Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af kommunerunde Opsamlingsmøde onsdag den 24. maj 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af kommunerunde Opsamlingsmøde onsdag den 24. maj 2006."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af kommunerunde Opsamlingsmøde onsdag den 24. maj 2006

2 Region Syddanmark – kommunernes og brugernes region

3 Disposition 1. Status for tids- og procesplan 2. Gennemgang af de obligatoriske områder i sundhedsaftaler 3. Et bud på den videre proces 4. Opsamling og spørgsmål

4 Tids- og procesplan Kommunekontaktudvalget godkendte 31. januar 2006 tids- og procesplan indeholdende følgende fem faser: Forberedelsesfase (marts - maj) Forhandlingsfase (juni - december) Godkendelsesfase (december - januar) Ikrafttrædelsesfase Opfølgningsfase

5 Status på forberedelsesfasen Kommunerunde er gennemført Møder med sygehusledelser er gennemført Midlertidigt sundhedskoordinationsudvalg er nedsat. Første møde afholdes den 20. juni 2006 Administrativt kontaktforum er nedsat Administrativ opsamling den 24. maj 2006 Konference gennemføres i aug./sept. 2006

6 Kommunerunden 1. marts – 23. maj 2006 Generelt Sundhedsområdet udvikler sig i øjeblikket hurtigt organisatorisk og indholdsmæssigt Der er stor forskel på kommunernes organisering af sundhedsområdet Der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er i tilrettelæggelsen af sundhedsområdet

7 Kommunerunden 1. marts – 23. maj 2006 Generelt Udvikling af IT-strategi til understøtning af samarbejde Der er behov for videreudvikling af samarbejdet i form af strategisk og systematisk samarbejde omkring patientforløb Der er behov for, at vi organiserer os både om det strategiske og det overordnede samarbejde (sundhedskoordinationsudvalget) og om det konkret driftsrelaterede samarbejde (omkring sygehus / kommuner). Og der skal være plads til lokal udvikling af projekter indenfor sundhedsaftalernes rammer

8 Kommunerunden 1. marts – 23. maj 2006 Generelt Vi har behov for at udvikle en opfølgningsstrategi til alle seks delaftaler –audit –spørgeskema –interviews –utilsigtede hændelser –kvalitetsindikatorer

9 Samarbejde om patientforløb (udskrivning bilag 1 og indlæggelse bilag 2) Udfordringer Sikre samarbejde om patientforløb Systematisk kommunikation mellem parter i patientforløbet, herunder tilgængelighed Undgå kapacitetsproblemer

10 Samarbejde om patientforløb Generel tilfredshed med eksisterende aftaler. Videreføres indtil nye aftaler er på plads Generel opbakning til harmonisering af samarbejdsaftaler - fælles arbejdsgruppe nedsættes Kapacitetsopfølgning som led i driftsopfølgning Lokalt fokus på tilgængelighed (telefontider, synliggøre kontakt og tidspunkter, IT)

11 Samarbejde om patientforløb Fælles interesse for at forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser Nogle kommuner har allerede nedsat kommunale arbejdsgrupper til behandling af akutindlæggelser Igangsatte initiativer indskrives i aftalen

12 Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Eksempler på muligheder i kommunalt regi Overvågning af kroniske patienter Tidlig diagnosticering Opkvalificering af plejepersonale Forebyggende tilsyn Udvikling af telemedicin Etablering af alternative muligheder i kommunerne (aflastningspladser, natpladser m.v.) Døgntræningspladser, opstøttende udrykningsgrupper

13 Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Eksempler på initiativer i regionalt regi Udvikling af telemedicin Akutte / subakutte ambulatorier Shared care Udadgående teams og fælles besøg fra sygehus og kommune i borgerens hjem Samarbejde om opkvalificering af plejepersonale

14 Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Kommende initiativer til at undgå uhensigtsmæssige akutte indlæggelser kan fremmes som led i fælles overordnet strategi eller som lokale projekter mellem kommune og sygehusenhed

15 Samarbejde - praktiserende læger, kommune og sygehus Kommunalt ønske om udvikling af samarbejde med praktiserende læger –Information til lægerne om alternative muligheder –Dialog om anvendelse af alternative muligheder –Indgåelse af forpligtende aftaler med praktiserende læger Kommuner er allerede i dialog med praktiserende læger Praksiskonsulent

16 Træningsområdet (bilag 3) Udfordringer Sikre sammenhængende genoptræningsforløb –Kommunikation, herunder fælles sprog –Beskrivelse og koordinering af patientforløb –Udskrivningsprocedurer –Visitering Genoptræningsbehov (udvikling) Specialiseret / ikke specialiseret genoptræning Etablere faglige netværk mellem kommunerne og region om udvikling

17 Træningsområdet - arbejdsdeling mellem region og kommune Dialog mellem chefterapeuter og den enkelte kommune vedr. dimensioneringsgrundlag –Ca. antal genoptræningsplaner –Ca. fordeling diagnosegrupper –Ca. alderssammensætning Nogle kommuner ønsker overgangsordning eller lign. Tilbagemelding til region med henblik på fælles planlægning juni 2006

