Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statusrapporter fra de faglige fora Indtryk fra en læsning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statusrapporter fra de faglige fora Indtryk fra en læsning"— Præsentationens transcript:

1 Statusrapporter fra de faglige fora Indtryk fra en læsning
v. Eva Hofman-Bang

2 Input fra de faglige fora
Ambitionsniveau i forhold til elevernes muligheder Aftagernes forventninger og behov Udviklingen i faget i forhold til før reformen Undervisningsformer Prøveformer Bekymringer De enkelte profiler –især hf Sammenfatning

3 Ambitionsniveau Hovedindtryk: passende
Dansk stx: tæt pakket med faglig trængsel Religion og old: passende, dog udfordringer på hf Naturvidenskab: passende, dog hf bio, og kemi kritiske Tekniske fag: passende, dog teknologi A vel højt Merkantile fag: passende Sprogfagene: passende, dog hhx udfordringer i engelsk og spansk; vanskeligheder i tysk Matematik: stx: passende på C og A, udfordringer på B hhx: obl. C stiller krav, htx ønsker arbejdsgruppe nedsat Dansk stx: vil stadig nå det litterære stof som før, selv om der er mere sprog og medier Naturvidenskab: hf biologi: urealistisk, lærersamarbejdet i de tre fag i naturvidenskabelige faggruppe er meget krævende, kun begrænset synergieffekt (vidste vi fra evalueringen) Kemi i stx er tilsvarende kritisk. Fysik: det faglige niveau generelt er uændret efter reformen Merkantile fag: Afsætning, erhvervsret, EØ, VØ, finansiering, innovation, organisation og samfundsfag. Organisation meget casebaseret: udfordringer for ambitionsniveauet. Samfundsfag: stx problemer med A som valgfag, ombitionsniveau for højt i hf, kultur- og samfundsfagsgruppen Sprogfagene: engelsk, tysk, fransk og spansk, generelt passende, og det gælder faktisk også latin og græsk. Engelsk på hhx er dog bekymret, fordi det obligatoriske A-niveau giver stor spredning. Spansk på hhx siger direkte, at de faglige mål er svære at opfylde pga. elevtypen og den manglende mulighed for at slutte efter 2. år. Tysk: vanskeligt for mange elever at opfylde nogle af de faglige mål. AT-afbrydelserne svækker sprogindlæringen Matematik: Der er flere på B nu pga. optagelseskravene. Udfordringer. Htx: ikke krav, men lærernes forståelse af det kompetencebegreb, der beskriver de faglige mål, der er problemet. Det skal der arbejdes med. Musik – det faglige niveau A er faldet efter reformen

4 Aftagernes forventninger og behov
Dansk: overordnet tilfredse Religion: bekymrede for fagets manglende selvstændighed i hf Musik: bekymrede, fordi ikke alle musikstuderende nu har haft musik i gymnasiet Naturvidenskab: biologi OK, bekymring over faldet i antal med mindst fysik B Tekniske fag: bidrager i høj grad til studenternes studiekompetence Merkantile fag: virksomhedsøkonomi mere studieorienteret Matematik: bekymring på hhx, fint på htx A Fysik: fald fra 47 til 29 % VØ, studieorienteret, givet på bekostning af erhvervsrelevans. På trods af akademisering fortsat et tydeligt og meningsfyldt anvendelsesaspekt Matematik: bekymring på hhx, da der netop er sket en formindskelse af det fælles stofområde i mat. Fælles indgangsniveau dermed ikke entydigt fastlagt. Mens DTU ser fin overensstemmelse mellem læreplan og forventninger (gal med differentialligningerne, som ligger i det supplerende materiale (alle matematiske kompetencer spiller sammen)

5 Udviklingen i faget Hovedindtryk: positivt; alle er glade for målstyring Dansk: hhx lille ændring, stx og hf: styrket Religion og old: få ændringer – styrkelse Naturvidenskab: stor tilfredshed med styrkelse af den eksperimentelle dimension i fagene Udfordringer i hf og niveaufald i kemi (kernefagligt stof) Tekniske fag: teknikfag 30 % fordybelsesområde fint Merkantile fag: meget positive, især afsætning Sprogfagene: tilfredshed, øget fleksibilitet, synliggørelse af krav. Dog: tysk læser færre svære tekster. Matematik: obl. C på hhx giver udfordringer Nye niveauer er rigtig godt – bare de ikke er obligatoriske (mindre dygtige og mindre motiverede elever) Dansk: kernestoffet forpligter mere, sprog litt og medier centrale alle steder. Hhx ser reduktion i skr arbejde. Tværfaglig skrivning kompenserer ikke. Old: det er lykkedes at bringe arvesølvet helskindet med over i den nye ordning Naturvidenskab: udfordringerne i hf har vi allerede talt om. Kemi taler om at der ”på alle niveauer er sket et fald i niveau i forhold til før reformen. Til gengæld har indførelsen af et væsentligt omfang af supplerende stof gjort, at det enkelte kemihold i langt højere grad end før reformen har kunnet tone deres forløb efter deres faglige interesser. Fysik taler som nævnt før om uændret niveau Tekniske fag: Fordybelsesområdet god nyskabelse – over i eksamensprojektet – en rigtig fin nyskabelse med gode muligheder, som dog ikke er helt realiserede. Design og produktion ikke helt på plads. Teknologi (meget metodefag) i realiteten et helt nyt fag. Spantaniteten tages noget ud af faget pga. det faglige samspil Merkantile fag: afsætning: klar faglig styrkelse Samfundsfag hhx: for stort overlap mellem samfundsfag B og international økonomi B mht. økonomi (det var aldrig meningen, at man skulle have samfundsfag på hhx Sprog: tilfredshed – ja i fransk nærmest begejstring. De kommunikative kompetencer læse, lytte skrive samtale og redegøre er kommet i fokus og har givet et tiltrængt løft til undervisningen. Hhx eng bekymret over de mange på obl. A og på htx bekymring over krav om 25 % fagligt samspil. Der er ingen at spille med, fordi de andre ikke har samme krav. Kravet skal ud. Tysk læser færre og mindre vanskelige tekster og det bliver for mange elever vanskeligt at leve op til kravet om anvendelse af en grundig og afbalanceret viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande Mange skriftlige fag er kede af indskrænkningen i elevtid Særlige bekymringer i hf

