Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde, Læring og Projektstyring MM5: Projektdesign & Vejledning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde, Læring og Projektstyring MM5: Projektdesign & Vejledning."— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde, Læring og Projektstyring MM5: Projektdesign & Vejledning

2 Dagsorden Feedback? Samarbejdskontrakter? Milepæle? Projektdesign Fra det initierende problem til problemformulering Problemformulering –Hvorfor? Hvordan? Krav til problemformulering –Opgave: problemformulering Blooms taksonomi Vejledere og projektarbejde –Typer Opgave: Projektdesign oplæg

3 Projektdesign Et projektdesign er en illustration der giver overblik over projektets mål, midler, produkter og status. Projektets mål: –Initierende problemer (praktiske og teoretiske problemer) –Problemformulering (foreløbige) –Projektafgrænsningen –Delmålsformuleringer (læringsmålerne) Projektets midler: –Projektplaner –Samarbejdsaftalerne –Projektets ressourcer –Anvendelse af teorier og metoder Projekts produkter: –Projektrapporten –Procesanalysen –Fremlæggelsen til evalueringen –Evt. konstruktioner/programmer Projekts status –Hvor er vi kommet til ? –Hvad mangler vi ?

4 Det Initierende Problem Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder?

5 Søg efter Temaer! Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheders produktion? TEMAER SKAL DEFINERES

6 Søg efter konstateringer ! Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? FOR KONSTATERINGER SKAL DER VÆRE BELÆG

7 Søg efter spørgsmål ! Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? HVEM HAR INTERESSE I AT FÅ BESVARET SPØRGSMÅLET?

8 Søg efter relationer ! Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? HVORI BESTÅR RELATIONERNE?

9 Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder? çEr det realistisk at analyse for alle virksomheder - eller skal vi vælge en branche. çEr det nødvendigt at gå tilbage i historien for at forstå den nuværende praksis. SKAL DET INITIERENDE PROBLEM PRÆCISERES YDERLIGERE? Søg efter de brede åbninger

10 En problemanalyse er den projektfase hvormed I bibringer: çrelevante definitioner, çbelæg for forudantagelser, çunderbygger problemets relevans, çsynliggør og præciserer relevante relationer, çog skaber et videnskabeligt afsæt til at afgrænse det initierende problem til en problemformulering. Hvad er en problemanalyse

11 Problemanalysefasens typiske indhold (Andersen, 1995): ç Redegørelsen for at problemet eksisterer: Hvem er det et problem for? ç Redegørelse for baggrunden og historien bag problemet: Hvorfor er det et problem? ç Redegørelse for interesseparter: Hvem er involveret og hvem har interesse i problemet? ç Årsager og konsekvenser af problemet: Hvilke andre problemstillinger er der i tilknytning til problemet. Problemanalysens indhold

12 1. Er logisk sammenhængende og afgrænset i tid, rum og sted. 2. Præciserer en konflikt, et potentiale eller et vidensbehov. 3. Er udtryk for en dybere forståelse og nuancering af den ide som projektet startede med. 4. Motiverer problembearbejdningen og viser hvilken retning projektet har efterfølgende. 5. Argumenterer for metode og teorivalg. (Inspireret af Rasmussen, 1995) Problemformuleringen:

13 çAt gruppemedlemmerne mener, at det er en interessant problemstilling at fordybe sig i med henblik på at komme tættere på en løsning. çAt problemanalysen har vist, at der er et behov for at få belyst problemstillingen yderligere. çAt der kan argumenteres for, at der er de tilstrækkelige ressourcer og et udviklings- potentiale i forhold til det valgte fokus. Problemformulering dannes ved:

14 Eksempel: Hvordan påvirker miljøreguleringen danske virksomheder?  Hvordan har de normative virkemidler i miljøreguleringen fra EU påvirket den danske elektronikbranche.

15 Opgave: Problemformulering 1. Skriv et forslag ned til gruppens initierede problem/emne for P1 2. Hvilke hovedtemaer, konstateringer, spørgsmål, relationer og åbninger indeholder denne formulering? 3. Hvilke spørgsmål stilles og hvem har interesse i at få svar på disse? 4. Hvordan kan I finde belæg for evt. konstateringer og afgrænsninger til at lukke for brede åbninger? 5. ”Nedbryd” det initierende problem i flere spørgsmål, hvilke undersøgelsesområder giver dette til jeres problemanalyse? 6. Overvej hvilke egne ”krav” I allerede nu har til jeres problemformulering.

16 Blooms Taksonomi 1.Viden Om detaljer Om metoder til bearbejdning af det specifikke Om det generelle og abstrakte inden for et område 2.Forståelse Oversættelse Fortolkning Ekstrapolation 3.Anvendelse

17 Blooms Taksonomi (2) 4.Analyse Af elementer Af relationer Af organiseringsprincipper 5.Syntese Frembringelse af en personlig kommunikation Opstilling af en plan eller forslag til en fremgangsmåde Udledning af et sætte abstrakte relationer 6.Vurdering På grundlag af indre kriterier På grundlag af eksterne kriterier

18 Vejledere og projektarbejde Produktvejledning Fokuserer på faglig viden Sammenhængende projektrapporten Løsningsorienteret Produktorienteret (færdig konstruktion – færdig rapport)

19 Procesvejledning Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger Vejledere og projektarbejde

20 Laissez-faire vejledning Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

21 Vejledere og projektarbejde Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

22 Summemøde: Hvilken form for vejledning ønsker gruppen? Hvad gør I, hvis ikke den matcher jeres ønsker? Vejledere og projektarbejde

23 Opgave: Projektdesign oplæg (statusseminar forberedelse)

24 Opgave: Vejledere Samarbejdskontrakten Udarbejd et udkast til en samarbejdsaftale hvor I tager udgangs- punktet i vejledertypologien fra kurset, samt jeres egne erfaringer og forventninger. Elementer I kan overveje er: Hvilken type vejledning ønsker I? Hvorfor det? Ønsker I samme type vejledning i hele projektperioden? Hvornår skal der holdes møder? Vil I mødes med begge vejledere samtidigt eller hver for sig? Vil I anvende ordstyrer på møderne? Hvem skal det være? Hvilken rolle skal vejlederne have i forhold til jeres projektorganisation?


Download ppt "Samarbejde, Læring og Projektstyring MM5: Projektdesign & Vejledning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google