18 Træningsområdet Generelt Elektroniske genoptræningsplaner Kontaktpersonordning Frit valg af genoptræningssted, evt. i genoptræningsplan Samarbejde om: fysiske rammer, træningsredskaber og genoptræningsudstyr, kompetenceudvikling, udviklingsprojekter Fælles terapeutteams (enkelte kommuner)

19 Hjælpemidler (bilag 4) Eksisterende aftaler skrives ind i sundhedsaftalerne (jvf. aftaler om patientforløb) Eventuelt udvikle et eller to projekter med anden snitflade (fælles hjælpemiddeldepot)

20 Forebyggelse og sundhedsfremme (bilag 5) Udfordringer Kvalitet og sammenhæng i behandlingen af patienter med kronisk sygdom –Gruppebaseret patientundervisning –Styrke patienternes evne til at udføre egenomsorg –Jvf. kronikerstrategi Sammenhæng mellem borger- og patientrettede forebyggelsesindsatser Afklare snitflade vedr. patientrettet forebyggelse Undgå dobbelttilbud

21 Forebyggelse og sundhedsfremme Generelt Prioriteres højt i kommunerne (og af KL) Overvejelser om / iværksættelse af udarbejdelse af kommunal sundhedspolitik i mange kommuner Behov for afklaring af snitflader og kvalitetssikring Bekymring om ressourcer til borgerrettet forebyggelse Sundhedscenter overvejes flere steder / er etableret Behov for samspil med praksis (henvisning)

22 Forebyggelse og sundhedsfremme Formidle og sikre et regionalt / kommunalt samarbejde med SDU, indgå i metodeudvikling, evidens baseret forebyggelse m.v. Drive faglige og administrative netværk Konkret projektbistand Generel interesse for etablering af fælles kompetencecenter

23 Mulig finansiering Kommunerne deltager i kompetencecentret i form af et (mindre) grundbidrag og herudover er det muligt at købe konkret projektbistand. Kommunerne kan evt. medfinansiere ved at ”udlåne” en medarbejder i en aftalt periode Regionens rådgivningsforpligtigelse integreres i kompetencecentret, således at regionens ”bidrag” til kompetencecentret i økonomisk forstand udgøres af rådgivningsforpligtigelsen Skal i givet fald beskrives nærmere i en fælles arbejdsgruppe

24 Indsatsen for mennesker med sindslidelser (bilag 6) Udfordringer / generelle krav Beskrive arbejdsdelingen mellem regionen og kommunerne Sikre samarbejde om ”det gode forløb” Reducere antallet og varigheden af indlæggelser

25 Koordinering af (regional) behandlingsindsats og (kommunal) socialfaglig indsats Sikre løbende systematisk kommunikation mellem alle relevante parter i patientforløbet Sikre tværfaglig og tværsektoriel vurdering af patientens samlede behov i samarbejde med patienten og øvrige aktører ved udskrivning

26 Specifikke krav til arbejdsdeling Voksenområdet Børn- og ungeområdet Mennesker med dobbeltdiagnoser Børn af sindslidende forældre

27 Input fra kommunerne Kompetenceudvikling / forebyggelse / oplysningsvirksomhed Forebyggende indsats vedrørende børn og unge Opmærksomhed på –dobbeltdiagnoser –børn af psykisk syge

28 Definition / beskrivelse af arbejdsdelingen region / kommuner Samarbejde om ikke-psykotiske Traumatiserede flygtninge

29 Kommende indsatser m.v. Elektronisk kommunikation (samtykke) Gældende aftaler som grundlag Samarbejde regionalt / sygehusenhed / lokalt Opfølgning Forebyggelse / information

30 Sundhedsaftaler Den videre proces

31 Opbygning af sundhedsaftaler Generelle aftalepunkter Fælles udredninger/ udspil + + Specifikke aftalepunkter = Sundhedsaftale Sundheds koordinations udvalg Grundaftale

32 Den videre proces Møde i sundhedskoordinationsudvalget den 20. juni 2006 Præsentation af opgave og status Nedsættelse af regional/kommunal arbejdsgruppe til udarbejdelse af udkast til grundaftale, herunder kommissorier for fælles udredninger Specifikke aftalepunkter fra de enkelte kommuner fremsendes til regionen gerne inden sommerferien

33 Den videre proces September/oktober Udkast til grundaftale klar – inkl. forslag til fælles udredninger –Administrativ ”høring” ? –Sundhedskoordinationsudvalg Oktober/november Sammenskrivning af grundaftale og specifikke aftalepunkter Igangsætning af fælles udredninger November/december Politisk forhandling Tidsplan skal tages med forbehold

34 Spørgsmål - kommentarer


Download ppt "Præsentation af kommunerunde Opsamlingsmøde onsdag den 24. maj 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google