Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fremlæggelse Projektets opbygning Paper 1: Standarder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fremlæggelse Projektets opbygning Paper 1: Standarder"— Præsentationens transcript:

1 Fremlæggelse Projektets opbygning Paper 1: Standarder
Paper 2: Den Virtuelle Bygning Paper 3 Cases Alternativer til projektstrukturen Velkomst Inddelingen af fremlæggelsen Områder der er behandlet i paper 1 samt de resultater der er opnået Status for paper 2. Sluttelig følges der op på overvejelserne i forhold til paper 3 Jakob vil gennemgå 4 fire casestudier som vi er ved at planlægge+ alt projektstrukturer

2 Effektivisering af byggeprocessen
Indledning Effektivisering af byggeprocessen Hvad er effektivisering? (Fjernelse af ikke-værdiskabende aktiviter, dokumentation, kvalitetskontrol, logistik) Forskellige angrebsvinkler til at øge effektiviteten: (Anvendelse af produktionskoncepter fra industrien, forsøgsprojekter, kvalitetssikring, metadata/IT værktøjers anvendelse) Vores indfaldsvinkel til dette projekt svarer til den problemstilling, som vi vil behandle i indledningen til hovedrapporten. Kan anvendelse af metadata effektivisere byggeprocessen

3 Projektets opbygning Paper: Standarder Paper: Den Virtuelle Bygning
Hvordan har man forsøgt at formalisere informationsflowet i byggeprocessen. Dvs. ”bringe inder under faste rammer”. I dette tilfælde består disse rammer af henholdsvis klassificeringssystemer og datastrukturer til produktmodellering. I paper 2 fokuseres der på det faktiske informationsflow i byggeprocessen. Hovedrapport: Anvendelse af metadata i byggeprocessen

4 Oprindelig tidsplan

5 Ny tidsplan

6 Paper 1: Informationsstandarder I
Der tages udgangspunkt i den standard, der ligger til grund for en stor del af nutidens klassifikationssystemer. Uniclass er medtaget, da det en ny standard, der er tilpasset anvendelsen EDB, hvilket de tidligere SFB-systemer har haft problemer med. Derudover er Uniclass også central i forhold til klassificering af arbejdsbeskrivelser. I Danmark har der fundet løbende ændringer af Sfb-systemet sted I slutningen af september deltag vi i et seminar, hvor temaet var den nye bygningsdelstavle.

7 Paper 1: Informationsstandarder II

8 Paper 1: Datastrukturer til produktmodellering I
Internationalt udgangspunkt af hensyn til den begrænsede størrelse på det danske byggemarked. Ej specialudviklede software. Meget af udviklingen omkring produktmodellering foregår i internationalt regi. Den første anvendelse af Computer Aided Design var arkitektorienteret. Herefter fulgte formaliserede systemer, hvor der kunne vælges foruddefinerede geometrier. Projekter under EU, som er STEP baserede og som samtidig bidrager til den stadige udvikling af STEP. Til IFC og en alternativ repræsentation af IFC i XML.

9 Paper 1: Datastrukturer til produktmodellering II
Udover bygningsmodellerne og udvekslingsformater der er blevet anvendt kortlægningen også inkluderet beskrivelse af udviklingen af de modelleringsprincipper, der er blevet anvendt gennem bygningsmodellerne historie.

10 Paper 2: Disposition Overordnet beskrivelse af informationsflowet i byggeprocessen ved anvendelse af fasemodellen Funktionsmodellering af informationsflowet ved hjælp af IDEF0-diagrammer Afgrænsning – Informationer der indgår i DVB. Funktionskrav til DVB samt konceptuel model af DVB Der tages udgangspunkt i informationsflowet i byggeprocessen. Først identificeres hvilke aktører, der opererer i branchen samt de ydre rammer, der er på branchen, og som den skal indordne sig under. Rammerne udgøres af rammebetingelser, hvoraf nogle er bundne som eksempelvis EU-direktiver og bekendtgørelser om kvalitetssikring af byggearbejder, mens andre er vejledende som eksempelvis AB92, ABR89 og ABT93. Derudover tages der udgangspunkt i en firefase model til beskrivelse af de aktiviteter der er indeholdt i byggeprocessen. De fire faser er henholdsvis program, design, udførelse og drift. Sideløbende hermed identificeres og beskrives de informationer, der genereres/anvendes gennem den samlede byggeproces. Disse 4 komponenter samles i et sæt funktionsdiagrammer.

