skabe læringsrum, hvor det enkelte menneske, med støtte og vejled- ning kan udvikle sig. Uddannelse, almen dan- nelse og personlig udvikling sker i en naturlig sammenhæng, når man er elev på Lille Veum. Uddannelsesbevis: Som afslutning på STU uddannelsen på Lille Veum, modtager alle elever et uddannelses- bevis. Dette er en dokumentation for opnåelse af de kompetencer og kvalifikationer, som den enkelte har haft i sin uddannelsesplan. Uddannelsesbeviset kan også indeholde do- kumentation for anden læring, som er opnået under uddannelsesperioden. Da hvert STU uddannelsesforløb er individuelt, er uddannelsesbeviserne det ligeledes. På de følgende sider gives der fiktive eksempler på uddannelsesbeviser. Vil du gerne vide mere…… Det kan være svært af forestille sig et sted, som man ikke har set. Lille Veum mener, at det har stor betydning, at eleven finder det rette STU uddannelsessted. Derfor modtager vi altid gerne besøg efter aftale. Ring eller mail til Lille Veum, - og vi byder velkommen til en rundvisning i et eller flere værksteder. Alle øvrige spørgsmål og forespørgsler er selvfølgelig altid velkomne. Om det er pr. te- lefon eller mail, så forsøger vi at svare hurtigst muligt. Dagcentret Lille Veum har åbent kl man- dag til torsdag, samt kl fredag. Kontakt: Gunnar Viuff Leder, Lille Veum tlf.: eller mail:

14 Eksempel 1 på STU uddannelsesbevis
Uddannelsesbevis for:____________________________ Har i perioden fra ________ til ________været elev på Lille Veum i køkken-værkstedet, samt aktiviteten svømning. Eleven har opnået følgende mål: Løser opgaven selvstændigt med støtte Planlægning og fremstilling af kolde og varme retter. Smøre madpakker, tilberede grønsager, bage, brygge kaffe og the. Brug af ingredienser, redskaber og andre hjælpemidler. Anretning og servering. Personlig hygiejne og kropspleje i forbindelse med bad. Indgå i sociale relationer og samvær med andre kollegaer  Læse lettere tekster som f.eks. opskrifter. OSV……… Underskrift uddannelses-ansvarlig: ______________________________________

15 Eksempel 2 på STU uddannelsesbevis
Uddannelsesbevis for:____________________________ Har i perioden fra ________ til ________været elev på Lille Veum i gartneri-værkstedet. Eleven har opnået følgende mål: Løser opgaven selvstændigt med støtte Klargøre planteborde og fylde jord i potter. Fremstille stiklinger og prikle planter. Anvende værktøj og køre plænetraktor. Fremstille sammenplantninger og dekorationer. Butiksekspedition og gaveindpakning. Indgå i sociale relationer og samarbejde med kollegaer. Begå sig i nærmiljøet og anvende offentlig transport. OSV……… Stempel og underskrift uddannelsesansvarlig: ______________________________________

16 Betalingsaftale STU forløb __________ kommune for
Lille Veum Lille Veumvej 6, 6650 Brørup tlf Betalingsaftale STU forløb mellem Lille Veum og __________ kommune for Navn: Cpr.nr.: Adr.: Postnr./By: Samtlige punkter skal udfyldes: Vejen kommune Socialafdelingen Rådhuspassagen Vejen Kontaktperson i Vejen kommune vedr. faktura: Gitte Lund Jørgensen Tlf Kontaktperson på Lille Veum: Gunnar B. Viuff Tlf Handlekommune: Betalingskommune : Handlekommunens sagsbehandler/kontaktperson: Betalingskommunens EAN-nr:

17 Optagelse på Dagcentret Lille Veum
Lille Veum Lille Veumvej 6, 6650 Brørup tlf Betaling: Prisen dækker 18 lektioner pr. uge i 47 uger. Transport opkræves særskilt. Betalingen sker månedsvis forud. Genforhandling: Parterne kan kræve aftalen genforhandlet ved væsentlige ændringer i brugerens behov. Varsling om ophør: Meddelelse om foranstaltningens ophør skal varsles skriftligt til Lille Veum. Varslingsperioden er løbende 2 måneder til udgangen af en måned. I tilfælde af at eleven ikke overholder indgåede aftaler og regler, kan eleven efter samtale med forstanderen bortvises. Optagelse på Dagcentret Lille Veum Afdeling/værksted: Optagelsesperiode: fra til Udfyldes af handlekommune: Et eksemplar bedes sendt retur i underskrevet stand til Dagcentret Lille Veum senest den ________________. Betaling: Pr. dag kr.: Hvilket svarer til pr. år kr. Lovgrundlag: Dato og underskrift handlekommunen: Dato og underskrift Lille Veum:


Download ppt "STU uddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google