6 Fransk: ”Pensumtankegangens endeligt giver langt større fleksibilitet og frihed for lærerne til at udvikle spændende og relevante undervisningsforløb og til løbende at tilpasse undervisningen til de aktuelle behov”

7 Undervisningsformer Generelt tilfredshed med nye undervisningsformer
Mat: fokus på elevaktiverende arbejdsformer og på at fremme eksperimentel tilgang til matematik Dansk: nye stofområder giver fagtrængsel Fagligt samspil er spændende, men udfordrende Større frihed i tilrettelæggelsen er et gode og en udfordring ”helt anden tilgang og nye didaktiske tiltag sættes ikke igennem på kort tid alene ved at formulere det i læreplanerne” Helt anden tilgang og sådanne nye didaktiske tiltag sættes ikke igennem på kort tid alene ved at formulere det i læreplanerne

8 Prøveformer Fransk: næsten udelt begejstring for de nye prøveformer
Fransk: ingen social slagside på 24 timers prøven Spansk: forskel på eksamensvilkårene for elever med ressourcestærk og –svag baggrund Fysik: htx A: 24 timers prøven opleves som mindre velegnet Dansk: hhx begejstring for den elektroniske prøveform, som bredes ud. Generelt mere danskfaglig prøve. Biologi hf: afspejler fald i det faglige niveau (fællesfaglig) Naturvidenskab: Det eksperimentelle er en gevinst Matematik: Flere dumper Fysik htx A fravælger 24 timers prøven, mens stx lærerne oplever 24 min. Forberedelses som gammeldags.. . I øvrigt siger stx, at niveau er uændret ved prøven og fint med 5 i stedet for 4 timer.. Det eksperimentelle har fået mere plads. Afspejler uv og giver ro. Matematik stx: Møn bør kunne få flere til at bestå B ved et skarpere fokus på, hvad der kræves for at nå over tærsklen uden at slække på kernestof eller på det kvanitative mål, at man skal kunne klare % af et repræsentativt prøvesæt for at bestå Dansk: prøven måler mere danskfaglige kompetencer - fint

9 Bekymringer Når fagene er valgfag, giver det problemer med fagligt samspil Nye obligatoriske niveauer og fag giver udfordringer (hhx eng A og mat C, begyndersprog A) Nye niveauer bliver positivt modtaget (psyk B, religion B) De små fag får færre elever – rammer i sær på små skoler – astronomi, datalogi, design stx, filosofi, latin og retorik Lavere timetal Mindre elevtid Design markant tilbage på stx, hf og hhx. Til gengæld frem på htx, hvor det er profilfag.

10 Bekymringer Enkelte fag: niveausænkning
IT-fagene er generelt kommet i klemme i reformen (stx og hhx), men styrkede på htx Færre elever med fysik B 3. fremmedsprog ikke med i fagligt samspil Biologi, kemi, drama Datalogi og multimediefag på stx, IT A og B på hhx (tidligere profilfag) Kom IT og især programmering står stærkt på htx

11 Reformen kan ikke ses isoleret
Nye adgangskriterier på de videregående uddannelser spiller ind på valgmønsteret Almindelige tendenser i tiden spiller ind

12 Hf-bekymringer Udfordringer i naturfags- og kultur- og samfundsfagsgruppen Bio: ambitionsniveau urealistisk – fald i fagligt niveau Fysik: ikke mere obligatorisk, få opretter det Kemi: nyt, samarbejdet problematisk Dansk: styrket Religion: svært at nå de faglige mål Musik: står svagt Samfundsfag: ambitionsniveau for højt

13 Profilerne Stx: generelt pæn tilfredshed Hhx: generelt pæn tilfredshed
Htx: generelt styrkelse Hf: en del bekymringer

14 Anderledes er det blevet
Generel tilfredshed med ambitionsniveau, undervisningsformer og prøveformer Tilfredshed med, at pensumtankegangen er væk Tilfredshed med fleksibiliteten Glæde i naturvidenskab over styrkelse af det eksperimentelle og over naturvidenskabeligt grundforløb Tilfredshed med fagligt samspil Justeringer skal der til – især i hf Aftagerne er generelt tilfredse, få bekymringer Nogle fag står væsentligt svagere – især de ”små” Pil ikke ved Naturvidenskabeligt grundforløb, sådan som ”Et fælles løft” anbefaler

15 Sammenfatning De faglige fora er overvejende positive
Mange oplever styrkelse gennem reformen Der er plads til justeringer og forbedringer Noget kommer hen ad vejen Arvesølvet er kommet med over i reformen

16 Lad os glæde os over, at der normalt går mange år mellem danske gymnasiereformer


Download ppt "Statusrapporter fra de faglige fora Indtryk fra en læsning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google