11 Paper 2: IDEF0-diagrammering
Fordele: Indeholder beskrivelse af sammenhængen mellem aktiviteter, informationer og aktører (mekanismer) Informationsflowet kan beskrives på forskellige abstraktionsniveauer Ulemper: Intet ”tids-koncept” Fortolkes ofte som en sekvens af aktiviteter i stedet for en generel beskrivelse, der kan foregå samtidig Ulemperne er imidlertid uden betydning i forhold til vores hensigt med udarbejdelsen af funktionsmodeller. Da vores primært relaterer sig til at kortlægge det samlede informationsflow i byggeprocessen

12 Paper 2: Disposition Overordnet beskrivelse af informationsflowet i byggeprocessen ved anvendelse af fasemodellen Funktionsmodellering af informationsflowet ved hjælp af IDEF0-diagrammer Afgrænsning – Informationer der indgår i DVB. Funktionskrav til DVB samt konceptuel model af DVB

13 Den Virtuelle Bygning Hvad forstår vi ved den virtuelle bygning. En digital repræsentation af den virkelige bygning i form af en model, der understøtter aktiviteter gennem hele byggeriets livscyklus, hvilket vil sige fra program, over design og udførelse samt under driften. Kilde: Per Christiansson, 1999

14 Paper 3: IT-værktøjer Dynamic Knowledge Network Metalanguage eks. XML
P2P Portaler E-business, e-commerce Application Service Provider Den oprindelige tanke var at udføre tre papers, hvor det 3. Paper skulle bruges til at beskrive de IT-værktøjer,der er tilgængelige i dag, samt kortlægge omfanget af deres anvendelse i dag i byggebranchen. Men pga. omfanget af det hidtidige arbejde har det været nødvendigt at revidere strukturen. Alternativet er, at de IT-værktøjer, der ønskes anvendt i løsningsforslagene beskrives i appendiks til HR Herefter vil Jakob komme ind på de planlagte casestudier.

15 Case 1: Indhentning af projektforudsætninger
Case 1: Udgangspunkt Program Design Udførelse Drift Case 1: Indhentning af projektforudsætninger Tager udgangspunkt i bygherrens/bygherrerådgiverens indhentning af projektforudsætninger og –bindinger fra de offentlige myndigheder

16 Case 1: Projektforudsætninger og -bindinger
Programfasen Regions- og lokalplaner Servitutter Eksisterende systemer i terræn Infrastrukturelle forhold Øvrige bindinger på en given matrikel Geotekniske undersøgelser i området. Udnyttelse af eksisterende geotekniske undersøgelser. Design-/Udførelsesfasen Standarder + normer Sikkerhed/sundhed på byggepladsen Krav til budgetter/regnskaber

17 Case 1: GIS Geographical Information Systems
Lag-delte digitale kort. Lag kan f.eks. indeholde: Geoteknisk data Sanitære forhold Lokalplaner (www.geodatahotel.dk) GIS-data består af: Rumlig data (vektor/raster-modeller) Tabeldata (DB, regneark) Billeder (satellitfoto mm) [htttp://www.gis.com]

18 Case 1: Kontakt Kontaktperson: Formål: Kontaktperson: Formål:
Prof. bygherre / Teknisk Forvaltning Formål: Hvordan indhentes projektforudsætninger? Hvilke metadata anvendes? Kontaktperson: Lars Bodum, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Formål: Hvad indeholder GIS i dag? Hvilke metadata anvendes?

