Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation

2 Kursgevinst/kurstab - lån
Personer: Dansk Valuta: Ikke fradragsret for kurstab Kun skattepligt af gevinst ved indfrielse af kontantlån Fremmed valuta, herunder euro-lån Skattepligt af gevinst Fradragsret for tab Gevinst og tab mindst kr.

3 Kursgevinst/kurstab - lån
Selskaber: Dansk Valuta: Fradragsret for kurstab, hvis lånet er et kontantlån Skattepligt af gevinst ved alle lån Fremmed valuta, herunder euro-lån Skattepligt af gevinst Fradragsret for tab

4 Realisationsprincip og lagerprincip
Udgangspunkt er realisationsprincip, dvs. at gevinst og tab fordeles i forhold til de årlige afdrag på lånet Kan vælge lagerprincip men kun vedrørende ændringer i valutakursen Ændringer i børskursen vedrørende de obligationer, der er baggrunden for lånet, kan ikke indgå i lageropgørelsen

5 Låneomkostningerne I På lån, hvor gevinst/tab indgår i indkomsten, er der fradragsret for låneomkostningerne. Dette gælder f.eks. lån i fremmed valuta Låneomkostningerne er f.eks. omkostninger vedr. lånetilbud (hvis lånet optages), tinglysningsafgift, stiftelsesprovision, advokat- og revisoromkostninger, kurtage ved optagelsen og indfrielsen af lån m.m. Dvs. alle omkostninger som ikke i forvejen er fradragsberettiget

6 Låneomkostninger II Låneomkostningerne fratrækkes i takt med afdraget. Hvis man i et givet år afdrager 5 pct. af lånet, fratrækkes 5 pct. af omkostningerne. På afdragsfrie lån er der først fradrag når man indfrier lånet. Ved indfrielse af lånet, herunder ekstraordinær indfrielse, fratrækkes resterende omkostninger. Dette gælder også, selvom f.eks. tinglysningsafgiften og stiftelsesprovisionen overføres til et nyt lån Almindelig refinansiering af flexlån er ikke indfrielse

7 Låneomkostninger III Fordel ved først at optage et lån i fremmed valuta som evt. senere omlægges til lån i dansk valuta, idet man dermed får fradragsret for tinglysningsafgiften samt stiftelsesprovision m.m. Dog ofte samlet set flere omkostninger

8 Privat udlån i fremmed valuta
Reglerne omkring fradrag for kurstab gælder også private udlån i fremmed valuta Ved salg af en ejendom mod delvis finansiering ved sælgerpantebrev kan pantebrevet aftales i fremmed valuta f. eks, i EURO Hvis køber ikke kan betale, kan sælger fratrække tabet Dette gælder dog ikke ved udlån til ægtefælle, forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn og deres evt. ægtefæller samt til selskaber, hvori man er hovedaktionær Køber beskattes af gevinsten bortset fra tilfælde, hvor købers manglende betaling indgår i en tvangsakkord eller en generel akkord

9 Terminskontrakter - definition
Skattereglerne vedrørende terminskontrakter m.m. omfatter bl.a. Terminskontrakter hvorefter man har både pligt og ret til at købe eller sælge ofte et finansielt produkt på et givet fremtidigt tidspunkt. Bruges bl.a. ved reel omlægning af lån i fremmed valuta fra en valuta til en anden Swapaftaler (bytteaftaler) ofte rente og evt. tillige valutabytte i en på forhånd aftalt periode Optioner hvorefter man har en ret men ikke en pligt til at købe eller sælge ofte et finansielt produkt på et fremtidigt tidspunkt

10 Terminskontrakter - skat
Personer Kontrakten vedrører en virksomhed Gevinst beskattes, og tab er fradragsberettiget Kontrakten placeres skattemæssigt i virksomhedsordningen. Beskatningen sker i virksomhedsordningen Kontrakten vedrører ikke en erhvervsvirksomhed Gevinst beskattes Tab er fradragsberettiget i den udstrækning, der tidligere er sket beskatning af gevinst. Resterende tab fremføres til modregning i kommende års gevinster Gevinst og tab beskattes uden for virksomhedsordningen

11 Kontrakter vedr. virksomhed
Kun få afgørelser om en kontrakt vedrører en virksomhed eller ej. Formentlig kræves at kontrakten vedrører et forhold i selve virksomheden f.eks. et lån der er placeret i virksomheden

12 Terminskontrakter - skat
Selskaber Gevinst og tab medregnes til indkomsten

13 Opgørelse af gevinst/tab
Pengeinstituttets betaling til landmanden - landmandens betaling til pengeinstituttet Likviditet i alt Værdi af kontrakten ultimo i L. favør - Værdi af kontrakten primo i L. favør Lagerforskydning i alt 85.000 Årets gevinst/tab i alt ( ) 25.000

14 Værdien af kontrakten Terminskontrakternes værdi skal opgøres på statustidspunkterne Værdien kan opgøres af pengeinstituttet som tilbagekøbsprisen af kontrakten på statustidspunktet

15 Swapaftale - eksempel Landmand har et 4 pct. lån på 10 mio. kr.
Ønsker den faste rente byttet til en variabel rente i f.eks. 4 år pt. inkl. tillæg i alt 2 pct. Aftalen indebærer samtidigt bytte til CHF (kurs i dag 4.80) Aftale indgået 1/1 2006 Antages at renteniveauet ændres med 1 pct. i 2007 og 2008 til 3 pct. I 2009 er renten tilbage til 2 pct. Det antages at kursen på CHF er 5,00 ved indfrielsen af swap-aftalen

16 Lageropgørelsen Kontraktens værdi ca kr. ved oprettelsen svarende til de omkostninger der altid skal betales uanset indfrielse i utide. På grund af renteændringen er kontraktens værdi negativ ultimo 2007 jf. nedenfor med ca Det er antaget at valutakursen først er ændret ved afslutningen af kontrakten. Hvis valutakursen ændres undervejs vil dette påvirke lageropgørelsen med ca kr. pr 0,10 i ændring i valutakursen fra 4,80 ved indgåelsen af kontrakten

17 Eksempel Samlet gevinst 180.000 kr. År 2006 2007 2008 2009
P’s betaling L’s betaling Betaling af kursdifference Likviditet Værdi ultimo Værdi primo -( ) -( ) -( ) Fortjeneste/tab Samlet gevinst kr.

18 Kommentar Der er samlet set på trods af en rentestigning på 1 pct. i 2 år og på trods af en valutakurs stigning på 0,20 en samlet gevinst på kr. Det ses dog at udsving i renten og valutakursen påvirker statusværdien af kontrakten og dermed påvirkes den årlige opgjorte fortjeneste eller tab. På grund af renteændringen i 2007 og 2008 kunne der evt. have været en situation hvor man kunne have indfriet 4 pct. lånet med en skattefri gevinst.

19 Præsentation


Download ppt "Præsentation."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google