19 Case 2: Udgangspunkt Program Design Udførelse Drift Case 2: Objektorienteret projektering/ Digitale byggevaremodeller Designfasen (+program, udførelse og drift)

20 Case 2: Objektorienteret projektering
Bygningselementer (f.eks. vægge, døre, vinduer) oprettes som objekter med egenskaber og specifikationer. [Objektorienteret projektering på AAU del 2, nov. 1998] Forsøgsprojekt: Udvidelse af Aalborg Universitet (1998). Bygherrekrav: For at universitetet kunne udnytte eksisterende FM system skulle materiale afleveres i Point-format.

21 Case 2: Digitale produktmodeller
Forsøgsprojekt: Point-format (.dwg) Byggevareproducenter: Fra byggevarekatalog til modelfil..... Anvendelse af modeller/objekter hos rådgivere Integration af digitale byggevarer i bygnings- og driftsmodeller (evt. ved anvendelse af IFC-standarden) Softwareleverandør-afhængigt

22 Case 2: Kontakt Kontaktpersoner: Formål: Kontaktpersoner: Formål:
Poul Sorgenfri Ottosen, AAU Teknisk Forvaltning Formål: Hvordan udveksles byggevaredata mellem arkitekt/rådgiver og leverandør i designfasen? Hvordan viderebringes produktspecifikationer/-beskrivelser til udførelses- og driftsfasen? Hvilke metadata anvendes? Kontaktpersoner: Byggevareleverandør / -forhandler Formål: Hvilke modeller anvendes i dag?

23 Case 3: Leverancer til byggepladsen
Case 3: Udgangspunkt Program Design Udførelse Drift Case 3: Leverancer til byggepladsen Entreprenører bestiller varer og fastsætter leveringstidspunkter on-line. Samspil mellem entreprenør og leverandør.

24 Case 3: Leverancer til byggepladsen
Udførelsesfasen eBusiness. Større konkurrence -> Billigere byggevarer Portaler Data-mærkning af byggevarer

25 CITE: The Centre for eBusiness in Construction
(http://www.cite.org.uk) Sammenslutning af bygherrer, ingeniører, entreprenører, leverandører og producenter i den britiske byggebranche. Casestudier: RF-mærkning til drift og vedligehold Datamærkning og håndholdte computere hjælper med at holde styr på bygningens og installationernes vedligeholdelse. Stregkoder til registrering af materiale-levering Materialestyring, logistik, digitale faktura. RF-mærkning til materiale-genkendelse Lagerstyring. Paller med byggevarer RF-mærkes.

26 Case 3: Kontakt Kontaktpersoner: Formål: Nicolai M. Sørensen, Skanska
Byggevareleverandør / -forhandler Formål: Hvordan købes/bestilles specifikke bygge-elementer til byggepladsen? Hvordan formidles arbejds-, drifts- og vedligeholdelses-beskrivelser fra leverandør? Hvilke metadata anvendes?

27 Case 4: Erfaringsopsamling
Case 4: Udgangspunkt Program Design Udførelse Drift Case 4: Erfaringsopsamling Erfaringsopsamling kan udnyttes i alle faser, men hvorledes struktureres data så relevante erfaringer kan genbruges?

28 Case 4: Erfaringsopsamling
Program-, design-, udførelses- og driftsfasen Bedre strukturering muliggør bredere udnyttelse af erfaringer Data fra forsøgsprojekter samles med henblik implementering af ”nye metoder” i byggeprocessen Erfaringers ”placering” (metadata) Partnering Materialeleverancer Projektwebs

29 Case 4: Kontakt Kontaktpersoner: Formål: Alle førnævnte
Hvordan formidles/anvendes erfaringer fra tidligere projekter? Hvilke metadata anvendes?

30 Alternativer til projektstruktur
3 papers omhandlende standarder, den virtuelle bygning og IT-værktøjer De fire cases udgør problemanalysen i hovedrapporten Alternativ 2: 2 papers omhandlende standarder og den virtuelle bygning inkl. beskrivelse af de fire cases. Hovedrapport indeholdende appendiks med IT-værktøjer, der anvendes i løsningsforslagene Alternativ 3: 3 papers omhandlende standarder, den virtuelle bygning og de fire cases


Download ppt "Fremlæggelse Projektets opbygning Paper 1: Standarder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google